Словник Макроекономічних термінів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Словник Макроекономічних термінівМакроекономічні показники

Виробничий метод

ВВП=випуск-проміжне споживання+податки на продукти -субсидії на продукти

Розподільчий метод

ВВП=зарплата найманих працівників+валовий прибуток+змішаний дохід +податки на виробництво та імпорт-субсидії на виробництво та імпорт

Метод кінцевого використання

ВВП=Кінцеве споживання+Валове нагромадження+Чистий експорт

G(державні закупівлі)=Cg(держ. Спожив.)+Ig(інвестування)

NX(чистий експорт)=EX(експорт)-IM(імпорт)

E=C+I+G+NX

Y=E(за умови економіної рівноваги)

GNI=Y+NI

GNI-валовий національний дохід

Y-ВВП

NI-Чисті доходи зароблені резидентами за кордоном

GNDI=Y+NI+NTR

GNDI-Валовий національний наявний дохід

NTR-чисті поточні трансферти

=

-індекс зростання реального ВВП

-Приріст номінального ВВП за рахунок зростання цін

Ринок праці

Рівень зайнятості= Зайняті/доросле населення *100

Рівень безробіття=Кількість безробітних/робоча сила*100

Коефіціент участі у робочій силі= Робоча сила/Доросле населення*100

Un=uf+Us

Un=природний рівень безробіття

Uf=фрикційне безроб.

Us=структурне безробіття

Uc=циклічне= (un(природне)-(L-l))

L=чисельність роболчої сили

l= чисельність занятих

Закон Оукена

?*(u-un)

розрив ВВП у % до потенційного ВВП

? – чутливість ВВп до циклічного безробіття


Yp=ПОТЕНЦІЙНИЙ ВВП

Yp=

Втрати ВВП від циклічного безробіття

Y=Yp-Y

Залежність динаміки фактичного ВВП від динаміки фактичногобезробіття

= -?*(ut- )

- процентна зміна фактичного ВВп у періоді t

- процентна зміна потенційного ВВП у періоді t

ut; -фактичне безробіття

Грошовий ринок

Mo= готівка

M1= Mo + кошти на поточних рахунках у нац. Валюті

M2= M1+строкові кошти в нац. Валюті та валютні кошти;

M3=М2+кошти клієнтів у довірчому управлінні та

Цінні папери власного боргу банків

H=CU+BR

H-грошова база

CU=готівка

BR=банківські резерви

BR=LR+ER

LR= обов’язкові резерви

ER=надлишкові резерви

LR=lr*D

Lr- норматив обов’язкового резервування

D= депозити

=CU+D

-пропозиція грошей

=H*

=

сr-коефіціент готівки rr-резервна норма cr=CU/D rr=BR/D

ПРИРІСТ ДЕПОЗИТІВ:

ПРИРІСТ ГОТІВКИ:

ПРИРІСТ ПОЗИК:

L= D*(1-rr) або 1-rr = BR

ПОПИТ на гроші фішер

=1/v*P*Y

ПоПит на гроші кембрідж

=k*P*Y

Інфляційний механізм

? =P -100%

? - темп інфляції у поточному періоді

P - індекс цін поточного періоду

? =

? =? +y*(? - ? )

? - інфляційні очікуванн на поточний період

? -... передпрогнозований період

P=Y /Yp

Р-рівень цін

Y -сукупний попит Yp-потенційне ВВП

P=(M*V)/Y M-грошова масса V –швидкість обігу грошей Y –обсяг виробництва


? = ? -?(u-un)+?

