Тема 11. «ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. «ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА» 

План

 

1. Поняття договору простого товариства.

2. Зміст договору простого товариства.

3. Припинення договору простого товариства.

 

Темі договору простого товариства притаманна наукова актуальність. Нерідко у практиці ділового обороту виникають випадки, коли для досягнення певної господарської мети необхідно об’єднати зусилля та ресурси декількох осіб без створення нової юридичної особи. Одним з правових засобів опосередкування подібних відносин є договір простого товариства.

Для того, щоб вивчити питання договору простого товариства, студенту слід, перш за все, оволодіти знаннями з теми «Договір про спільну діяльність» і лише потім приступати до написання курсової роботи.

Далі, при роботі над першим розділом курсової «Поняття договору простого товариства», необхідно звернути увагу на співвідношення договору простого товариства і договору про спільну діяльність, вивчити предмет, правову характеристику договору простого товариства, порядок його укладення і форму. На детальний розгляд заслуговує питання про мету в цьому договорі.

Розглядаючи зміст договору простого товариства, слід охарактеризувати сторони договору, правовий режим майна учасників договору простого товариства, їх права та обов’язки, а також відповідальність сторін за договором.

В останньому розділі курсової роботи варто спочатку розглянути загальні підстави припинення цього договору, а потім перейти до висвітлення спеціальних підстав припинення договору простого товариства, передбачених цивільним законодавством.

 

Список нормативних актів

та додаткової літератури

 

Цивільний кодекс України // Голос України. - № 45-46 від 12.03.2003, №47-48 від 13.03.2003.

Дмитрієва Ю. Визначення поняття “договору простого товариства” та його правова кваліфікація / Ю. Дмитрієва // Право України. – 2007. – № 9. – С. 96-100.

Дмитрієва Ю. Виникнення та розвиток інституту простого товариства (роль римського приватного права у цьому процесі) / Ю. Дмитрієва // Право України. – 2007. – № 6. – С. 126-130.

Курафєєва І.В. Співвідношення договору пайової участі в будівництві житла та договору про спільну діяльність (просте товариство) // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 9. – С. 101-104.

Рєзнікова В. Ділова репутація, ділові зв´язки та інші нематеріальні активи як вклади до спільної господарської діяльності у формі простого товариства / В. Рєзнікова // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 100-103.

Шаперенков К.В. Вклад у спільне майно учасників договору простого товариства / К. Шаперенков // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип. 38. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2007. – С. 420-426.

Шаперенков К. Сторони договору простого товариства / К. Шаперенков // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 2. – С. 37-40.

Юровська Г. Практика застосування судами законодавства про договір простого товариства / Г. Юровська // Вісник Вищого Адміністративного суду України. – 2010. – № 2. – С. 88-93.

Юровська Г. Цивільно-правове регулювання договору простого товариства / Г. Юровська // Вісник Вищого Адміністративного суду України. – 2009. – № 2. – С. 78-91.

Роз’яснення ВАСУ № 02-5/302 від 28.04.95 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладенням і виконанням договорів про спільну діяльність».

 

Тема 12. ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ

(НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ.

 

План

 

1. Поняття моральної (немайнової) шкоди в цивільному праві.

2.Види моральної (немайнової) шкоди та способи її компенсації.

3.Визначення розміру компенсації моральної (немайнової) шкоди. Висновки.

 

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної студентом теми в світлі прийняття нового Цивільного кодексу України. Також необхідно вказати про значення інституту відшкодування моральної шкоди для потерпілої особи.

В першому питанні курсової роботи студенту варто дати визначення моральної (немайнової) шкоди та вказати її особливості порівняльне з загальним правилами відшкодування шкоди в цивільному праві. В цьому ж розділі слід вказати, в чому саме полягає моральна шкода, ідати характеристику цим способам заподіяння шкоди.

Розглядаючи друге питання роботи, рекомендується відзначити, що моральна (немайнова) шкода може бути спричинена особі злочином, адміністративним проступком, робітнику при виконанні ним трудових обов'язків, поширенням відомостей, які не відповідають дійсності і порочать честь, гідність та ділову репутацію а також споживачу при порушенні законодавства про захист прав споживачів. Крім того, моральна шкода може бути спричинена фізичній особі незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду.

Моральна шкода відшкодовується за рішенням суду в грошовій формі, іншим майном або в інший спосіб.

В третьому питанні курсової роботи необхідно підкреслити, що закон не встановлює максимального або мінімального розміру моральної шкоди. Розмір визначається безпосередньо в позовній заяві, в якій крім інших вимог, встановлених ст. 137 ЦПК України, має бути зазначено, в чому полягає ця шкода, якими неправомірними діями чи бездіяльністю її заподіяно особі, з яких міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди та якими доказами це підтверджено.

