АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

Кафедра управління муніципальним розвитком

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

______________________ Т. В. Іванова

”____”___________________2012 р.

 

 

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

 

дисципліни”МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ”

6.030509 «Облік і аудит»

6.030504 «Економіка підприємства»

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030601 «Менеджмент»

6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

6.030401 «Правознавство»

6.030101 «Соціологія»

6.030102 «Психологія»

Денної та заочної форми навчання

 

 

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри управління

муніципальним розвитком

протокол № 3 ” 20 ” жовтня 2011 р.

Зав. кафедри __________________ Т. В. Іванова

 

ПОГОДЖЕНО

Зав. навчально-

методичним відділом ____________ Л. Ю. Бородінова

 

Київ – 2012


Укладачі:

 

Бовсунівська І. В. кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри управління муніципальним розвитком

 

 

Рецензент:

 

Іванова Т. В., доктор наук з державного управління, професор, завідуюча кафедрою управління муніципальним розвитком, проректор з науково - педагогічної роботи

 

Робоча навчальна програма з дисципліни ”Муніципальна власність” призначена для студентів для напрямів підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Правознавство», «Облік і аудит», «Менеджмент», «Соціологія», «Психологія» денної та заочної форм навчання. 

зміст

 

Вступ.............................................................................................................................6

 

Навчально-тематичний план дисциплін..................................................................10

 

Зміст дисципліни за темами.....................................................................................18

 

План лекцій............................................................................................................... 20

 

План семінарських занять.........................................................................................22

 

Самостійна робота студентів....................................................................................24

 

Індивідуально-консультативна робота...........................................................…….29

 

Методики активізації процесу навчання.................................................................33

 

Система поточного і підсумкового контролю знань..............................................34

 

Питання до заліку......................................................................................................36

 

Теми контрольних робіт для заочної форми навчання..........................................38

 

Рекомендована література........................................................................................43

 

Вступ

 

Процес формування ринкової економіки в Україні пов’язаний із значними змінами ролі суспільного сектора, децентралізацією господарської діяльності. Разом з тим, останні двадцять років характеризуються відсутністю суттєвого прогресу у децентралізації управління суспільним сектором, передачі помітної частки повноважень від органів державної влади на рівень місцевого самоврядування.


Як наслідок, дотепер проблеми суспільного сектора розглядались переважно у контексті зміни ролі держави в ринковій економіці загалом, без виокремлення особливої ролі органів місцевого самоврядування у наданні на території адміністративно-територіальних утворень найбільш значущих, життєво необхідних для громадян суспільних та приватних благ, економічною основою надання яких постає муніципальна власність.

Муніципальна власність є одним із необхідних елементів сучасної економічної системи, їй належить визначальна роль в інституціалізації та функціонуванні місцевого самоврядування. Від розвитку об’єктів муніципальної власності та ефективності їх використання значною мірою залежить соціально-економічний стан окремої територіальної громади. Муніципальна власність є основою самостійності адміністративно-територіального утворення, інструментом задоволення потреб територіальної громади, загалом основою її розвитку. Виконання муніципльною власністю властивих їй економічних і соціальних функцій має важливе значення для здійснення економічних та соціальних перетворень, яких потребує Україна.

Необхідність перегляду усталеного погляду на економічну роль муніципальної власності і, відповідно, органів місцевого самоврядування, які є надзвичайно важливими інститутами демократичного суспільства, пов’язана з тим, що потенціальний вклад муніципальної власності у вирішення найбільш актуальних проблем соціально-економічного розвитку України та прискорення модернізації країни реалізується далеко не повністю. Без вирішення цього питання не можуть бути створені належні умови для сталого розвитку територій, вирішені гострі соціальні проблеми, підвищений рівень підзвітності органів публічної влади за належне виконання своїх обов’язків.

Посилення ролі інституту муніципальної власності у здійсненні трансформації економіки вимагає пошуку адекватного визначення її теоретичної сутності і природи, особливостей формування, з’ясування найбільш ефективних шляхів її використання в різних сферах і галузях економіки та перспектив подальшого її розвитку обумовлюють необхідність викладання дисципліни «Муніципальна власність» в Академії муніципального управління.

Муніципальна реформа, котра проходить нині в Україні, вимагає від вищої школи підготовки фахівців з новим способом мислення, концептуальними, аналітичними і практичними навичками; високим рівнем комунікабельності; умінням швидко приймати ефективні рішення в будь-якій ситуації, формувати ділову репутацію тієї справи, якою вони займаються. У виконанні цього завдання велика роль належить дисципліні «Муніципальна власність», яку нині вивчають практично на всіх факультетах Академії муніципального управління і яка належить до важливих дисциплін з функціональної спеціалізації «Державне управління та місцеве самоврядування».

Програма відображає сутність та головні складові частини сучасного управління муніципальною власністю, передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з основ ефективної управлінської діяльності органів місцевої влади в умовах ринкових відносин.

Щоб студенти добре оволоділи цим курсом, його вивчення має здійснюватись за модульно-рейтинговою системою, яка передбачає використання різних активних форм навчання: семінарське і/або практичне заняття, прес-конференцію, науково-практичну конференцію, «круглий стіл», ділову гру, тест-контроль, індивідуальну консультацію тощо.

Саме модульно-рейтингова система допомагає студентам набути ґрунтовні теоретичні і практичні знання, навчитись вести дискусію, відстоювати свою думку і позицію, чітко і лаконічно відповідати на запитання, спілкуватися з аудиторіями різного рівня, оволодіти діловою культурою.

