Теми контрольних робіт для заочної форми навчання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теми контрольних робіт для заочної форми навчання 

1. Еволюція теоретичних підходів до категорії власності.

2. Новітні тенденції в розвитку відносин власності.

3. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні.

4. Децентралізація державного управління.

5. Характерні особливості місцевого самоврядування в сучасній Україні.

6. Проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні.

7. Місцеве самоврядування і територіальна автономія.

8. Ефективне управління ресурсним потенціалом територіальної громади як головний зміст муніципального менеджменту.

9. Світовий досвід розвитку систем муніципального управління.

10. Адміністративно-територіальний устрій України: проблемні питання та можливі шляхи їх вирішення.

11. Проблеми трансформації адміністративно-територіального устрою України.

12. Муніципальна власність як економічна основа місцевого самоврядування.

13. Муніципальна власність в системі відносин власності.

14. Інститут муніципальної власності і його роль в територіальному господарстві.

15. Соціально-економічна природа муніципальної власності.

16. Суб’єкти і об’єкти муніципальної власності.

17. Особливості формування і функціонування муніципальної власності в Україні на сучасному етапі.


18. Етапи формування муніципальної власності в Україні.

19. Механізм муніципалізації в перехідній економіці.

20. Структурні особливості муніципальної власності в Україні на сучасному етапі.

21. Розвиток підприємництва – головний фактор підвищення ефективності функціонування муніципальної власності.

22. Ефективність використання муніципальної власності.

23. Спільна сумісна і спільна часткова муніципальна власність.

24. Зарубіжний досвід розвитку власності територіальних колективів.

25. Інституційно-правове середовище розвитку муніципальної власності.

26. Власність територіальної громади, її ознаки та особливості.

27. Володіння об’єктами муніципальної власності та особливості його правового регулювання.

28. Користування об’єктами муніципальної власності.

29. Розпорядження муніципальним майном та його види.

30. Ефективне управління ресурсним потенціалом територіальної громади як головний зміст муніципального менеджменту.

31. Світовий досвід розвитку систем муніципального управління.

32. Об’єкти муніципальної власності в системі управління муніципальними ресурсами.

33. Муніципальне господарство як форма реалізації муніципальної власності.

34. Структурні підрозділи з управління майном територіальної громади та їх місце в органах державного управління та місцевого самоврядування.


35. Права та обов’язки керівників Управлінь та відділів з управління муніципальним майном.

36. Механізм управління об’єктами муніципальної власності.

37. Сутність підприємств муніципальної власності та особливості управління їх майном.

38. Унітарні підприємства муніципальної власності.

39. Муніципальні акціонерні товариства.

40. Спільні муніципальні підприємства.

41. Сутність муніципальних корпоративних прав та концептуальні підходи до управління муніципальними корпоративними правами.

42. Управління акціями муніципального акціонерного товариства.

43. Спільна муніципальна власність: проблеми управління і шляхи їх вирішення.

44. Особливості управління спільною частковою і спільною сумісною муніципальною власністю.

45. Оренда і суборенда об’єктів муніципальної власності.

46. Порядок укладання договору оренди муніципального майна.

47. Методика оцінки вартості оренди та її застосування.

48. Концесія майна муніципальної власності, її сутність та особливості використання в Україні.

49. Концесія як засіб розв’язання економічних проблем в Україні.

50. Концесія як один із шляхів поліпшення інвестиційного клімату в муніципальному утворенні.

51. Повноваження органів місцевого самоврядування по управлінню муніципальною власністю.

52. Діяльність Головного управління комунальної власності міста Києва, пов’язана із виконанням покладених на нього завдань.

53. Начальник Головного управління комунальної власності м. Києва, його функції та повноваження.

54. Колегія Головного управління комунальної власності м Києва.

55. Структура Головного управління комунальної власності м. Києва.

56. Функції районних та обласних рад у галузі управління муніципальною власністю.

57. Роль інституту приватно-муніципального партнерства у розвитку муніципальної власності.

58. Зміст та поняття «муніципальні землі».

59. Основні напрями земельної реформи в Україні.

60. Муніципальна власність на землю: сутність, поняття та принципи реалізації.

61. Місто як складна земельно-господарська система.

62. Завдання та особливості реформування земельних відносин в місті.

63. Структуризація земель населених пунктів.

64. Земельна політика в містах в контексті завдань земельної реформи в Україні.

65. Принципи регулювання земельних відносин в містах.

66. Правове забезпечення регулювання земельних відносин в місті.

