ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет

Агротехнологій та екології

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

З ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

«БАКАЛАВР» ЗА НАПРЯМОМ

6.090101 - «АГРОНОМІЯ»

Мелітополь, 2010


УДК 632.51

Викладені методичні рекомендації щодо формування теми, мети і завдань дипломної роботи, її виконання, структури і оформлення, порядку захисту для ОКР «Бакалавр» за напрямком 6.090101 – «Агрономія».

 

Рекомендовано методичною комісією факультету агротехнологій та екології

(протокол № ____ від «____» _________________ 20____ р.)

 

Укладачі: д.с.-г.н., професор В.В. Калитка,

к.с.-г.н., доцент О.М. Алексєєва,

к.с.-г.н., доцент Т.В. Герасько,

к.т.н., доцент Н.П. Загорко,

к.с.-г.н., доцент О.А. Іванченко,

к.с.-г.н., доцент Л.В. Розова,

к.с.-г.н., доцент Л.В. Тодорова

 

 

Рецензенти:к.т.н., професор Ю.П. Рогач,

к.с.-г.н., доцент Г.В. Нінова,

к.т.н., доцент О.П. Ломейко

 

Методичні вказівки з підготовки дипломних робіт ОКР «Бакалавр» за напрямом 6.090101 – «Агрономія»

 

Укладачі: В.В. Калитка та ін. – Мелітополь, ТДАТУ, 2010. - __ с.

 

 


ЗМІСТ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ВИМОГИ.. 4

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. 5

3. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ.. 6

4. СТРУКТУРА, МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. 7

4.1 Структура дипломної роботи. 7

4.2 Методика виконання і оформлення окремих розділів дипломної роботи 8

5. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. 44

5.1 Вимоги до дипломної роботи. 44

5.2 Оформлення текстової частини. 45

5.3 Формули. 46

5.4 Ілюстрації 47

5.5 Таблиці 47

5.6 Посилання в тексті на формули, таблиці, літературні джерела. 48

5.7 Список використаної літератури. 49

5.8 Додатки. 51

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. 52

6.1 Вимоги до оформлення документів, які студент подає до деканату. 52

6.2 Перелік документів,які студенти подають у деканат перед захистом дипломних робіт. 53

6.3 Вимоги до доповіді та оформлення презентації на захисті дипломної роботи. 53

ДОДАТКИ.. 58

 

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ВИМОГИ

Завершальним етапом навчання при підготовці фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 6.090101 – «Агрономія» є підготовка дипломної роботи та її захист [3].

Позитивна оцінка з Державного кваліфікаційного іспиту та успішний захист дипломної роботи є підставою для присвоєння випускникові освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з видачею йому диплома державного зразка.

Дипломна робота бакалавра агрономічного напряму – це самостійна творча праця аналітичного чи розрахункового характеру, виконана після виробничої практики на інформативних матеріалах виробництва в галузі землеробства конкретного сільськогосподарського підприємства різних форм власності, а також за наслідками впровадження результатів наукових досліджень випускаючої кафедри із застосуванням одержаних за період навчання знань.

Вона повинна засвідчити рівень професійно-теоретичної та технологічної підготовки випускників, їх здатність виконувати професійні виробничі функції і стандартні завдання фахової агрономічної діяльності. Якщо студент володіє інформацією про проведену ним експериментальну науково-дослідну роботу, він може використати її для підтвердження і пояснення результатів виробничої діяльності господарства – місця його практики.

Дипломна робота бакалавра повинна відповідати наступним вимогам:

- робота має бути актуальна для виробництва;

- відповідати інформації реальних умов виробництва з аналітичною оцінкою відповідності фактичних технологій прогресивним;

- наявності наукового пояснення описаним у роботі явищам, процесам, у т.ч. і одержаних автором;

- містити логічні узагальнення та висновки, переконливі аргументи на підставі використання математичних критеріїв;

- мати обґрунтовані практичні рекомендації виробництву;

- лаконічності формулювань у тексті;

- у роботі не повинно бути тексту, переписаного з підручників та інших посібників, а лише аналіз і посилання на літературні джерела, з яких взяті відповідні матеріали, думки, висновки;

- оформлення роботи має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 «Документація, звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»;

- дипломна робота повинна бути написана українською мовою.

