Управління якістю очищення води 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Управління якістю очищення водиМета роботи:Дослідити ефективність очистки води від забруднюючих речовин та побудувати графіки роботи комплексу очищення (метод кваліметрії).

Умова:Комплекс для очищення води має однотипні реактори для зменшення концентрації забруднюючої речовини від початкового рівня (мг/л) до кінцевого (мг/л) на виході з реактора.

Ефект E видалення реактором забруднень залежить від витрати води, що очищується, в кожний момент часу доби.

, (6.1)

де параметри, які наведені в таблиці 6.1.

Режим припливу води на комплекс нерівномірний за витратою та за концентрацією і задається за допомогою коефіцієнтів витрат і концентрації (див. табл.6.2). Для вмісту забруднюючої речовини на виході з очисного комплексу встановлений дозволений рівень (див. табл.6.1).

У відповідності з режимом припливу води на комплекс її очищення та вмістом в ній забруднень розрахувати і побудувати графіки добової зміни (по годинах): 1-витрат води, яка очищується; 2;3-концентрації речовини на вході та на виході з комплексу; 4-кількості працюючих реакторів.

Рекомендації до розрахунку

1. Витрата води, що надходить на комплекс, вданий момент часу, розраховується за формулою

, (6.2)

а концентрація речовин в воді за формулою

, (6.3)


де: 3/год) та (мг/л) беруться з табл.6.1, а та - з табл.6.2.

Дані розрахунків заносять в стовпчик 2, а - в стовпчик 3 табл.6.3 (див. зразок табл.6.3).

2. Максимальна витрата води, що проходить через один реактор, визначається на основі залежності

(6.4)

Результат розрахунку заносять в стовпчик 4 табл.6.3.

3. Необхідна кількість реакторів , що розташовані за паралельною схемою з’єднання, визначається за формулою

(6.5)

і при цьому приймають їх кількість, що визначається цілим числом. Результат розрахунку заносять в стовпчик 5 табл.6.3.

4. Уточнюють фактичну витрату води через комплекс на основі залежності

(6.6)

Результати заносять в стовпчик в табл.6.3

5. Концентрація речовин , які знаходяться в воді після очищення на комплексі розраховуються на основі залежності

(6.7)

і результати обчислень заносять в стовпчик 7 табл.6.3.

6. На основі даних розрахунків, що містяться в табл.6.3, будують графік 1, 2, 3, 4.

 

 

Таблиця 6.1

Вихідні дані за варіантами

Варіант , м3 , мг/л , м3/год , м3/год , мг/л Варіанти та
0,9 а
0,8 б
0,75 в
0,85 а
0,8 б
0,85 в
0,9 а
0,75 б
0,8 в
0,65 а
0,7 б
0,75 в
0,8 а
0,85 б
0,75 в
0,7 а
0,8 б
0,65 в
0,7 а
0,65 б
0,75 в
0,65 а
0,7 б
0,65 в
0,7 а
0,75 б
0,65 в

Таблиця 6.2


Варіанти і за годинами доби

Години доби Варіанти Варіанти
а б в
0-2 0,03 0,03 0,03 0,5 0,6 0,5
2-4 0,04 0,03 0,04 0,5 0,7 0,6
4-6 0,04 0,05 0,05 0,7 0,7 0,7
6-8 0,09 0,09 0,08 0,5 0,5 0,7
8-10 0,1 0,11 0,12 0,8 0,6 0,8
10-12 0,1 0,12 0,1 0,6 0,8 0,9
12-14 0,16 0,15 0,14 0,7 0,8 0,9
14-16 0,14 0,12 0,14 0,8 0,6 0,8
16-18 0,14 0,13 0,12 0,7 0,7 0,7
18-20 0,08 0,08 0,09 0,6 0,8 0,7
20-22 0,05 0,06 0,06 0,8 0,6 0,6
22-24 0,03 0,03 0,03 0,5 0,7 0,5

 

Таблиця 6.3

Зразок оформлення результатів розрахунку при вихідних даних:

=15200 м3/год; =310 мг/л; =0,8; =300 м3/год; =5 м3/год; =100 мг/л

Години доби , мг/л , м3/год , м3/год , м3/год , мг/л примітка
0-2 0,84 (1) 88,8  
2-4 1,34 (2) 75,9  
4-6 1,42 (2) 81,9  
6-8 3,008 (3) 100,01 *
8-10 4,76 (5) 96,6  
10-12 3,17 (4) 85,7  
12-14 2,67 (3) 92,7  
14-16 1,42 (2) 81,9  
16-18 3,008 (3) 100,01 *
18-20 4,01 (4) 100,01 *
20-22 2,67 (3) 92,7  
22-24 0,84 (1) 88,8  

У випадках, позначених (*), зафіксовано незначне перевищення до рівня 100,01 мг/л.

Зразок виконання графіку залежності витрати води від часу доби

Оформлення звіту.

1. Законспектувати основні розрахункові формули та вихідні дані з таблиць 6.1, 6.2 для свого варіанту.

2. Результати розрахунків оформити в вигляді таблиці 6.3.

3. За даними таблиці 6.3 побудувати графіки зміни параметрів Qt, C0, np, Ct в вигляді полігона по годинах доби.

 

Контрольне запитання

Проаналізувати отримані графіки і дати оцінку якості очищеної води за значенням концентрації забруднюючої речовини на виході з комплексу очищення.

 

Список літератури

1. Гончаров А.А, Копылов В.Д. Метрология, стандартизация и сертификация – М.: Академия, 2006.-348с.

2. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. Львів, Львівська політехніка, 2004.-560с

3. Долина Л.Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля. Частина 1. Основи стандартизації та метрології. Дніпропетровськ.: Континент, 2005.-186с

4. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. Підручник.-3-є видання. К.: ЄУФІСМБ. 2000.-174с.

5. Цюцюра С.В., Цюцюра В.Д. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: Навч. Посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005.-242с.

 

 

Зміст

1. ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1. Повірка, ревізія та експертиза засобів вимірювальної техніки…..……………………………….3

2. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. Контроль пружинних манометрів………. 7

3. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. Визначення систематичних похибок приладів………………………………………………………………………..10

4. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4. Метрологічна оцінка результатів вимірів…………………………………………………………………………16

5. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5. Необхідна кількість вимірювань для досягнення заданої точності …………………………………………………21

6. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6. Управління якістю очищення води …..25

7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………...31

 

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Метрологія і стандартизація» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» усіх форм навчання

 

Укладачі: Деньгуб Віталій Іванович,

Деньгуб Тимур Віталійович

 

 

Реєстраційний № ____

 

 

Підписано до друку 2010 р.

Формат А5

Обсяг 34 стор.

Тираж прим.

 

Видавничий центр КТУ,

вул. ХХІІ партз’їзду, 11,

м. Кривий Ріг.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 212; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.018 с.)