67. Поняття та основні ознаки права власності на землю.

68. Суб’єкти права власності на землю.

69. Зміст права власності на землю, права й обов’язки власників земельних ділянок.

70. Право землекористування та його види.

71. Особливості користування земельними ділянками в містах.

72. Особливості постійного землекористування в містах.

73. Особливості орендних земельних відносин в населених пунктах.

74. Концесійне землекористування в населених пунктах.

75. Права і обов’язки землекористувачів.

76. Земельні сервітути та обмеження прав на землю.

77. Припинення права власності на землю та права користування земельною ділянкою в населених пунктах.

78. Порядок погодження вилучення та викупу земельних ділянок в населених пунктах.

79. Гарантії прав на землю. Способи захисту прав на земельні ділянки.

80. Умови та порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

81. Види документів, що посвідчують володіння та користування земельними ділянками.

82. Місце та роль органів влади у вирішенні земельних питань в населених пунктах.

83. Структура та повноваження органів місцевого самоврядування, що забезпечують формування та реалізацію земельної політики в містах.

84. Повноваження органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

85. Повноваження органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів й інших органів виконавчої влади спеціальної компетенції.

86. Методи та механізми регулювання земельних відносин в населених пунктах.

87. Організаційно-правові методи регулювання земельних відносин.

88. Економіко-фінансові методи регулювання земельних відносин.

89. Містобудівні методи регулювання земельних відносин.

90. Ринок землі: основні напрями та етапи формування.

91. Особливі риси українського земельного ринку і їх об’єктивна основа.

92. Приватизація та муніципалізація земель населених пунктів.

93. Концептуальні підходи до розмежування земель державної і муніципальної власності.

94. Повноваження місцевих органів влади в процесі формування ринку земель.

95. Способи та умови приватизації. Порядок підготовки матеріалів до приватизації.

96. Платний характер використання землі. Система оподаткування муніципальних земель.

97. Особливості платного характеру використання міських земель.

98. Плата за землю в населених пунктах, об’єкти та суб’єкти плати за землю, порядок сплати земельного податку та орендної плати, пільги щодо плати за землю.

99. Основні принципи оцінки міських земель. Види та процедури оцінки.

100. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів.

101. Експертна грошова оцінка ділянок несільськогосподарського призначення.

102. Загальновизнані підходи до визначення ринкової вартості земельних ділянок в населених пунктах.

103. Земельний кадастр. Система реєстрації прав на землю.

104. Призначення, зміст та порядок ведення міського земельного кадастру.

105. Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами міста.

106. Місцеві фінанси – важлива складова фінансово-економічної основи місцевого самоврядування.

107. Історико-правові аспекти виникнення та розвитку місцевих фінансів і місцевих бюджетів.

108. Роль фінансового ресурсу в забезпеченні розвитку населеного пункту.

109. Роль муніципальних запозичень в забезпеченні розвитку населеного пункту.

110. Муніципальні позики: світова практика та українській досвід.

111. Проблеми фінансування розвитку великих міст за рахунок муніципальних запозичень та шляхи їх розв’язання.

112. Державні та муніципальні корпоративні права.

113. Система управління муніципальними корпоративними правами.

 

Вимоги до контрольних робіт

Відповідно до навчального плану студенти ІI-го та ІII-го курсу заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни «Муніципальна власність»у вигляді реферату на одну із запропонованих тем у межах відповідного варіанту. Із запропонованого списку варіантів студент вибирає свій, орієнтуючись на свій порядковий номер в академічному журналі групи.

При написанні контрольної роботи слід дотримуватися наступних вимог:

1. Контрольна робота з дисципліни «Муніципальна власність»є науковим дослідженням обраної напрямку, виконання якого досягається шляхом об’єктивного аналізу наукових джерел та фахової літератури, вдумливим, творчим викладом теоретичного та фактологічного матеріалу, його узагальненням.

2. Текстовий редактор – Microsoft Word. Формат аркуша А-4, шрифт – 14 пт, Times New Roman, через 1,5 інтервали. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим - 30 мм, правим - 15 мм, верхнім-20 мм, нижнім - 20 мм. Відстань між заголовком і текстом повинна бути в межах 15 – 20 мм. Обсяг контрольної роботи включає 15-20 сторінок.

Титульну сторінку включають у загальну нумерацію роботи, однак на титульній сторінці номер не проставляється. Всі інші сторінки нумеруються арабськими цифрами в правій нижній частині сторінки після закінчення тексту. Нумерація сторінок у роботі повинна бути наскрізна.

