МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО» (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

 

 

 

Київ 2011

 

 

Укладач:

Бірюков І.А. - професор кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, професор

 

Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Цивільне право» (загальна частина) перезатверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС, протокол №5 від 15.12.2011 р.

 


АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави передбачає формування ефективного, дієвого механізму захисту прав, свобод та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб.

“Цивільне право. Загальна частина” – одна з базових дисциплін, предметом вивчення нормативного матеріалу, що врегульовує приватні правовідносини, а також практики у вказаній сфері. Запропоновані теми навчальної дисципліни відображають теоретичні проблеми науки цивільного права, основні положення цивільного права (предмет, метод, суб’єкти, об’єкти, право власності, право інтелектуальної власності, спадкове право) і практики його застосування.

В основі проблематики навчальної дисципліни – Конституція України, Цивільний кодекс, Господарський кодекс, інші акти цивільного законодавства України, керівні постанови Пленуму Верховного Суду України. Враховані також новітні досягнення вітчизняної науки, даються посилання на джерела опублікування нормативно-правових актів, юридичної практики, монографії та наукові статті, навчальні посібники та підручники, вивчення яких має стати міцним підґрунтям опанування студентами навчальної дисципліни.

Відповідно завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у засвоєнні студентами основних засад цивільного права і положень чинного цивільного законодавства України. Студенти повинні набути навичок щодо користування відповідними нормативними актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані з їх застосуванням на базі засад справедливості, добросовісності і розумності.

Практичною реалізацією головних завдань курсу є комплекс навчально-методичних заходів, які забезпечують всебічне вивчення студентами дисципліни. Лекції – теоретична основа курсу. Найважливіші проблеми, базові норми та інститути цивільного права щодо захисту прав і законних інтересів суб’єктів цивільних правовідносин висвітлюються в лекціях.

Засвоєнню теоретичного курсу, поглибленню знань служать семінарські заняття, до яких студенти готуються відповідно визначеній тематиці, використовуючи рекомендовані джерела та літературу. Семінари мають сприяти розвиткові творчої самостійності студентів, поглибленню їх інтересу до науки і юридичної практики, розвиткові культури мовлення, формування навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії. Семінарські заняття є важливим чинником не тільки для перевірки знань, але й для формування високого рівня знань на підставі обгрунтованих суджень та висновків. Основою ефективної роботи студентів на семінарах є вивчення лекційного матеріалу та самостійне опрацювання рекомендованих джерел права, навчальної та наукової літератури. При цьому необхідним елементом самостійної роботи студентів при підготовці до семінарів є конспектування навчальної та наукової літератури. При відповіді на семінарах допускається користування конспектом, оформленим під час вивчення рекомендованої літератури і джерел.

Готуючись до семінару, необхідно звернути увагу на ключові поняття вказаних тем та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті слід будувати свій виступ так, щоб в ньому містились: чітке формулювання теоретичних положень, обґрунтування цих положень і розкриття їх найбільш характерних ознак і властивостей; аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними прикладами з юридичної практики; обґрунтовані висновки.

Обговорення питань семінару може відбуватись в формах співбесіди, загальної дискусії, заслуховування рефератів і реферативних повідомлень, проведення письмових контрольних робіт або тестування, “бліц” - опитування тощо.

На практичних заняттях формуються навички студентів щодо вирішення конкретних практичних задач, здійснення самостійного аналізу певних цивільних правовідносин. На практичних заняттях відбувається реалізація і засвоєння теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях, при вивченні нормативних джерел, наукової та навчальної літератури під час підготовки до семінарів та самостійної роботи. При вирішенні задач студентам рекомендується: визначити тему (питання) курсу, до якого відноситься задача; дати аналіз фактичних обставин, викладених у фабулі задачі; визначити коло нормативних актів, вивчення яких необхідно для вирішення задачі; керуватися конкретними нормами Цивільного кодексу України, іншими актами цивільного законодавства постановами Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ; при посиланні на нормативний акт (закон, постанову, інструкцію тощо) вказати, ким і коли він був прийнятий, зазначити статтю, пункт, частину.


