Відсоток – це ціна, які сплачують за можливість мати гроші зараз, а не через якийсь час.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відсоток – це ціна, які сплачують за можливість мати гроші зараз, а не через якийсь час.У літературі, навіть художній, часто можна зустріти вислів «облік векселів». Він означає теж саме, що і дисконтування. Наприклад: у громадянина П є вексель на громадянина Ф, у якому зазначено, що через три роки громадянин Ф зобов’язаний повернути громадянину П 10 000 грн. Але громадянину П гроші знадобилися зараз, або ще простіше, він зовсім не впевнений, що знайде цього Ф через три роки і отримає свої гроші. Що він робить? Він несе цей цінний папір в дисконтний банк. Там цей вексель обліковують. Тобто банк дисконтує 10 000 грн. на три роки, виходячи зі ставки позичкового відсотку, яка діє на теперішній час, припустимо 12 %. Легко порахувати, що в обмін на 10 000 грн. через три роки громадянин П отримає негайно 7142 грн. 85 коп. А вже банк знайде можливість розшукати громадянина Ф, де б він не був, і стягнути з нього 10 000 грн.

Тобто як бачимо вміння дисконтувати може стати корисним у житті.

Винагорода факторів виробництва.

Ми перервалися на тому, що оплата факторів виробництва має характер авансування. Готовий прибуток з’являється по закінченні виробничого періоду. У тому і заключається ідея Бьом-Баверка, що оплата праці представляє собою дисконтову цінність виробленого нею продукту. Теж саме – оплата послуг землі (рента). Цінність майбутнього граничного продукту даного фактору, помножена на кількість його продукції і дисконтована по відношенню до даного моменту часу, – ось що таке заробітна плата або рента. В якості дисконту виступає ринкова норма позичкового відсотку.

Теорія капіталу.

Що стосується винагороди капіталу, то тут все набагато складніше. Дохід на капітал – це ж і є відсоток, як ми щойно з’ясували. Той самий відсоток, що виступає як дисконт для зарплати і ренти.

На думку Бьом-Баверка, капітал має іншу природу ніж два других фактора. Праця і капітал – це дещо первісне, що не зводиться до інших економічних благ. Капітал же – це нагромаджений запас – благо похідне. Капітал можна звести до праці і землі (мова йде не про ґрунт, а про виробничі послуги землі).

Капітал – це проміжний продукт, утворений працею і природою для підвищення продуктивності виробництва.

Нагромадження капіталу потребує часу. Тут мова йде не про виробничий період, протягом якого послуги факторів перевтілюються в продукт. Тут мова йде про розрив у часі між утворенням фактора і задоволенням споживання. Утворення капіталу – збереження, нагромадження – виробничий процес, який передує виробничому періоду, коли послуги капіталу стають його продуктом. А розміри капіталу не мають тих неекономічних обмежень, які існують для кількості праці і землі або її продуктів.

Окольні методи виробництва.

Спершу праця витрачається на утворення засобів виробництва, які потім використовуються на утворення більшої кількості продукту виробництва. Таке застосування праці Бьом-Баверк назвав окольним процесом виробництва. У сучасній науці ця назва збереглася, хоча іноді говорять про непрямий процес.

Тепер можна сказати, що все суспільне виробництво («капіталістичне») – є окольний процес. Саме в цьому можна побачити суть капіталізму (а не в приватній власності, вільній конкуренції і т. д.). Ми казали, що чистий продукт капіталу – відсоток. А що ж таке відсоток як продукт капіталу? На це питання Бьом-Баверк дає таку відповідь: відсоток – є дисконт з цінності майбутнього граничного продукту, виробленого за допомогою теперішніх засобів виробництва.

Теорія Бьом-Баверка внесла переконливий вклад в справу наукового обґрунтування положення про те, що капітал має свою власну продуктивність. Сей своєю концепцією про «три фактори виробництва» тільки висунув тезис про продуктивність капіталу. І тільки після Бьом-Баверка це положення стало науково достовірним.

Сьогодні кажуть так: капітал має чисту продуктивність. Вона з’являється у вигляді залишку продукту виробництва, який виходить після відрахування із продукту виробництва усіх витрат і який може бути виражений у формі річної норми відсотка.