3. Контрольна робота повинна містити:

Ø Титульну сторінку (містить назву роботи, прізвище та ім’я студента, вказується факультет, курс, група);

Ø Зміст (містить перелік усіх пунктів роботи та найменування розділів, яких має бути не менше ніж 2 і не більше ніж 5);

Ø Вступ (розкриває актуальність обраної теми, визначає предмет наукового пошуку та його завдання);

Ø Основну частину (складається з розділів, кожний розділ починають з нової сторінки);

Ø Висновки (у них подають основні результати проведеної реферативної роботи);

Список використаних джерел (повинен містити не менше ніж 5 джерел)

 

РЕКОМЕНДОВАНа ЛІТЕРАТУРа

 

1. Абалкин Л. И. Многообразие видов собственности и управления / Л. И. Абалкин // ЭКО. – 1996. – № 1. – С. 5.

2. Августин Р. Р. Комунальна власність – основа економічного розвитку територіальних громад / Р. Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Економіка. – 2001. – № 8. – С. 143–151.

3. Августин Р. Р. Комунальна власність в системі ринкових відносин / Р. Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Економіка. – 2002. – № 10. – С. 26–34.

4. Адамов Б. І. Комунальна власність як економічна основа місцевого самоврядування / Б. І. Адамов // Актуальні проблеми і досвід місцевого самоврядування у Східноукраїнському регіоні : матеріали міжнар. конф. (28–29 вересня 2001 р., Донецьк). – Донецьк : ІЕПД НАН України, 2001. – С. 11–17.

5. Азаров М. Я. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. / М. Я. Азаров, В. М. Геєць, Ф. О. Ярошенко. – К., 2004. – Т. 5. Реформування бюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. – 400 с.

6. Алексєєв В. Комунальна власність: проблеми та перспективи / В. М. Алексєєв // Зб. наук. пр. УАДУ. – 2002. – № 1. – С. 200–206.

7. Алексєєв В. М. Спільна комунальна власність: історія і реалії / В. М. Алексєєв // Управління сучасним містом. – 2002. – № 3. – С. 131–136.

8. Апанасенко К. Комунальна власність як самостійна форма власності: ознаки, співвідношення з державною формою власності / К. Апанасенко // Право України. – 2005. – № 10. – С. 35–38.

9. Ахвледиани А. А. Собственность. Власть. Политика. / А. А. Ахвледиани, А. М. Ковалёв – М. : МГУ, 1996. – 278 с.

10. Барабаш Т. Г. Становлення інституту комунальної власності у системі місцевого самоврядування в Україні / Т. Г. Барабаш // Наукові праці НДФІ. – 2005. – № 4. – С. 115–121.

11. Барабаш Т. Г. Пропозиції щодо нормативно-правового забезпечення функціонування матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування / Т. Г. Барабаш // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. – 2007. – № 8. – С. 197–208.

12. Бобровська О. Ю. Формування корпоративних відносин в управлінні містом як шлях підвищення його ефективності / О. Ю. Бобровська // Науковий потенціал світу. – 2006 : Матеріали III міжн. Наук.-практ. конф. – Д. : Наука : освіта. – 2006. – Т. 6. – С. 55–58.

13. Бовсунівська І. В. Особливості розвитку комунальної власності в умовах ринкової економіки України. / І. В. Бовсунівська // Академія муніципального управління. Науковий вісник. Серія Економіка. – 2009. – № 7. – С. 197–208.

14. Бовсунівська І. В. Досвід зарубіжних країн у розвитку власності територіальних колективів / І. В. Бовсунівська // Теорії мікро-макроекономіки. – 2009. – № 33. – С. 131–141.

15. Бовсунівська І. В. Роль приватно-комунального партнерства у розвитку комунальної власності / І. В. Бовсунівська // Буковинська державна фінансова академія. Науковий вісник. – 2009. – № 3 (16). – С. 196–203.

16. Бовсунівська І. В. Структура комунальної власності / І. В. Бовсунівська // Формування ринкових відносин. – 2010. – № 2 (105). С.6–12.

17. Бовсунівська І. В. Удосконалення нормативно-правового середовища розвитку комунальної власності в Україні / І. В. Бовсунівська // Формування ринкових відносин. – 2010. – № 3(106). – С.125–132.

18. Валевський О. Влада і населення: на шляху до порозуміння / О. Валевський, В. Головатюк, С. Діброва // Місцеве самоврядування. – 1997. – № 3–4 (5). – С. 52–62.

