Індивідуальна та консультативна робота 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Індивідуальна та консультативна робота 

 

№ п\п Вид роботи Форми контролю
Написання реферату із запропонованих або вільно обраних та погоджених з викладачем тем. Захист реферату на семінарі
Написання творчих робіт з певної теми семінару Обговорення під час семінару
Підготовка тез виступу на студентську конференцію Виступ на конференції
Виконання завдання з розкриття основного змісту понятійного апарату дисципліни Обговорення під час інд.-конс. роботи

 

Консультування студентів (у формі проведення викладачем групових консультацій) з певних тем курсу перед проведенням семінарських занять, поточним і підсумковим контролем.

 

Методики активізації процесу навчання

1. З метою активізації процесу навчання пропонується метод креативної дискусії під час лекцій та семінарських занять. Це розвиває творчі здібності студентів, а також вдосконалює здатність до аналізу, порівняння та аргументування точки зору.

2. Ефективною є робота за методикою «альтернативних груп». Викладач пропонує питання з актуальної проблеми, члени однієї групи знаходять аргументи «за», члени другої групи - «проти». Наприкінці робиться резюме лідерами кожної групи. Викладач пропонує свій висновок.

3. Семінари-дискусії – передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

4. Робота в малих групах – використовується з метою активізації студентів при проведенні семінарських і практичних занять. Використання цієї технології дає змогу структурувати семінарські (практичні) заняття за формою і змістом, створює можливості для кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду соціального спілкування.

5. «Круглий стіл» дає можливість обмінятися думками з приводу тієї чи іншої теми, залучаючи знання наукової літератури за темою, що прочитана заздалегідь.

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

Відповідно до вимог організації навчального процесу у вузі, для успішного засвоєння знань студентами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється поточний, модульний, підсумковий контроль. Контроль знань студентів здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях.

Для цього застосовуються наступні форми та методи поточного контролю:

- експрес-опитування;

- вибіркове усне опитування;

- фронтальне усне опитування;

- стандартизоване опитування за тестовими завданнями;

- самостійна письмова робота;

- виконання практичних завдань.

 

Оцінювання знань студентів проводиться за національною шкалою та шкалою ЕСТS таким чином:

 

Рейтингові бали за шкалою АМУ Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно ( зараховано) D
60-66 E
35-59 Незадовільно ( не зараховано) FX
1-34 F

 

Поточний та підсумковий модульний контроль (залік) здійснюється в таких балах:

для напрямів підготовки

 

6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030601«Менеджмент»,

6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»,

6.030101 «Соціологія»

 

 

Мо­дуль Контроль занять К – сть семінарських (практичних ) Занять К – сть балів за одне заняття К – сть балів Ра­зом
  Модуль 1. Поточний контроль (робота на семінар­ських (практичних) заняттях)    
Експрес-опитування
Індивідуальна робота студента    
Модульна контрольна робота  
Модуль 2. Поточний кон­троль (робота на семінарських (прак­тичних) заняттях)    
Експрес-опитування
Індивідуальна робота студента    
Модульна контрольна робота  
Всього за се-местр   Від 60 до 100 балів

Поточний та підсумковий модульний контроль (залік) здійснюється в таких балах:

для напрямів підготовки

6.030102 «Психологія»

6.030401 «Правознавство»

 

Мо­дуль Контроль занять К – сть семінарських (практичних ) Занять К – сть балів за одне заняття К – сть балів Ра­зом
  Модуль 1. Поточний контроль (робота на семінар­ських (практичних) заняттях)    
Експрес-опитування
Індивідуальна робота студента    
Модульна контрольна робота  
Модуль 2. Поточний кон­троль (робота на семінарських (прак­тичних) заняттях)    
Експрес-опитування
Індивідуальна робота студента    
Модульна контрольна робота  
Всього за се­местр   Від 60 до 100 балів

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Загальна характеристика дисципліни «Муніципальна власність»: мета, завдання, проблематика.

2. Предмет та об’єкт дисципліни «Муніципальна власність».

