КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКАЦиклова комісія викладачів суспільних дисциплін

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Культорологія

для спеціальностей:

5.01010101 Дошкільна освіта

5.01010201 Початкова освіта

5.02020501 Образотворче мистецтво

5.02020701 Дизайн

5.01020101 Фізичне виховання

 

(освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст")

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2012

Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Культорологія

Викладач Москаленко О.А.

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ

БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін

 

«ПОГОДЖЕНО»   Проректор з навчально-методичної роботи _________________________О.Б. Жильцов «_____»_______________________ 2011 р. «ЗАТВЕРДЖЕНО»   Методичною радою Університетського коледжу Київського Університету імені Бориса Грінченка, протокол № ___ від «__»_______2012 р. Голова методради________М.В.Сорока

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Культорологія

для спеціальностей:

5.01010101 Дошкільна освіта

5.01010201 Початкова освіта

5.02020501 Образотворче мистецтво

5.02020701 Дизайн

5.01020101 Фізичне виховання

 

(освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст")

 

 

УХВАЛЕНО на засіданні циклової комісії викладачів суспільних дисциплін, протокол № 1 від 28 серпня 2012 р. голова циклової комісії________ Н.К.Бурдіна

Київ 2012

ЗМІСТ

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІІ. Програма Змістовий модуль І.Культурологіяяк наука. . . . . . . . . . . . . . . . . …………………... . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. . . .. Змістовий модуль ІІКультура у вимірах філософської теорії. . .. ……. . . . ……………………………………. . . . ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Культурологія». . . ………… . . . . . . V. Плани семінарських та практичних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VІ. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Карта самостійної роботи студента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект) . . . . . . . . . . . . VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІХ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Х. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ХІ. Рекомендована література Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              

 

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В Концепції розвитку загальної середньої освіти серед основних завдань освіти в Україні, ідеться про виховання засобами освіти громадян України, вільних, демократичних, життєво і соціально компетентних особистостей, що здатні здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях на основі засвоєння системи знань про культуру, загальні закономірності її розвитку. Засвоєння змісту культурології як навчальної дисципліни має сформувати у студентів: уміння науково осмислювати наукові процеси (як ті, що відбувалися в минулому так і сучасні); вміння бачити і розуміти зв’язки та взаємну обумовленість між різними складниками культурної системи; навички толерантного ставлення до етнонаціональної та суспільної різноманітності культурних форм.

Культорологія є наукою тісно пов’язаною з дослідженням культури, як спеціфічного способу життєдіяльності людини, головним змістом якої є гармонійний розвиток людини з природою та соціумом. Як самостійна галузь знань культурологія склалась разом з філософією, проте професійне її вивчення як науки відбулось на початку ХХ століття, тому культурологія — молода наукова дисципліна. Сьогодні процес національного відродження, становлення суверенної держави, утвердження громадянського суспільства в Україні не можливий без вивчення культури, як історичного та соціального явищ, зі своїми закономірностями та догмами..

Предметом "Культурології" є дослідження феномену культури як історично-соціального досвіду людей, який втілюється в специфічних нормах, законах і рисах їх діяльності, передається із поколіня в покоління у вигляді ціннісних орієнтирів і ідеалів.

Культорологія викладається в Університетському коледжі для спеціальностей 5.01010101 Дошкільна освіта, 5.01010201 Початкова освіта, 5.02020501 Образотворче мистецтво, 5.02020701 Дизайн, 5.01020101 Фізичне виховання, в обсязі 54 години на вивчення всього курсу і розрахована на підготовку освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст". Програма передбачає вивчення культурології протягом одного семестру. Форма підсумкового контролю - залік.

В основу робочої програми предмету "Культорологія" покладені:

1. Методичні матеріали до складання робочих програм з гуманітарних і культурологічних дисциплін для вищих навчальних закладів І та II рівня акредитації / Вдовиченко Г.В. Культурологія РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів геологічного факультету (заочна форма). – К.: 2007.

2. Гриценко Т. Б. Культурологія - робоча програма та методичні рекомендації до курсу Культурологія - К.: Знання, 2000.

3. Маслов В.В., Білик Б.І. Культурологія - робоча програма та методичні рекомендаціїдо самостійної роботи студентів базової освіти усіх факультетів і форм навчання– К.: 2003.

4. Комплексна програма з курсу “Культурологія” для студентів філософського факультету. — Львів: ВЦ ЛНУ, 2004.

 


І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет:об'єктивні закономірності світових і національного культурного процесів, пам'ятники і явища матеріальної й духовної культури, фактори й передумови, що управляють виникненням, формуванням і розвитком культурних інтересів і потреб людей, їхньою участю в збільшенні, збереженні й передачі культурних цінностей

Курс: Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 1,5 кредити     Змістові модулі: 2 модулі Загальний обсяг дисципліни (години): 54 годин     Тижневих годин: 1,5 години Шифр та назва галузі знань 0101 Педагогічна освіта Шифр та назва спеціальностей 5.01010101 Дошкільна освіта 5.01010201 Початкова освіта Шифр та назва галузі знань 0202 Мистецтво Шифр та назва спеціальностей 5.02020501 Образотворче мистецтво 5.02020701 Дизайн Шифр та назва галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини Шифр та назва спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» Нормативна   Рік підготовки: 2   Семестр: 3   Аудиторні заняття: 30 години, з них:   Лекції: 12 годин Семінарські заняття: 10 годин Індивідуальна робота: 6 годин Самостійна робота: 24 годин Модульний контроль: 2 години Вид контролю: залік

 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п Назви теоретичних розділів Кількість годин
Разом Аудиторні Лекції Семінари Індивідуальна робота Самостійна робота Підсумковий контроль
Змістовий модуль І Культорологія як наука.Історія та теорія культури
Культурологія як наука      
Культура як об’єкт наукового дослідження  
Теорія історичного коловороту  
Всього  
Змістовий модуль ІІ Культура у вимірах філософської теорії
Стиль у культурі  
Культура як історичне та соціальне явище  
Типологія культури
Всього
Разом за навчальним планом

ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Культорологія як наука.Історія та теорія культури.

Лекція 1. Культурологія як наука (2 год.)

Поняття «культурологія»: його етимологія, тлумачення обсягу і змісту, історія винайдення та запровадження в науковий обіг. Зміст, предмет і завдання культурології. Історія розвитку культурологічних знань. Культурологія в системі гуманітарних наук, її функції та значення для суспільства.

Основні поняття теми: культура, культурологія, українська культурологія, фундаментальна і прикладна культурологія.

Лекція 2. Культура як об’єкт наукового дослідження (2 год.)

Культурологічні парадигми (загальний огляд). Проблема визначення культури: основні підходи. Інформаційний, ціннісний, етичний аспекти культури. Функції культури.

Основні поняття теми: культура, специфіка культури, культура, як процес творчої діяльності людини, основні парадигми культурології (циклічна; еволюціоністська; антропологічна; філософська; революційно-демократична), функції культури (пізнавальна, інформативна, світоглядна, комунікативна, регулятивна, аксіологічна, виховна).

 

Семінар 1.Культурологія як наука про культуру (2 год.)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.009 с.)