НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКСМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКСКредитно-модульна система

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

Дисципліни

“МАКРОекономіка”

 

 

для студентів економічних спеціальностей

Денної та заочної форми навчання

 

Київ-2012


Макроекономіка.Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності «Фінанси», «Облік і аудит», «Банківська справа», «Економічна кібернетика», «Прикладна статистика», «Менеджмент ЗЕД» / Луньова Г.М., в.о.доцента. – К.: НАСОА, 2012.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри фундаментальних економічних дисциплін, протокол № 4 від 25.01.2012 р.


 

Передмова

 

Курс “Макроекономіка” є фундаментальною економічною дисципліною, яка має за мету:

- ввести студентів в “національну економічну систему”;

- дати уявлення про загальні принципи функціонування національної економіки, її складові елементи та структуру, механізм та методи реалізації економічної політики;

- забезпечити засвоєння студентами головних теоретичних понять макроекономіки;

- досягти розвитку у студентів розуміння сутності основних макроекономічних проблем.

Проблеми, що традиційно відносяться до макроекономічних, - це проблеми повної зайнятості ресурсів, мінімізації рівня інфляції, забезпечення економічного зростання, досягнення макроекономічної стабільності.

На сучасному етапі необхідно вивчати макроекономіку, щоб поглиблювати розуміння сутності закономірностей та тенденцій розвитку економіки країни. Володіння макроекономічними знаннями дає змогу домогосподарствам і підприємствам кваліфіковано оцінювати зміни в економічній кон’юнктурі та економічній політиці держави, приймати раціональні рішення у своїй економічній діяльності.

Від макроекономіки як науки очікують, передусім, пояснення ролі ринкових механізмів у регулюванні економічних процесів. Але поряд із цим вона покликана розкрити можливості держави впливати на економічний розвиток країни. Тому макроекономіку називають теоретичною базою економічної політики держави.

Навчально-методичний комплекс включає:

- робочу навчальну програму курсу;

- теми та плани семінарських занять;

- методичні вказівки та завдання по виконанню контрольної роботи (для заочної форми навчання);

- питання до екзамену (заліку);

- критерії оцінювання успішності студентів.

 

 


 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою курсу «Макроекономіка» є:

- формування у майбутніх фахівців системи економічних знань про механізми функціонування національної економіки на підставі сучасних макроекономічних теорій, обґрунтованих світовою і вітчизняною наукою та досвідом макроекономічної практики;

- набуття навичок дослідження агрегованих показників економічного та соціального розвитку національної економіки.

Завданнями курсу «Макроекономіки» є:

­ визначення ролі макроекономічної науки в суспільстві, розкриття її об’єкта, предмета та методів;

­ розкриття основних положень макроекономічних теорій, на які спирається сучасна макроекономічна наука та господарська практика;

­ висвітлення системи основних макроекономічних показників та індикаторів макроекономічної нестабільності;

­ розгляд базових моделей макроекономічної рівноваги;

­ розкриття механізму окремих складових макроекономічної політики: фіскальної, грошово-кредитної та зовнішньоекономічної;

­ визначення факторів та розкриття моделей економічного зростання.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

­ знати макроекономічну теорію, проблеми, які вона досліджує; систему національних рахунків, її основні показники; економічні моделі національного виробництва, їх відмінності; причини й механізми економічної циклічності; механізм впливу бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики на макроекономічну рівновагу; основні моделі економічного зростання;

- уміти розраховувати основні макроекономічні показники; аналізувати наслідки безробіття та інфляції, дискреційної фіскальної політики; оцінювати вплив кредитно-грошової політики уряду на динаміку виробництва; виявляти та оцінювати чинники економічного зростання.


Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Вступ до макроекономіки

Тема 1. Предмет, об’єкт та методи макроекономіки

Роль макроекономіки в житті суспільства. Головна суперечність суспільства. Матеріальні потреби людей та їх форми. Економічні ресурси та їх характеристика. Предмет макроекономіки. Підвищення ефективності використання економічних ресурсів як спосіб підвищення рівня задоволення матеріальних потреб. Шляхи підвищення ефективності економіки.

Економічна система як об'єкт макроекономіки. Види економічних систем. Особливі риси окремих економічних систем: ринкової, командно-адміністративної та змішаної економіки. Моделі змішаної економічної системи.

Основні макроекономічні суб’єкти національної економіки, їх цілі та види економічної активності.

Методи макроекономіки. Макроекономічні моделі: сутність та типи. Проста модель економічного кругообігу. Повна відкрита модель кругових потоків.

Позитивна й нормативна функція макроекономіки.

 

 

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

 

Система національних рахунків (СНР) як нормативна база макроекономічного рахівництва. Методологічні принципи системи національних рахунків. Відмінність СНР від балансу народного господарства (БНГ). Основні категорії системи національних рахунків: інституціональна одиниця, сектори, економічні операції, рахунки. Основні макроекономічні показники – потоки, запаси та показники економічної кон’юнктури.