Пояснювальна записка

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва тем Нормативний обсяг годин Всього годин з викладачем З них: З них Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника Технічні засоби / Дидактичні засоби
Лекцій Семінарських занять Практичних занять Модульна контрольна робота Самостійна та Індивідуальна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
  Змістовий модуль І.
1. Поняття та система особистих немайнових прав фізичної особи.         1/2-Л1/1 0/0-С1/1  
2. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.           0/0-П1/2
3. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.           0/0-П1/3
4. Поняття права власності як складової частини речового права       0/0-Л1/4 0/0-С1/4 0/0-П1/4
5. Форми та види права власності.                
6. Поняття речового права на чужі речі.         0/0-Л1/6 0/0-С1/6  
7. Види речових прав на чуже майно. +       0/0-П1/7
  Змістовний модуль ІІ.
8. Поняття та способи захисту права власності.         0/0-Л1/8 0/0-С1/8
9. Віндикаційний позов як спосіб захисту права власності.         0/0-Л1/9    
10. Негаторний позов як спосіб захисту прав.           0/0-П1/10
11. Загальні положення про спадкове право.         0/0-Л1/11 0/0-С1/11  
12. Спадкування за заповітом.         0/0-Л1/12 0/0-П1/12  
13. Спадкування за законом.         0/0-С1/13 0/0-П1/13  
14. Загальні положення про право інтелектуальної власності.         0/0-Л1/14 0/0-С1/14  
15. Авторські та суміжні права.           0/0-С1/15
16. Право інтелектуальної власності на винахід, та інші результати промислової власності. +          
Всього годин      
Форма контролю: екзамен

 


Плани семінарських та практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.Особисті немайнові права фізичної особи

План заняття

1. Поняття особистих немайнових прав фізичної особи.

2. Ознаки особистих немайнових прав фізичної особи.

3. Системи особистих немайнових прав фізичної особи.

 

Ключові терміни та поняття до теми: абсолютне немайнове право, суб’єктивне право, нематеріальні духовні блага, соціальне благо, природне буття.

 

Завдання до самостійної роботи:

1. Розвиток особистих немайнових прав у цивільному праві УРСР та України.

2. Джерела правового регулювання особистих немайнових відносин.

3. Теорії: а) єдиного особистого немайнового права;

б) множинності особистих немайнових прав.

 

Реферати до теми:

1. Зміст особистих немайнових прав фізичної особи;

2. Здійснення особистих немайнових прав фізичної особи;

3. Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав фізичної особи.

 

Література до теми:[6;10;13;23;26;28;43;45]

 

Тема 2.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

Практичне заняття – 2 год.

Задача 1.В одній з газет, що видається у м. Дніпропетровськ у 2006 році була опублікована стаття у якій її автор доводив, що керівник Дніпропетровського підпілля під час Великої Вітчизняної війни, герой Радянського Союзу М. співпрацював з окупантами і саме тому Дніпропетровська підпільна організація була знищена. На час публікації, особа про яку йшлося в публікації померла. Син керівника підпілля, довідавшись про названу публікацію звернувся до суду з позовом до газети про спростування опублікованих даних і відшкодування йому моральної шкоди за приниження честі його батька.

Яке рішення повинен винести суд?

Задача 2.Громадянин А. звернувся з позовом до суду в якому просив заборонити роботу автозаправочної станції розташованої поряд з його садибою. Свої вимоги він обґрунтував тим, що за три роки роботи АЗС його здоров’я та здоров’я членів його сім’ї значно погіршилось. Діти стали страждати на алергічні захворювання, часто пропускають школу. Медики запропонували йому змінити місце проживання. Вважаючи, що розташування АЗС поблизу будинку є таким, що загрожує життю та здоров’ю як його так і його близьких топозивач просив знести АЗС і відшкодувати йому шкоду пов’язану з лікуванням його дітей моральну шкоду завдану його сім’ї.

Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача 3.Позивач Д. просив суд відшкодувати йому майнову і моральну шкоду завдану лікарем А.,який шляхом хірургічного втручання видалив здорову нирку і залишив хвору. У судовому засіданні хірург А. пояснив, що він робив операцію дотримуючись даних, зазначених у рентгенівських знімках. Крім того дуже важко розрізнити хвору нирку і здорову.

Дайте аналіз спірних правовідносин.

Задача 4.Працівники міліції затримали громадянина С. за підозрою у зґвалтуванні ним неповнолітньої К. Застосувавши до С. погрозу і насильство примусили його визнати себе винуватим у скоєнні злочину. С. був засуджений до 10 років позбавлення волі. Через три роки було затримано громадянина Т. який визнав себе винуватим у скоєнні, за 25 років більше 80 тяжких злочинів, в тому числі і зґвалтування К. С. був виправданий і справа проти нього припинена. Які особисті права С. було порушено? Яким чином С. може захистити свої порушені права?

 

Тема 3.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

 

Практичне заняття – 2 год.

Задача 1.В одній з центральних газет було надруковано матеріал присвячений 85-річчю Степаненка Петра Васильовича. В публікації зазначалось, що Степаненко Петро з 16 років почав працювати на тракторі. Коли почалась Велика Вітчизняна війна, щоб трактор не дістався ворогу він закопав його в таємному місці, а сам пішов у партизанський загін. Після закінчення війни він відкопав трактор і довгий час працював на ньому в колгоспі. За свою довгу працю він зробив багато доброго односельцям, неодноразово обирався депутатом сільської та районної ради. Був нагороджений багатьма нагородами. Під час ознайомлення з публікацією його правнук Василько, якому було 9 років запитав свого прадіда – чому всі сусіди, інші люди, які спілкуються з прадідом звертаючись до нього називають його Петром Васильовичем, а автор публікації називає його тільки Петром Степченко? П.В. відповів, що він і сам здивований таким використанням його імені.

Дайте правовий аналіз правовідношення що виникло.

Задача 2.В одній з передачобласного радіо мова йшла про Криницького, який багато років пише вірші, але жодного з них не опублікував. У вільний час конструює печі для економного опалення будинків, але жодної конструкції не запропонував бажаючим її застосувати. Збирає він і дикоростучі трави перевіряючи на собі їх вплив на своє здоров’я. Вміє гарно грати на баяні, але жодного разу не приходив з баяном на вечорниці, вміє гарно співати, але на людях ніколи не виступав. Автор передачі назвав ще деякі приклади із життя Криниць кого, виставляючи його людиною талановитою, але з певними причудами. Прослухавши радіопередачу Криниць кий звернувся до суду з позовом до радіостанції про відшкодування йому моральної шкоди, завданої шляхом втручання в його особисте життя і розголошення таємниці його життя.

Дайте аналіз спірного питання правовідношення. Яке рішення повинен винести суд?

Задача 3.Студін звернувся з позовом до газети, у якій були опубліковані листи його батька з фронту до своєї дружини – матері позивача. На думку Студіна в листах було багато особистого, не призначеного для публікації. Кореспондент про ці листи довідався у подруги матері Студіна. Після смерті батьків хтось зняв копії з листів і передав кореспонденту. Студін, єдиний син померлих, не давав згоди на таку публікацію. Вважаючи, що така публікація завдала моральної шкоди позивачам, Студін просив суд стягнути 50 тисяч грн. з газети на його користь і вибачитись перед ним за втручання в його особисті папери. Дайте аналіз спірного правовідношення. Яке рішення повинен винести суд?