3. Значення дисципліни «Муніципальна власність» для підготовки фахівців в органах державної влади та місцевого самоврядування.

4. Особливості викладання дисципліни «Муніципальна власність» в Академії муніципального управління.

5. Система дисципліни «Муніципальна власність» та її зв'язок з іншими дисциплінами.

6. Сутність поняття власність. Типи, види, форми власності.

7. Еволюція теоретичних підходів до категорії власності.

8. Економічна та юридична трактовка власності.

9. Суб’єкти та об’єкти власності.

10. Зміст відносин власності.

11. Новітні тенденції в розвитку відносин власності.

12. Сутність місцевого самоврядування і його роль в суспільстві.

13. Становлення інституту місцевого самоврядування та формування наукових знань про його походження та природу.

14. Сучасні концепції місцевого самоврядування та локальної демократії.

15. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: історико-правовий аналіз.

16. Система місцевого самоврядування та її елементи.

17. Сутність поняття «муніципальна власність».

18. Муніципальна власність в системі відносин власності.

19. Соціально-економічна природа муніципальної власності.

20. Основні характеристики муніципальної власності.

21. Суб’єкти та об’єкти муніципальної власності.

22. Характеристика окремих видів суперечностей розвитку муніципальної власності в Україні, їх змісту та шляхів розв’язання.

23. Муніципальна власність в умовах ринкових перетворень.

24. Зарубіжний досвід розвитку власності територіальних колективів.

25. Етапи та особливості формування муніципальної власності в Україні.

26. Механізм муніципалізації в перехідній економіці.

27. Структура муніципальної власності в Україні на сучасному етапі.

28. Місцеве та муніципальне господарство населеного пункту.

29. Спільна сумісна та спільна часткова муніципальна власність.

30. Сутність поняття «муніципальне управління».

31. Завдання та основні складові системи муніципального управління.

32. Суб’єкти та об’єкти муніципального управління.

33. Зарубіжний досвід організації муніципального управління.

34. Місце об’єктів муніципальної власності в системі муніципального управління.

35. Механізм управління об’єктами муніципальної власності.

36. Система критеріїв та показників ефективності управління об’єктами муніципальної власності.

37. Користування та розпорядження об’єктами муніципальної власності.

38. Довірче управління, оренда, лізинг, концесія, приватизація об’єктів муніципальної власності.

39. Особливості управління спільною муніципальною власністю.

40. Інститут приватно-муніципального та міжмуніципального партнерства: сутність, значення і перспективи розвитку в Україні.

41. Муніципальні підприємства як об’єкт муніципальної власності.

42. Місце муніципальних підприємств в господарстві населених пунктів.

43. Види муніципальних підприємств.

44. Система управління муніципальними підприємствами.

45. Земля як об’єкт муніципальної власності.

46. Сутність поняття «муніципальні землі».

47. Структуризація земель населених пунктів.

48. Форми власності на землю.

49. Право землекористування та його види.

50. Особливості користування земельними ділянками в містах.

51. Особливості орендних земельних відносин в населених пунктах.

52. Особливості постійного користування.

53. Концесійне землекористування в населених пунктах.

54. Земельні сервітути та обмеження прав на землю.

55. Місце і роль органів влади у вирішенні земельних питань в населених пунктах.

56. Організаційно-правові методи управління муніципальними земельними ресурсами.

57. Економічні методи управління муніципальними земельними ресурсами.

58. Містобудівні методи управління муніципальними земельними ресурсами.

59. Система оподаткування муніципальних земель.

60. Оцінка муніципальних земель.

61. Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами населених пунктів.

62. Місцеві фінанси як об’єкт муніципальної власності.

63. Роль місцевих фінансів в забезпеченні розвитку населеного пункту.

64. Управління фінансовими ресурсами територіальних громад.

65. Муніципальні запозичення і доходи від муніципального майна.

66. Механізм розміщення і обігу муніципальних облігацій.

67. Муніципальні корпоративні права – об’єкт власності територіальної громади і об’єкт управління.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 172; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)