? -очікуваний темп інфляції

? –чутливість інфляції до зміни рівня циклічного безробіття

Споживання домогосподарств

Особисий дохід =Зарплата найманих працівників+ Змішаний дохід+Доходи від активів+Соціальні трансферти

Особистий наявний дохід=ВВП-(Амортизація+Нерозподілений прибуток)

FV=PV*(1+r) FV- майбутня вартість PV – теперішня вартість r- ставка дисконта n- кількість років майбутнього періоду

PV=

C = +c*DI

C-приватне споживання

- автономне споживання с- гранична схильність до споживання DI – наявний поточний дохід домогосподарств DI=Y

с=

Середня схильність до споживання

с=С/Y

Y(дохід)=C(споживання)+S(заощадження)

Споживання за життєвим циклом

С=? *Y+?*W

? – гранична схильність до споживання з поточного періоду

?=

R-загальна кількість років трудового життя T-очікувана кількість років життя W-майно

? – гранична схильність дор споживання з майна

?=

Приватні інвестиції

Гранична ефективність капіталу

К=

К-вартість капітального майна(інвестиційного проекту) PR-очікуваний прибуток чистий R*-гранична ефективність капіталу t-роки протяго яких має використовуватися майно

Граничні витрати на капітал

МСК=r+d+nt

R –реальна % ставка

D–норма амортизаційних відрахувань

Nt –чиста гранична податкова ставка на прибуток

Nt =ставка податку на прибуток- ставка податкового кредиту

Модель гнучкого акселератора

It= d*kt+k*(kf-kt-1)

Kf –бажаний обсяг основного капіталу D –норма амортизації Kt –основний капітал на початок поточного періоду

K –частка на яку усувається розрив між наявним і бажаним обсягом капіталу в поточному періоді

Проста інвестиційна функція

I= -b*r

I-попит на інвестиції

-автономні інвестиції(не від % ставки)

b-чутливість інвестицій до зміни рівня % ставки

Норма прибутку=

Сукупні витрати

Рівноважний ВВП

Y=E=C+I

Зміна запланованих сукупних витрат

=зміна автономних витрат

= зміна індивідуальних витрат

= *

me= - мультиплікатор витрат

me=1/s-гранична схильність до заощаджень

РЕцесійний розрив

=

з урахуванням інфляції:

= *P(в чисельнику)

Інфляційний розрив

Економічна динаміка

Приватна закрита економіка

Y=C+I

Нагромадження капіталу

k=i=d*k

k-зміна капіталоозброєності

і=s*y або i=s*f(k)

k=

d*k-амортизація

Приріст населення

k= s*f(k)–(d+n)*k

(d+n)*k –граничні інвестиції

Технічний прогрес

k = s*f(k)- (d+n+g)*k

g-приріст ефективності праці

n –темп приросту на населення

Граничний продукт капіталу

МРК=d+n+g

- темп приросту продукту

= а* + +

=темп приросту капіталу

-темп приросту праці

-темп приросту сукупної продуктивності факторів

1-а =частка праці в прод.

T-чисті податки

AT-валові податки

TR-трансфертні платежі

Т=t*Y

Закрита ринкова Ек. Система

Y = E

Y-рівноважний ВВП

E-заплановані сукупні витрати

Y=C + S

C-заплан. Витрати на спож. S-держ. заощадження

E = C + I

C-витрати. На спож. I-інвестиції

С= +с*DI

-автономне споживання

с-гранична cхильність до споживання

DIнаявний поточний дохід

DI=Y

< b>S=Y-C-s*Y-

S= державні заощадження

Y-ВВП

С- деравні споживання

S – гранична схильність до споживання

-автономне споживання

С= S =

c+s= 1

* me

=зміна автономних витрат

= зміна індивідуальних витрат

me=

c-гранична схильність до споживання

I = - b * i

-автономні інвестиції(не від % ставки)

b -чутливість інвестицій до зміни рівня % ставки

І- облікова ставка

Грошовий попит

I * P=M*V M =( Y * P )/ V M -грошова масса V –швидкість обігу грошей Y –обсяг виробництва Р-рівень цін

Кейнсіанський підхід

= k * Y - h *i

I – c пекулятивний попит

P=

Im -схильність до імпорту

=зміна автономних витрат;

може = ; С; NX

Модель Солоу

=?* ?) +

sy=dk

sy=(d+n)*k

sy=(d+n+y)*k

Экономический рост

Рост ПВВП – сдвиг LRAS вправо

Gy=Yt+1-Yt/Yt.100% - темп роста ВВП

Yt+1=Yt(1+ga)

Рост S – следствие ЭР

Y/L – ВВП на душу населения (уровень благосостояния, относит. показатель ЭР)– средняя произв. труда