Валовий внутрішній продукт (ВВП). Валовий національний продукт (ВНП) – валовий національний дохід (ВНД) згідно нової термінології. Обчислення валового національного доходу та валового національного наявного доходу. Особливості та принципи розрахунку ВВП. Методи обчислення ВВП. Інші показники СНР: чистий внутрішній продукт, національний дохід, особистий дохід, використовуваний дохід. Особливості макроекономічних показників. Чистий економічний добробут.

Показники економічної кон’юнктури – ставка процента, індекс споживчих цін, рівень безробіття. Номінальний і реальний ВВП, дефлятор. Обчислення зміни реального ВВП. Розподіл доходів у суспільстві. Причини нерівності у розподілі доходів. Квадрат відносності та крива Лоренца. Коефіцієнт Джіні.


Змістовий модуль 2

Ринкова рівновага та макроекономічна нестабільність

Тема 3. Сукупний попит та сукупна пропозиція

Сукупний попит. Сутність сукупного попиту, структура сукупного попиту. Крива сукупного попиту. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупний попит.

Сукупна пропозиція. Довгострокова сукупна пропозиція та її теоретичний інструментарій. Графічна модель довгострокової сукупної пропозиції. Класична дихотомія.

Сукупна пропозиція в короткостроковому періоді. Причини жорсткості цін. Цінові фактори сукупної пропозиції. Нецінові фактори сукупної пропозиції

Модель AD-AS як базова модель економічної рівноваги. Рівновага сукупних попиту і пропозиції в короткостроковому періоді. Ефект храповика. Рівновага сукупного попиту і пропозиції в довгостроковому періоді.

Рівновага сукупного попиту і пропозиції в довгостроковому періоді. Збурення сукупної пропозиції та його наслідки. Збурення сукупного попиту та його наслідки. „Перегріта економіка”. Стимулююча політика розширеного сукупного попиту. Шоки сукупної пропозиції.

 

Змістовий модуль 3

Державне регулювання національної економіки

Змістовий модуль 4

Зовнішньоекономічна політика держави

Тема 12. Валютна політика

Сутність валютної політики. Головний суб’єкт валютної політики. Інструменти валютної політики.

Курс національної валюти. Номінальний обмінний курс. Режими валютного курсу і національна політика. Сучасні системи регульованих гнучких курсів. Фіксований курс. Конвертованість валют. Ефективний (багатосторонній) номінальний обмінний курс. Реальний обмінний курс.

Валютний ринок і фактори обмінного курсу. Рівновага на валютному ринку. Валютна інтервенція. Стерилізація валютної інтервенції. Паритет купівельної спроможності. Валютний курс у короткостроковому періоді.

Тема 13. Платіжний баланс

Функціональна роль платіжного балансу. Реальні потоки. Фінансові потоки. Структура платіжного балансу. Рахунок поточних операцій. Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій. Відображення операцій на рахунках платіжного балансу. Активний торговельний баланс. Пасивний торговельний баланс. Баланс офіційних розрахунків.

Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу. Баланс автономних або самостійних угод. Платіжний баланс і рівновага у відкритій економіці. Нерівновага платіжного балансу. Дефіцит фінансування платіжного балансу.

Вплив економічної політики на платіжний баланс.

 

 

Теми семінарських занять

№ з/п   Назва теми Кількість годин
Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги
Гроші та грошовий ринок
Макроекономічна нестабільність
Бюджетно-податкова політика та управління державним боргом
Моделі економічного зростання
Зовнішньоторговельна політика

 

Плани семінарських занять

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Самостійна робота

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення дисципліни «Макроекономіка».

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни, а саме: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, методичними вказівками, розробленими на кафедрі фундаментальних економічних дисциплін.

ЗмістСРС з дисципліни «Макроекономіка» складається з таких видів роботи:

− підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських);

− самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з навчально-тематичним планом;

− підготовка до усіх видів контролю, в тому числі до модульних і комплексних контрольних робіт.

Для студентів заочної форми навчання одним із видів самостійної роботи є виконання контрольної роботи.

 

Питання до іспиту з дисципліни «Макроекономіка»

1. Предмет та об’єкт макроекономіки

2. Сутність економічної системи. Основні типи економічних систем, їх риси

3. Характеристика основних макроекономічних суб’єктів

4. Методи макроекономіки

5. ВВП та особливості його обчислення

6. Методи розрахунку ВВП.

