Тема 1. Культурологія як наука (4 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Культурологія як наука (4 год.)1. Походження та зміст терміну культура. Функції культури , їх значення для суспільства. (2 год.)

2. Проблема визначення поняття культура, співвідношення культура та цилівізація. (2 год.)

 

Рекомендована література:

1. Борисова Е. Культурологія / Е. Борисова, Н. Джохадзе. – М., 2008. – 240 с.

2. Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. – СПб.: Питер, 2005. – С.12-15; 27-34.

3. Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 2005. – С. 12-28.

4. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – С.7-14.

5. Шевнюк О.Л. Культурологія. Навч. посібник. – К.: Знання – Прес, 2004. – С. 17-40.

6. Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры // Избранные работы. – К.: Ника-Центр, 2006. – С. 80-104.

7. Уайт Л.А. Культурология // Личность. Культура. Общество. – 2004. – №1. – С. 245-251.

8. Уайт Л.А. Понятие культуры // Личность. Культура. Общество. – 2004. – №2. – С. 59-86.

Тема 2. Культура як об’єкт наукового дослідження (4 год)

1. Позанаукові уявлення про культуру. Поява культурології як науки (2 год.)

2. Пошуки закономірностей культури в науці країн Європи Нового часу. Прогресивні погляди культурологічної думки М. Драгоманова,

Г. Сковороди (2 год.)

 

Рекомендована література

1. 1. Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 2005. – С. 12-28.

2. Шевнюк О.Л. Культурологія. Навч. посібник. – К.: Знання – Прес, 2004. – 123с.

3. ПогорілийО., М.Собуцький Культурологія: Навчальний посібник. Упорядники. – К., 2005.

4. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – С.7-14.

5. СолонинаВ.В , Кагана М.С. Культурологія Видавництво: Высшее образование К.: 2005

Тема 3. Морфологія і динаміка культури (2 год.)

 

1. Структурний (морфологічний) аналіз культури, як синтезу надбань людства, основні напрями лослідження морфологічного вивчення культури, її структуровані елементи.(1год.)

2. Поняття зміни та його використання культурологічному контексті (1 год.).

Рекомендована література:

1. БезвершукЖ.О Щербакова О.В. Культурологія. Навчальний посібник. – К.: Знання – 2006- 490с.

Закович М.М. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник. К.: Знання – 2007– 498с.

3. Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 2005. – С. 12-28.

Змістовний модуль ІІ.

Культура у вимірах філософської теорії

Тема 4. Стиль у культурі (4 год.)

1. Поняття стилю в середньовіччі та на сучасному етапі (1год.)

2. Стиль масової культури, як продукт глобалізації(плюси та мінуси явища). Особливості відокремлення елітарної культури(3год)

Рекомендована література

1. Гофкірхнер В. Життя в світі самоорганізації: змагання стилів мислення та світобачень // Практична філософія. — 2003. — №1.

ЗаковичM. M Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник Київ. Знання 2007 – 333c

2. Зиммель Г. Философия культуры. — М., 1996.

3. Ионин Л.Т. Социология культуры. — М., 1998.

4. Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій. – К.: Либідь., 2005. – 512с

 

5. Подольська Є.А.,Лихвар В.Д. Іванова К.А. Культурологія. Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – К., Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с.

6. Чечель Н. До історії стилістичної парадигми української культури.

Тема 5. Культурогенез як явище (5 год.)

Культурогенз як історичне та культурологічне явище відчуження людини від природи (2 год.)

Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства (2 год.)

3. Трудова концепція культурогенезу: утопія чи реальність.(1год.)

 

Рекомендована література

1.Безвершук Ж.О., Щербакова О.В. Культурологія. Навчальний посібник. – К.: Знання – 2006- 490с.

Закович М.М. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник. К.: Знання – 2007– 498с.

3. Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 2005. – С. 12-28.

 

Тема 6.Типологія культури (5 год.)

Регіональні та історичні культури, цилівізації, як типи соціокультурних світів. (3 год.)

Історична типологія культури (2 год.)

Рекомендована література

1. Шевнюк О.Л. Культурологія. — К., 2005. - 510с.

2. Юрчук В.В. Современный словарь по культурологии. — Мн., 2005.- 305с.

3. Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, 2003. - 167с.

4. Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. – СПб.: Питер, 2004. – С.282-316.

5. Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 2005. – С. 287-298.

Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – С.322

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Змістовний модуль та теми курсу Академічний контроль Терміни виконання
Змістовий модуль І Культорологія як наука.Історія та теорія культури
Тема 1.Культурологія як наука (4 год.) Семінарське заняття, модуль­ний контроль, тестування,індивідуальне заняття І-ІІ
Тема 2.Культура як об’єкт наукового дослідження (4 год.) Семінарське заняття, модуль­ний контроль, тестування,індивідуальне заняття ІІІ-ІV
Тема 3. Морфологія і динаміка культури (2 год.) Семінарське заняття, модуль­ний контроль, тестування,індивідуальне заняття V-VІ
Змістовний модуль ІІ Культура у вимірах філософської теорії
Тема 4. Стиль у культурі (4 год.) Семінарське заняття, модуль­ний контроль, тестування,індивідуальне заняття VІІ-VІІІ
Тема 5. Культурогенез як явище (5 год.) Семінарське заняття, модуль­ний контроль, тестування,індивідуальне заняття ІХ-Х
Тема 6 Типологія культури (5 год.) Семінарське заняття, модуль­ний контроль, тестування,індивідуальне заняття ХІ-ХІІ
Разом – 24 год.    

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

(навчальний проект)

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу "Культорологія"– це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:

ü конспект із теми (модуля) за заданим планом;

ü конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно;

ü схеми, таблиці або опорний конспект теми, розроблений самостійно;

ü анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, історико-педагогічні розвідки;

ü повідомлення з теми у вигляді есе або презентації PowerPoint;

ü історико-біографічні дослідження у вигляді есе або презентації PowerPoint;

ü науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу).

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2.

 

 

Таблиця 7.1

Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді есе, реферату або творчої роботи)

 

№ п/п Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за кожним критерієм
Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження
Складання плану реферату
Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучас­ного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного пи­тання.
Дотримання правил реферуванням наукових публікацій
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження
Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)
Разом 30 балів  

Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді презентації PowerPoint)

№ п/п Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за кожним критерієм
Формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження
Наявність плану викладення матеріалу
Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучас­ного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного пи­тання.
Охайність, продуманість, логічність і послідовність побудови презентації, наявність ілюстративного матеріалу
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження
Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний слайд, план, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел)
Разом 30 балів  

 

Таблиця 7.2

Шкала оцінювання ІНДЗ

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 30-24 Відмінно
Достатній 23-15 Добре
Середній 14-7 Задовільно
Низький 6-0 Незадовільно


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.011 с.)