 

Задача 4.В засобах масової інформації було повідомлено про дорожно-транспортну пригоду, потерпілим у якій був названий син відомого громадського діяча М. Вважаючи, що згоден на таку інформацію потерпілий не давав М просить зтягти моральну шкоду завдану йому і його синові такою публікацією. М просив допустити його у розгляд справи як представника сина, який на день розгляду справи є непрацездатним. Дайте аналіз спірного правовідносшення. Вирішіть справу по суті.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.Право власності як складова частина речового права.

Тема 4.Право власності як складова частина речового права.

Семінарських занять – 2

 

План заняття

1. Поняття власності як економічної категорії.

2. Поняття права власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні.

3. Суб'єкти та об'єкти права власності.

4. Зміст права власності.

Ключові терміни та поняття до теми:власність, право власності, суб'єкти та об'єкти права власності, зміст права власності.

Завдання до самостійної роботи:

1. Що таке власність як економічна категорія?

2. Що таке право власності в об’єктивному розумінні?

3. Що таке право власності в суб’єктивному розумінні?

4. Які характерні ознаки об'єктів права власності?

5. Що таке зміст права власності?

6. Які складові частини змісту права власності?

Реферати до теми:

1. Право власності і його місце в системі речових прав.

2. Присадибна ділянка як об'єкт права приватної власності.

3. Особливості здійснення права власності малолітніми особами та особами, визнаними недієздатними.

Література до теми:[1,6,8,24,28,30,32,39,40,43,45-48]

Практичне заняття – 2

Задача 1.До приватного підприємця Груші прибилась корова. Оскільки корову нічим було годувати, підприємець зарізав її. М’ясо продав на базарі, а шкуру передав на заготівельний пункт в обмін на шкіряні вироби.

Через два місяці до Груші звернувся власник корови.

До кого і які вимоги він може пред’явити?

 

Задача 2.В Українське посольство в Російській Федерації звернувся громадянин Росії Жуліков. Він заявив що до приєднання Західної України до СРСР у місті Костополь Ровенської області у власності його діда Агродена Жулікова був лісопильний завод. Радянська влада завод конфіскувала, а сам А Жуліков емігрував у Францію. Заявник просив передати йому як єдиному спадкоємцю А.Жулікова у власність завод, що належав його дідові.

Яку відповідь повинно надати заявникові посольство?

Задача 3.Ставров заключив з бригадою робітників договір на капітальний ремонт своєї дачі. Під час реставрації печі один з робітників виявив шкатулку з золотими монетами і дорогоцінностями. Довідавшись про це, власник дачі звернувся з вимогою про передачу йому шкатулки з знайденими цінностями. Робітник відмовився від передачі цінностей, заявивши при цьому, що вони належать йому, бо він їх знайшов. На свою частку цінностей стали претендувати й інші члени бригади, що виконували ремонтні роботи.

Як вирішити спір?

Задача 4.Чумаченко купив у Лавренка автомобіль «Жигулі», посвідчивши цей право чин у нотаріуса. Через декілька днів після того Лавренко самовільно забрав автомобіль і відмовився його повертати до тих пір, доки Чумаченко додатково не заплатить йому 10 тисяч гривень. Чумаченько звернувся з позовом до суду, вимагаючи повернути йому автомобіль. Суд в позові відмовив, посилаючись на те, що Чумаченко не встиг зареєструвати машину у МРЕВ ДАІ на своє ім’я,а тому права власності у Чумаченько не виникає. Правочин між Чумаченьком і Лавренком повинен вважатись не укладеним.

Чумаченько звернувся із скаргою в апеляційний суд. Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд?

Семінарських занять – 2

План заняття

1. Право власності Українського народу.

2. Право приватної власності.

3. Право державної власності.

4. Право комунальної власності.

5. Види права власності.

Ключові терміни та поняття до теми:власність Українського народу, приватна власність, державна власність, комунальна власність, колективна власність, інтелектуальна власність.

