Мета викладання навчальної дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета викладання навчальної дисципліниОсновна мета викладання дисципліни “Цивільне право. Загальна частина” — це підготовка майбутнього фахівця в галузі права, який би міг аналізувати наукову літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і ведення самостійної наукової роботи.

Відповідно завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у засвоєнні студентами основних засад цивільного права. Студенти повинні набути навичок щодо користування відповідними нормативними актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані з їх застосуванням на базі засад справедливості, добросовісності і розумності.

 

Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- ознайомлення з основними положеннями цивільного права і його окремими інститутами;

- ознайомлення з науково-теоретичним надбанням науки цивільного права;

- аналіз та узагальнення судової практики в сфері приватного права;

- розвиток навичок самостійного вирішення наукових та практичних проблем цивільного права;

 

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують фахівця юридичного профілю в галузі приватного права.

 

1.4 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

В результаті вивчення курсу “Цивільне право. Загальна частина” студент повинен:

знати:

- положення українського законодавства у сфері цивільного права;

- існуючі колізії національного та міжнародного цивільного законодавства

- основні доктринальні положення цивільного права;

вміти:

- самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни;

- самостійно ставити наукові проблеми і шукати шляхи їх вирішення;

- самостійно проводити порівняльно-правовий аналіз;

- самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику.

 

1.5 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчального модулю

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з шести навчальних модулів.

 

1.6 Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Курс “Цивільне право. Загальна частина” базується на основі раніше отриманих знань, одержаних в курсах цивільного права (загальна частина), теорії права, при освоєнні навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та „спеціаліст”. Курс “Цивільне право. Загальна частина” безпосередньо пов’язаний з дисциплінами „Цивільне право (особлива частина)”, „Господарське право”, „Право інтелектуальної власності”, та іншими дисциплінами у сфері приватного права і направлений на вивчення проблематики цивільного права. Знання та вміння, отриманні під час вивчення даної навчальної дисципліни, спрямовані на забезпечення підготовки спеціалістів, які володіють ґрунтовними теоретичними знаннями та практичними навичками в сфері приватного права.

 


 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва тем Нормативний обсяг годин Всього годин з викладачем З них: З них Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника Технічні засоби / Дидактичні засоби
Лекцій Семінарських занять Практичних занять Модульна контрольна робота Самостійна та Індивідуальна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
  Змістовий модуль І.
1. Поняття та система особистих немайнових прав фізичної особи.         1/2-Л1/1 0/0-С1/1  
2. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.           0/0-П1/2
3. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.           0/0-П1/3
4. Поняття права власності як складової частини речового права       0/0-Л1/4 0/0-С1/4 0/0-П1/4
5. Форми та види права власності.                
6. Поняття речового права на чужі речі.         0/0-Л1/6 0/0-С1/6  
7. Види речових прав на чуже майно. +       0/0-П1/7
  Змістовний модуль ІІ.
8. Поняття та способи захисту права власності.         0/0-Л1/8 0/0-С1/8
9. Віндикаційний позов як спосіб захисту права власності.         0/0-Л1/9    
10. Негаторний позов як спосіб захисту прав.           0/0-П1/10
11. Загальні положення про спадкове право.         0/0-Л1/11 0/0-С1/11  
12. Спадкування за заповітом.         0/0-Л1/12 0/0-П1/12  
13. Спадкування за законом.         0/0-С1/13 0/0-П1/13  
14. Загальні положення про право інтелектуальної власності.         0/0-Л1/14 0/0-С1/14  
15. Авторські та суміжні права.           0/0-С1/15
16. Право інтелектуальної власності на винахід, та інші результати промислової власності. +          
Всього годин      
Форма контролю: екзамен

 


Плани семінарських та практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.Особисті немайнові права фізичної особи

Тема 1. Поняття та система особистих немайнових прав фізичної особи.

Семінарське заняття – 2 год.

План заняття

1. Поняття особистих немайнових прав фізичної особи.

2. Ознаки особистих немайнових прав фізичної особи.

3. Системи особистих немайнових прав фізичної особи.

 

Ключові терміни та поняття до теми: абсолютне немайнове право, суб’єктивне право, нематеріальні духовні блага, соціальне благо, природне буття.

 

Завдання до самостійної роботи:

1. Розвиток особистих немайнових прав у цивільному праві УРСР та України.

2. Джерела правового регулювання особистих немайнових відносин.

