МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ(для заочної форми навчання)

 

Загальні вимоги до виконання та оформлення контрольної роботи полягають перш за все у самостійному її виконанні. Перед виконанням контрольної роботи студенти повинні опрацювати відповідні літературні джерела, що стосуються теми роботи.

Робота виконується на державній мові. Робота може виконуватися друкарським способом, шляхом комп’ютерного набору або у рукописному вигляді. В останньому випадку робота має бути написана розбірливим почерком.

Контрольна робота повинна містити повну назву, найменування навчальної дисципліни, зміст, перелік використаної літератури, особистий підпис студента та номер його залікової книжки. Текст роботи не повинен дублювати текст підручника або іншого літературного джерела. При необхідності цитування треба робити відповідні посилання.

Роботи подаються на кафедру фундаментальних економічних дисциплін у перший день сесії. Студенти, що не подали контрольної роботи, до іспиту не допускаються.

Контрольна робота з курсу “Макроекономіка” виконується у вигляді реферату обсягом до 20 тис. знаків (12 – 15 друкованих аркушів).

Тема реферату обирається згідно із останньою цифрою залікової книжки студента та першою літерою його прізвища за наступною схемою:

 

Остання цифра залікової книжки Перша літера прізвища студента
А - З І - П Р – Я  

 


 

Теми контрольних робіт

(для заочної форми навчання)

 

1. Еволюція макроекономіки, як складової частини економічної теорії.

2. Командно-адміністративна система та причини її руйнування.

3. Основні риси ринкової економіки та об’єктивна необхідність її державного регулювання.

4. Основні моделі змішаної економіки.

5. Характеристика сектору домашніх господарств України.

6. Функції держави в ринковій економіці.

7. Система національних рахунків та проблеми її формування.

8. Економічні кризи: аналіз та тенденції.

9. Великі цикли розвитку ринкової економіки.

10.Вплив безробіття на формування валового внутрішнього продукту.

11.Аналіз проблем безробіття в Україні та методи їх подолання.

12. Закон Оукена та крива Філіпса. Оцінка їх справедливості на прикладі України.

13.Умови виникнення та причини інфляції.

14.Інфляційні процеси в світовій економіці та в Україні.

15.Проблеми формування та реалізації фіскальної політики в Україні.

16.Причини та види бюджетного дефіциту.

17.Джерела фінансування бюджетного дефіциту в Україні.

18.Проблеми управління державним боргом в Україні.

19.Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку.

20.Формування грошово-кредитної політики в Україні.

21. Місце та роль інвестицій в макроекономічній системі.

22. Інвестиційний режим та інвестиційна політика України.

23. Зовнішньоторговельна політика України та її вплив на ефективність функціонування економічної системи країни.

24. Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі та їх вплив на добробут країни.

25. Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі та їх застосування в Україні.

26. Валютний ринок України та чинники його макроекономічної стабілізації.

27. Валютний режим та макроекономічні чинники його формування.

28. Проблеми економічного зростання в сучасних економічних системах.

29. Аналіз факторів економічного зростання в Україні.

30. Сучасні моделі економічного зростання та практика їх реалізації.


Питання до іспиту з дисципліни «Макроекономіка»

1. Предмет та об’єкт макроекономіки

2. Сутність економічної системи. Основні типи економічних систем, їх риси

3. Характеристика основних макроекономічних суб’єктів

4. Методи макроекономіки

5. ВВП та особливості його обчислення

6. Методи розрахунку ВВП.

7. Розрахунок чистого внутрішнього продукту, національного доходу, особистого доходу, використовуваного доходу

8. Сутність ділового циклу, його фази та основні індикатори

9. Сутність та види безробіття. Негативні наслідки безробіття. Закон Оукена

10. Методологічні підходи щодо визначення рівня безробіття Міжнародною Організацією Праці (МОП) та в Україні

11. Сутність та види інфляції

12. Реальний та номінальний ВВП

13. Крива Філліпса

14. Структура сукупного попиту, крива сукупного попиту

15. Цінові фактори, що визначають сукупний попит

16. Нецінові фактори сукупного попиту

17. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції

18. Взаємодія кривих сукупного попиту і сукупної пропозиції

19. Функції споживання та заощадження

20. Середня та гранична схильність до споживання та заощадження

21. Сутність, мета та джерела інвестицій

22. Крива попиту на інвестиції, фактори, що впливають на рівень інвестицій. Мультиплікатор інвестицій

