методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботиВиконання контрольної роботи сприятиме оволодінню теоретичних знань та практичних навичок із питань аналізу макроекономічного розвитку країни в умовах ринку і державного регулювання економіки.

Слухачі заочної форми навчання виконують одну контрольну роботу з навчальної дисципліни “Макроекономіка” на основі вивчення відповідного матеріалу, що дає можливість перевірити наскільки глибоко вони засвоїли предмет і чи можуть аналізувати сучасні макроекономічні проблеми самостійно. При її виконанні вимагається вміння користування інструментарієм економічного аналізу, вирішувати економічні задачі, застосовувати теоретичні знання для відповіді на конкретні питання.

Варіант контрольної роботи складається із теоретичного питання, економічних задач і тестових завдань. При виконанні завдань свого варіанту слід дотримуватися принципу послідовності, оскільки їх черговість має внутрішню логіку, а складність зростає поступово.

Перш ніж приступити до написання контрольної роботи необхідно спочатку глибоко вивчити теоретичний матеріал курсу, використовуючи при цьому рекомендовану літературу, де фундаментально викладається зміст проблем.

Викладенню теоретичного питання має передувати план. Зміст питання слід розкривати стисло, логічно, аргументовано, уникаючи ускладненої термінології, бездоказових тверджень. У тексті, там, де це вимагається, необхідно використовувати ілюстративний матеріал: рисунки, схеми, таблиці, графіки тощо, які можуть бути оформлені у вигляді додатку. Цей матеріал має бути пронумерованим. У разі використання цитат, статистичного матеріалу необхідно обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичений матеріал, при цьому дослівно вказуючи прізвище автора, назву роботи, місце та рік видання, том, частину, параграф, сторінку.

Виконання другого та третього завдання потребує самостійної оцінки конкретної економічної ситуації, розуміння існуючих в економіці зв’язків, вміння розраховувати економічні показники, а також повинні містити формулювання розв’язаної задачі, висновки.

При виконанні тестових завдань необхідно відібрати єдину вірну відповідь із декількох запропонованих варіантів. Виконання кожного завдання передбачає застосування теоретичних знань для відповіді на конкретні питання, систему доказів, розрахунків, правильного рішення відібраної відповіді.

Слухачям запропоновані 15 варіантів контрольних завдань. Слухачі отримують свій варіант контрольної роботи згідно порядкового номеру в журналі. Шістнадцятий номер по списку знову отримує перший варіант, сімнадцятий номер по списку отримує другий варіант і т.ін. Контрольну роботу подають у вигляді рукопису чи машинописного способу, яка має бути написана грамотно та акуратно, чітким, розбірливим почерком. Оформлювати роботу необхідно так: на обкладинці шкільного зошиту розміщують титульну сторінку, де вказується назва навчального закладу, нумерують в зошиті сторінки, на першій сторінці вказують номер варіанту, його питання, на кожній сторінці залишають поля для зауважень рецензента, в кінці роботи зазначають список використаної літератури, розбірливо підписують та вказують дату виконання роботи.

Якість виконаної контрольної роботи оцінюється насамперед тим, наскільки самостійно, правильно і глибоко розкрито зміст завдань та їх основні питання.

У разі, якщо контрольну роботу не зараховано, слухач повинен виконати її вдруге з урахуванням зауважень рецензента і подати на повторну перевірку. Після успішного захисту роботи студент допускається до іспиту.

Завдання до виконання домашніх контрольних робіт

Варіант 1.

Завдання 1.Cутність та інструменти грошово-кредитної політики.

Завдання 2.Визначте величину мультиплікатора видатків в умовах закритої економіки, якщо скорочення податку на 10 млрд. і пов’язане з цим скорочення сукупного попиту призвели до зростання ВВП на 50 млрд.

 

Завдання 3.Розрахувати згідно із законом Оукена втрати реального ВВП внаслідок циклічного безробіття за таких умов: циклічне безробіття = 3%, фактичний номінальний ВВП = 150 грн., ціни протягом звітного періоду зросли на 35%.

 

Завдання 4. Тести.

Варіант 2.

Завдання 1:Сутність інфляції та безробття та з’вязок між ними.

Завдання 2.Виробнича функція має вигляд:

Yr = 25 + 8L – 2L2

Якою буде величина споживання при максимальному ВВП, якщо

S = 0,4Y – 6,4

Побудуйте графік кривої споживання.