19. Воронин А. Г. Муниципальное хозяйствование и управление / А. Г. Воронин. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 376 с.

20. Голикова Т. О. О структуре государственной и коммунальной собственности / Т. О. Голикова // Экономика Украины. – 1995. – № 8. – С. 44–50.

21. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462. – С. 303–458.

22. Діяльність підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності. Статистичний збірник. Державний комітет статистики України. – Ч. 1. – Київ, 2007.

23. Діяльність підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності. Статистичний збірник. Державний комітет статистики України. – Ч. 2. – Київ, 2007.

24. Демчишин В. Про деякі аспекти розвитку міжмуніципального співробітництва як інноваційного інструменту в реалізації державної регіональної політики в Україні / В. Демчишин, В. Толкованов // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: / http://viche.info/jounal/2326/Киев

25. Денчук Р. Проблеми управління формуванням комунальної власності / Р. Денчук // Юридична Україна. – 2004. – № 11. – С. 69–74.

26. Державна та комунальна власність в Україні : зб. нормат. актів. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 432 с.

27. Євтушевський В. А. Корпоративне управління / В. А. Євтушевський. – К. : Знання, 2006. – 406 с.

28. Замковий О. І. Проблеми розвитку корпоративних відносин на рівні територіальної громади / О. І. Замковий. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. – С. 140–142.

29. Земельний кодекс України // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 3–4.

30. Ільченко Я. В. Еволюція права комунальної власності в Україні / Я. В. Ільченко // Статистика України. – 2002. – № 1 (16). – С. 34–38.

31. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О. П. Кириленко. – К. : НІОС, 2000. – 384 с.

32. Конституція України / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Відомості Верховної Ради, 1996. – № 30. – 141 с.

33. Концепція комунальної власності в Україні: проект концепції // Місцеве самоврядування. – 1997. – № 1–2. – С. 92–108.

34. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – М. : Дело, 1993. – 192 с.

35. Кравченко В. Формується муніципальна економіка України / В. Кравченко // Місцеве самоврядування в Україні. – 1994. – № 5. – С. 118–123.

36. Кравченко В. Проект Концепції комунальної власності в Україні / В. Кравченко, І. Грицяк, В. Ковтюх // Місцеве самоврядування. – 1997. – № 1–2. – С. 98–108.

37. Кравченко В. В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права) : навч. посіб. / В. В. Кравченко, М. В. Пітцик. – К. : Арарат-Центр, 2001. – 176 с.

38. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України : навч. посіб. – К. : Т- во „Знання”, КОО, 1999. – 487 с.

39. Кравченко Б. О. Місцеве самоврядування в Європі / Б. О. Кравченко // Актуальні проблеми управління територіями в Україні : матеріали наук.-практ. конф. (26–27 листоп. 1992 р., Київ). – К. : [б. в.], 1993. – С. 52–55.

40. Кравченко В. Власність – яблуко розбрату? / В. Кравченко // Місцеве самоврядування. – 1998. – № 3–4 (11). – С. 98–110.

41. Кравченко В. В. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні / В. В. Кравченко, М. О. Баймуратов , О. В. Батанов. – К. : Атака, 2007. – 864 с.

42. Кравченко В. В. Фінанси місцевого самоврядування України: проблеми становлення (1989-2001) / В. В. Кравченко. – К., 2001. – 460 с.

43. Куйбіда В. Проблеми управління комунальним майном, його роздержавлення та приватизація на місцевому рівні / В. Куйбіда // Місцеве та регіональне самоврядування України. – 1996. – № 1–2 (14–15). – С. 42–47.

44. Курінний Є. Комунальне управління: ознаки, принципи, поняття / Є. Курінний // Право України. – 2003. – № 13. – С. 25–29.

45. Лебеда Т. Б. Некоторые подходы к определению эффективности управления коммунальным имуществом / Т. Б. Лебеда // Теория и практика управления. – 2004. – № 5. – С. 51–55.

46. Мельникова М. Б. Об эффективном использовании ресурсов предприятий коммунальной собственности / М. Б. Мельникова // Актуальные проблемы управления ресурсами городского развития. : материалы междунар. научно-практ. конф., г. Донецк, 20 ноября 2003 г.). – Донецк : Юго-Восток, 2003. – С. 140–144.

47. Мельниченко В. Коли місцеві власті не жебракують / В. Мельниченко // Віче. – 1997. – № 11. – С. 66–81.