Продовження традицій австрійської школи – Фрідріх Август фон Хайєк

Хайек (1899–1992) стверджував, що економічні проблеми повинні розглядатися тільки як накопичення знань. Економічний аналіз, із його точки зору, має сенс лише в тій мірі, в якій йдеться про поведінку окремої людини; функція індивідуума полягає в тому, щоб накопичувати інформацію, зокрема інформацію про весь круг явищ, що припускають невизначеність перспектив і передбачення майбутніх подій. Ґрунтуючись на цих передумовах, Хайєк переходить до поняття рівноваги, яка знову-таки має сенс, на його думку, виключно в індивідуалістичному аспекті. Плани дій оцінюються на основі чистої логіки вибору. Стан рівноваги для індивідуума припускає довершене передбачення майбутнього. Не можна стверджувати, що подібна рівновага може існувати для групи людей, оскільки воно фактично припускало б маловірогідний збіг обставин – однакові плани і однакові навколишні умови для всіх учасників групи.

Серед основних положень загальноприйнятої економічної теорії лише небагато, на думку Хайєка, мають реальний сенс. Наприклад, він відкидає традиційні тлумачення довершеної конкуренції на тій підставі, що якби вона існувала, то в результаті абсолютної еластичності попиту конкуренція була б підірвана. Головна проблема полягає в тому, щоб виявити, як плани, які існують в думці окремих людей, виявляються пристосованими до об'єктивних фактів навколишньої дійсності. Хайєк стверджує, що теорія конкуренції повинна дати пояснення процесу пристосування нових явищ до старих умов. Конкуренція – це динамічний процес, і при її поясненні потрібно враховувати цю особливість. На думку Хайєка, не можна сприймати серйозно критерій точного знання ринку, що завжди був фундаментом теорії конкуренції, бо кожен ринковий агент, що діє на основі абсолютного точного передбачення, здатний зробити такі вчинки, які послужать ефективним засобом підриву конкуренції. Отже, постановка проблеми конкуренції в класичній політичній економії не може бути визнана правильною; оскільки знання розподілені нерівномірно, справжня проблема зводиться до того, як створити такі інституційні умови, при яких люди, що володіють найбільш точними уявленнями про майбутнє, повинні були б виконувати необхідні економічні функції. У цьому, стверджує Хайєк, і полягає справжнє завдання ринку. Функція ринку полягає саме в такому розповсюдженні інформації, яке, викликаючи реакцію покупців і продавців, робить можливим встановлення ціни. Ціна є не відправною точкою аналізу, як це передбачалося в класичній теорії, а кінцевою метою дослідження.

Хайєк не підтримував монетарну ідею нейтральності грошей. Головний негативний наслідок інфляції він бачив у розкладі структури відносних цін, який відбувається так. Кожний черговий випуск грошей нерівномірно розподіляється по секторах економіки. В одних секторах ціни реагують відразу, а в інших підвищуються із запізненням. Ринкова інформація, яка закладена у відносних цінах, виходить викривленою, що веде до неефективного розміщення ресурсів суспільства. Зневірившись у можливості дисциплінувати поведінку уряду, він висунув проект денаціоналізації грошей, тобто ліквідувати державне монопольне право на грошову емісію. В проекті не передбачається зовсім звільнити національні банки від цієї роботи, а пропонується комплекс заходів, обмежуючих безконтрольну свободу їх дії.

В рамках позиково-грошової теорії циклу найбільш важлива і цікава ідея Хайека про те, що уповільнення темпів економічного росту при одночасному підвищенні цін може бути результатом порушень в структурі суспільного виробництва. Ці порушення виражаються у надмірному розширенні виробництва засобів виробництва в збиток виробництву предметів споживання, іншими словами – є результатом перенагромадження, або, як говорять, перекапіталізації.

Загальна позиція вченого – ліквідувати штучний вплив з боку держави, відновити гнучкість відносних цін, дати їм можливість (нехай і з великими витратами) відновити рівновагу. Тільки в окремих випадках Хайек допускає незначне втручання в процес структурної перебудови економіки.

Хайек відомий як найбільш послідовний противник розширення системи державного втручання, не говорячи вже про планову економіку. Така позиція обумовлена головними положеннями соціальної філософії вченого:

1. Абсолютна і найвища цінність індивідуальної свободи;

2. Спонтанний характер ринкового порядку, його еволюційна природа;

3. Специфічний характер економічного знання, його неформальність і розсіяність у системі.

В своїх працях він на історичній основі показав значення процесу зв’язку пригнічення особистості із втратою нею економічної свободи, відходом від ринку, як універсального механізму вільного узгодження інтересів. Хайек стверджував, що спроби здійснити соціальну справедливість не сумісні із суспільством вільних людей.

