Семінарських занять – 2 год.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарських занять – 2 год. 

План заняття:

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності.

2. Право інтелектуальної власності. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності.

3. Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності.

4. Зміст права інтелектуальної власності.

5. Захист права інтелектуальної власності.

Ключові терміни та поняття до теми: інтелектуальна власність, творчість, творча діяльність, виключне право, особисті немайнові права, майнові права.

Завдання для самостійної роботи:

1. Що є об'єктами права інтелектуальної власності?

2. Хто виступає суб'єктами права інтелектуальної власності?

3. Які особисті немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності?

4. Які майнові права на об'єкти інтелектуальної власності?

5. Яким чином відбувається розпорядження правом на об'єкт інтелектуальної власності?

6. Що таке вільне використання майнових прав?

Реферати до теми:

1. Творчість, творча діяльність та інтелектуальна власність.

2. Теорії права інтелектуальної власності.

3. Система законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

4. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору та на замовлення.

5. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), її функції.

6. Державна система охорони прав інтелектуальної власності в Україні.

Література до теми:[1,6,31,36,41,45-48]

 

Тема 15.Авторське право та суміжні права

Семінарських занять – 2 год.

 

План заняття:

1. Поняття авторського права.

2. Суб'єкти та об'єкти авторського права. Зміст суб’єктивного авторського права.

3. Поняття суміжних прав.

4. Суб’єкти та об'єкти суміжних прав.

Ключові терміни та поняття до теми:авторське право, суміжні права, автор, виконавець, фонограма, відеограма, аудіовізуальний твір, піратство, контрафактна продукція, плагіат.

Завдання для самостійної роботи:

1. Хто виступає суб'єктом авторського права?

2. Які ознаки об'єктів авторського права?

3. Як визначається момент виникнення авторського права?

4. Який строк дій авторського права?

5. Як розуміти вільне використання об'єктів авторського права?

6. Хто може бути суб'єктами суміжних прав?

7. Які ознаки об'єктів суміжних прав?

8. Як визначається момент виникнення суміжних прав?

9. Який строк дій суміжних прав?

Реферати до теми:

1. Суміжні права: related rights або neighboring rights?

2. Авторське право перекладача.

3. Комп’ютерна програма як об'єкт авторського права.

4. Боротьба з піратством: програма Список 301.

5. Захист авторського права та суміжних прав в Інтернеті.

 

Література до теми:[1,6,7,25,31,36,41,45-48,49]

 

Тема 16.Право інтелектуальної власності на винаходи та інші результати промислової власності.

Практичне заняття -2 год.

Задача 1.

Технік Черненко вніс пропозицію про зміну розташування окремих частин верстату і про заміну одних деталей цього верстату іншими. Такі зміни дали деякий технічний ефект і Черненко подав заявку на видачу йому патенту на цей винахід.

В цьому йому було відмовлено на тій підставі, що в його пропозиції відсутні ознаки новизни.

Чи може Черненко претендувати на будь-який спосіб охорони своєї пропозиції?

 

Задача 2.

Три лікарі Марочкин, Лукашин і Швидкий працювали в лабораторії одного з науково-дослідних інститутів над одержанням вакцини для лікування легеневих захворювань. Робота їх закінчилась успішно і вакцина стала виготовлятись і застосовуватись при лікуванні хворих.

Марочкин, а потім Лукашин і Швидкий подали заявки до Установи на одержання патенту. Марочкин стверджував, що автором вакцини є він, що ідея по якій проводилися експериментальні пошуки вакцини була подана ним, а Лукашин і Швидкий тільки технічно виконували ці експерименти. Лукашин і швидкий доводили, що без цих лабораторних досліджень неможливо було б встановити ефективність вакцини.

Науково-дослідний інститут в лабораторії якого працювали заявники звернувся з заявою видати патент на ім’я інституту, оскільки даний винахід є службовим. Хто і яким чином повинен вирішити ці спори?

 

Задача 3.

А. одержав патент на свій винахід. Яким чином він може його використати?

Задача 4.

Інженеру Ф. було відмовлено у видачі патенту за мотивом відсутності новизни. Де він може оскаржити таку відмову?

 

Задача 5.

20 квітня 2002 року, студент одного з технічних вузів Панченко при захисті дипломного проекту демонстрував креслення винайденого ним апарата для друкування кольорових гравюр і штампів способом, що раніше не практикувався. Закінчивши інститут, він вирішив оформити свої права на винахід названого апарата і в лютому 2003 року подав заявку на видачу йому патенту.

