Приклад програми вимірювання частоти 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад програми вимірювання частоти$nolist

$include (з: \asm51\compile\mod51)

$list

;вимірювання частоти в Гц

;розраховане на зовнішню частоту ТС 6817Гц

;підрахунок ведеться за іс, результат у вигляді ХХХХ Гц

mode equ 55h ;налаштовує ТІ counter, TO counter

str equ 50h ;запис в TCON дозволяє рахунок

ORG 0000h
BEG: MOV TLl,#0Oh ;обнулення

MOV THl,#00h/T/Cl

MOV TL0,#0f0h ;предустановка Т/С0

MOV TE0,#0E4h ;розрахована на 1с

MOV TMOD, #MODE ;ініціалізація режимів таймерів

MOV TCON,#STR ;запуск рахунки

JNB TF0,S ;перевірка прапора переповнювання Т/СО

CLR TR1 ;якщо відбулося переповнювання то

CLR TR0 ;зупинити рахунок Т/С1 і Т/С0

MOV R0,TL1 ;читання результату вимірювання

MOV R1,ТН1 ;R0 містить молодшу частину a R1 старшу

CALL IND ;виклик підпрограми індикації

MOV R3,#01h ;часова затримка

М: MOV R4,#01h ;на двох регістрах

DJNZ R4,$ ;з декрементом

DJ.NZ R3,M ;в вкладеному циклі

JMP ВEG ;перехід на наступний цикл вимірювання

IND: ;підпрограма індикації, проводить переклад результату

;з двійкової системи в двійково-десяткову

;і відображення

JMP МІ
L: DB Olh,02h,O4h, 08h, l£h,32h, 64h,28h,56h, 12h, 24h, 48h, 96h
HI: DB 0Oh,00h,0Oh,00h,0Oh,OCh,00h,Olh,02h,O5h, 10h,20h, 40h
M1: MOV R2,#00h

