Розрахунок біоенергетичної ефективності сівозміни 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок біоенергетичної ефективності сівозміниБіоенергетичну оцінку сівозмін ведуть у перерахунку на 1 га ріллі і

коефіцієнт біоенергетичної ефективності сівозміни розраховують за формулою:

Ек1 + Ек2 + Ек3 + Ек4 + Ек5 + ...+ Екi

К = -------------------------------------------------- ,

ΣE1 + ΣE2 + ΣE3 + ΣE4 + ΣE5 +... + ΣEi

де Ек1, Ек2, Ек3 , Ек4 , Ек5 , Екi – кількість валової енергії, що накопичено господарсько цінними частинами врожаю, відповідно, на першому, другому, третьому, і-тому полях сівозміни; ΣE1 , ΣE2 , ΣE3 , ΣE4 , ΣE5 , ΣEi – сукупні затрати енергії на виробництво продукції на першому, другому, і-тому полі сівозміни.

Результати розрахунків енергетичної ефективності зводять до таблиці 3.13.

 

Таблиця 3.13

Енергетичні показники технології вирощування культури

Показник Варіант досліду
контроль дослід
1. Витрати сукупної енергії на 1 га (ΣE), МДж    
2. Вихід з 1 га валової енергії (ВЕ), МДж    
3. Енергоємність 1 т продукції (Q), МДж    
4. Енергетичний коефіцієнт (Ек)    

 

Технологічна карта вирощування досліджуваної культури

 

Після аналізу всіх агротехнічних прийомів вирощування культури надається технологічна карта за відповідною формою (додаток Т).

 

Охорона праці

 

У цьому розділі коротко на 4-5 сторінках, подається інформація про стан охорони праці на дослідному полі або в господарстві, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежних заходів.


Далі необхідно навести приклади найбільш небезпечних робіт при вирощуванні даної культури (при підготовці ґрунту, внесенні добрив і засобів хімічного захисту рослин, протруюванні насіння, сівбі, догляді за посівами, збиранні врожаю, очищенні насіння тощо), а також прийоми безпечної праці при виконанні цих робіт, щоб уникнути отруєнь, травм та інших нещасних випадків.

Висновки і пропозиції виробництву

Цей розділ є підсумком виконаної науково-дослідної і дослідної роботи, суть якої повинна бути зрозумілою, без читання основного тексту роботи. Висновки повинні охоплювати результати досліджень, спостережень, аналізу і бути сформульовані. Формулюють висновки конкретно, в логічній послідовності, лаконічно у вигляді окремих пунктів. При цьому користуються не загальними фразами, а посилаються на цифрові дані. За найбільш цінними та істотними висновками формулюють пропозиції для впровадження у виробництво.

Список використаної літератури

Це перелік літературних джерел, на які автор робить посилання в дипломній роботі. Це близько 25-30 назв, куди включено наукові праці, монографії, методичну і довідкову літературу та обов'язково періодичні наукові видання. Бібліографічний список складають у порядку посилання в тексті або (табл. 5.1.) в алфавітному порядку згідно з вимогами.


 

Додатки

У додатках подають таблиці врожайності з кожного варіанта досліду у повторностях, матеріали статистичної обробки даних врожайності та інший допоміжний матеріал, необхідний для повноти текстової частини (таблиці допоміжних цифрових даних, протоколи та акти випробувань, акти про впровадження у виробництво, тощо).


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Вимоги до дипломної роботи

 

Загальними вимогами до дипломної роботи є: чіткість і лаконічна послідовність викладення матеріалу, переконливість аргументації; точність формулювань, що унеможливлює неоднозначне тлумачення; конкретність викладення результатів роботи; обґрунтованість висновків, рекомендацій, пропозицій.

Не рекомендується застосовувати складні речення та звороти. Термінологія, що використовується у тексті, повинна відповідати встановленій стандартами, а за їхньої відсутності - загальноприйнятій в науково-технічній літературі.