 

5. Англійська (Кембріджська) школа маржиналізму

Теорія корисності Уїльяма Стенлі Джевонса

Джевонс сформулював закон убуваючої граничної корисності. Він звернувся до фізіологічного узагальнення, як авторитетне підтвердження цитуючи Річарда Дженнінгса, що сила реакції на подразник знижується при кожному черговому його повторенні в перебігу деякого певного проміжку часу. З публікацією книги Фехнера « Елементи психофізики» (1860) це твердження стало відомо як закон Вебера – Фехнера. Джевонс став єдиним економістом того періоду, хто заснував закон убуваючої граничної корисності на фізіологічному принципі. Еджуорт, Парето і Віксель звернули увагу на закон Вебера – Фехнера, але ніяк його по-справжньому не використовували.

Теорія пропозиції праці Джевонса є найбільш важливим його внеском в магістральний перебіг неокласичної економічної теорії. Якщо людські зусилля володіють позитивною цінністю з погляду його стомливості, затверджував він, то праця пропонуватиметься до тих пір, поки індивід спостерігає перевищення задоволеності над незадоволеністю. На підставі того припущення, що важкість праці із збільшенням тривалості напруги спочатку знижується, а потім росте, тоді як гранична корисність продукту, вироблюваного працею, монотонно убуває, Джевонс проілюстрував викладення графічно (рис.).

Верхня крива виражає убуваючу граничну корисність продукту при тому припущенні, що прирости продукту відбуваються єдино завдяки додатковій кількості праці. Нижня крива показує важкість праці на одиницю продукту. Коли ab=bc, корисність продукту рівна важкості праці, потрібної для його виробництва; отже, кількість праці, яка пропонуватиметься в стані рівноваги, виражається 0b одиницями продукту.

Запропоноване Джевонсом формулювання теорії вимагає, щоб одиниці обтяжливого зусилля на всьому протязі робочого дня залишалися однаково ефективними. Більш того, вона припускає неіснуючу симетрію між чинниками, регулюючими попит на працю і пропозицію праці. Проте для подолання цих заперечень аргументування можна переформулювати. Серйозніша критика полягає в тому, що теорія Джевонса, мабуть, не узгоджується з типовими методами найму робочої сили в сучасній економіці. Уявлення, ніби робочі можуть зіставляти зусилля і винагороду, достатньо реалістично для підрядної праці, де робочий стикається з певними розцінками і регулює пропозицію своєї праці так, щоб максимізувати дохід і мінімізувати суб'єктивні втрати. Але в умовах сучасного виробництва послуги праці звичайно продаються не порціями, а за принципом « не згоден – до побачення»; робочий може бути вимушений працювати набагато більше, ніж в тій точці, де гранична корисність доходу рівна граничній важкості праці.

Не дивлячись на ці недоліки, Маршалл і Еджуорт сприйняли аналіз кривої короткострокової пропозиції праці, запропонований Джевонсом. Вони наполягали на тому, що можливість варіювання інтенсивності праці, існування підрядної оплати праці, гнучкість наднормового часу і можливість вибору різних видів діяльності з різною тривалістю робочого часу – все це досить значущо, щоб додати концепції широку застосовність. Автори австрійської школи, наполягаючи на тому, що корисність є єдиним детермінантом цінності, відмовилися визнати, що індивідуальний робочий в стані ефективно варіювати щоденну кількість своєї фізичної праці і тим самим впливати на ціни продукції.

В результаті цієї полеміки англійська школа хоч спробувала обговорити криву пропозиції праці, тоді як австрійці абсолютно перекрили собі шлях до рішення цього питання.

Внесок Філіпа Уікстіда в розвиток економічної теорії.

Філіп Уікстід (1844–1927). Свяшенник, фахівець по історії середньовіччя, знавець Аристотеля і математики, він самостійно вивчив політичну економію і вийшов на рівень передових проблем науки. Своє розуміння економічних питань він розкрив у книгах: «Азбука економічної науки «(1888), «Узгодження законів розподілу «(1894), «Здоровий глузд в політичній економії «(1919).

Уікстід підкреслював, що сам нічого нового не відкрив, що він тільки по-своєму трактує результати, які виходять з зробленого до нього іншими. Це можливо і так, але звісно Уікстід багато чого переосмислив і значно поглибив.

Він ввів ванглійську науку термін «гранична корисність» замість використаного Джевонсом вислову «остання (конечная) ступінь корисності», він пояснив, що гранична корисність – це не власна характеристика останньої одиниці. Суть цього поняття – у ідеї приросту (приращения) чергової одиниці до однорідного запасу благ. Тобто граничне означає додаткове.