 

Завдання 3.Уряд збільшує видатки на 200 млн.грн.. Визначте зміну ВВП, якщо гранична схильність до заощадження становить 0,75, а ставка податку 0,25.

 

Завдання 4.Тести.

Варіант 3.

Завдання 1: Основні макроекономічні показники та методи їх обчислення.

Завдання 2.Споживання домогосподарств визначається функцією:150 + 0,75Y, інвестиції становлять 50 од., витрати держави на купівлю благ = 250 од., ставка прибуткового податку = 0,25.


Визначте рівноважний ВВП і значення мультиплікатора.

Завдання 3.Обчислити номінальний ВВП в аналізовану році за таких умов: в аналізовану році реальний ВВП збільшиться на 15% а ціни знизилися на 10%. У базовому році реальний ВВП = 5000 грн.

Завдання 4.Тести

 

Варіант 4.

Завдання 1:Сутність та інструменти фіскальної політики.

 

Завдання 2.Норма обов'язкових резервів дорівнює 0,2. Сума резервів дорівнює 200 млрд. грн. Попит на готівку складає 50% від об'єму депозитів. Чому дорівнює пропозиція грошей?

 

Завдання 3.Пропозиція грошей здійснюється за формулою М=203-9і, швидкість їх обігу дорівнює 50 обертам за період на протязі якого створюється реальний дохід в розмірі 2500 од. Реальний попит на гроші як майно характеризується формулою 48-2і. Визначте рівноважну ставку процента.

 

Завдання 4.Тести.

Варіант 5.

Завдання 1:Сутність та інструменти зовнішньоекономічної політики.

Завдання2.

Крива податкових надходжень має вигляд: T = 2t2 – 8t + 100

Яка найбільша ставка процента (t), що дає найбільші надходження до бюджету?

 

Завдання 3.

Обсяг інвестицій в країні становить 300 млн.грн., функція споживання С = 0,75Y. За якого обсягу виробництва буде досягнуто рівновага в економіці.

 

Завдання 4.Тести.

Варіант 6.

Завдання 1:Економічне зростання в економіці.

Завдання 2.Відомо, що в економіці рівноважний ВВП при повній зайнятості становить 100 од. Крім того, функція споживання має вигляд: C = 0,8Y + 80,інвестиції становлять 40 од., державні витрати дорівнюють податковим надходженням. Ставка податку = 0,25.

Визначте, як потрібно змінити інвестиції, щоб забезпечити рівновагу між фактичним та потенційним ВВП.

 

Завдання 3.Внаслідок скорочення податків збільшили обсяги виробництва на 500. Гранична схильність до споживання = 0,75, граничний коефіцієнт податків =0,2. На яку величину були скорочені податки?

 

Завдання 4.Тести.


Варіант 7.

Завдання 1:Циклічність розитку економіки. Класифікація економічних циклів.

 

Завдання 2.В минулому році ВВП складав 2500, а державні видатки = 150.Збільшивши видатки на 50, уряду вдасться збільшити ВВП на 250, при цьому дефіцит державного бюджету залишався на протязі двох років рівним 0. Яка гранична схильність до споживання?

 

Завдання 3.В економіці без держави і заграниці функції заощаджень та інвестицій мали відповідний вигляд:

S = 0,5Y –100; I = 175 – 25i

З появою держави була введена ставка подоходного податку 10% і Т = G

Функція заощаджень набула вигляд:

S = 0,5YT – 50.

Визначте лінію IS до і після появи держави.

 

Завдання 4.Тести.

 

Варіант 8.

Завдання 1:Класичні та кенсіанські моделі екоомічного зростання.

 

Завдання 2.Облігація ціною 2000 грн. приносить сталий процент у сумі 500 грн. за рік. Знайти ціну облігації при номінальній ринковій процентній ставці n=10%; =15%.

Завдання 3.Економіка країни характеризується такими макроекономічними показниками: валовий внутрішній продукт становить 2720 млн. грн., чисельність зайнятих у виробництві — 18,7 млн. осіб, вартість основного капіталу — 5625 млн. грн., норма амортизації — 0,1. Обчисліть норму заощаджень, за якої забезпечується стійкий рівень капіталоозброєності.

Завдання 4.Тести.

 

Варіант 9.

Завдання 1:Валютний курс та платіжний баланс країни.

 

Завдання 2. Обчислити, чому дорівнюють втрати приросту ВВП під впливом імпортних закупівель? Маємо умови: s'=0,25; t=0,25; q=0,15. Державні закупівлі за кордоном зросли на 50 грн.

