Спеціальності 5.05050311 “ХімічнеМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спеціальності 5.05050311 “ХімічнеМЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

 

для виконання курсової роботи

з дисципліни: “Економіка, організація

і планування виробництва”

 

Спеціальності 5.05050311 “Хімічне

і нафтове машинобудування”

 

 

Викладач: ГНАТИШИН А.В.

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

економічних дисциплін

Голова циклової комісії

_______ Данилюк Є.Є

 


ПЕРЕДМОВА

 

Прискорення розвитку народного господарства на основі вступу вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку, перебудова та вдосконалення господарського механізму підвищують вимоги до економічний методів управління в промисловості і особливо на рівні основної ланки народного господарства - підприємства.

Однією головних функцій ефективного управління економічною діяльністю підприємства є планування його господарської діяльності, що є предметом вивчення відповідного курсу студентами економічних спеціальностей вищих учбових закладів.

Значення планування господарської діяльності визначається тим, що в його процесі визначаються напрямки, темпи і пропорції розвитку виробничої системи будь-якого рівня, основні показники її функціонування у визначеному періоді, а також збалансована забезпеченість управлінських рішень визначених завдань необхідними ресурсами. Цим самим планування виступає як вихідний регулюючий процес забезпечення ефективного розвитку народного господарства України і реалізації її економічної політики.

Формальне планування сприяє пошуку найбільш ефективних напрямків дій, обгрунтуванню і систематизації запланованих рішень, зменшенню ризиків прийняття неправильних управлінських рішень, по причинах помилкової або недостатньої інформації про можливості організації чи навколишнє ринкове середовище. Планування як таке, що служить для формування встановлених цілей і розробки шляхів їх реалізації, допомагає створити єдність загальної мети організації і тим самим с організуючою силою в діяльності підприємства.

Курсова робота з дисципліни" Економіка, організація і планування виробництва " є важливим етапом вивчення дисципліни, покликана закріпити теоретичні знання з дисципліни, а також навчити застосувати їх у практичній роботі.


Курсова робота базуються на знаннях дисциплін «Технологія машинобудування та металообробки», «Конструкція розрахунку машин і апаратів», «Контроль якості зварних з’єднань», «Складально - зварювальні пристрої».


АНОТАЦІЯ

Мета курсової роботи розвинути логіку економічного мислення на основі формування компетентності вдосконалення технічних, технологічних та організаційно - управлінських факторів зростання продуктивності праці.

В процесі виконання курсової роботи студент повинен розрахувати основні техніко-економічні показники плану господарської діяльності виробничого цеху машинобудівного підприємства на плановий рік.

Вихідними даними курсової роботи є: річна програма випуску апаратів, трудомісткість операції технологічного процесу, розряди робіт, коефіцієнт виконання норм, величина капіталовкладень.

Студент розраховує необхідну кількість робочих місць, визначає їх оптимальне завантаження, підбирає чисельність працюючих за категоріями.

Розрахунки заробітної плати проводяться для категорій основних, допоміжних робітників, керівників та спеціалістів. Застосовуються різні форми оплати праці. З метою досягнення комплексної оцінки ефективності виробництва в курсовій роботі розраховуються:

· оптимальні виробничі та допоміжні площі;

· вартість основних виробничих фондів;

· вартість основних матеріалів;

Проводиться аналіз всіх видів прямих та не прямих витрат на виробництво.

Розраховується калькуляція собівартості апарату. Проводиться оцінка ефективності виробництва шляхом визначення річного економічного ефекту та строку окупності капіталовкладень.

Студент проводить порівняння отриманих проектних даних з заводськими.