Завдання до самостійної роботи:

1. Яким чином Український народ здійснює належне йому право власності?

2. В чому специфіка права приватної власності у порівнянні з іншими формами власності?

3. Яке місце законодавець відводить праву державної власності?

4. Хто є власником майна, що складає комунальну власність?

5. Які є види права власності?

 

План заняття

1. Сутність та правовий зміст поняття «речові права на чуже майно».

2. Класифікація речових прав на чуже майно.

3. Підстави виникнення і припинення речових прав на чуже майно.

 

Ключові терміни та поняття до теми: власність, речове право на чуже майно, право володіння чужим майном, право користування чужою земельною ділянкою, сервітут, особистий сервітут, майновий сервітут, емфітевзис, суперфіцій.

 

Завдання до самостійної роботи:

1. Співвідношення права власності і права на чуже майно як видів речових прав.

2. Договір як підстава виникнення і припинення права на чуже майно.

3. Закон як підстава виникнення речового права на чуже майно.

4. Захист права на чуже майно.

5. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.

6. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови.

 

Реферати до теми:

1. Способи здійснення права власності.

2. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна.

3. Набувальна давність і її специфіка по відношенню до позовної давності.

 

Література до теми:[6, 8, 9, 40,46-47]

Тема 7.Види речових прав на чуже майно.

Практичне заняття -4 год.

Задача 1. Саєнко у 2003 році одержав присадибну земельну ділянку для зведення на ній житлового будинку та інших будівель і споруд. У зв’язку з відсутністю у нього коштів на будівництво він у 2008 році уклав договір з Комаренком про передачу йому земельної ділянки для зведення на ній торгового комплексу. Селищна рада за поданням прокурора винесла рішення про вилучення земельної ділянки у Саєнка у зв’язку з використанням її не за призначенням.

Наєнко звернувся з позовом до суду про визнання рішення селищної ради недійсним, посилаючись на ч. І ст. 413 ЦК України де сказано, що власник земельної ділянки має право надати її в користування іншій особі для будівництва промислових, побутових та інших будівель і споруд.

Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача 2.Ніна Гробчак 2000 році зареєструвала шлюб з Вістом. Він вселився в будинок Гробчак, що належав їй на праві приватної власності, як член сім’ї. У 2006 році Віст поїхав на заробітки в Росію. Ніяких відомостей про себе не подавав, тож у березні 2008 року Гробчак звернулась до суду з заявою про визнання Віста безвісно відсутнім. Суд виніс рішення, яким дана заява була задоволена. Віст був виселений з будинку як такий, що був відсутній без поважних причин більше року.

У серпні 2008 року Віст звернувся з позовом до суду про вселення, бо вважав що він був відсутній з поважних причин. Гробчак була проти вселення Віста у свій будинокі подала позов про розірвання з ним шлюбу. В судовому засіданні Віст був проти розірвання шлюбу і просив суд визнати за ним право на проживання у будинку Гробчак і вселити його в цей будинок. Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Задача 3.Підприємець Луценко взяв в оренду заплаву річки Журка для заготівлі сіна. Внаслідок перекриття дороги до річки, худоба селян, що випасалась на вигоні за селом була позбавлена води. На звернення селян до Луценка про обладнання водою для худобі він не реагував.

Селяни звернулись з позовом до суду про покладення обов’язку на Луценка обладнати водогін для худоби селян. Луценко заперечував проти позову, посилаючись на те, що в договорі з сільською радою нічого не сказано про його обов’язок обладнати водогін, тому він відмовляється це робити.

Дайте правовий аналіз спірних відносин.

 

Задача 4.У березні 1995 року Борщ передав Котенку строком на 3 роки належну йому садибу, розташовану на значній відстані від міста, в якій він проживав. Після спливу трьох років Котенко продовжував користуватись садибою. У серпні 2008 року Котенко звернувся до суду з заявою про визнання за ним власності на садибу Борща за набувальною давністю. Борщ, якому стало відомо про заяву Котенка, надіслав заперечення протии передачі садиби у його власнсть. Дайте аналіз спірного правовідношення.