3. Теорії: а) єдиного особистого немайнового права;

б) множинності особистих немайнових прав.

 

Реферати до теми:

1. Зміст особистих немайнових прав фізичної особи;

2. Здійснення особистих немайнових прав фізичної особи;

3. Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав фізичної особи.

 

Література до теми:[6;10;13;23;26;28;43;45]

 

Тема 2.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

Практичне заняття – 2 год.

Задача 1.В одній з газет, що видається у м. Дніпропетровськ у 2006 році була опублікована стаття у якій її автор доводив, що керівник Дніпропетровського підпілля під час Великої Вітчизняної війни, герой Радянського Союзу М. співпрацював з окупантами і саме тому Дніпропетровська підпільна організація була знищена. На час публікації, особа про яку йшлося в публікації померла. Син керівника підпілля, довідавшись про названу публікацію звернувся до суду з позовом до газети про спростування опублікованих даних і відшкодування йому моральної шкоди за приниження честі його батька.

Яке рішення повинен винести суд?

Задача 2.Громадянин А. звернувся з позовом до суду в якому просив заборонити роботу автозаправочної станції розташованої поряд з його садибою. Свої вимоги він обґрунтував тим, що за три роки роботи АЗС його здоров’я та здоров’я членів його сім’ї значно погіршилось. Діти стали страждати на алергічні захворювання, часто пропускають школу. Медики запропонували йому змінити місце проживання. Вважаючи, що розташування АЗС поблизу будинку є таким, що загрожує життю та здоров’ю як його так і його близьких топозивач просив знести АЗС і відшкодувати йому шкоду пов’язану з лікуванням його дітей моральну шкоду завдану його сім’ї.

Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача 3.Позивач Д. просив суд відшкодувати йому майнову і моральну шкоду завдану лікарем А.,який шляхом хірургічного втручання видалив здорову нирку і залишив хвору. У судовому засіданні хірург А. пояснив, що він робив операцію дотримуючись даних, зазначених у рентгенівських знімках. Крім того дуже важко розрізнити хвору нирку і здорову.

Дайте аналіз спірних правовідносин.

Задача 4.Працівники міліції затримали громадянина С. за підозрою у зґвалтуванні ним неповнолітньої К. Застосувавши до С. погрозу і насильство примусили його визнати себе винуватим у скоєнні злочину. С. був засуджений до 10 років позбавлення волі. Через три роки було затримано громадянина Т. який визнав себе винуватим у скоєнні, за 25 років більше 80 тяжких злочинів, в тому числі і зґвалтування К. С. був виправданий і справа проти нього припинена. Які особисті права С. було порушено? Яким чином С. може захистити свої порушені права?

 

Тема 3.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

 

Практичне заняття – 2 год.

Задача 1.В одній з центральних газет було надруковано матеріал присвячений 85-річчю Степаненка Петра Васильовича. В публікації зазначалось, що Степаненко Петро з 16 років почав працювати на тракторі. Коли почалась Велика Вітчизняна війна, щоб трактор не дістався ворогу він закопав його в таємному місці, а сам пішов у партизанський загін. Після закінчення війни він відкопав трактор і довгий час працював на ньому в колгоспі. За свою довгу працю він зробив багато доброго односельцям, неодноразово обирався депутатом сільської та районної ради. Був нагороджений багатьма нагородами. Під час ознайомлення з публікацією його правнук Василько, якому було 9 років запитав свого прадіда – чому всі сусіди, інші люди, які спілкуються з прадідом звертаючись до нього називають його Петром Васильовичем, а автор публікації називає його тільки Петром Степченко? П.В. відповів, що він і сам здивований таким використанням його імені.

Дайте правовий аналіз правовідношення що виникло.

Задача 2.В одній з передачобласного радіо мова йшла про Криницького, який багато років пише вірші, але жодного з них не опублікував. У вільний час конструює печі для економного опалення будинків, але жодної конструкції не запропонував бажаючим її застосувати. Збирає він і дикоростучі трави перевіряючи на собі їх вплив на своє здоров’я. Вміє гарно грати на баяні, але жодного разу не приходив з баяном на вечорниці, вміє гарно співати, але на людях ніколи не виступав. Автор передачі назвав ще деякі приклади із життя Криниць кого, виставляючи його людиною талановитою, але з певними причудами. Прослухавши радіопередачу Криниць кий звернувся до суду з позовом до радіостанції про відшкодування йому моральної шкоди, завданої шляхом втручання в його особисте життя і розголошення таємниці його життя.