 


Міністерство освіти і науки України

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії спеціальності 5.03050401 протокол № _ від _______201__ р. Голова комісії __________ М.Г. Повійчук Затверджено Заступником директора з навчальної роботи ________________ Т.С. Капралюк

 

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни: “Економіка,

організація і планування виробництва”

студенту ____Муц Вадим______________ групи М - 487 _

ТЕМА КУРСОВОЇ РОБОТИ: Економічна ефективність, планування та організація виробничого процесу по виготовленню__Реактор Р07_РС-1.25-1______________________________________________________

 

1. Найменування апарату Реактор Р07 РС-1,25-1
2. Загальна трудомісткість одного апарату, н/год.; розряд робіт
3. В тому числі - вальцювання і калібрування 2,1/3,5
- складання під зварювання 30/3,0
- зварювання 35/4,0
- загальне складання 29/4,0
- гідро випробовування 1,9/3,3
4. Коефіцієнт виконання норми 1,19
5. Середні витрати електроенергії на одне робоче місце, кВт. 4,3
6. Річний випуск продукції, шт.
7. Маса апарату, кг
8. Марка матеріалу 08Х21Н6М2Т
9. Капітальні витрати, тис. грн.

Вихідні дані

 

 

Дата видачі завдання "___" ______ 20___ р.

Строк виконання проекту "___" _______ 20___ р.

 

Викладач ______________ Гнатишин А.В.

 


Зміст

  Стор
Вступ
1. Визначення необхідної кількості робочих місць та ступеню їх завантаження
2. Розрахунки кількості транспортних засобів в цеху
3. Визначення оптимальної чисельності основних виробничих робітників за фахом та розрядами
4. Визначення оптимальної чисельності допоміжних робітників за фахом та розрядами
5. Розрахунки оптимальної чисельності керівників та спеціалістів
6. Звітна відомість чисельності працюючих
7. Розрахунки оптимальної площі дільниць, об’єму будівель та споруд
8. Розрахунки річної потреби в основних матеріалах
9. Визначення річного фонду заробітної плати основних виробничих робітників
10. Визначення річного фонду заробітної плати допоміжних робітників
11. Визначення річного фонду заробітної плати керівників та спеціалістів
12. Розрахунки вартості основних виробничих фондів
13. Розрахунки вартості основних матеріалів
14. Калькуляція собівартості апарату
15. Розрахунки річної економічної ефективності та строку окупності капіталовкладень
16. Розрахунки основних техніко - економічних показників роботи цеху
Література

Вступ

 

1. Охарактеризувати основні напрямки економічного розвитку України в період ринкових відносин.

2. Навести приклади інтеграції економіки України в Європейський союз.

3. Показати значення та економічну ефективність організаційно-технічних, управлінських та планових заходів, що проводяться на промисловому підприємстві.

4. З’ясувати можливість застосування засобів інтенсифікації виробництва в сучасних ринкових відносинах.

5. Охарактеризувати основні напрямки науково-технічного прогресу та умови впровадження інноваційних процесів в економіку галузі, підприємства.

6. Показати взаємозв’язок економічних та соціальних факторів виробництва.

7. Вказати головну мету курсової роботи, зазначити структуру роботи.

8. Показати значення прогресивних організаційних заходів для вирішення глобальних проблем економічного розвитку України.


Звітна відомість чисельності працюючих

Таблиця 6

Звітна відомість чисельності працюючих

Категорія працівників Прийнята чисельність В % до чисельності виробничих робітників В % до чисельності робітників дільниці Чисельність робітників по змінах
І ІІ
Виробничі робітники 73,25
Керівники та спеціалісти 6,35 4,65
Допоміжні робітники 30,15 22,09
Працівники х

 

 

 

 

Розрахунки річної потреби в основних матеріалах

Чиста маса апарату згідно з завданням складає __1955 кг.

Маса сорочки приймається в межах 30-40% від маси апарата.

Приймаємо масу сорочки Мс = 782

Чорнова маса апарату визначається за формулою:

Мчорн. = Кп·Мчист.

де Кп – коефіцієнт перерахунку з чистової маси на чорнову. Кп = 1,25.