До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план. За достовірність інформації у дипломній роботі і складені висновки та рекомендації відповідає її автор.


МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Мета виконання дипломної роботи – систематизація набутих за період навчання у ВНЗі знань та засвідчення навичок щодо кваліфікованої оцінки фактичних технологій у галузі землеробства і вирішення завдань стандартного характеру відповідно до професійного спрямування, пов’язаних з впровадженням рекомендованих технологій у виробництво.

Основні завдання дипломної роботи:

- розвиток навичок самостійної роботи, закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань;

- набуття вмінь систематизувати та аналізувати літературу з питань, що вивчаються;

- набуття вмінь формулювати завдання та вибирати методи його виконання і шляхи реалізації їх у конкретних виробничих умовах;

- демонстрація навичок і володіння методикою господарської, екологічної та економічної оцінки технології у землеробстві.


ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Конкретні теми дипломних робіт визначають колективи випускаючих кафедр на підставі навчальних програм і тематики їх науково-дослідних робіт, або містити культуру, яку обрано для аналізу технології її вирощування і назву господарства [3].

Подану кафедрами тематику дипломних робіт розглядає і затверджує Вчена рада факультету. Тематики дипломних робіт оновлюються кожен рік на 30 %. Студентові надається право самостійного обрання теми дипломної роботи, узгодивши цей вибір з випускаючою кафедрою. Теми дипломних робіт студента за його особистою письмовою заявою і поданням відповідної випускаючої кафедри затверджується на третьому курсі наказом ректора ВНЗу.

Враховуючи специфіку об’єктів вивчення окремими кафедрами в навчальному процесі і при виконанні ними науково дослідної роботи, тематика дипломних робіт бакалавра з агрономії може бути присвячена поглибленому вивченню і розв’язанню наступних питань у межах узагальненої теми:

- аналіз систем землеробства в конкретному господарстві або окремих його ланок,

- строків сівби конкретних культур,

- застосування добрив, біодобрив, препаратів антиоксидантного захисту,

- сортів, гібридів і способів сівби польових і овочевих культур,

- сортів і конструкцій насаджень плодових культур та ін.


4. СТРУКТУРА, МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ
ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Структура дипломної роботи

У разі виконання дипломної роботи, пов’язаної з аналізом передового досвіду («аналіз господарства»), узагальнена тема дипломної роботи бакалавра, яка засвідчує його фахову підготовку, буде мати приблизно таку назву «Агроекономічний аналіз системи землеробства і технології вирощування сільськогосподарської культури (конкретно вказується сільськогосподарська культура) в умовах конкретного господарства (вказується конкретне господарство, район та область його розташування)», а структура і зміст розділів буде наступними:

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

РЕФЕРАТ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Народно-господарське значення, ботаніко-біологічні особливості культури

1.2. Новітні елементи технології вирощування культури

РОЗДІЛ 2. ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ГОСПОДАРСТВА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

2.1. Місце розташування господарства

2.2. Характеристика ґрунту

2.3. Агрометеорологічні умови

2.4. Методика проведення спостережень та обліків при виконанні роботи
(в разі виконання наукових досліджень)

РОЗДІЛ 3. Агроекономічна та організаційна характеристика господарства

3.1. Структура земельних угідь, посівних площ та системи сівозмін в господарстві

3.2. Система обробітку ґрунту під культуру, що вивчається

3.3. Система удобрення ґрунту під культуру, що вивчається

3.4. Система захисту посівів (насаджень) культури від шкідливих організмів

3.5. Меліоративні заходи

3.6. Визначення дійсно можливого (біологічного) врожаю за елементами його структури

3.7. Аналіз результатів отриманих даних (в разі виконання наукових досліджень)

3.8. Оцінка економічної та енергетичної ефективності вирощування культури

РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ ДОСЛІДНОЇ КУЛЬТУРИ

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.008 с.)