Дослідження на наявність винахідницького рівня і промислової придатності для використання було підтверджено, але наявність новизни не було встановлено на тій підставі, що креслення апарата демонструвались автором на захисті дипломного проекту.

Чи є у Панченка підстави для оскарження даного рішення і яким шляхом він може здійснити це оскарження?

 

Задача 6.

Майстер цеха Солод вніс пропозицію замінити у виробництві фарбника одну із його основних частин, що значно підвищило якість фарбника і здешевило його вартість. Солод звернувся за одержанням патенту, але йому в цьому було відмовлено на тій підставі, що на одержану хімічним шляхом речовини патенти не видаються.

Чи вірно йому відмовлено? Чи може Солод оскаржити відмову і де?

 

Самостійна робота – 2 год.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Яке визначення поняття права промислової власності?

2. Хто є суб'єктами права промислової власності?

3. Що виступає об'єктом права промислової власності?

4. Який строк охорони прав на об'єкти промислової власності?

5. Як визначається момент виникнення прав на об'єкти промислової власності?

6. Яким чином припиняється право на об'єкти промислової власності.

Реферати до теми:

1. Винахід як об’єкт промислової власності.

2. Промисловий зразок як об’єкт промислової власності.

Література до теми:[1,6,31,36,41,45-48]

 

Реферати:

1. Правові аспекти евтаназії в контексті права на життя.

2. Честь, гідність та репутація фізичної особи і способи та порядок їх здійснення та захисту.

3. Право на інформацію про стан свого здоров’я. Спірні питання (щодо права медичних працівників на надання неповної інформації).

4. Право на вибір роду занять та його обмеження.

5. Право на мирні зібрання, як особисте немайнове цивільне право фізичної особи.

6. Місце речових прав в системі приватного права.

7. Співвідношення права власності з іншими речовими правами.

8. Речове право у системі сучасного цивільного права України.

9. Інститут права на чужі речі: історія виникнення та відображення у сучасному законодавстві України.

10. Право на чужі речі та право власності: співвідношення, захист, обмеження.

11. Право власності і його місце в системі речових прав.

12. Земельна ділянка як об'єкт права власності.

13. Особливості здійснення права власності малолітніми особами та особами, визнаними недієздатними.

14. Порівняльна характеристика права приватної та державної власності?

15. Специфіка права комунальної власності.

16. Способи здійснення права власності.

17. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна.

18. Набувальна давність і її специфіка по відношенню до позовної давності.

19. Підстави набуття у власність земельної ділянки.

20. Підстави вилучення земельної ділянки у власника.

21. Конституція України і ЦК України про право власності на житло.

22. Житловий фонд та його види.

23. Підстави приватизації житла.

24. Спільна сумісна власність подружжя.

25. Спільна власність на житло.

26. Спільна власність членів фермерського господарства.

27. Співвідношення понять “захист права власності” і “охорона права власності”.

28. Способи захисту права власності.

29. Право на самозахист права власності.

30. Вилучення майна з опису та звільнення від арешту як цивільно-правові способи захисту права власності.

31. Способи та порядок визнання права власності.

32. Захист права власності нотаріусом.

33. Самозахист права власності.

34. Право володіння чужим майном.

35. Особистості права користування чужим майном.

36. Поняття та значення спадкового права у цивільному праві України.

37. Спадкова маса.

38. Заповіт: види, порядок оформлення.

39. Спадкування у частці спільної власності.

40. Спадкування права на земельну ділянку.

41. Спадкування житла.

42. Заповіт: види порядок оформлення.

43. Спадкування у частці спільної власності.

44. Спадкування права на земельну ділянку.

45. Спадкування житла.

46. Творчість, творча діяльність та інтелектуальна власність.

47. Теорії права інтелектуальної власності.

48. Система законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

49. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору та на замовлення.

50. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), її функції.

51. Державна система охорони прав інтелектуальної власності в Україні.

52. Суміжні права: related rights або neighboring rights?

53. Авторське право перекладача.

54. Комп’ютерна програма як об'єкт авторського права.

55. Боротьба з піратством: програма Список 301.

56. Захист авторського права та суміжних прав в Інтернеті.

57. Винахід як об’єкт промислової власності.

58. Промисловий зразок як об’єкт промислової власності.

59. Поняття та основні ознаки комерційного найменування.

60. Право на торгівельну марку.

 

Список літератури до дисципліни:

1.Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року.

2.Господарський кодекс України від 19 січня 2003 року.