48. Монастирський Г. Управлінсько-трансформаційні аспекти становлення та зміцнення матеріальної частини комунальної власності сільських територіальних громад / Г. Монастирський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – № 2. – С. 124 –128.

49. Музика Л. Комунальна власність в Україні: чинне законодавство і законопроекти / Л. Музика // Право України. – 2000. – № 11. – С. 60–63.

50. Музика Л. Деякі питання правового режиму об’єктів права комунальної власності / Л. Музика // Підприємництво, госп-во і право. – 2002. – № 12. – С. 38–40.

51. Музика Л. А. Чи існують реальні суб’єкти права комунальної власності? / Л. А. Музика // Право України. – 2002. – № 11. – С. 16–19.

52. Музика Л. Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики / Л. Музика // Право України. – 2004. – № 5. – С. 55–58.

53. Мусієнко В. Правовий режим майна комунальної власності / В. Мусієнко // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 6. – С. 16–18.

54. Муховиков А. М. Комунальна власність на землю / А. М. Муховиков, Л. Я. Новаковський. – К. : Урожай, 2005. – 146 с.

55. Полуянов В. П. Теория и практика реформирования предприятий в коммунальном хозяйстве (методологический аспект) / В. П. Полуянов. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 2001. – 243 с.

56. Про власність: Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 7 лютого 1991 р. // Закони, постанови та інші акти, прийняті Верховною Радою Української РСР. – 1991. – Ч.1. – С. 12–35.

57. Про внесення доповнень до Закону України „Про концесії” щодо особливостей застосування концесійних угод для об’єктів права державної чи комунальної власності, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення : Закон України № 1023-VI від 19.02.2009р. // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 47.

58. Про Державний бюджет України на 2007 рік : Закон України № 489-V // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 243.

59. Про Державний бюджет України на 2009 рік // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 246.

60. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні № 749 від 30.08.2001 р. : Указ Президента // Урядовий кур’єр. –2001. – № 158.

61. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року: постанова Кабінету Міністрів України вiд 21.07.2006 № 1001 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 30. – С. 36 (ст. 2132).

62. Про індикативні ставки орендної плати за використання комунального майна: Постанова Кабінету міністрів України №301-р від 23.05. 2007р. // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 93.

63. Про комунальну власність та житлово-комунальну інфраструктуру: проект Закону України від 13.11.2006 р. № 2522/п. [Електронний ресурс]. – Режимдоступу:http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=2861

64. Про комунальну власність: проект Закону України від 08.09.2004р. № 6042-1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/web proc4_1?id=&pf3511=18831

65. Про концесії: Закон України № 997-XIV вiд 16.07.1999 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 372.

66. Про лобіювання в Україні: проект Закону України від 13.04.1999 р. за № 3188. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=142252

67. Про Методичні рекомендації щодо розроблення та реалізації регіональних, районних, міських та селищних програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства територіальних громад: наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15.12.2004 р. № 222. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code =v23_1508-04

68. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // Урядовий кур’єр. – 1997. – 14 червня.

69. Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування: Закон Української РСР від 7 грудня 1990 р. // Закони, постанови та інші акти, прийняті Верховною Радою Української РСР на першій і другій сесіях. – 1990. – травень-грудень. – С. 127–191.

70. Про об’єкти національного надбання та інше майно, що може перебувати виключно у державній або комунальній власності: проект Закону України від 07.02.2006 р. № 9053 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=26827

71. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 30. – С. 416.

72. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 03.03.1998 р. № 147 // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 34. – Ст. 228.

73. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) : Закон України // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 34. – Ст. 160.

74. Про право комунальної власності та управління об’єктами права комунальної власності: проект Закону України № 0952 від 14.05.2002 р., від 04.08.2006 р. № 1306 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/web proc4_1?id=&pf3511=12165

75. Про право комунальної власності та управління об’єктами права комунальної власності, об’єктами спільної власності територіальних громад: проект Закону України від 04.08.2006 р. № 1306/п. [Електронний ресурс]. – Режимдоступу:http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=2776

76. Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю): Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1991 р. № 311. // Зібр. постанов уряду. –1991. – № 12. – С.71–84.

77. Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 411.

78. Про схвалення Концепції Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування: Розпорядження Кабінету міністрів України, Концепція вiд 25.07.2002 р. № 416-р // Офіційний вісник України. – 2002. – № 31. – С. 237. – Ст. 1483.

79. Про схвалення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки і на період до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 року № 139 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 20. – С. 977.