Не дозволяється застосовувати: різні науково-технічні терміни для одного й того ж поняття (синоніми); іноземні слова і терміни при наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові; індекси стандартів ДСТУ, ГСТУ, СТП, СТТУ без реєстраційного номера; математичні знаки без цифр, наприклад, > (більше або рівно), < (менше або рівно), = (рівно), # (нерівно), знаки % (відсоток) тощо.

Скорочення слів у тексті, як правило, не дозволяється. Винятком є загальноприйняті скорочення. Наприклад, центнер (ц), тонна (т), грам (г), кілограм (кг), гектар (га), градус за Цельсієм (°С), тощо.

Абсолютні значення врожайності в ц/га або г/м наводять з точністю до десятих, наприклад, 4,8 ц/га або 600,5 г/м2. Якщо врожайність перевищує 100 ц/га, то абсолютне значення заокруглюють до цілого числа. Відносні значення виражають у відсотках без десятих частин, наприклад, 18 %.

Автор дипломної роботи несе персональну відповідальність за достовірність наведених даних та якість їх оформлення.

Дипломна робота повинна давати повну та об'єктивну інформацію про виконану студентом роботу, продемонструвати його вміння кваліфіковано вирішувати поставленні завдання.

Оптимальний обсяг текстової частини дипломної роботи 70-80 сторінок машинописного тексту з використанням стрічки чорного кольору чи комп'ютерного набору.


Оформлення текстової частини

 

Текстова частина дипломної роботи містить титульний аркуш (додаток А), завдання на роботу (додаток Б), реферат (додаток В), зміст, основну частину, висновки та пропозиції, список використаної літератури, додатки.

Текстова частина роботи виконується на одній стороні аркушів формату А4 (210 x 297 мм), акуратно, без виправлень.

Текст необхідно розмішувати на аркуші, дотримуючись таких розмірів полів: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм; праве – не менше 15 мм. Щільність тексту повинна бути однаковою, на сторінці повинно бути 30 рядків.

Зміст тексту ділиться на розділи, підрозділи, пункти. Кожний розділ починається з нового аркуша (сторінки), підрозділи і пункти записуються з абзацу.

Розділи повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами без крапки у кінці. Вступ і висновки не нумеруються.

Підрозділи нумеруються в межах розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу і номера підрозділу, розділених крапкою. У кінці номера підрозділу крапка не ставиться, наприклад, 1.3 (третій підрозділ першого розділу).

Номер пункту складається із номерів розділу, підрозділу і пункту, розділених крапками і без крапки в кінці. Наприклад, 1.1.2 (другий пункт першого підрозділу, першого розділу).

Заголовки розділів пишуться симетрично до тексту великими літерами, заголовки підрозділів пишуться з нового рядка малими літерами з першою великою. Абзацний відступ повинен дорівнювати п'яти знакам. Підкреслювати заголовки і переносити в них слова за складами не дозволяється. Крапки в кінці заголовків не ставляться.

Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапками. Відстань від заголовка до тексту — 10 мм. Відстань заголовка від попереднього тексту — не менше 10 мм.

Сторінки текстової частини нумеруються арабськими цифрами. Номер ставиться у правому верхньому куті аркуша, без крапки в кінці.

Перші дві сторінки не нумеруються (титульний аркуш і завдання), нумерація починається з третьої сторінки. На ній проставляють цифру 3.

Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, фотографії) і таблиці, які розміщені на окремих сторінках текстової частини, входять в загальну нумерацію сторінок. Якщо розміри ілюстрації чи таблиць більші за формат А4, їх враховують як одну сторінку і розмішують у додатку.

Формули

 

Формули та умовні позначення розміщують у тексті безпосередньо після посилань на них, посередині сторінки, їх щільність повинна бути приблизно такою ж, як щільність основного тексту. Вище і нижче кожної формули або рівняння слід залишати не менше одного вільного рядка.

Формули нумеруються арабськими цифрами в межах розділу. Номер ставлять з правого боку аркуша на рівні формули в круглих дужках, наприклад

Н = К·m·100/ПП(5.1)

де Н — норма висіву, кг/га;

К — норма висіву, млн. шт./га схожих насінин;

m - маса 1000 насінин, г;

ПП - посівна придатність, %.