3.Житловий кодекс України від 30 червня 1983 року.

4.Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року.

5.Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року.

6.Цивільний кодекс України: Закон України від 16 березня 2003 року.

7.Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 року.

8.Закон України “Про іпотеку” від 5 червня 2003 року.

9.Закон України “Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень” від 1 липня 2004 року.

10. Закон України “Про донорство крові та її компонентів” вiд 23 червня 1995 року

11. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року.

12. Закон України “Про об'єднання громадян” вiд 16 червня 1992 року

13. Закон України “Про охорону дитинства” вiд 26 квітня 2001 року

14. Закон України “Про приватизаційні папери” від 06 березня1992 року.

15. Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 року

16. Закон України “Про приватизацію державного майна” від 4 березня1992 року

17. Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 6 березня 1992 року.

18. Закон України “Про призупинення приватизації підприємств нафтопереробної промисловості України” від 23 грудня 2004 року.

19. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” вiд 23 квітня 1991 року

20. Закон України „Про нотаріат" від 2 вересня 1993 року з доповненнями.

21. Закон України „Про особисте селянське господарство” від 15 травня 2003 року

22. Закон України „Про фермерське господарство” від 19 червня 2003 року.

23. Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон України 19 листопада 1992 року

24. Постанова Верховної Ради України “Про право власності на окремі види майна” від 17 червня 1992 року.

25. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: у 2-х книгах // За ред. А.С.Довгерта. – Книги 1,2: Нормативні акти і документи. Європейська інтергація України // Уклад. В.С.Дроб'язко. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 520 с.

26. Булеца С.Б. Правові питання уетаназії // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 26. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – 696 с. С. 359-363.

27. Васильченко В. Спадкування права на обов'язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальні проблеми// Право України. - 2003. - № 10, С.119-123.

28. Давидова Н.О. Особисті немайнові права: навчальний посібник – К.: Видавничий дім «Інюре», 2008 – 160с.

29. Дзера І. О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні.-К., 2001.

30. Дзера О. В. Розвиток права власності громадян в Україні.-К.: Вентурі, 1996.

31. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей // Исслед. центр частного права. – М.: “Статут”, 2003. – 416 с.

32. Домашенко М. В., Рубаник В.Є. Власність і право власності. Нариси з історії, філософії, теорії і практики регулювання відносин власності в Україні. - Харків., 2002.

33. Житлове право України / За ред. В.С. Гопанчука, Ю.О. Заіки. — К., 2003.

34. Заіка Ю.О. Спадкове право Ук­раїни. - К., Істина, 2006 - 216.

35. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: становлення і розвиток. Монографія. 2-ге вид. – К.: КНТ, 207 . – 288 с.

36. Ієвіня О.В., Миро ненко В.П., Павловські Н.В., Пилипенко С.А. Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: навч. посібник: К.: КНТ, 2007- 264 с.

37. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб.наук. статтей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 424 с.

38. Мазуренко С. В. Спадковий договір в цивільному праві України. Дис. канд. юрид. наук. - Одеса, 2003.

39. Підопригора О.А. Речові права в проекті нового Цивільного кодексу України // Бюл. законодавства і юридичної практики.-1998.-№2.

40. Погрібний С. О. Володіння у цивільному праві. — Одеса., 2002.

41. Право інтелектуальної власності: Підруч. / За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. — К., 2002.

42. Рубаник В.Є. Інститут права власності в Україні: історико-правове дослідження. Харків., 2002.

43. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захист) Монографія/ВІдп.ред. Я.М.Шевченко.

44. Фурса С. Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія і практика. Навчальний посібник. - К.: Аттіка. 2002.

45. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

46. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2-х т. / За ред. Я.М. Шевченко. — К., 2003.

47. Цюра В.В. Речові права на чуже майно. Науково-практичний посібник. – К.: КНТ, 2006. – 136 с.

48. Цивільне право України: Підруч. У 2-х т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. — К., 2004.

49. Цивільне право України: Підруч.: У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К., 2004.

50. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: автор­сько-правовий аспект. — Харків, 2002.

51. Щербина В.С. Господарське право. — К., 2003.

Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю:

1.Поняття особистих немайнових прав фізичної особи.

2.Види особистих немайнових прав фізичної особи.

3.Зміст особистого немайнового права.

4.Здійснення особистих немайнових прав фізичної особи. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав.

5.Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи.

6.Захист особистих немайнових прав фізичної особи. Поновлення порушеного особистого немайнового права.

7.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

8.Право на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу.

9.Право на свободу та особисту недоторканість.

10. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

11. Право на ім'я.

12. Право на повагу до гідності та честі, право на недоторканість ділової репутації.

13. Формування поняття речових прав в законодавстві України.

14. Поняття та види речових прав за законодавством України.

15. Право власності в системі речових прав.

16. Загальні положення про право власності. Співвідношення понять “власність” і “право влас­ності”.

17. Зміст права власності.

18. Підстави набуття права власності.

19. Здійснення права власності.

20. Тягар утримання майна.

21. Момент виникнення права власності у набувача. Ризик випадкової загибелі речі.

22. Види права власності.

23. Право власності Українського народу.

24. Право приватної власності. Поняття, суб’єкти, об'єкти, зміст.

25. Право комунальної власності. Поняття, суб'єкти, об'єкти, зміст.

26. Право державної власності. Поняття, суб'єкти, об'єкти, зміст.

27. Набуття права власності на новостворене майно.

28. Набуття права власності на перероблену річ.

29. Знахідка. Набуття права власності на знахідку.

30. Бездоглядна домашня тварина. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину.

31. Скарб. Набуття права власності на скарб.

32. Набуття права власності у разі приватизації державного та комунального майна.

33. Набувальна давність.

34. Підстави припинення права власності.

35. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати.

36. Викуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю: умови, порядок.

37. Припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене.

38. Викуп пам’ятки історії та культури: підстави, порядок.

39. Реквізиція, конфіскація, націоналізація як підстави припинення права власності.

40. Поняття права спільної власності: види, суб'єкти, об'єкти, зміст, підстави виникнення.

41. Поняття та особливості права спільної сумісної власності.

42. Здійснення права спільної сумісної власності.

43. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності.

44. Право спільної сумісної власності подружжя.

45. Поняття та особливості права спільної часткової власності.

46. Визначення часток у праві спільної часткової власності.

47. Здійснення права спільної часткової власності.

48. Розпорядження часткою у праві спільної часткової власності.

49. Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників.

50. Поняття та види способів захисту права власності та інших ре­чових прав.

51. Речово-правові засоби захисту права власності та інших речо­вих прав.

52. Віндикаційний позов.

53. Негаторний позов.

54. Визнання права власності.

55. Позов про вилучення майна з опису.

56. Зобов'язально-правові способи захисту права речових прав.

57. Визнання незаконним нормативного акту та дій органів влади та місцевого самоврядування, що порушують право власності.

58. Земля як об'єкт права власності.

59. Виникнення та припинення права власності на земельну ділянку.

60. Суб'єкти права власності на землю.

61. Право власника на забудову земельної ділянки.

62. Самочинне будівництво.

63. Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній.

64. Поняття житла.

65. Право власності на житло.

66. Суб'єкти та об'єкти права власності на житло.

67. Об’єднання власників житлових будинків, квартир.

68. Поняття та види речових прав на чуже майно.

69. Виникнення та припинення прав на чуже майно.

70. Суб'єкти права володіння чужим майном.

71. Недобросовісне володіння: поняття, види, виникнення.

72. Умови витребування майна з чужого незаконного володіння.

73. Захист речових прав на чуже майно.

74. Поняття та види сервітутів за чинним законодавством.

75. Особистий сервітут.

76. Земельний сервітут.

77. Підстави встановлення емфітевзису.

78. Договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб: сторони, строк дії, зміст.

79. Підстави припинення емфітевзису

80. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).

81. Суттєві умови та наслідки укладення договору суперфіцію.

82. Підстави припинення суперфіцію.

83. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної влас­ності. Право інтелектуальної власності.

84. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.

85. Об'єкти права інтелектуальної власності.

86. Суб'єкти права інтелектуальної власності.

87. Майнові та немайнові права інтелектуальної власності.

88. Строк чинності прав інтелектуальної власності.

89. Право інтелектуальної власності на об'єкт, створений з виконанням трудового договору або за замовленням.

90. Авторське право: об'єкти, суб’єкти, виникнення, строки.

91. Суміжні права: об'єкти, суб’єкти, виникнення, строки.

92. Поняття використання твору.

93. Випадки правомірного використання твору без згоди автора.

94. Поняття, суб'єкти, об'єкти права промислової власності.

95. Зміст права промислової власності.

96. Підстави виникнення права промислової власності.

97. Право інтелектуальної власності на винахід.

98. Право інтелектуальної власності на промисловий зразок.

99. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.

100. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.

101. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.

102. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.164.78 (0.029 с.)