Уікстід також розмірковував про філософські основи нового напряму і взагалі усієї економічної науки. Він висловився про те, що політична економія це наука не нормативна, апозитивна, тобто яка не предписує, а описує.

Уікстід вперше в Англії сформулював правило оптимального розподілу продукта, згідно якому винагороди факторів відповідають граничному продукту кожного з них. І він розумів, що це правило вірне при припущенні про взаємозамінність факторів. Він показав також, що якщо витрати кожного фактора виробництва помножити на граничний прдукт цього фактора, то сума таких величин по усім факторам дасть сукупний продукт.

Криві байдужості Френсіса Ісідро Еджуорта

Френсіс Ісідро Еджуорт (1845–1926) писав головним чином статті. Єдина його книга по економічним питанням називається «Математична психіка» (1881). Еджуорт розглядав проблеми вимірювання корисності і математичного визначення рівноваги.

Еджуорт вважав, що проблема рівноваги може бути вирішена тільки співставленням корисностей і тягостей. Він розвивав думку про зрівняння граничної корисності продукту праці з граничною тяжкістю праці у стані рівноваги. Рухаючись у цьому напрямі, Еджуорт встановив закон росту виробництва фірми. Цей ріст вигідно продовжувати до тих пір, поки гранична виручка не зрівняється з граничними витратами.

Еджуорту наука зобов’язана ще одним поняттям. Мова йде про так звані криві байдужості (рис.).

Крива байдужості припускає можливість малих прирощень обох видів благ. Відповідно припускається наявність комбінацій, що відрізняються малими прирощеннями одного та іншого блага. Дійсно крива байдужості відноситься до споживчих наборів благ, тому що вона є інструментом аналізу споживчих переваг.

Властивості кривих байдужості:

1. Крива, яка лежить вище і правіше іншої кривої, представляє більш переважні набори благ

2. Криві байдужості ніколи не перехрещуються;

3. Крива байдужості завжди має від’ємний нахил (йде зліва зверху і управо вниз);

4. Абсолютний нахил кривої байдужості зменшується якщо рухатися по ній вправо (крива вогнута відносно початку координат);

Усі ці теореми доказані строго математично. Багато із властивостей кривих байдужості було досліджено вже приємниками Еджуорта. Але основу цієї теорії заложив саме він.

Корисність кількісна і порядкова.

Те, що придумав Еджуорт, стало основою теорії порядкової («ординальної») корисності. Це поняття було висунуто всупереч поняттю кількісної («кардинальної») корисності. Остання добре підходить до теоретичних розробок, але для вивчення поведінки реального споживача її застосовувати не можна.

Ось тут і пропонується теорія порядкової корисності. Вона відмовляється вимірювати корисність в якихось абсолютних одиницях і використовує показники переваг, або ранжирування. Споживачу необхідно вказати, якому набору благ, він віддає перевагу. Він повинен оцінити ступінь переваги (у стільки-то разів, або на стільки-то більше і т. д.). Якщо споживачу все одно, який набір вибрати, значить ці набори лежать на одній кривій байдужості. Якщо ж споживач обирає один набір як більш переважний, значить комбінації знаходяться на різних кривих. Причому більш переважна знаходиться на більш високій кривій. Крива байдужості – це лінія ізокорисності.

Гранична норма заміщення – показує у якій пропорції одиниця одного блага заміщується іншим благом.

Е =(а21): (в12).

Доказано, що гранична норма заміщення одного блага іншим дорівнює співвідношенню граничних корисностей цих благ.Тобто чим більше для споживача цінність блага А, тим меншу його кількість він згоден буде віддати за одиничне прирощення блага В.

Нічого не знаючи про те, яке абсолютне значення граничної корисності обох благ для нашого споживача, ми все ж таки отримуємо співвідношення цих граничних корисностей.

Економічна теорія Альфреда Маршала.

Доказано, що Маршал (1842–1924) прийшов до ідеї граничного аналізу самостійно і одночасно з Джевонсом, розробляючи праці Курно, Тюнена. До 1870 року він вже сформулював головні принципи своєї теорії. Але він не поспішав надрукувати свої погляди. Він бажав відбудувати цілісну систему економічної теорії, у якій нові підходи і поняття органічно поєднувалися б з тим цінним, що дала науці класична теорія. Тому книга Маршалла «Принцип економіки» вийшла в світ тільки у 1890 р. Вона замінила книгу Дж. Ст. Міля у якості повного і систематичного курсу політичної економії.