MOV R6,#00h

MOV R7,#00h
NACHALO_L: MOV A,RO

JNB ACC . 0, AGAIN_L

MОV A, R2

MОV DPTR, #L

MOVC A, @A+DPTR

ADD A, R6

DA A

MOV R6,A

JNB PSW. 7, PLUS_NEXT_L

MOV A, R7

ADD A,#01H

DA A

MOV R7,A
PLUS_NEXT_L: MOV A,R2

MOV DPTR,#HI

MOVC A, @A+DPTR

ADD A, R7

DA A

MOV R7, A
AGAIN L: MOV A, RO

RRC A

MOV RC,A

ІNС R2

CJNE R2,#08h,NACHALO_L
NACHALO_HI: MOV A, RI

JNB ACC . 0, AGAIN_HI


MOV A, R2

MOV DPTR, #L

MOVC A, @A+DPTR

ADD A, R6

DA A

MOV R6,A

JNB PSW.7,PLUS_NEXT_HI

MOV A, R7

ADD A, #01H

DA A

MOV R7, A PLU3_NEXT_HI: MOV A, R2

MOV DPTR,#EI

MOVC A,@A-rDPTR

ADD A, R7

DA A

MOV R7, A AGAIN_HI: KOV A,Rl

RRC A

MOV RJ , A

INC R2

CJNE R2,#0Dh,NACHALO_HI

MOV A,R6

MOV DPTR,#0B000h ;Вивід на індикацію

MOVX @DPTR,A ;молодшої частини коду

MOV A, R7

MOV DPTR,#0A000h ; Вивід на індикацію

MOVX 3DPTR,A ;старшої частини коду

RET

END

Варіанти індивідуальних завдань

Таблиця 10 Таблиця завдань до л.р. №6

Текст ін()шііі)уа:іьного швОшшя
Зміряти частоту ГФЧ (ТО) відобразити на С інд. HG1
Зміряти частоту ГПЧ (ТІ) щодо ГФЧ відобразити на С_інд.
Зміряти частоту ГПЧ (ТІ) щодо частоти роботи процесора відобразити на С інд..
Зміряти різницю частот ГФЧ і ГПЧ відобразити на Д_інд. HL10
3 використовування внутрішніх Т/С забезпечити плавне загоряння числа 55 на С інд.
По черзі відображати 48 на .труї ому і третьому знакомісці статичної індикації HG1 і на першому і четвертому знакомісці статичної індикації HG1 з інтервалом Іс. Тимчасові інтервали формувати ГФЧ
Підрахувати і відображати на Д інд HL10 кількість натиснень S3 за 10с. Тимчасові інтервали формувати Т/С ОЕВМ
Відображати на другому знакомісці статичної індикації HG1 числа від 1 до 9 в течії Іс, і паузою між відображеннями 1с. Тимчасові інтервали форму ваги Т/С ОЕВМ
При натисненні кнопки S4 включити секундомір з відображенням на ДІнд, з використанням Т/С ОЕВМ
Відображати миготливі числа на чотирьох розрядах статичної індикації HG1 з різним часом відображення паузи задавати рівні 0.25, 0.5, 0.75, 1 сек. За допомогою Т\С ОЕВМ.
Підрахувати кількість натиснень кнопки S6 за 5с. Тимчасові інтервали формувати Т/С ОЕВМ
Зміряти час між натисненнями кнопок S7 і $8.Время в сек. Відобразити на С інд.
При натисненні кнопки S9 відобразити в секундах час й натиснення на С інд.
Зміряти період ГФЧ (ТО) відобразити на С_інд.
Зміряти період ГПЧ (ТІ) відобразити на С інд.


 

 

Лабораторна робота №7

Тема:Вивчення інтегральних мікросхем енергозалежної пам'яті зпослідовним інтерфейсом.

Мета роботи:Навчитися здійснювати обмін даними між мікроконтролером і мікросхемою енергозалежної пам'яті з послідовним інтерфейсом.

Навчальне завдання:Розробка програми обміну даними між мікроконтролером і мікросхемою енергозалежної пам'яті з послідовним інтерфейсом.

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Вивчити теоретичні відомості.

2. Розробити алгоритм для виконання індивідуального завдання до початок лабораторного заняття.

3. Розробити програму для виконання індивідуального завдання до початок лабораторного заняття.

4. Ввести програму індивідуального завдання на персональному комп'ютері.

5. За допомогою ПОС проаналізувати виконання індивідуальної програми.

6. Завантажити програму в стенд ОНВМ. Переконатися в правильному виконанні індивідуального завдання, при негативному результаті здійснити зміну алгоритму або програми. Повторити завантаження програми в стенд ОЕВМ.

7. Роздрукувати лістинг правильно працюючої програми.

8. Відповісти на контрольні питання викладача

Теоретичні відомості

Вивчення інтегральних мікросхем енергозалежної пам'яті за допомогою стенду проводиться на прикладі мікросхеми 93с46, яка є 1024біта(організованих як 64x16 біт) електрично стираній енергозалежній пам'яті з послідовним доступом. Деякі виробники (напр. Atmel) випускають версії цієї мікросхеми з можливістю перемикання внутрішньої організації або 64x16 або 128x8 біт шляхом подачі на виведення ORG рівня логічної одиниці або логічного нуля відповідно. Дана мікросхема широко поширена і використовується в багатьох сучасних пристроях для збереження різних параметрів настройки пристрою.

Структурна схема мікросхеми 93С46 представлена на малюнку.

Рисунок - Структурна схема мікросхеми 93С46

Доступ до мікросхеми 93С46 здійснюється при подачі на вхід CS логічного нуля через трьохдротяний послідовний інтерфейс (що складається з ліній: DI - вхід даних, DO - вихід даних, SK - вхід тактових імпульсів) подачею відповідних команд. Команди вводяться в мікросхему через вхід DI подачею відповідних логічних рівнів; логічні рівні на вході DI фіксуються внутрішніми схемами мікросхеми у момент надходження на вхід SK тактових імпульсів. Перелік команд мікросхеми 93С46 приведений в таблице 10.

Таблиця 11

Тимчасові діаграми роботи мікросхеми 93С46 при виконанні команд представлені на рисунках 17-23.

Рисунок -

Рисунок -

Рисунок -

Рисунок -

Рисунок -

Рисунок –

Рисунок –

 

 

Лабораторна робота №8

Тема: програмування послідовного порту ОЕВМ.

Мета роботи: навчитися здійснювати передачу даних по інтерфейсу RS232.

Навчальне завдання: розробка програми для ОЕВМ КР1816ВП31 на базі навчального стенду для зв'язку і передачі інформації від стенду на персональний комп'ютер і назад і зв'язки двох учбових стендів між собою за допомогою інтерфейсу RS232.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 179; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.26.60 (0.01 с.)