 

Завдання 3.Визначте втрату ВВП від циклічного безробіття, якщо фактичний ВВП становить 1000 млн. грн. Природна норма безробіття 5 %. Фактичний рівень безробіття 10%.

 

Завдання 4.Тести.

 

Варіант 10

Завдання 1. Дефіцит бюджету та державний борг.


Завдання 2.В минулому році ВВП складав 1000, а державні видатки G = 100.Збільшивши видатки на 50, уряду вдасться збільшити ВВП на 200, при цьому дефіцит державного бюджету залишався на протязі двох років рівним 0. Яка гранична схильність до споживання?

 

Завдання 3. В економіці гранична схильність до споживання с/ = 0,75, граничний коефіцієнт податків t = 0,21, гранична схильність до імпортування q = 0,15. Яким буде приріст ВВП, якщо експорт зросте на 150 одиниць, а імпорт збільшиться на 50 одиниць.

 

Завдання 4. Тести.

Варіант 11

Завдання 1. Антиінфляційна політика.

 

Завдання 2.В закритій економіці скорочення податку на 20 млрд. і пов’язане з цим збільшення сукупного попиту призвели до зростання ВВП на 200 млрд. Розміри інвестицій та податків не залежать від розмірів ВВП. Визначте величину мультиплікатора витрат.

 

Завдання 3. Сукупна робоча сила становить 20 млн., зайнятих лише 17 млн., реальний ВВП дорівнює 500 млн. Знайдіть втрати ВВП від циклічного безробіття, якщо структурне безробіття становить 3%, а фрикційне 2%.

 

Завдання 4. Тести.

 

Варіант 12

Завдання 1: Моделі макроекономічної рівноваги.

 

Завдання 2.Споживання домогосподарств визначається функцією: 100 + 0,8Y;інвестиції становлять 100 од., витрати держави = 150 од., трансферти із бюджету = 65 од., ставка податку з доходів громадян = 0,25.

Визначте рівноважний ВВП і значення мультиплікатора.

Завдання 3

Знайдіть втрати ВВП від циклічного безробіття, якщо структурне і фрикційне безробіття становить 5% від сукупної робочої сили. Сукупна робоча сила становить 25 млн., зайнятих лише 15 млн., реальний ВВП дорівнює 1000 млн.

 

Завдання 4. Тести.

Варіант 13

Завдання 1. Споживання та заощадження як функції доходу.

 

Завдання 2.Споживання домогосподарств визначається функцією С = 200 + 0,75Y. Інвестиції дорівнюють 70. Витрати держави на купівлю благ 200. Ставка прибуткового податку t = 0,2. Визначте рівноважний ВВП і значення мультиплікатора.

 

Завдання 3. Фактичний ВВП =150 млрд. грн. ВВП повної зайнятості = 200 млрд. грн. Ставка прибуткових податків t = 10%. Державні закупівлі товарів 40 млрд. грн. державні трансферти 4,0 млрд. грн. Знайти зміну сальдо держбюджету за повної зайнятості.

 

Завдання 4. Тести.

 

Варіант 14

Завдання 1. Сутність та місце інфестицій в економіці країни.

 

Завдання 2.В закритій економіці внаслідок скорочення податків обсяги виробництва зросли на 700. Гранична схильність до заощадження дорівнює 0,25, граничний коефіцієнт податків становить 0,2. На яку величину були скорочені податки.

 

Завдання 3. Розрахувати, чому дорівнює темп інфляції у 2-му році? Номінальний ВВП у 1-му році = 1250 млн., грн., у 2-му році - 1600 млн. грн., реальний ВВП у 1-му році = 1200 млн., грн., у 2-му році 1300 млн., грн.

 

Завдання 4. Тести.

Варіант 15

Завдання 1. Розкрийте сутність теорії мультиплікатора та механізм його дії.

Завдання 2.В останньому році економіка країни А характеризувалася такими показниками: номінальний ВВП становив 150 млрд. грн., індекс цін ВВП — 125 %, циклічне безробіття — 4 %. Згідно із законом Оукена розрахуйте втрати реального ВВП унаслідок циклічного безробіття.

 

Завдання 3. В закритій економіці підвищення податку на 20 млрд. та пов’язане з цим скорочення сукупного попиту призвели до падіння ВВП на 60 млрд. Розміри інвестицій і податків не залежать від розмірів ВВП. Визначте величину мультиплікатора видатків.