Попит на продукцію визначає винагороду факторів виробництва – ренту, зарплату, прибуток. Але ці ціни факторів самі визначають споживчий попит, тому що вони формують доходи населення.

Ось як вирішив цю проблему Маршалл. Рента, зарплата, прибуток – це дійсно доходи різних груп населення. Але ж це складові частини витрат виробництва (як казав А. Сміт: всякий елемент витрат зводиться або до заробітної плати, або до ренти, або до прибутку, або до якоїсь комбінації цих елементів). Що ж тоді виходить, значить витрати хоч і дуже опосередковано, впливають на попит? Але ж вони на пряму впливають на ринкову пропозицію. Це очевидно: чим вище витрати, тим менше виробляється продукту при тій же ціні. Якщо ж витрати впливають і на попит, і на пропозицію, значить, вони все ж таки лежать в основі ціноутворення. Ось чому Маршалл не поспішав заперечувати доктрину Рікардо. Таким чином корисність (потреба) формує попит, витрати формують пропозицію. Щоб отримати результат треба поєднати ці величини (рис.).

Крива DD – ринкова крива попиту. Крива SS – ринкова крива пропозиції. Точка перехрестя обох кривих означає ту ціну р, при якій буде продана кількість q. Це ціна, при якій готовність виробників виготовити визначену кількість товару співпадає з готовністю споживачів купити ту ж кількість.

Це точка ринкової рівноваги – рівноваги пропозиції і попиту.

Крива DD виражає закон убивання граничної корисності даного товару для споживача.

Крива SS – точно так виражає закон зростання граничних витрат для виробників.

Обидві величини взаємо регулюють одна іншу.

Значення теоретичного здобутку англійського економіста А. Маршалла виходить далеко за просторові та часові рамки його життя та діяльності. Загально визнано, що запропоновані ним ідеї лягли в основу одного з найважливіших розділів сучасної економічної теорії – мікроекономіки, визначили її структуру, постулати та категорійний апарат. Маршалл спрямував економічний аналіз на розробку розгорнутої теорії ціни, дослідження факторів, що формують попит та пропозицію, забезпечують їх рівновагу.

Вирішуючи ці проблеми він вводить в економічну теорію поняття еластичності попиту на споживчі товари та вторинного попиту на фактори виробництва, надлишку споживання (у Дюпюі), квазіренти і т. д.

Квазірента: у довготривалому періоді чистий дохід на капітал дійсно прагне досягти величини ставки відсотка. Але в короткочасному періоді можливе отримання капіталістом ще деякої надбавки до вказаної величини відсотка. Цю надбавку назвемо «прибутком». Наприклад капіталіст застосовує новий винахід, що знижує одну з статей витрат виробництва. Поки він один такий розумний, він буде отримувати цей самий «прибуток». Але поступово (і достатньо швидко) його конкуренти теж почнуть застосовувати цей винахід. Ринкова ціна дещо знижується, а чистий дохід на капітал повертається до величини, що визначається відсотком. Такого характеру «прибуток» (отриманий) за рахунок використання якогось особистого або навіть унікального штучного, а не природного явища) Маршалл запропонував називати квазірентою. (Приставка «квазі» означає як буд-то, якби – що вказує на штучний, а не природній характер категорії).

Плідність підходу Маршала полягає в тому, що він створив засади розвитку мікроекономічного розділу сучасної економічної теорії, що займається передусім вивченням проблем ціноутворення стосовно окремих товарів, підприємств і ринків.

Вирішальне значення для формування методології неокласичної теорії мало введення Маршалом фактору часу в економічні дослідження, а також широке застосування ним частково – рівноважного підходу та функціонального аналізу, який оперує не «абсолютними», а відносними (величинами) категоріями. Тобто він аналізував економічні явища не за принципом руху від «фундаментальних причин» до «поверхових явищ», а за принципом взаємозалежності, взаємного визначення та взаємного впливу.

Маршалл підійшов до створення власної теорії ціни як результату зіткнення на ринку ціни пропозиції з боку продавців (з їхньою орієнтацією на витрати виробництва) та ціни попиту з боку споживачів (з їх орієнтацією на граничну корисність). Звідси ринкова ціна визначається як рівноважна функціональних залежностей попиту та пропозиції.