Накапливаемый рост РВВП:

Yt=Y0(1+ga)T à ga=TÖYt/Y0 -1

ga – среднегодовой темп прироста ВВП, среднее геометрическое темпов прироста за T, характеризует темп ЭР, долгосрочную тенденцию ­ Y*

ускорение темпов ЭР обеспечивает только технологический прогресс A

Экономический цикл

Основная причина – несоответствие AD AS

I – наиболее нестабильная часть ВВП

Темп прироста ВВП (характеризует краткосрочные колебания ФВВП):

g= Yt+1-Yt/Yt.100%

бизнес-цикл – 5-8 лет, в связи с моральным износом активного капитала (оборудования)

Безработица

L=E+U

Трудоспособное население=L+NL

u*=uфрикц+uструкт

u*­ в LR в связи с увеличением продолжительности поиска работы

GDPgap=Y-Y*/Y*.100%

Закон Оукена отражает зависимость между отклонением Y от Y* и uцикл:

Коэффициент Оукена b (>1) показывает, на сколько % ¯ ФВВП по сравнению с Y*, если u ­ на 1%

Y-Y*/Y*.100%=-b(u-u*)

Отклонение ФВВП:

Yt+1-Yt/Yt.100%=3%-2(ut+1-ut)

Деньги

M0 – наличность – внешние деньги, вне банковской системы

М10+средства на текущих счетах (чек.депозиты+депозиты до востреб.)+дорожные чеки

М21+сберегательные вклады+мелкие срочные вклады (до 100000 $)

М32+крупные срочные вклады

L=М3+краткосрочные гос. ЦБ

М=C+D

MVºPY

V – стабильная величина

Небольшие изменения:

DM+DV=DP+DY (в %)

Инфляция

Уровень инфляции: p=Ip+1-Ip/Ip.100%

Инфляционный налог: M/Pt-M/Pt+1

Темп инфляции – ставка инфляционного налога: LR – pM=mM (при эмиссии; m - темп роста ден. массы)

Эффект Фишера:

До 10% - r=R-pe

r=R-pe/1+pe.100%

Банки

rrобяз=R/D, [0;1]

Кредитный потенциал – K=D-Rобяз=D(1-rrобяз)

Кдоп=Rизб=Rфакт-Rобяз

Мультипликатор:

multбанк=1/rr=D/R=D/K

M=D. multбанк D=K. multбанк

DM=K. multбанк

Избыточные резервы: DM=Rизб. multбанк

Монетарная политика

Воздействует на AD в SR; объект воздействия - M

ЦБ контролирует H=C+R M/H=[C/D+1]/[C/D+R/D]

C/D – cr – cash ration – ставка % для физических лиц

Инструменты:

· Изменение нормы Rобяз

K ¯

multбанк ¯

· Изменение ставки рефинансирования (УС – ставка %, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам) – не меняет мультипликатора

УС ­ - К ¯, R ­

· Операции на открытом рынке

Влияет только на резервы

Покупка ЦБ – К ­, D М ­

Банки: вся сумма платежа идет в К

Д/х: (на счет в банк):

К=(D-Rобяз)

Налоги

t – налоговая ставка

U - налогооблагаемая база

Tx=U.t

Налогоноситель – производитель товара

Налогоплательщик – покупатель

Автономные (аккордные) налоги не зависят от уровня дохода и всегда выплачиваются в виде одной и той же суммы (Tx)

Налоговая функция – Tx=Tx+t.U

Виды налогов зависят от tсред

tсред=Tx/U.100%

tпред=DTx/DU.100%

кривая Лаффера (есть и у инфл. налога):

 

Фискальная политика

Воздействует на AD & AS

1. на AD эффект мультипликатора – расходы одного агента превращаются в доп. доходы другого

· Влияние госзакупок G (прямое как компонента Y; эффект мультипликатора макс.) Предельная склонность к потреблению: mpc=DC/DY

Предельная склонность к сбережению: mps=DS/DY

mpc+mps=1 DY=DG/(1-mpc) мультипликатор госзакупок: multg=DY/DG мультипликатор автономных расходов (А): multa=DY/DA=1/(1-mpc)

