Тема 4. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Кейнсіанська модель макроекономічної рівновагиСутність споживання та заощадження домогосподарств. Форми заощаджень, цілі заощаджень. Кейнсіанська функція споживання. Середня та граничні схильності до споживання. Функція заощадження. Середня та граничні схильності до заощадження. Теорії споживання. Парадокс ощадливості.

Поняття і суть інвестицій. Види інвестицій. Мотиви інвестицій фірм. Крива інвестиційного попиту. Фактичні та планові витрати. «Кейнсіанський хрест».

Мультиплікатор автономних витрат. Мультиплікатор державних витрат. Податковий мультиплікатор. Рецесійний та інфляційний розриви.

Відмінності кейнсіанської моделі макроекономічної рівноваги від класичної. Модель гнучкого акселератора. Класичний та кейнсіанський механізми урівноваження заощаджень із інвестиціями.

 


Тема 5. Гроші та грошовий ринок

Визначення та види грошей. Сутність та структура грошового обігу. Готівкові гроші. Купівельна спроможність грошей. Безготівкові гроші. Кількість грошей, необхідних для обігу.

Грошова маса. Рівень монетаризму. Поняття та структура грошових агрегатів.

Пропозиція грошей. Загальні, обов’язкові та надлишкові резерви комерційного банку. Норма обов’язкового резервування. Простий депозитний мультиплікатор. Модель пропозиції грошей. Грошова база. Норма фактичного резервування депозитів. Грошовий мультиплікатор.


Попит на гроші. Трансакційний (операційний) попит на гроші. Проста функція трансакційного попиту на гроші. Попит на гроші як на актив. Альтернативна вартість зберігання грошей. Реальна альтернативна вартість зберігання грошей. Сукупний попит на гроші. «Крива переваги ліквідності». «Пастка ліквідності».

Модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку.

 

Тема 6. Макроекономічна нестабільність

Сутність циклу ділової активності. Фази циклу. Довгостроковий економічний тренд. Дослідники економічних циклів про причини циклічності економічного розвитку. Характеристика економічної кризи. Антикризова політика держави.

Безробіття: основні визначення та вимірювання. Рівень безробіття та рівень зареєстрованого безробіття. Рівень зайнятості. Різновиди безробіття: фрикційне, структурне, природне, циклічне. Повна зайнятість. Основні причини безробіття. Допомога по безробіттю і тенденції до підвищення рівня безробіття. «Жорсткість» заробітної плати та її вплив на рівень безробіття. Економічні та соціальні втрати від безробіття. Закон Оукена.

Поняття інфляції. Класифікація видів інфляції за темпами приросту, причинами виникнення та можливістю передбачення. Інфляція попиту та інфляція пропозиції (витрат). Інфляційна спіраль. Інфляція і процентні ставки. Ефект Фішера. Наслідки непередбаченої інфляції.


Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса. Стагфляція.

 


Змістовий модуль 3

Державне регулювання національної економіки

Тема 7. Бюджетно-податкова політика та управління державним боргом

 

Сутність фіскальної політики. Функції державного бюджету.

Склад доходів держави. Сутність та функції податків. Класифікація податків відповідно до об’єктів оподаткування. Середній рівень оподаткування. Крива Лаффера.

Державні видатки. Структура державних видатків. Профіцит та дефіцит бюджету.

Види фіскальної політики. Дискреційна фіскальна політика та механізм її дії. Механізм дії недискреційної фіскальної політики. Автоматичні («вбудовані») стабілізатори. Стимулювальна та стримувальна фіскальна політика.

Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. Концепції бюджетного дефіциту. Неінфляційні джерела фінансування дефіциту. Монетизація дефіциту. Сеньйораж. Інфляційний податок.

Державний борг: сутність та види. Основні причини створення та збільшення державного боргу. Відносні показники заборгованості. Вплив бюджетного дефіциту та державного боргу на економіку. Механізми управління зовнішнім боргом держави.

 

 

Тема 8. Грошово-кредитна політика держави

 

Сутність та цілі грошово-кредитної політики. Завдання Центрального банку. Об’єкти та суб’єкти грошово-кредитної політики.