 

Список нормативних актів

та додаткової літератури

 

Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1996. -№ 30.-Ст. 141.

Цивільний кодекс України // Голос України. - № 45-46 від 12.03.2003, № 47-48 від 13.03.2003, зі змінами та доповненнями від 17.05.2012.

Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практи­ку в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" № 4 від 31.03.1995.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України під ред. Дзери, Кузнецова, Луць, том 1, 2008.

Єфремова Ірина: Визначення поняття та змісту моральної шкоди. / Ірина Єфремова// Підприємництво, госп-во і право: науково – практичний господарського права журнал – 2011. - №11 с.69 – 71.

Андронова Іріна: Моральна шкода: проблемні питання визначеності поняття та розміру відшкодування/ І.Андронова// Проблеми цивільного права та процесу: Матеріл наук. – практ. конф., 31 травня 2008р. – Х.:Харак. Нац.. ун-т внутр.. справ, 2008. – С 414 – 418.

Боєва Олена Сергіївна: Особливості забезпечення прав особи на відшкодування моральної шкоди за наявності професійного захворювання // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: тези доповіді та наук. поідомл. Сучасн.. Міжнар. Наук. – практ. конф. (22-23кітня 2009р.) – Х. : Нац. юрид.акад.України ім. Я.Мудрого, 2009. – С.285 – 288.

Бобровська О.Н.: Компенсация морального вреда как способ защиты прав собственников и титульных владельцев жилого помещения / О.Н. Бобровская// Современное право: научно – практический журнал. – 2012. - №1. С. 108-111.

Бондарчук В.В.: Спірні питання відшкодування моральної шкоди/ В.В. Бондарчук// Розиток цивільного законодавства пост кодифікаційний період: матеріали Міжнар. Наук – практ. конф., присвяч.. 175 – річчю (Київ. Нац.. ун-ту ім. Т.Шевченка (Київ, 8-9 жовт. 2009р.) / Київ Нац.. ун-ту ім. Т.Шевченка. – К. : світа, 2010. – С. 92 – 95.

Відшкодування матеріальної та моральної шкоди// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2008. - №5.- К.: Юрінком Інтер, 2011 – 383 с.

Відшкодування моральної та матеріальної шкод: навч. – посіб./ М.К. Галянтич та інш; за заг.ред. М.К. Галянтинча. – К. :Юрінком Інтер, 2011 – 624 с.

Відшкодування моральної шкоди за неналежне надання медичної допомоги: рішення Київського районного суду м. Донецька від 11 травня 2011 р. // Право України. – 2011. - №11/12. – С. 359 – 368.

Гибадуллина Л.: Компенсация морального вреда при оказании медицинских услуг / Л. Гибадулина // Хозяйство и право. – 2011. - №7. – С. 114 – 120

Головін А.С.: Забезпечення у вітчизняному законодавстві відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої потерпілим / А.С. Головін// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. - №2. – С. 4 – 21. – Бібліогр.: с. 18 – 21

Горкуша Є.А.:Компенсация морального вреда в гражданском праве Республики Беларусь: проблемы теории и практики / Э.А. Горкуша \/ тенденции развития законодательства и совершенствовании правоприменительной практики в современных условиях: Материалы международн. науч. конф. студ. и аспир., Минск 19 – 20 окт. 2007г. – Минск: БГУ, 2008. – С. 126 – 127.

Гриншин О.: Відшкодування моральної шкоди як спосіб захисту цивільних прав / О. Гриншин // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу « Право України» . – 2011 - №3. – С. 76 – 82. – Бібліогр.: с. 81-82.

Гуздеев В.: Проблемы возмещения убытков / В.Груздеев // Хозяйство и право. – 2011. - №1. – С. 92 – 100.

Гупаловська О.Б.: Відшкодування моральної шкоди – зобов’язально правовий засіб захисту права власності / О.Б. Гупаловська // Адвокат. – 2010. - №8. – С. 16 – 21.

Дашевський Е.: Об особенностях и судебной практике возмищения морального вреда. О. теоретических и практических аспектах возмещения морального вреда / Е. Дашевский// Юридическая практика. – 2008. – 34 (19 августа). – С. 14 – 15.

Дорожінская Я.Л.: Відшкодування моральної (немайнової) шкоди// Проблеми цивільного права та процесу: Матеріали наук – практ конф., присвяч.. пам’яті проф. О.А. Пушкіна (22 травня 2010р.) – Х. : Нац. ун-т внутр.. спра, 2010. –С. 413 – 415

Дюбко Е.: Інститут компенсации морального вреда в российском праве / Е. Дюбко // Законность. – 2012. - №1. – С. 49 – 53.