 


Тема 8. Подальший розвиток неокласичного напряму в економічній теорії

 

План:

 

1. Теорія статики та динаміки граничної продуктивності Д.Б. Кларка;

2. Економічна концепція шведської (стокгольмської) школи:

3. Розвиток неокласичної традиції в працях А. Пігу, Р. Хоутрі, І. Фішера;

4. Математичний підхід – лозанська школа:

5. Другий класичний стан в розвитку економічної думки.

 


1. Теорія статики та динаміки граничної продуктивності Д.Б. Кларка (1847–1938)

 

Економічна теорія Джона Бейтса Кларка по суті характеризувалася самостійним відкриттям граничної корисності і розповсюдженням цього принципу на сферу розподілу, а також на сферу виробництва. Проте аргументування Кларка не було ні таким глибоким, ні таким витонченим, як у Джевонса або навіть як у представників австрійської школи.

Внутрішня слабкість, властива системі економічних переконань Кларка, найнаочніше виявилася в його теорії статики і динаміки Статичний аналіз слідував знайомому зразку: дія економічних законів розглядалася в умовах, коли кількість праці і капіталу залишається незмінною, не відбувається ніяких змін в технології і організації виробництва, про накопичення капіталу нічого не відомо і смаки споживачів не міняються. Кларк розумів, що такі умови не реальні; все ж таки він вважав, що, не дивлячись на всі відхилення, що мають місце насправді, заробітна платня і відсоток впродовж тривалого періоду повинні встановлюватися відповідно до природного рівня, який визначається статичними умовами. На цій підставі Кларк не обмежував значення статичних умов лише логічними побудовами. Вони здавалися йому основним елементом суспільства, тому що за всіма перешкодами і ускладненнями, які властиві динамічній дійсності, ховається, як підкреслював Кларк, їх остов – сукупність норм, створюючих статичні умови. Такі сили дійсно існують; їх просто не вдається відмітити в сум'ятті буденного життя, і економіст, на думку Кларка, повинен розібратися в тому, як вказані закономірності здійснюються, і особливо в тому, як вони управляють процесами, що протікають у сфері розподілу. Це завдання не є нездійсненним, виконати його по суті набагато легше, ніж відшукати закономірності, властиві динамічній діяльності. Основна думка Кларка полягала в тому, що поняття «природний», «нормальний» і «статичний» є синонімами.

Всупереч звичайному розмежуванню в курсі економічної теорії сфер виробництва, споживання, обміну і розподілу Кларк розділив цей курс на дослідження універсальних законів, статичний аналіз суспільного господарства і сферу динамічних процесів.

Зміст першої з цих категорій – універсальних законів – можна проілюструвати на прикладі убуваючої прибутковості, убуваючій корисності, розвитку виробництва відповідно до принципу граничної корисності і накопичення капіталу. Така класифікація, мабуть, могла б зіграти плідну роль, проте у Кларка все звелося до «науки» про функціональний розподіл. Головна проблема полягає у відборі з альтернативних варіантів такого, при якому досягається максимальне задоволення потреб. Закон убуваючої прибутковості в статичних умовах зводиться просто до проблеми пропорційності, унаслідок того що, за визначенням, розміри витрат і випуску продукції залишаються незмінними. Проте Кларк використовував цей закон стосовно всіх чинників виробництва, а не тільки до землі. Встановлення відповідності між капіталом і новими витратами праці, писав він, залежить від рухливості капіталу. Убуваюча прибутковість пояснюється пониженням рівня продуктивності, що обчислюється в натуральному виразі. Проте в окремих випадках Кларк, мабуть, заперечував можливість розуміння прибутковості в статичних умовах, стверджуючи, що подібні зміни пов'язані з дією динамічних сил і на даній стадії дослідження їх необхідно виключити.