· Влияние Tx

Yd (личный располагаемый доход)=Y-Tx multTx=- mpc/mps=DY/DTx

1. всегда < 0

2. всегда меньше multрасходов mult сбалансированного бюджета=1

· влияние трансфертов антиналоги

DTr=DYd à multTr=mpc/mps=DY/DTr социальные трансферты возд. на AD субсидии (фирмам) – на AD & AS

Госбюджет Сеньораж – способ финансирования, а не доход Концепции госбюджета

1. ежегодно сбалансированный: усиливает цикл. колебания и исключает возм. проведения стабилизационной политики

2. сбалансированный на циклич. основе: профицит во время подъема в виде накоплений выравнивает дефицит во время спада + стабилизационная политика

3. концепция "функциональных финансов": цель гос-ва – стабильность экономики Кейнс: d неважно, главное – стабильность à "дефицитное финансирование" – хронический дефицит

Способы финансирования дефицита

1. денежный способ – монетизация – эмиссия (инфляция, но быстро)

2. долговой способ – внутренний займ – продажа ЦБ населению

неинфляционный в SR оперативно

- :обслуживание госдолга финансовая пирамида высокая инфляция в LR эффект вытеснения частных инвестиций 1+2 – самая низкая инфляция

3. долговой способ – внешний займ:Госдолг Сумма накопленных бюджетных дефицитов (номинальных задолженностей)–сумма профицитов

Госдолг – показатель запаса, а дефицит – потока … двойной дефицит – (G-T)=(S-I)+(Im-Ex)…

Словник Макроекономічних термінів

Активи – все те, що має ринкову вартість і є власністю певних інституціональних одиниць.

Автоматична фіскальна політика – політика, яка, впроваджуючи в економіку певну систему податків і трансфертів, забезпечує їм можливість виконувати стабілізаційну функцію в автоматичному режимі, тобто без державного втручання.

Автономне споживання та заощадження – споживання та заощадження, яке не залежить від після податкового доходу.

Альтернативна вартість зберігання грошей – дохід, що його втрачають власники портфеля фінансових активів через зберігання вартості в формі більш ліквідних активів порівняно з її зберіганням у формі менш ліквідних активів.

Базовий рік - рік, який за вихідну базу для одчислення реальних змін вартісних показників.

Баланс товарів та послуг – складова частина рахунка поточних операцій, яка відображає співвідношення між експортом та імпортом товарів та послуг.

Банківські резерви – частина депозитних грошей, які комерційні банки зберігають у формі безвідсоткових вкладів у Нацбанку і в формі готівки у власній касі.

Безробіття – стан ринку праці, коли пропозиція робочої сили перевищує попит.

Безробіття добровільне – безробіття, яке згідно з класичною теорією виникає в разі небажання робітників найматися на роботу на умовах низької зарплати.

Безробіття природне – безробіття, яке є необхідною умовою для нормального розвитку ринку праці і складається із фрикційного та структурного безробіття.

Безробіття структурне - безробіття, яке виникає внаслідок невідповідності між попитом і пропозицією на робочу силу за професією, кваліфікацією, географічними та іншими ознаками.

Безробіття фрикційне - безробіття, яке виникає внаслідок добровільної зміни місця праці.

Безробіття циклічне - безробіття, яке виникає внаслідок загального падіння виробництва і скорочення попиту на ринку праці.

Бісектриса– така лінія графіка споживання, яка відображає тотожність між споживчими видатками і післяподатковим доходом.

Бюджетне сальдо – показник, який характеризує стан державного бюджету і визначається як різниця між чистими податками та державними закупівлями.

Бюджетний дефіцит – величина, на яку державні закупівлі перевищують чисті податки.

Бюджетний надлишок – величина, на яку чисті податки перевищують державні закупівлі.

Валовий випуск – сукупна ринкова вартість товарів та послуг, вироблених резидентами всередині країни на протязі певного періоду.

Валовий корпоративний прибуток - прибуток, отриманий від реалізації продукції плюс амортизація.

Валовий прибуток – щорічний прибуток, отриманий від реалізації інвестиційного проекту.