При написанні робочої програми були використані надбання світової і вітчизняної науки і практики з управління власністю територіальних колективів.

В робочій програмі міститься тематичний план, програма курсу і головні підручники та посібники, питання для обговорення на семінарських заняттях, теми для творчої роботи, завдання для міні-контрольної роботи, тематична добірка спеціальної літератури, зразки залікових контрольних робіт, які виконують студенти по завершенню вивчення дисципліни, теми доповідей для самостійної роботи тощо.

Метою викладання дисципліни «Муніципальна власність» є формування у майбутніх спеціалістів місцевої влади сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань щодо визначення сутності та економічної природи муніципальної власності, ролі даної форми власності у здійсненні трансформації економіки, в інституціалізації та функціонуванні місцевого самоврядування, з’ясування найбільш ефективних шляхів використання муніципальної власності в різних сферах і галузях економіки та перспектив її подальшого розвитку; формування практичних навичок до виконання робіт, що входять до компетенції фахівця, який займається проблемами користування, розпорядження та управління об’єктами муніципальної власності.

Завданням вивчення дисципліни «Муніципальна власність» є всебічна підготовка студентів з наступних питань:

– сутність категорій «власність» та «муніципальна власність»;

– муніципальна власність в системі відносин власності;

– муніципальна власність в системі муніципального управління;

– управління об’єктами муніципальної власності;

– управління підприємствами муніципальної власності;

– земля як об’єкт муніципальної власності;

– муніципальні фінанси як об’єкт муніципальної власності і фінансова основа місцевого самоврядування;

– муніципальні корпоративні права;

– приватно-муніципальне та міжмуніципальне партнерство: сутність, значення та перспективи розвитку в Україні.

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- зміст та поняття категорій «власність», «муніципальна власність», «місцеве самоврядування», «система місцевого самоврядування», «муніципальне управління», «територіальна громада»;

- поняття, правовий статус та структуру об’єктів муніципальної власності;

- повноваження територіальної громади та органів місцевого самоврядування в сфері управління об’єктами муніципальної власності адміністративно-територіального утворення;

- зміст нормативно-правових документів, спрямованих на вирішення задач ефективного управління муніципальною власністю;

- нормативно-правові акти Ради Європи, інших міжнародних організацій з питань матеріальної основи місцевого самоврядування

- методи управління муніципальною власністю;

- зарубіжний досвід управління власністю територіальних колективів.

уміти:

- користуватись понятійним апаратом теорії власності;

- користуватись нормативно-правовими актами, які регламентують статус муніципальної власності в Україні та повноваження територіальних громад й органів місцевого самоврядування щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами муніципальної власності;

- опрацьовувати літературні джерела з метою узагальнення знань у сфері матеріальної основи місцевого самоврядування;

- професійно вирішувати питання, пов’язані з управлінням муніципальною власністю;

- аналізувати забезпеченість ресурсами територіальних громад в Україні;

- узагальнювати фактичний матеріал та робити висновки щодо ефективності управління власністю територіальної громади;

- готувати тематичні доповіді з актуальних питань курсу «Муніципальна власність»;

- вирішувати тематичні ситуаційні завдання з курсу «Муніципальна власність»;

- консультувати працівників органів місцевого самоврядування;

- використовувати свої знання з даного курсу у просвітницькій діяльності.

 

Міждисциплінарні зв’язки

 

Дисципліна «Муніципальна власність» для студентів вищеназваного напряму освітньої підготовки є універсальною узагальненою управлінською дисципліною з функціональної спеціалізації «Державне управління та місцеве самоврядування», яка вивчається при підготовці бакалавра, а її викладання передує написанню курсової роботи. Попереднє вивчення низки дисциплін з функціональної спеціалізації дозволить студентам набути належної теоретичної підготовки та практичних навичок з функціональної спеціалізації «Державне управління та місцеве самоврядування».

Дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної та правової підготовки. Дисципліна «Муніципальна власність» тісно взаємодіє з такими галузями знань та науковими дисциплінами, як: основи економічної теорії, економіка підприємства, економічна географія, регіоналістика, менеджмент, маркетинг, економічна історія, соціологія, психологія, теорія управління, галузеві юридичні науки (конституційне, адміністративне, фінансове, земельне, господарське, муніципальне право тощо).


Навчально-тематичний план дисциплін

Розподіл навчального часу по темах

Денна та заочна форми навчання

за напрямом підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність»

    Назва теми Кількість годин
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лек-ції Семі-нари СРС ІРС Лекції Семі-нари СРС
Модуль 1   Тема 1. Предмет, завдання та зна-чення курсу.      
Тема 2.Власність як система су-спільних відносин.  
Тема 3. Муніци-пальна власність як економічна основа місцевого самоврядування.  
Тема 4. Муніци-пальна власність в системі муніци-пального управ-ління.
  Тема 5. Управ-ління об’єктами муніципальної власності.
Тема 6. Управ-ління підприєм-ствами муніци-пальної власності.    
Модуль 2 Тема 7. Земля як об’єкт муніци-пальної власності.  
Тема 8. Муніци-пальні фінанси як об’єкт муніци-пальної власності.
Тема 9. Муніци-пальні корпора-тивні права    
Разом години
                   

Розподіл навчального часу по темах

Денна та заочна форми навчання

за напрямом підготовки «Менеджмент»
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 196; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.016 с.)