 

Завдання 4. Тести.

Тести

1. Зміна ВВП під впливом зміни чистого експорту розраховується за допомогою:

а) мультиплікатора витрат у закритій економіці

б) мультиплікатора податків у відкритій економіці

в) мультиплікатора витрат у відкритій економіці

 

2. До чистих інвестицій можна віднести:

а) реконструкція складу готової продукції;

б) купівля домогосподарством автомобіля;

в) заміна зношеного обладнання новим;

г) купівля фірмою ділянки землі.

 

3. Об’єктами дослідження макроекономіки є:

а) ціни на автомобілі;

б) регулювання грошового обігу;

в) вплив неврожаю зернових на витрати сімей на продукти харчування;

г) вплив реклами на підвищення попиту на модні моделі взуття.

 

4. Позитивна функцiя макроекономiки спрямована на вивчення:

а) фактичного стану економіки;

б) шляхiв подолання спаду виробництва;

в) шляхiв забезпечення економiчного зростання;

г) методiв державного регулювання економіки.

 

5. Відрахування на споживання капіталу — це:

а) чисті інвестиції;

б) чисті іноземні інвестиції;

в) амортизація;

г) фонди, що не можуть бути використані для закупівлі споживчих товарів.

 

6. Трансферні платежі — це:

а) виплати домашнім господарствам, не обумовлені наданням з їх сторони товарів і послуг;

б) тільки виплати урядом окремим індивідуумам;

в) компонент доходу, що не включається в національний доход;

г) усе перераховане в пунктах а), б), в).

 

7. Які з перерахованих агрегатних величин не використовуються при визначенні обсягу національного доходу?

а) прибуток корпорації;

б) державні трансферні платежі;

в) відсотки, виплачувані підприємцями за капітал отриманий у кредит.

 

8. ВВП вимірюють в:

а) основних цінах;

б) цінах виробника;

в) ринкових цінах;

г) експортних цінах.

 

9. Повна зайнятість забезпечується в умовах:

а) раціонального розподілу робочої сили;

б) використання робочої сили за професією;

в) відсутності безробіття;

г) відсутності циклічного безробіття.

 

10. Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття:

а) структурне;

б) фрикційне;

в) циклічне;

г) природне.

 

11. Природне безробіття включає такі види безробіття:

а) циклічне + структурне;

б) фрикційне + структурне;

в) фрикційне + циклічне;

г) циклічне + фактичне.

 

12. Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП викликається безробіттям:

а) циклічним;

б) природним;

в) структурним;

г) фрикційним.

 

13. Рух економiки праворуч уздовж горизонтальної дiлянки кривої сукупної пропозиції супроводжується:

а) пiдвищенням зайнятості;

б) зменшенням зайнятості;

в) зростанням цін;

г) зниженням цін.

 

14. Недостатній сукупний попит приводить:

а) до зростання фрикційного безробіття;

б) до зростання структурного безробіття;

в) до зростання циклічної форми безробіття;

г) до зростання прихованого безробіття;

д) всi попереднi вiдповiдi невiрнi.

 

15. Крива сукупного попиту зрушується угору, якщо:

а) падає рівень цін;

б) зростає рівень цін;

в) збільшуються надлишкові виробничі потужності;

г) знижується валютний курс національної грошової одиниці;

д) всі попередні вiдповiдi вiрнi.

 

16. Якщо гроші для угод обертаються 5 разів на рік, то кількість грошей, необхідних для обслуговування обміну ,на яку існує попит.

а) в 5 разів більше номінального об’єму ВВП

б) складає 20% номінального ВВП

в) складає 20 % реального ВВП

г) в 5 разів менше реального ВВП

 

17. Щоб збільшити грошову пропозицію Нацбанк повинен:

а) продати державні облігації,

б) купити державні облігації та зменшити резервну норму,

в) підвищити резервну норму,

г) правильної відповіді немає.

 

18. Інфляція попиту виникає в умовах, коли:

а) збільшуються сукупні видатки в економіці;

б) зростають ціни на енергоресурси;

в) збільшуються середні витрати на виробництво продукції;

г) усі відповіді правильні.

 

19. Яке з сполучень видів інфляції є в економіці країни найбільш переважним?

а) збалансована, помірна, очікувана;

б) повзуча, неочікувана, збалансована;

в) незбалансована, галопуюча, очікувана;

г) очікувана, галопуюча, збалансована.