У чому ж полягали динамічні зміни, про які писав Кларк? Він вважав, що існує п'ять важливих динамічних процесів: зростання народонаселення, нова техніка виробництва, зміна організаційних форм підприємства, накопичення капіталу і зміна смаків споживачів. Все ж таки жодна з цих змін не усуває яку-небудь з діючих статичних сил, вони просто доповнюють функціонування звичайних процесів. Стандарти встановлюються звичайними силами, а динамічні чинники викликають відхилення від цих стандартів. Це засновано на припущенні, наприклад, що ринкові ціни коливаються навколо якогось нормального статичного рівня. Цілком можливо, вважав Кларк, що впродовж тривалого періоду такий нормальний рівень цін буде рости, а стандарти зміняться. У певному значенні всяка галузь господарства динамічна, тому що вона безперервно відчуває зміни; проте, для того, щоб проникнути в зміст фактичних подій, необхідно в думках представити статичні умови. Оскільки ж сили, які функціонують в статичному суспільстві, продовжують діяти і у фазі його динамічного розвитку, писав Кларк, вивчення статики перетворюється просто на сміливу абстракцію, а отже, його може бути використано лише як знаряддя дослідження. Проте при ознайомленні з тим, як Кларк використовував це теоретичне знаряддя, неможливо позбавитися враження, що його уявний мир зайняв місце реального і що в тій мірі, в якій у Кларка йшлося про реальне економічне життя, зміст його зводився до статичного суспільства. Часто аналогії, що зустрічаються у нього, з нерухомими водоймищами і іншими образами з області гідравліки підкреслюють використання майже виключно елементів статики. Ці елементи явно представлялися йому істотнішими і важливішими. Статичний стан характеризує кінцевий результат розвитку реальних процесів.

Кларк вважав, що серйозним дослідженням динамічних законів економісти повинні будуть зайнятися в подальший період. Все ж таки в своїй книзі «Основи економічної теорії» він робить спробу розглянути ті специфічні області, які явно схильні до змін. Проте ця робота представляла не чітке дослідження динаміки, а швидше лише схематичний виклад деяких її проблем. Спроба охарактеризувати у загальних рисах реалістичний підхід до теорії динамічних процесів, зроблена в книзі «Розподіл багатства», також не змогла принести великого успіху. Світ розділів дві частини – промислово розвинений центр та інші, відсталі райони. До першої групи він відносив Європу, Північну Америку і інші промислово розвинені райони, тут добре функціонував статичний порядок Кларка, тому що використання праці і капіталу в обстановці вільного підприємництва характеризується мобільністю. Кларк відкидає такі перешкоди, як митні тарифи і націоналістична торгова політика, виходячи з того, що по суті вони не мають в своєму розпорядженні дієвої сили. У решті районів світу омертвляючий вплив звичок позбавляє майно мобільності і приводить до обмеження господарської діяльності. Кларк не розумів, що така класифікація позбавляє його теорію справжньої універсальності, обмежуючи область її застосування певними умовами місця і часу.

 

2. Економічна концепція шведської (стокгольмської) школи

Кумулятивна інфляція К. Вікселя;

Засновником цієї школи вважається Кнут Віксель (1851–1926). Його книга «Цінність, капітал і рента» вийшла у 1893 р. І отримала височайші оцінки Бьом-Баверка і Вальраса. Потім була друга книга – «Відсоток і ціни (1898).

За змістом ближче всього Вікселю була Австрійська школа, а за математичним мисленням він виявив спорідненість з лозанцями.

Здавалось б, Віксель поставив себе у невигідне положення, включившись в обговорення ключових теоретичних проблем тоді, коли головні математики неокласичної теорії були вже створені. Але виступивши з запізненням у порівнянні з іншими, Віксель отримав можливість порівнювати і узагальнювати. Коли він дійшов до теорії граничної продуктивності, він з’ясував, що деякі положення Джевонса, Бьом-Баверка, Уікстіда не тільки суперечливі, але і взаємовиключні. Розходження стосувалися як трактувань капіталу, так і проблеми розподілу. Послідовне застосування математики дозволило Вікселю поєднати те, що доповнювало один одного у Джевонса і Бьом-Баверка в рамках рівнянь рівноваги Вальраса. Те, що неокласична наука тільки нащупувала. Віксель отримав у вигляді строгого математичного висновку: розподіл доходів зумовлено вмінням кожного фактору виробництва той долі продукту, яка відповідає граничній продуктивності цього фактора.

Однак Віксель був далекий від того, щоб вважати, що система вільної конкуренції забезпечує автоматично справедливий розподіл доходів і максимальне задоволення потреб. Особливо цікавила його проблема змін у співвідношенні використовуємих факторів і відповідно у розподілі доходів. По мірі нагромадження капіталу його гранична продуктивність знижується, говорив Віксель. І хоча абсолютно розмір прибутку може зростати, його доля у сукупному продукті буде знижуватися, збільшуючи відповідно долю ренти і зарплати.

Ефект Вікселя.

При зростанні нагромадження капіталу, посилюється конкуренція між капіталістами за робочі руки, зарплата підвищується і поглинає частину збережень власників капіталу. Пізніше ця теза отримала Назву ефекту Вікселя. Сам ефект і деякі висновки з нього піддавалися критиці – як вважається, не зовсім справедливий. Мова йде про висновок, що гранична продуктивність капіталу не є головною причиною, що впливає на рівень відсотка.