80. Про прискорення передачі об’єктів соціальної інфраструктури права державної власності у комунальну власність: Указ Президента України від 16 червня 1999 р. № 648/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 24.

81. Про комерціалізацію державної торгівлі та громадського харчування: Указ Президента України від 31 січня 1992 р. № 70 // Збірник Указів Президента від 31 березня 1992 р. – 1992. – № 1.

82. Рибалкін В. О. Теорія власності / В. О. Рибалкін, І. В. Лазня. – К. : Логос, 2000. – 279 с.

83. Роуз Є. Досвід муніципалітетів у Великобританії про застосування підходу вдосконалення комунальних послуг / Є. Роуз // Матеріали міжнародної конференції „Оцінка та стандартизація якості муніципальних послуг: проблеми та перспективи” (м. Київ, 14–16 липня 2004 р.). – К. : [б. в.], 2004. – С. 1–9.

84. Русанюк З. Основні напрями підвищення ефективності управління землями комунальної власності в Україні / З. Русанюк // Управління сучасним містом. – 2003. – № 10–12 (12). – С. 198–201.

85. Сазонець І. Л. Управління місцевими фінансами : навч. посіб. / І. Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. Ю. Придатко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 264 с.

86. Салій І. Українські міста: питання власності і муніципального управління / І. Салій. – К. : ТОВ „УВПК „ЕксОб”, 2001. – 415 с.

87. Сірко А. В. Корпоративні відносини в перехідній економіці: проблеми теорії і практики : монографія / А. В. Сірко. – К. : Імпекс, 2004. – 414 с.

88. Слухай С. В. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій / С. В. Слухай. – К.: АртЕк, 2002. – 288 с.

89. Соколов О. Партнерство міської влади, недержавного сектора та населення у вирішенні проблем житлово-комунального господарства міста / О. Соколов, Н. Сич // Управління сучасним містом. – 2004. – № 10/12. – С. 272–278.

90. Субботович Ю. Л. Фінансові аспекти реформування комунального господарства в Україні / Ю. Л. Субботович, Л. М. Демиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2006. – № 90. – С. 19–21.

91. Терен С. Концесія – чергова зваба для інвестора / С. Терен, О. Дьоміна // Інвестиції „ГК”. – 1999. – серпень, № 32.

92. Фишко Є. Партнерство публічної влади, громадськості та приватного сектору у процесах місцевого розвитку. Міжнародний фонд „Відродження” / Є. Фишко. – К. : Вирій, 2003. – 168 с.

93. Хелемський В. Ю. Запозичення місцевих органів влади / В. Ю. Хелемський // Актуальні проблеми економіки. – 2006, №7. – С.65–72.

94. Цвігун Д. П. Реформування комунальної власності / Д. П. Цвігун, С. В. Матусяк // Часопис Київ. ун-ту права. – 2004. – № 1. – С. 48–53.

95. Цивільний кодекс України // Відом. Верховної Ради. – 2003. – № 40 –44. – Ст. 356.

96. Черевиков Є. Л. Публічно-приватне партнерство як соціально-економічний інститут / Є. Л. Черевиков // Економічна теорія. – 2009. – № 4. – С. 31–40.

97. Чернюк О. В. Розгляд особливостей комунальної власності як власності адміністративно-територіальних одиниць в Україні / О. В. Чернюк. // Зб. наук. пр. НДЕІ. – 2004. –№ 3 (34). – С. 45–49.

98. Шинкаренко Т. П. Муніципальна власність і підходи до її формування / Т. П. Шинкаренко // Актуальні проблеми управління територіями в Україні : матеріали наук.-практ. конф. (26–27 листоп. 1992 р., Київ). – К. : [б. в.], 1993. – С. 232–234.

99. Шкільняк М. Зарубіжний досвід управління муніципальною (комунальною) власністю / М. Шкільняк // Рада: Інформ.-метод. вісн. Терноп. обл. ради. – 2003. – № 7 (12). – С. 87–88.

100. Шкільняк М. Історико-правові аспекти управління комунальною власністю в Україні / М. Шкільняк // Рада Інформ.-метод. вісн. Терноп. обл. ради. – 2003. – № 6 (11). – С. 79–88.

101. Шляхи підвищення ефективності управління земельними ресурсами міст України. – К. : [б. в.], 2005. – С. 43.

102. Ярощук О. В. Досвід організації муніципального управління в зарубіжних країна / О. В. Ярощук. – Т. : Екон. думка, 1999. – 63 с.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 198; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.037 с.)