Дайте аналіз спірного питання правовідношення. Яке рішення повинен винести суд?

Задача 3.Студін звернувся з позовом до газети, у якій були опубліковані листи його батька з фронту до своєї дружини – матері позивача. На думку Студіна в листах було багато особистого, не призначеного для публікації. Кореспондент про ці листи довідався у подруги матері Студіна. Після смерті батьків хтось зняв копії з листів і передав кореспонденту. Студін, єдиний син померлих, не давав згоди на таку публікацію. Вважаючи, що така публікація завдала моральної шкоди позивачам, Студін просив суд стягнути 50 тисяч грн. з газети на його користь і вибачитись перед ним за втручання в його особисті папери. Дайте аналіз спірного правовідношення. Яке рішення повинен винести суд?

 

Задача 4.В засобах масової інформації було повідомлено про дорожно-транспортну пригоду, потерпілим у якій був названий син відомого громадського діяча М. Вважаючи, що згоден на таку інформацію потерпілий не давав М просить зтягти моральну шкоду завдану йому і його синові такою публікацією. М просив допустити його у розгляд справи як представника сина, який на день розгляду справи є непрацездатним. Дайте аналіз спірного правовідносшення. Вирішіть справу по суті.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.Право власності як складова частина речового права.

Тема 4.Право власності як складова частина речового права.

Семінарських занять – 2

 

План заняття

1. Поняття власності як економічної категорії.

2. Поняття права власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні.

3. Суб'єкти та об'єкти права власності.

4. Зміст права власності.

Ключові терміни та поняття до теми:власність, право власності, суб'єкти та об'єкти права власності, зміст права власності.

Завдання до самостійної роботи:

1. Що таке власність як економічна категорія?

2. Що таке право власності в об’єктивному розумінні?

3. Що таке право власності в суб’єктивному розумінні?

4. Які характерні ознаки об'єктів права власності?

5. Що таке зміст права власності?

6. Які складові частини змісту права власності?

Реферати до теми:

1. Право власності і його місце в системі речових прав.

2. Присадибна ділянка як об'єкт права приватної власності.

3. Особливості здійснення права власності малолітніми особами та особами, визнаними недієздатними.

Література до теми:[1,6,8,24,28,30,32,39,40,43,45-48]

Практичне заняття – 2

Задача 1.До приватного підприємця Груші прибилась корова. Оскільки корову нічим було годувати, підприємець зарізав її. М’ясо продав на базарі, а шкуру передав на заготівельний пункт в обмін на шкіряні вироби.

Через два місяці до Груші звернувся власник корови.

До кого і які вимоги він може пред’явити?

 

Задача 2.В Українське посольство в Російській Федерації звернувся громадянин Росії Жуліков. Він заявив що до приєднання Західної України до СРСР у місті Костополь Ровенської області у власності його діда Агродена Жулікова був лісопильний завод. Радянська влада завод конфіскувала, а сам А Жуліков емігрував у Францію. Заявник просив передати йому як єдиному спадкоємцю А.Жулікова у власність завод, що належав його дідові.

Яку відповідь повинно надати заявникові посольство?

Задача 3.Ставров заключив з бригадою робітників договір на капітальний ремонт своєї дачі. Під час реставрації печі один з робітників виявив шкатулку з золотими монетами і дорогоцінностями. Довідавшись про це, власник дачі звернувся з вимогою про передачу йому шкатулки з знайденими цінностями. Робітник відмовився від передачі цінностей, заявивши при цьому, що вони належать йому, бо він їх знайшов. На свою частку цінностей стали претендувати й інші члени бригади, що виконували ремонтні роботи.

Як вирішити спір?

Задача 4.Чумаченко купив у Лавренка автомобіль «Жигулі», посвідчивши цей право чин у нотаріуса. Через декілька днів після того Лавренко самовільно забрав автомобіль і відмовився його повертати до тих пір, доки Чумаченко додатково не заплатить йому 10 тисяч гривень. Чумаченько звернувся з позовом до суду, вимагаючи повернути йому автомобіль. Суд в позові відмовив, посилаючись на те, що Чумаченко не встиг зареєструвати машину у МРЕВ ДАІ на своє ім’я,а тому права власності у Чумаченько не виникає. Правочин між Чумаченьком і Лавренком повинен вважатись не укладеним.

Чумаченько звернувся із скаргою в апеляційний суд. Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.247 (0.015 с.)