Вирішіть справу по суті.

 

МОДУЛЬ 4.Речово-правові способи захисту права власності

Семінарське заняття – 2

План заняття:

1. Поняття та способи захисту права власності.

2. Основні заходи захисту права власності.

3. Захист та охорона права власності.

 

Ключові терміни та поняття до теми: власність, право власності, захист права, самозахист, матеріальна шкода, моральна шкода, відшкодування шкоди, речовий позов.

Завдання до самостійної роботи:

1. У чому різниця між захистом права власності та охороною права власності?

2. Який принцип рівних умов захисту всіх суб'єктів права власності?

3. Що лежить в основі класифікації засобів захисту права власності?

4. Що таке речовий позов у праві та його загальна характеристика.

5. Що таке віндикаційний позов та яка його загальна характеристика.

6. Які особливості витребування грошей та цінних паперів на пред'явника?

7. У чому суть негаторного позов та яка його загальна характеристика?

Реферати до теми:

1. Співвідношення понять “захист права власності” і “охорона права власності”.

2. Способи захисту права власності.

3. Право на самозахист права власності.

Література до теми:[1,6,29,45-48]

Тема 9.Віндикаційний позов як спосіб захисту права власності.

 

План заняття

1. Специфіка речово-правових способів захисту права власності у порівнянні з зобов’язально-правовими способами права власності.

2. Віндикаційний позов.

3. Негаторний позов.

 

Ключові терміни та поняття до теми: віндикаційний позов, негаторний позов, арешт майна, незаконне володіння, добросовісний набувач, недобросовісний набувач.

Практичне заняття – 2 год.

Задача 1.В 2003 році з квартири Косолапова було викрадено майно на суму двадцять тисяч гривень. Злочинців не було знайдено.

У 2007 році Косолапов побачив своє пальто на громадянину Зозулі, який пояснив, що пальто він купив у 2007 році в комісійному магазині. Оскільки Зозуля не забажав віддати пальто, Косолапов звернувся до суду з позовом про витребування пальта в Зозулі. Яке рішення повинен винести суд?

 

Задача 2. Іван Муромець, від’їзджаючи у відрядження на два роки, залишив рояль у свого знайомого Сергія Сухого. Повернувшись з відрядження Муромець довідався, що Сухий продав рояль Абрамову. Муромець звернувся з позовом до Абрамова і Сухого про повернення роялю, відмовившись від одержання грошей за рояль. Вирішіть справу по суті.

 

Задача 3. З ломбарду була викрадена шуба, яку здав на збереження Варивода. Через деякий час шубу виявили в комісійному магазині. Здав цю шубу на комісію Альтов, заявивши в міліції, що купив її на ринку.

Дайте аналіз спірного правовідношення.

 

Задача 4. В листопаді 2007 року Киряненко залишив шкіряний портфель з книжками в вагоні метро. Громадянка Виговська знайшла зазначений портфель і звернулась в міліцію, пояснивши про свою знахідку. В міліції записавши її адресу, пояснили, що вона може знайдений портфель тримати в себе. В грудні 2008 року Виговська подарувала знайдений портфель своєму племіннику Страхову – студентові університету. А у січні 2009 року Киряненко випадково зустрівся з Страховим і виявив у нього свій портфель. На вимогу повернути портфель, студент пояснив, що це подарунок тітки, яку він вважає порядною людиною і яка не могла дарувати чужі речі.

Дайте аналіз спірних правовідносин. Як вирішити цю справу?

 

Задача 5. Захаренко передав частину свого майна Купчаку в користування за договором позички. Через деякий час Захаренко довідався, що Купчак продав плуга Зайченку, а борону подарував своїй сестрі Лопаті. Захаренко звернувся з позовом до Зайченка і Лопати про витребування майна.