Валові інвестиції – видатки на капітальні блага та запаси.

Валютний (обмінний) курс – ціна грошової одиниці певної країни, виражена в грошових одиницях іншої країни.

ВВП – відставання ВВП (ВВП-розрив) – відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП, яке виникає внаслідок циклічного безробіття.

ВВП – сукупна ринкова вартість кінцевих товарів та послуг, вироблених резидентами всередині країни на протязі певного періоду.

ВВП номінальний - ВВП, обчислений у поточних цінах.

ВВП потенційний – реальний ВВП в умовах повної зайнятості.

ВВП реальний - ВВП, обчислений у поточних цінах.

ВВП чистий – ВВП за мінусом амортизації.

Вилучення – частина поточного доходу, яка не спрямовується на сукупні видатки.

Відсоткова ставка – плата за використання позичкових грошей у відсотках до їх суми.

Відсоткова ставка номінальна– фактична відсоткова ставка на ринку позичкового капіталу.

Відсоткова ставка реальна– номінальна відсоткова ставка мінус темп інфляції.

Відсотковий дохід – дохід, який нараховується за надання грошей у позичку.

Вільний плаваючий валютний курс – валютний курс, який формується лише під впливом попиту і пропозиції на валютному ринку.

ВНД – внутрішні первинні доходи резидентів плюс їхні чисті первинні доходи зовнішні.

ВНД наявний – внутрішні та зовнішні первинні доходи резидентів плюс чисті поточні трансферти зовнішні.

Гіперінфляція – приріст цін, який вимірюється тисячами відсотків на рік.

Гранична продуктивність капіталу – приріст продукту, який забезпечується завдяки використанню додаткової одиниці капіталу.

Гранична продуктивність праці – приріст продукту, який забезпечується завдяки використанню додаткової одиниці праці.

Гранична схильність до заощаджень – коефіцієнт, який характеризує відношення між зміною заощаджень і зміною післяподаткового доходу.

Гранична схильність до імпорту – коефіцієнт, який характеризує відношення між зміною імпорту і зміною доходу.

Гранична схильність до споживання – коефіцієнт, який характеризує відношення між зміною споживчих видатків і зміною післяподаткового доходу.

Граничний коефіцієнт податків – коефіцієнт, який показує на скільки одиниць змінюються чисті податки в разі зміни доходу на одиницю.

Грошова база – гроші високої ефективності, за зміни яких мультиплікативно змінюється грошова маса.

Грошова маса – кількість номінальних грошей в обігу.

Грошовий мультиплікатор – коефіцієнт, який відображає на скільки одиниць змінюється грошова маса за зміни грошової бази на одиницю.

Грошові агрегати – окремі сукупності грошових активів, які різняться між собою рівнем ліквідності.

Депозитний мультиплікатор – коефіцієнт, який відображає, на скільки одиниць змінюється грошова маса за початкової зміни депозитних грошей на одиницю.

Депозитні гроші – грошові кошти, які залучаються банківською системою з метою їх використання для здійснення активних операцій.

Депресія– фаза економічного циклу, яка виникає після закінчення фази падіння і створює передумови для пожвавлення виробництва.

Державний борг – сума позик, отриманих державою за мінусом повернених позик.

Державний бюджет – баланс урядових доходів і видатків за певний рік.

Державні закупівлі – урядові видатки на купівлю товарів та послуг колективного споживання і державне інвестування економіки.

Дефлювання – перетворення номінальних показників у реальні для років, які мали більш високі ціни порівняно з базовим.

Дефляція – Зниження загального рівня цін.

Дискреційна політика – політика стосовно чистих податків і державних закупівель, яка спирається на рішення уряду і парламенту з метою цілеспрямованого впливу на економіку.

Довгострокова крива сукупної пропозиції – крива, що відображає незалежність сукупної пропозиції від цін у довгостроковому періоді і прибирає вигляду вертикальної лінії, яка започатковується в точці потенційного ВВП.

Додана вартість – різниця між повною ринковою вартістю товарів та послуг і матеріальними витратами.

Дохід особистий – дохід домашніх господарств, який охоплює їх первинні та вторинні доходи.