Віксель пояснював це так. Припустимо, мав місце деякий приріст реального капіталу за рахунок нагромадження. Якщо розподілити цей приріст на суму усіх заощаджень то результат покаже ступінь продуктивності реального капіталу. По звичайним уявленням того часу, цей показник повинен був би співпадати з нормою відсотка. Але в дійсності він виявляється меншим, причому менше саме на стільки, на скільки зросла заробітна плата як елемент реального капіталу.

Інфляція по Вікселю.

Якщо банківський відсоток (Віксель називає його ринковою ставкою відсотка) складає, наприклад, 8 % річних, а бізнесмен на запозичені гроші може отримати, припустимо, 15 % (% який принесе бізнес Віксель називає природною ставкою), тоді і знайдеться багато бажаючих брати позики на таких умовах. Вони будуть наймати робітників, закуповувати сировину і т. д. Конкуренція на ринках факторів посилиться, і ціни на всі ресурси зростуть. Поставники цих ресурсів, розбагатівши, почнуть збільшувати свої закупки (в тому разі і споживчих товарів), звідси піде нова хвиля росту цін.

Таким чином, ріст цін може стати наслідком одного лише розриву між ринковою і природною ставками відсотка – без зростання кількості грошей в обігу.

При цьому Віксель, не упустив можливості показати, що колись будучи порушеним, ринкова рівновага не відновлюється автоматично. Навпаки нерівновага на ринку погіршується і продовжується увесь час дати має місце розрив між ринковою і пиродною ставками відсотка. Такі процеси з нагромадженням наслідків відомі в різних науках, і всюди вони називаються кумулятивними.

Модель кумулятивної інфляції вважається найбільш сильним досягненням Вікселя.

Завдяки Вікселю на сцені світової економічної науки і з’явилася Шведська школа. Вона характерна прагненням синтезувати досягнення трьох неокласичних напрямків в єдину систему на основі віртуозного володіння математичним апаратом. Найбільш видатні з них – Густав Кассель, Ерік Ліндаль, Бент Хансен, Гуннар Мюрдаль.

Економічна теорія Г. Касселя;

Карлу Густаву Касселю (1866–1944) всесвітню популярність принесли його численні твори і суспільна діяльність. Спочатку Кассель вивчав технічні науки, в 1895 р. в Уппсале він одержав вчений ступінь по математиці, а потім зайнявся вивченням економічної науки.

Кассель вважав, що йому вдалося заснувати економічну теорію, що витікає з абсолютно нових принципів. Наука, на його думку, повинна мати справу тільки з величинами, що піддаються вимірюванню. Проте безглуздо було б просто обмежитися використанням математики: важливо спочатку чітко визначити зміст основних понять. Для того, щоб досягти цього, потрібно дотримувати певні правила:

ü перш ніж визначати які-небудь поняття, слід піддати їх науковому аналізу;

ü перехід від первинних і простих до складніших понять повинен бути поступовим;

ü висновки повинні бути загальними, а не обмежено застосованими;

ü основний упор слід робити на економічні, а не технічні проблеми;

ü повинно досліджуватися «суспільне», а не приватне господарство;

ü необхідно встановити тверде мірило господарської діяльності, тобто стійку грошову одиницю. Під «суспільним» господарством Кассель розумів всю господарську систему, в рамках якою виробництво може розглядатися як безперервний процес.

Кассель повністю відкидав поняття вартості і корисності. Він іронічно відносився навіть до маржинального аналізу, вважаючи, що такий аналіз вводить в оману (досить дивна заява у вустах людини, що одержала математичну підготовку). З погляду Касселя, єдиним справжнім мірилом вартості є гроші, а оскільки поняття корисності виключає таку роль грошей, слід відкинути поняття корисності. Гроші, писав Кассель, знаходяться в центрі господарської діяльності, і будь-яка теорія людської діяльності повинна цілком виходити з цього факту. Не потрібно ніякої особливої теорії вартості. Все, що дійсно необхідне, – це ціна; перевага такого підходу, в усякому разі, полягає в тому, що він все спрощує. Істотну роль, за словами Касселя, грає відношення одного товару до іншого, або відносна ціна, яка і підлягає дослідженню. Тому в основі економічної науки насправді лежить загальна теорія ціни, а не теорія вартості. Граничні зміни корисності, продовжПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.023 с.)