23. Сутність фіскальної політики. Функції державного бюджету

24. Профіцит та дефіцит бюджету

25. Податки, їх види та вплив на розвиток економіки

26. Крива Лаффера та її використання в податковій політиці української держави

27. Форми фіскальної політики та механізм їх дії

28. Державний борг та методи управління ним

29. Гроші та грошовий обіг. Кількість грошей, необхідних для обігу

30. Склад і структура грошової маси. Грошові агрегати

31. Рівень монетаризації економіки

32. Банківські резерви. Депозитний та грошовий мультиплікатори

33. Основні інструменти грошово-кредитної політики.

34. Грошово-кредитна політика на фазах циклу

35. Сутність економічного зростання, його типи та фактори

36. Наслідки економічного зростання

 

7. Розподіл балів, що присвоюються студентам при вивченні дисципліни

 

Максимальна кількість балів, яку можуть набрати студенти за семестр, наступна:

 

Поточний контроль Підсумковий контроль (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4

 

 

Поточний контроль (протягом семестру)

 

Назва заходу Кількість навчальних заходів Максимальна сума балів за 1 захід   Всього балів
Контрольна робота
Виступ на семінарі
Виконання практичного завдання
Разом

 

 

Максимальна сума балів, яку студент може отримати за результатами поточного та підсумкового контролю, складає 100 балів.

Відповідність показників навчального рейтингу чотирибальній системі оцінювання:

60 –74 балів – “задовільно”;

75-89 балів – “добре”;

90-100 балів – “відмінно”.

 

Примітки:

1.До екзамену допускаються студенти, які набрали 50 балів і більше.

2. Незадовільно виконана контрольна робота не переписується.

3. В процесі вивчення дисципліни передбачено додаткові індивідуальні завдання (у випадку недостатньої кількості балів у студента). Такі завдання можуть виконуватись у вигляді рефератів, розробок окремих тем, виступів (кількість балів – в залежності від складності).

 

 


СПИСОК рекомендованої ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – 368 с.

2. Бутук О.І., Н.І.Волкова Н.І. Макроекономіка. – К.: «Знання», 2007. -235с.

3. Круш П.В., Тульчинська С.О. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

4. Мельникова В.І., Клімова Н.І. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 394 с.

5. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник. – К.: «Основи», 2003. – 517 с.

 

Додаткова література

 

6. Бараник З. П. Статистика праці: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003.

7. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 608 с.

8. Гуріна Г. С., Луцький М. Г., Мостенська Т. Л., Новак В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. – Підручник. – К.: Сузір’я, 2007.

9. Дьяконова І. І. Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації // Фінанси України. – 2005. – № 10. – С. 5–8.

10. Єременко В. Соціальна економіка. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату, 2003. – 351 с.

11. Карлін М. І. Державні фінанси України: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 348 с.

12. Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

13. Мельник А.Ф., Желюк Т.Л. Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч. посібник. – К.:Знання, 2008.

14. Монетарний огляд за 2011 рік / Національний банк України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// www.bank. gov.ua.

15. Моторин Р. М., Моторина Т. М. Система національних рахунків: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.

16. Національна економіка: Підручник / За ред. П.В. Круша. – К.: Каравела, 2008.

17. Пуховкіна М. Ф. та ін. Центральний банк та грошово-кредитна політика. – К.: КНЕУ, 2005.

18. Ревенко А. Забута продуктивність праці // Дзеркало тижня. – 2008. – № 10.

19. Савченко А. Г. Макроекономічна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002.

20. Статистика ринків: Підручник / ДАСОА Держкомстату України; наук.ред. Н.О.Парфенцевої. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007.

21. Статистичний щорічник України за 2010 рік. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2011.

22. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) / Авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

23. Фінанси: Підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

24. Чистов І.Я. Державне регулювання економіки: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2004.

Інтернет-ресурси

 

1.Офіційний сайт Державної служби статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua.

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України // www.minfin.gov.ua.

3. Офіційний сайт Національного банку України // http://www.bank.gov.ua.

4. Офіційний сайт Рахункової палати України // www.ac-rada.gov.ua.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.012 с.)