Дохід післяподатковий – особистий дохід домогосподарств за мінусом особистих податків.

Економічний (діловий) ци кл – цикл розвитку економіки, в межах якого, періоди піднесення виробництва чергуються з періодами його падіння.

Експорт – товари та послуги, що їх виробляють в одній країні і продають іншій.

Ефект багатства – ціновий чинник сукупного попиту, який опосередковує вплив цін на сукупний попит через зміну реальної вартості фінансових активів з фіксованим номінальним доходом.

Ефект відсоткової ставки – ціновий чинник сукупного попиту, який опосередковує вплив цін на сукупний попит через зміну відсоткової ставки.

Ефект чистого експорту – ціновий чинник сукупного попиту, що опосередковує вплив цін на сукупний попит через зміну чистого експорту.

Закон Оукена – відкрита Оукеном емпірична залежність, згідно з якою кожний відсоток циклічного безробіття викликає відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП на 2,5 відсотка.

Закрита економіка – економіка країни, в якій відсутні експорт та імпорт товарів та послуг.

Залишок Солоу – внесок сукупної продуктивності факторів у зростання продукту, який обчислюється за залишковим принципом.

Заощадження – та частина після податкового доходу, яка не використовується на споживання.

Заощадження державні – це чисті податки мінус державні закупівлі.

Заощадження національні – це приватні заощадження плюс державні заощадження.

Заощадження приватні (змішана економіка) – це дохід мінус чисті податки та споживання.

Золоте правило нагромадження – норма заощаджень, за якої стійкий рівень капіталоозброєності забезпечує максимум споживання.

Імпорт – товари та послуги, що закуповуються певною країною в інших країн.

Інвестиції автономні– інвестиції, які не залежать від відсоткової ставки.

Інвестиції заплановані – інвестиції, що їх підприємства планують вкладати у виробництво згідно із своїм платоспроможним попитом.

Інвестиції незаплановані – інвестиції, що їх підприємства змушені вкладати в товарні запаси в умовах економічної рівноваги.

Інвестиції чисті– валові інвестиції за мінусом амортизації.

Індекс цін - індекс, що показує, як змінюється ціна певного “ринкового кошика” за певний період.

Ін'єкції – приріст видатків поточного періоду, які здійснюються за рахунок доходу попереднього періоду.

Інфлювання – перетворення номінальних показників у реальні для років, які мали нижчі ціни, порівняно з базовим роком.

Інфляційний розрив – величина, на яку фактичні сукупні видатки мають початково зменшитися, щоб усунути інфляційний надлишок ВВП на умовах збереження повної зайнятості.

Інфляція – загальний приріст цін в економіці.

Інфляція витрат – інфляція, яка викликається збільшенням середніх витрат на виробництво продукції.

Інфляція галопуюча– приріст цін, який вимірюється десятками або сотнями відсотків на рік.

Інфляція неочікувана - інфляція, яка є результатом не передбачуваних змін в економіці.

Інфляція очікувана - інфляція, яка є наслідком прогнозованих тенденцій в економіці та заходів, запланованих державою.

Інфляція помірна (повзуча) – приріст цін, який становить не більш як 10% на рік.

Інфляція попиту - інфляція, яка викликається зростанням сукупного попиту.

Капіталоозброєність – вартість капіталу, яка припадає на одного працюючого.

Квота– один із засобів протекціонізму у зовнішній торгівлі який кількісно обмежує імпорт або експорт товару.

Кейнсіанська теорія – напрям макроекономічної теорії, ключова ідея якого полягає в тому, що ринок не здатний в короткостроковому періоді швидко відновлювати повну зайнятість і тому виникає необхідність державного впливу на сукупний попит.

Керовано плаваючий валютний курс – валютний курс, зміна якого регулюється державою завдяки цілеспрямованого впливу на кон’юнктуру валютного ринку.

Кінцева продукція – частка валового випуску, яка спрямовується на невиробниче споживання, інвестування та експорт.

Короткостроковий період – у макроекономіці період, протягом якого зарплата є негнучкою і не змінюється при зміні сукупного попиту.