 

20. За кінцевими причинами винекнення виділяють такі види інфляції:

а) інфляція попиту та пропозиції;

б) помірна, галопуюча, гіперінфляція;

в) очікувана та неочікувана;

г) збалансована та незбалансована.

 

21. Зв'язок між граничною схильністю до споживання і до заощадження виражається в тім, що:

а) їхня сума дорівнює 1;

б) відношення між ними характеризує середню схильність до споживання;

в) крапка на кривої, в якій вони рівні, відповідає граничному рівню доходу;

г) їхня сума дорівнює 100.

 

22. Середня схильність до споживання — це:

а) відношення споживання до заощадження;

б) відношення споживання до післяподаткового доходу;

в) відношення споживання до особистого доходу;

г) відношення приросту споживання до післяподаткового доходу.

 

23. Автономне споживання та заощадження це:

а) споживання та заощадження, яке не залежить від післяподаткового доходу;

б) інвестиції, які не залежать від відсоткової ставки;

в) основний компонент сукупних видатків, який відображає видатки домогосподарств на купівлю споживчих товарів та послуг.

 

24. Внаслідок дії якого фактору відбудеться зростання інвестицій?

а) впровадження більш продуктивного обладнання;

б) збільшення податків;

в) погіршення економічних умов в країні;

г) збільшення витрат на придбання та експлуатацію обладнання.

 

25. Кейнсіанська модель передбачає:

а) вертикальну криву AS на рівні потенційного ВВП;

б) горизонтальну криву AS на рівні цін, які відповідають рівню ВВП;

в) криву AS з незначним позитивним нахилом, який відображає дію процентних ставок.

 

26. Продовження строку виплат допомоги по безробіттю за рахунок збільшення дефіциту держбюджету відноситься до заходів:

а) фіскальної політики;

б) грошово-кредитної політики;

в) комбінованої політики;

г) політики пропонування.

 

27. В основі моделі Солоу лежить передумова:

а) інвестиції рівні заощадженням;

б) амортизація дорівнює нулю;

в) інвестиції рівні амортизації;

г) інвестиції рівні приросту населення.

 

28. Вилученням iз доходу є:

а) імпорт;

б) державнi закупiвлi;

в) експорт;

г) трансферти;

д) вiрнi вiдповiдi а) та г).

 

29. Згідно з теорією Дж.Кейнса заощадження можуть перевищувати інвестиції, якщо:

а) рівень відсоткової ставки зростає;

б) протягом тривалого часу в економіці наявне перевиробництво та безробіття;

в) рівень відсоткової ставки знижується;

г) сукупна пропозиція перевищує сукупний попит.

 

30. Матеріальною основою середньострокових циклів є:

а) необхідність оновлення основного капіталу;

б) необхідність відновлення рівноваги на споживчому ринку;

в) процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

г) необхідність оновлення об’єктів інфраструктури.


Підсумковий Контроль

Перелік питань до іспиту

 

1. Місце макроекономіки в системі економічних наук.

2. Об’єкт і предмет макроекономіки.

3. Методи макроекономіки.

4. Історія розвитку макроекономічної науки.

5. Макроекономіка і економічна політика.

6. Методологічні принципи системи національних рахунків. Основні категорії СНР.

7. Основні показники макроекономічних вимірювань.

8. Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого використання, розподільчий.

9. Номінальні та реальні макроекономічні показники. Індекси цін, інфлювання і дефлювання ВВП.

10. Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність і види економічних циклів.

11. Зайнятість і безробіття. Види безробіття. Закон Оукена, втрати економіки від циклічного безробіття.

12. Інфляція та її види. Інфляції пропонування і попиту.

13. Споживання та заощадження як функції доходу. Необхідні чинники споживання та заощадження.

14. Інвестиційна функція. Чинники автономних інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту.

15. Економічний кругообіг в умовах ринку. Структура моделі.

16. Сукупний попит та його функція. Цінові та нецінові фактори сукупного попиту.

17. Сукупне пропонування та її функція. Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції.

18. Модель AD – AS як модель економічної рівноваги.

19. Визначення рівноважного ВВП за методами “витрати – випуск” і “вилучення – ін’єкції”.

20. Заплановані та незаплановані інвестиції.

21. Сутність та модель мультиплікатора видатків. Вплив інфляції на мультиплікативний ефект.

22. Сукупні видатки і потенційний ВВП. Рецесійний та інфляційний розриви.

23. Вплив держави на економічну рівновагу.

24. Модель економічної рівноваги за методом “видатки – випуск”.