Дайте аналіз спірних правовідносин.

 

Тема 10.Негаторний позов, як спосіб захисту права власності

Практичне заняття – 2 год.

 

Задача 1.Неподалік від села Глушки було виділено земельну ділянку для будівництва гаражів автовласником сусіднього селища. Ділянка була вирівняна, засипана низина і на ній було збудовано 120 гаражів. Весною коли почав танути сніг, талі води затопили садиби багатьох селян, завдавши їм значної шкоди. Селяни звернулись з позовом до суду, в якому просили відшкодувати збитки і моральну шкоду, пояснюючи свої вимоги тим, що затоплення їх садиб відбулось у зв’язку з тим, що була засипана низина у якій ці води накопичувались і не завдавали шкоди селянам.

Власники гаражів були проти позову, посилаючись на те, що гаражі були збудовані згідно затвердженого плану, були належним чином зареєстровані. Ніяких зауважень при реєстрації органів не було зроблено.

Дайте правовий аналіз спірного правовідношення. Як вирішити справу?

 

Задача 2.Глухенький, будучи співвласником будинку вирішив розширити належну йому частину будинку шляхом прибудови двоповерхової споруди. Інша співвласниця будинку була проти задуманого Глухеньким будівництва, але він зауваження не взяв до уваги. Після закінчення будівництва Глухенький зареєстрував його в БТІ. Через деякий час співвласниця будинку звернулась до суду з позовом про значення прибудови бо вона затіняє вікна її кімнати внаслідок чого в приміщенні з’явилась сирість і воно стало непридатним для проживання.

Глухенький з позовом не погодився, пояснюючи свою незгоду тис, що він погодив будівництво усіма службами і воно не є самовільним.

Дайте аналіз спірних правовідносин.

 

Література до теми:[1,6,29,45-48]

 

МОДУЛЬ 5. Спадкове право.

Тема 11. Загальні положення про спадкове право.

 

Практичне заняття – 2 год.

 

Задача 1.Коли померла мати Петра, Василя та Сергія Нікітіних, вони вирішили, що Петро і Василь візьмуть собі особисті речі матері, частину меблів і столовий посуд. Усе інше в тому числі і будинок, вирішили залишити Сергієві. Після спливу 9 місяців Петро раптом став претендувати ще й на половину будинку. Василь заявив, що заперечує проти вимог Петра і якщо справа дійде до суду, то відмовиться від права спадкування будинку на користь брата Сергія. Петро звернувся до адвоката, який запевнив його в тому, що він матиме право на ½ будинку, бо Василь відмовитися від своєї частки на користь брата вже не може, і пояснив, що потрібно звертатися до суду з позовом про продовження строку для прийняття спадщини. Вирішіть справу.

 

Задача 2.Громадянин Крутигора заповів усе своє майно інститутові, в якому працював. Заповіт був оскаржений обома його синами. Старший син посилався на те, що він, будучи шахтарем, пішов на пенсію у 55 років і тому на день відкриття спадщини (йому до цього часу виповнилося 58 років) був вже три роки непрацездатним і просив визнати за ним право на обов’язкову частку. Аналогічну вимогу заявив і молодший син громадянина Крутигори, оскільки він, хоча і продовжував працювати, але був інвалідом ІІ групи. Представник інституту визнав в суді позов старшого з братів і просив відмовити другому позивачеві, посилаючись на те, що при заробітку в 500 грн. та пенсії по інвалідності останній не може бути визнаний таким, що має право на обов’язкову частку у спадщині. Вирішіть справу.

 

Задача 3.Подружжя Миколайкових мали сина, неповнолітню доньку, тітку та на їх утриманні знаходився вже протягом 3-х місяців 79 літній родич Петренко, який весь час проживав спільно з ними. У травні 2005 року Петренко помер, після його смерті відкрилася спадщина загальною вартістю 150 тис. грн., включаючи предмети домашнього вжитку вартістю 20 тис. грн. Визначте коло спадкоємців та вартість майна, яке кожен з них отримає.