Значення символів і числових коефіцієнтів формул повинні наводитись безпосередньо під формулою у послідовності запису в формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записується з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двох крапок після нього. Перенести формули чи рівняння на наступний рядок дозволяється тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка.

Усі розрахунки, наведенні в тексті, повинні виконуватися в одиницях міжнародної системи (СІ).

Одиниці вимірювання ставлять після цифрових значень. Наприклад, 20 м; 30 мм; 24 Па. Причому не допускається, щоб цифрове значення було в одному рядку, а його одиниця вимірювання – в наступному. Якщо в тексті наводиться низка цифрових значень однієї розмірності, то одиниці фізичної величини вказуються після останньої цифри. Наприклад, 30, 40, 50 мм; 10х10х30 мм. Числа з розмірністю пишуться цифрами, а без розмірності -словами. Наприклад, "натяг - не більше 10 мм"; "заміри повторити п'ять разів".

Абстрактні числа до дев'яти в тексті пишуть словами, більше дев'яти -цифрами. Наприклад, "п'ять профілограф", "10 виступів". Дробові значення пишуться цифрами, наприклад, "1/4 допуску".

Порядкові чисельники пишуться лише цифрами з відмінковим закінченням. Наприклад, 10-та крива; 21-й день. При декількох порядкових чисельниках відмінкове закінчення погоджується з останнім з них. Наприклад, 2, 3 і 5 графіків.

Кількісні чисельники пишуться без відмінкових закінчень. Наприклад, "на 5 листах", "у 20 випадках".

Дати пишуться за таким зразком: 11 лютого, 80-ті роки, у 20-х роках.

При вказуванні меж (від-до) ставлять тире, наприклад, НІР 1,2-1,8.

Ілюстрації

 

Ілюстрації виконуються за допомогою комп'ютера або чорною тушшю, або чорнилом (пастою) на білому папері, міліметровці або кальці. Калька повинна бути наклеєна на аркуш. Дозволяється на одному аркуші розміщати декілька ілюстрацій. Ілюстрації розміщуються безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті.

Розмір ілюстрацій не повинен перевищувати розмір формату АЗ (297x420 мм). Фотографії розмішуються на стандартних аркушах.

Усі ілюстрації нумерують послідовно в межах розділу арабськими цифрами і позначають словом "Рисунок". Номер рисунка складається з номера розділу і порядкового номера рисунка, розділених крапкою, наприклад, рис. 2.1 (перший рисунок другого розділу).

Ілюстрації повинні мати назву, яка записується під ілюстрацією в один рядок з номером, наприклад, "Рисунок 3.1 Схема розміщення..."

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць. Таблиця складається із заголовка і рядків, боковика та граф. Графи мають заголовки (підзаголовки). Висота рядків таблиці - не менше 8 мм.

Заголовки граф і рядків таблиць слід писати з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони самостійні. Ділити головки таблиць по діагоналі не дозволяється. Графу "№ п.п." в таблицю не вводять.

Таблицю з великою кількістю рядків переносять на наступну сторінку. В такій таблиці після заголовка слід давати рядок нумерації граф. Цей рядок переносять і на наступну сторінку. При переносі таблиці з правого боку пишуть "Продовження табл." з позначенням її номера.

Якщо таблиця текстова і текст у графах повторюється, то після першого повторення ставлять лапки, у випадку, коли запис в графі із одного слова, або "те ж", а при наступному повторенні — лапки, якщо запис у графі із кількох слів. Замість цифр, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, ставити лапки не дозволяється. Якщо цифрові або інші дані в якомусь рядку не наводять, то ставлять прочерк.

Кожна таблиця повинна мати заголовок. Слово "Таблиця" і її номер розміщають з правого боку над заголовком таблиці. Таблиці нумерують аналогічно ілюстраціям. Рисунки і таблиці розміщують після першого згадування про них у тексті.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 173; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.024 с.)