25. Кейнсіанська класична теорія про вплив держави на економіку.

26. Дискреційна фіскальна політика.

27. Мультиплікатор податків.

28. Мультиплікативний вплив державних закупівель і чистих податків на реальний ВВП.

29. Стимулююча та стримуюча фіскальна політика.

30. Мультиплікатор державних видатків.

31. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

32. Автоматична фіскальна політика.

33. Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Крива Лаффера та можливість її практичного застосування.

34. Фіскальна політика та державний бюджет.

35. Концепції збалансування державного бюджету та джерела фінансування його дефіциту.

36. Грошовий ринок. Грошова пропозиція та грошові агрегати. Модель грошового ринку.

37. Механізм досягнення рівноваги на грошовому та товарному ринку.

38. Банківська система та грошове пропонування. Депозитний мультиплікатор.

39. Грошовий мультиплікатор.

40. Грошово-кредитне регулювання економіки.

41. Монетаристська теорія як теоретична база монетарної теорії.

42. Основні методи монетарної політики.

43. Модель платіжного балансу.

44. Валютний курс. Попит і пропозиція як чинники валютного курсу.

45. Валютні системи в розвитку.

46. Вплив чистого експорту на ВВП.

47. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. Модель Манделла – Флемінга.

48. Зв’язок валютного курсу з платіжним балансом.

49. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП.

50. Кейнсіанська теорія ринку праці.

51. Ринок праці (класична модель).

52. Функціонування ринку праці. Теорія гнучкості ринку праці.

53. Державна політика зайнятості населення.

54. Проблема нерівності в розподілі доходів.

55. Державна система соціального захисту населення.

56. Фактори економічного зростання. Функція Домара-Харрода.

57. Внесок окремих факторів в економічне зростання.

58. Модель економічного зростання на основі моделі AD – AS.

59. Модель економічного зростання Солоу.

60. Висновки з моделі Солоу.


СПИСОК рекомендованої літератури

Основна література

 

1. Долан Э.Дж., Линсдей Д. Макроэкономика: Пер. с англ. / Под общ. ред. Б. Лисовика. – С-Пб.: АОЗТ “Литера плюс”, 1994. – 405 с.

2. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Макроекономіка: Пер. с англ. / Гл ред. Т. Панчишин. - Львів: Просвіта, 1992. – 672 с.

3. Макроекономіка. Под общ.ред. А.А.Покотілова. - Дн-ск, 1998. – 185 с.

4. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001. – 616 с.

5. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Таксон, 1996. – 240 с.

6. Солонінко К.С. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К.: ЦУЛ, 2002. – 320 с.

7. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч.для студентів екон.спец. закл освіти: У 2-х ч. С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Лукіна та ін; За заг. Ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998 - 518 с.

Додаткова література

 

8. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2002. – 368 с.

9. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. - М.: Прогресс, 1978. – 69 с.

10. Макроекономіка. Підручник за ред. А.Г.Савченко.- К.: Либідь, 1995.- 123 с.

11. Менкью Н.Г. Макроэкономика. -М., 1994. – 452 с.

12. Основи економічної теорії. /За ред. С.В. Мочерного.- Тернопіль:Тарнекс,1993 7. Геблер І. Макроекономіка. Навч.посібник. - К.: НМК ВО, 1993. – 224 с.

13. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 288 с.

14. Самуельсон П., Нордхауз В. Макроекономіка. - К.: Основи, 1995. – 198 с.

15. Современная экономика. Учебное пособие под общ. ред. О.Ю. Мамедова. - Ростов-на-Дону, 1997. – 258 с.

16. Селищев А.С. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2000. – 448 с.

17. Экономика. Учебник под общ. ред. А.С. Булатова. - М.: БЭК, 1994. – 264 с.


Навчальне видання

 

Макроекономіка

Корягіна Тетяна Вікторівна

Степанов Ігор Вадимович

 

Навчально-методичний посібник

 

 

К 66 Макроекономіка: навчально-методичний посібник для слухачів які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 7.03050801 «Фінанси і кредит», - Дніпропетровськ, - Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012.- 58 с.

 

 

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, перілік питань до іспиту, список рекомендованої літератури.

 

ББК 65.02

УДК 330.101.54

 

Підписано до друку ______Формат 84 х 108 1/32 Папір друк. ______________

Ум. друк. арк. Тираж ___________ Замовлення № _____________________

____________________________________________________________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р._______________________________________________
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 278; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.007 с.)