Таблиця 9

Розрахунок річної потреби основних матеріалів

Найменування Чистова маса, кг Коефіцієнт перерахунку з чистової маси в чорнову Чорнова маса апарату, кг Маса від-ходів, кг
Корпус 1,25
Сорочка 1,25
Аппарат 1,25

 

 

Література

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

 

для виконання курсової роботи

з дисципліни: “Економіка, організація

і планування виробництва”

 

Спеціальності 5.05050311 “Хімічне

і нафтове машинобудування”

 

 

Викладач: ГНАТИШИН А.В.

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

економічних дисциплін

Голова циклової комісії

_______ Данилюк Є.Є

 


ПЕРЕДМОВА

 

Прискорення розвитку народного господарства на основі вступу вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку, перебудова та вдосконалення господарського механізму підвищують вимоги до економічний методів управління в промисловості і особливо на рівні основної ланки народного господарства - підприємства.

Однією головних функцій ефективного управління економічною діяльністю підприємства є планування його господарської діяльності, що є предметом вивчення відповідного курсу студентами економічних спеціальностей вищих учбових закладів.

Значення планування господарської діяльності визначається тим, що в його процесі визначаються напрямки, темпи і пропорції розвитку виробничої системи будь-якого рівня, основні показники її функціонування у визначеному періоді, а також збалансована забезпеченість управлінських рішень визначених завдань необхідними ресурсами. Цим самим планування виступає як вихідний регулюючий процес забезпечення ефективного розвитку народного господарства України і реалізації її економічної політики.

Формальне планування сприяє пошуку найбільш ефективних напрямків дій, обгрунтуванню і систематизації запланованих рішень, зменшенню ризиків прийняття неправильних управлінських рішень, по причинах помилкової або недостатньої інформації про можливості організації чи навколишнє ринкове середовище. Планування як таке, що служить для формування встановлених цілей і розробки шляхів їх реалізації, допомагає створити єдність загальної мети організації і тим самим с організуючою силою в діяльності підприємства.

Курсова робота з дисципліни" Економіка, організація і планування виробництва " є важливим етапом вивчення дисципліни, покликана закріпити теоретичні знання з дисципліни, а також навчити застосувати їх у практичній роботі.


Курсова робота базуються на знаннях дисциплін «Технологія машинобудування та металообробки», «Конструкція розрахунку машин і апаратів», «Контроль якості зварних з’єднань», «Складально - зварювальні пристрої».


АНОТАЦІЯ

Мета курсової роботи розвинути логіку економічного мислення на основі формування компетентності вдосконалення технічних, технологічних та організаційно - управлінських факторів зростання продуктивності праці.

В процесі виконання курсової роботи студент повинен розрахувати основні техніко-економічні показники плану господарської діяльності виробничого цеху машинобудівного підприємства на плановий рік.

Вихідними даними курсової роботи є: річна програма випуску апаратів, трудомісткість операції технологічного процесу, розряди робіт, коефіцієнт виконання норм, величина капіталовкладень.

Студент розраховує необхідну кількість робочих місць, визначає їх оптимальне завантаження, підбирає чисельність працюючих за категоріями.

Розрахунки заробітної плати проводяться для категорій основних, допоміжних робітників, керівників та спеціалістів. Застосовуються різні форми оплати праці. З метою досягнення комплексної оцінки ефективності виробництва в курсовій роботі розраховуються:

· оптимальні виробничі та допоміжні площі;

· вартість основних виробничих фондів;

· вартість основних матеріалів;

Проводиться аналіз всіх видів прямих та не прямих витрат на виробництво.

Розраховується калькуляція собівартості апарату. Проводиться оцінка ефективності виробництва шляхом визначення річного економічного ефекту та строку окупності капіталовкладень.

Студент проводить порівняння отриманих проектних даних з заводськими.

 


Міністерство освіти і науки УкраїниПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.130.97 (0.014 с.)