Крива виробничих можливостей – крива, яка відбиває максимально можливий обсяг виробництва продукту, за повного й ефективного використання наявних ресурсів.

Крива Лаффера – крива, яка відображає залежність між податковими ставками та податковими надходженнями до бюджету на основі припущення, що за зниження податкових ставок від надмірного до оптимального рівня забезпечується максималізація податкових надходжень до бюджету.

Крива Лоренця – крива, яка характеризує фактичний розподіл доходів між домогосподарствами на основі зв'язку між відсотком сімей у складі населення та їх відсотком у сукупному доході.

Крива сукупного попиту – крива, яка відображає обернену залежність між ціною і сукупним попитом і має вигляд від’ємно похилої лінії.

Крива сукупної пропозиції – вертикальна ділянка – ділянка на короткостроковій кривій сукупної пропозиції, яка за умов зростання сукупного попиту відображає лише зростання цін, тобто виникнення інфляції.

Крива сукупної пропозиції – висхідна ділянка – ділянка на короткостроковій кривій сукупної пропозиції, яка за умов зростання сукупного попиту відображає одночасно зростання цін і реального ВВП у певному співвідношенні.

Крива сукупної пропозиції – горизонтальна ділянка – ділянка на короткостроковій кривій сукупної пропозиції, яка за умов зростання сукупного попиту відображає незмінність цін і зростання лише реального ВВП.

Крива Філіпса – крива, яка показує зв'язок між безробіттям та інфляцією.

Криза (падіння) – фаза економічного циклу, яка виникає внаслідок падіння сукупного попиту і супроводжується скороченням виробництва.

Критична величина інвестицій – приріст запасу капіталу, який компенсує дію факторів, спрямованих на зниження капіталоозброєності.

Ліквідність – здатність активів випускати як платіжний засіб або перетворюватися в цей засіб без втрати своєї номінальної вартості.

Ліцензія – один із засобів протекціонізму, який надає право займатися певним видом зовнішньо торговельної діяльності.

Метод “видатки-випуск” – метод визначення рівноважного ВВП на умовах тотожності між сукупними видатками і виробленим ВВП.

Метод “вилучення-ін'єкції” – метод визначення рівноважного ВВП на умовах тотожності між вилученнями та ін'єкціями в економічному кругообігу.

Мито – податок, який накладає держава на імпортні та експортні товари.

Мультиплікатор видатків – коефіцієнт, який показує відношення між зміною реального ВВП і початковою зміною сукупних видатків.

Мультиплікатор збалансованого бюджету – коефіцієнт, який показує на скільки одиниць змінюється ВВП за зміни державного бюджету на одиницю.

Мультиплікатор податків – коефіцієнт, який показує, на скільки одиниць обернено змінюється ВВП за дискреційної зміни чистих податків на одиницю.

Неповна зайнятість – зайнятість в умовах перевищення фактичного безробіття порівняно з природним безробіттям.

Нецінові чинники – чинники, які впливають на сукупний попит і сукупну пропозицію за даних товарних цін і тому зміщують їх криві у відповідний бік.

Основний психологічний закон Кейнса – закон, згідно з яким в разі збільшення доходу домогосподарств їхня гранична схильність до споживання зменшується.

Очікуваний чистий прибуток – чистий прибуток, який очікується від вкладення інвестицій.

Паритет купівельної спромо жності – принцип визначення валютного курсу на основі співвідношення іноземних та національних цін.

Піднесення (зростання) – фаза економічного циклу, яка виникає після закінчення фази пожвавлення і відображає збільшення виробництва порівняно з попереднім циклом.

Повна зайнятість – зайнятість в умовах природного безробіття і виробництва ВВП на потенційному рівні.

Податки автоматичні чисті – чисті податки, величина яких змінюється залежно від змін ВВП як податкової бази.

Податки автономні чисті – чисті податки, величина яких не залежить від ВВП як податкової бази.

Податки неприбуткові– усі податки, за мінусом прибуткових. Вони включають продуктові та інші податки, об'єктом обкладання яких є не дохід.

Податки чисті – валові податки за мінусом трансфертних платежів.

Податки чисті продуктові– продуктові податки за мінусом субсидій.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 172; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.109 с.)