 

Задача 4.Громадянка Двірко звернулася з позовом до Каліушко про поділ спадкового майна. Позивачка зазначила, що у серпні 2005 року помер її та відповідача батько. Після смерті залишився будинок, гараж, дача та автомобіль. Двірко та Каліушко отримали свідоцтво про право на спадщину і у березні 2005 року продали житловий будинок і гараж. Позивачка зазначала, що вона разом із відповідачкою вживала заходів до збереження будинку, наглядала за ним та обробляла земельну ділянку біля нього, тому її потрібно вважати такою, що прийняла спадщину.

Вирішіть спір. Які дії свідчать прийняття спадщини?

 

Задача 5.У червні 2005 року помер пенсіонер Валько. Після його смерті залишилися: недобудований житловий будинок, гараж, автомобіль, телевізор, меблі та бібліотека. У пенсіонера було два сини від різних дружин, які проживали за межами України і ніякої допомоги Валько не давали. Валько за життя був членом КСП і мав майновий пай у розмірі на 20 тис. грн., а також йому була не виплачена пенсія за три останні місяці.

Визначте майно, яке спадкують закликані до спадкування його сини.

 

Задача 6. Після смерті Христенка до нотаріальної контори звернулися його діти Петро і Ніна з проханням видати свідоцтво про право на спадщину. Нотаріус з’ясував, що Петро і Ніна – кровні діти Христенка, однак декілька років тому після смерті їх матері були усиновлені іншими громадянами: Петро за згодою батька, був усиновлений подружжям Попових, а Ніна – подружжям Ніченків. Інших осіб, які могли б бути спадкоємцями Христинка, не було.

До кого перейде спадкове майно?

МОДУЛЬ 6.Право інтелектуальної власності.

Тема 14.Загальні положення про право інтелектуальної власності.

 

Практичне заняття -2 год.

Задача 1.

Технік Черненко вніс пропозицію про зміну розташування окремих частин верстату і про заміну одних деталей цього верстату іншими. Такі зміни дали деякий технічний ефект і Черненко подав заявку на видачу йому патенту на цей винахід.

В цьому йому було відмовлено на тій підставі, що в його пропозиції відсутні ознаки новизни.

Чи може Черненко претендувати на будь-який спосіб охорони своєї пропозиції?

 

Задача 2.

Три лікарі Марочкин, Лукашин і Швидкий працювали в лабораторії одного з науково-дослідних інститутів над одержанням вакцини для лікування легеневих захворювань. Робота їх закінчилась успішно і вакцина стала виготовлятись і застосовуватись при лікуванні хворих.

Марочкин, а потім Лукашин і Швидкий подали заявки до Установи на одержання патенту. Марочкин стверджував, що автором вакцини є він, що ідея по якій проводилися експериментальні пошуки вакцини була подана ним, а Лукашин і Швидкий тільки технічно виконували ці експерименти. Лукашин і швидкий доводили, що без цих лабораторних досліджень неможливо було б встановити ефективність вакцини.

Науково-дослідний інститут в лабораторії якого працювали заявники звернувся з заявою видати патент на ім’я інституту, оскільки даний винахід є службовим. Хто і яким чином повинен вирішити ці спори?

 

Задача 3.

А. одержав патент на свій винахід. Яким чином він може його використати?

Задача 4.

Інженеру Ф. було відмовлено у видачі патенту за мотивом відсутності новизни. Де він може оскаржити таку відмову?

 

Задача 5.

20 квітня 2002 року, студент одного з технічних вузів Панченко при захисті дипломного проекту демонстрував креслення винайденого ним апарата для друкування кольорових гравюр і штампів способом, щоПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.164.78 (0.043 с.)