Види грошово-кредитної політики: гнучка та жорстка грошово-кредитна політика, проміжний тип грошово-кредитної політики. Політика дорогих грошей. Політика дешевих грошей.

Основні інструменти грошово-кредитної політики. Інструменти прямого та непрямого впливу регулювання пропозиції грошей.

Операції на відкритому (вторинному) ринку державних цінних паперів: сутність та характеристика впливу на обсяг грошової бази. Форми операцій на вторинному ринку: угоди репо та угоди аутрайт. Динамічні та захисні операції на відкритому ринку.

Механізм дії облікової ставки. Специфіка кредитів через «дисконтне вікно».

Механізм дії норми обов’язкових резервів.

Кейнсіанські та монетаристські концепції грошової політики.


Тема 9. Аналіз ефективності політики держави за допомогою моделі IS-LM

Сутність моделі IS-LM. Ринок товарів і крива IS. Грошовий ринок і крива LM. Рівновага в моделі IS-LM у короткостроковому періоді.

Бюджетно-податкова політика в моделі IS-LM. Грошово-кредитна політика в моделі IS-LM. Відносна ефективність грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики у моделі IS-LM. Ефект витіснення.

Зовнішні шоки у моделі IS-LM. Гнучкість цін у моделі IS-LM. Теорія дефляції боргу та теорія очікуваної дефляції.

 

Тема 10. Моделі економічного зростання

Сутність економічного зростання та його типи. Екстенсивне та інтенсивне зростання економіки. Фактори економічного зростання. Характеристика факторів пропозиції, попиту та розподілу.

Джерела економічного зростання. Основні напрями підвищення продуктивності праці.

Негативні наслідки економічного зростання.

Модель макроекономічного зростання Харода-Домара.

Неокласична модель економічного зростання Р.Солоу: золоте правило нагромадження капіталу; залишок Солоу; недоліки моделі Солоу.

Неокейнсіанська модель мультиплікатора-акселератора.

Сучасні теорії економічного зростання.

Змістовий модуль 4

Зовнішньоекономічна політика держави

Тема 11. Зовнішньоторговельна політика

 

Сутність міжнародного поділу праці. Міжнародна торгівля як форма міжнародних економічних відносин. Показники, що характеризують ступінь активності країни у світовій торгівлі: експортна квота, імпортна квота, структура експорту, структура імпорту. Два типи зовнішньоторговельної політики: політика вільної торгівлі та політика протекціонізму.

Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Види мита. Вплив імпортного мита на добробут споживачів. Імпортне мито та інтереси виробників. Імпортне мито як дохід держави. Застосування експортного (вивізного) мита.

Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Кількісні обмеження зовнішньої торгівлі: квотування та ліцензування. Антидемпінгові заходи. Економічні санкції та торговельне ембарго.

Аргументи на користь та проти політики протекціонізму.


Тема 12. Валютна політика

Сутність валютної політики. Головний суб’єкт валютної політики. Інструменти валютної політики.

Курс національної валюти. Номінальний обмінний курс. Режими валютного курсу і національна політика. Сучасні системи регульованих гнучких курсів. Фіксований курс. Конвертованість валют. Ефективний (багатосторонній) номінальний обмінний курс. Реальний обмінний курс.

Валютний ринок і фактори обмінного курсу. Рівновага на валютному ринку. Валютна інтервенція. Стерилізація валютної інтервенції. Паритет купівельної спроможності. Валютний курс у короткостроковому періоді.

Тема 13. Платіжний баланс

Функціональна роль платіжного балансу. Реальні потоки. Фінансові потоки. Структура платіжного балансу. Рахунок поточних операцій. Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій. Відображення операцій на рахунках платіжного балансу. Активний торговельний баланс. Пасивний торговельний баланс. Баланс офіційних розрахунків.

Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу. Баланс автономних або самостійних угод. Платіжний баланс і рівновага у відкритій економіці. Нерівновага платіжного балансу. Дефіцит фінансування платіжного балансу.

Вплив економічної політики на платіжний баланс.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.210.25 (0.012 с.)