7. Розрахунок чистого внутрішнього продукту, національного доходу, особистого доходу, використовуваного доходу

8. Сутність ділового циклу, його фази та основні індикатори

9. Сутність та види безробіття. Негативні наслідки безробіття. Закон Оукена

10. Методологічні підходи щодо визначення рівня безробіття Міжнародною Організацією Праці (МОП) та в Україні

11. Сутність та види інфляції

12. Реальний та номінальний ВВП

13. Крива Філліпса

14. Структура сукупного попиту, крива сукупного попиту

15. Цінові фактори, що визначають сукупний попит

16. Нецінові фактори сукупного попиту

17. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції

18. Взаємодія кривих сукупного попиту і сукупної пропозиції

19. Функції споживання та заощадження

20. Середня та гранична схильність до споживання та заощадження

21. Сутність, мета та джерела інвестицій

22. Крива попиту на інвестиції, фактори, що впливають на рівень інвестицій. Мультиплікатор інвестицій

23. Сутність фіскальної політики. Функції державного бюджету

24. Профіцит та дефіцит бюджету

25. Податки, їх види та вплив на розвиток економіки

26. Крива Лаффера та її використання в податковій політиці української держави

27. Форми фіскальної політики та механізм їх дії

28. Державний борг та методи управління ним

29. Гроші та грошовий обіг. Кількість грошей, необхідних для обігу

30. Склад і структура грошової маси. Грошові агрегати

31. Рівень монетаризації економіки

32. Банківські резерви. Депозитний та грошовий мультиплікатори

33. Основні інструменти грошово-кредитної політики.

34. Грошово-кредитна політика на фазах циклу

35. Сутність економічного зростання, його типи та фактори

36. Наслідки економічного зростання

 

7. Розподіл балів, що присвоюються студентам при вивченні дисципліни

 

Максимальна кількість балів, яку можуть набрати студенти за семестр, наступна:

 

Поточний контроль Підсумковий контроль (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4

 

 

Поточний контроль (протягом семестру)

 

Назва заходу Кількість навчальних заходів Максимальна сума балів за 1 захід   Всього балів
Контрольна робота
Виступ на семінарі
Виконання практичного завдання
Разом

 

 

Максимальна сума балів, яку студент може отримати за результатами поточного та підсумкового контролю, складає 100 балів.

Відповідність показників навчального рейтингу чотирибальній системі оцінювання:

60 –74 балів – “задовільно”;

75-89 балів – “добре”;

90-100 балів – “відмінно”.

 

Примітки:

1.До екзамену допускаються студенти, які набрали 50 балів і більше.

2. Незадовільно виконана контрольна робота не переписується.

3. В процесі вивчення дисципліни передбачено додаткові індивідуальні завдання (у випадку недостатньої кількості балів у студента). Такі завдання можуть виконуватись у вигляді рефератів, розробок окремих тем, виступів (кількість балів – в залежності від складності).

 

 


СПИСОК рекомендованої ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – 368 с.

2. Бутук О.І., Н.І.Волкова Н.І. Макроекономіка. – К.: «Знання», 2007. -235с.

3. Круш П.В., Тульчинська С.О. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

4. Мельникова В.І., Клімова Н.І. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 394 с.

5. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник. – К.: «Основи», 2003. – 517 с.

 

Додаткова література

 

6. Бараник З. П. Статистика праці: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003.

7. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 608 с.

8. Гуріна Г. С., Луцький М. Г., Мостенська Т. Л., Новак В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. – Підручник. – К.: Сузір’я, 2007.

9. Дьяконова І. І. Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації // Фінанси України. – 2005. – № 10. – С. 5–8.

10. Єременко В. Соціальна економіка. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату, 2003. – 351 с.

11. Карлін М. І. Державні фінанси України: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 348 с.

12. Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

13. Мельник А.Ф., Желюк Т.Л. Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч. посібник. – К.:Знання, 2008.

14. Монетарний огляд за 2011 рік / Національний банк України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// www.bank. gov.ua.

15. Моторин Р. М., Моторина Т. М. Система національних рахунків: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.

16. Національна економіка: Підручник / За ред. П.В. Круша. – К.: Каравела, 2008.

17. Пуховкіна М. Ф. та ін. Центральний банк та грошово-кредитна політика. – К.: КНЕУ, 2005.

18. Ревенко А. Забута продуктивність праці // Дзеркало тижня. – 2008. – № 10.

19. Савченко А. Г. Макроекономічна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002.

20. Статистика ринків: Підручник / ДАСОА Держкомстату України; наук.ред. Н.О.Парфенцевої. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007.

21. Статистичний щорічник України за 2010 рік. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2011.

22. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) / Авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

23. Фінанси: Підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

24. Чистов І.Я. Державне регулювання економіки: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2004.

Інтернет-ресурси

 

1.Офіційний сайт Державної служби статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua.

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України // www.minfin.gov.ua.

3. Офіційний сайт Національного банку України // http://www.bank.gov.ua.

4. Офіційний сайт Рахункової палати України // www.ac-rada.gov.ua.

 

Кредитно-модульна система

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

Дисципліни

“МАКРОекономіка”

 

 

для студентів економічних спеціальностейПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.231 (0.022 с.)