Жеребной І.: Особливості розгляду справ про відшкодування неповнолітними особами матеріальної та моральної (немайнової) шкоди/ І. Жеребной// Підприємництво, господарство і право: Науково – практичний господарсько правовий журнал. – 2010. - №12. – С. 43 – 46. Бібліогр.: с. 46

Заварза Т.В. : Відшкодування моральної шкоди та порушення прав споживачів, не пов’язане із завданням шкоди життю чи здоров’ю / Т. В. Заврза// Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: Матеріали між нар. Наук. – практ. конф., присвяч.. 90-річчю з дня народження д.ю.н. проф. В.П. Маслова, 16 березня 2012р./ Нац. ун-т «Юрид. акад.. України ім. Я. Мудрого». – Х.: Право, 2012. - С. 339 – 342. – Бібліогр.: с. 342.

Кожуховський Д.О. : Відшкодування моральної шкоди// Зконодавство України: проблеми та перспективи розвитку : 3б. матеріалі між нар. Наук.- практ. конф. (27 – 31 січня 2009 р., м. Косів Івано – Франковськ обл..), Вип. 10. – К.: Вид – во Європ. Ун-ту, 2009. – С. 330 – 336.

Коробцова Н.В.: Гражданско – правовая охрана и защита личных прав человека: гл. 6, разд. 3/Н. В. Коробцова // Харьковская цивилистическая школа : в духе традиций: монография / под ред. И.В. Спасибо – Фатеевой. – Х.: Право, 2011. – С. 230 -248.

Коташевский А.: Денежная оценка морального вреда// Юридическая практика. – 2009. – 23( 9 июня). С. 12.

Коташевська Т.: Споживач морально не страждає //Юридическая практика. Судовий випуск. – 2009 – 10(27 жовтня). С. 8-9.

Красицька Л.В. : Поняття немайнової шкоди, завданої юридичній особі, та підстави її компенсації/ Л.Красицька, А. Савко// Правничий часопис Донецького університету : наук журн. / Донецький національний університет. – Донецьк : Б. в., 2010. – 2010р. №2 (24). – С. 29 - 36. – Бібліогр.: с. 35 – 36

Лаевский Д.В.: К вопросу о компенсации морального вреда вследствии нарушения имущественных прав граждан / Д.В. Лаевский // Тенденции развития законодавства и совершенствования правоприменительной практики в современных условиях: Материалы междунар. Науч. конф. Студ. и аспир., Минск, 19 – 20 окт. 2007 г.ж – Минск: БГУ, 2008. – С. 103 – 104.

Линдюк В.С. : Щодо відшкодування моральної шкоди \/ Проблеми циільного права та процесу: Матеріали між нар. Наук. – практ. конф., присвяч.. пам. Проф.. О.А. Пушкіна , 23 трав. 2009 р. – Х.: Вид-во Харк. Нац.. ун нац.. ун-ту внутр.. справ, 2009. – С. 195 – 198.- Полнотекст. Док

Малярова Є.В. : Проблемні аспекти відшкодування моральної (немайнової) шкоди/ Є.В. Маляров// Актуальні питання безоплатної правової допомоги в України: теорія та практика: зб. Ст.. та тез наук. доп. і повідомлення наук – практ. конф./ за заг. Ред..

Манукян В.И. : Моральный вред: право, практика, опыт/ В.И. Манукян. – К. : Истина, 2008 – 288.

Мартинюк Л.: Проблеми відшкодування моральної шкоди/ Т.Мачихіна// Студентський юридичний журнал: додаток до журналу « Право України». – 2011. - №2. – С. 10 – 14. – Бібліогр.: с.14

Мироненко В.: Особливості визначення розміру моральної шкоди/ Валентина Мироненко// нотаріат для вас. – 2012. - №4. – С. 18 – 24

Овергяко Г.Я.: Відшкодування моральної шкоди, заподіяної при медичних послуг в Україні: автореферат дис.. к.ю.н.: 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право/ Г.Я. Оверко; наук.кер М.В. Венецька; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Б. в., 2012. – 19с

Примак В.: Відшкодувння моральної шкоди у контексті реалізації принципу свободи договору// Юридична Україна. – 2009. – 3. – С. 64-72.

Примак В.: Вина як критерії визначення розміру відшкодування моральної шкоди// Юридична України.-2009.-5.-С. 71-76

Примак В.: концептуальні моделі визначення розміру відшкодування моральної шкоди// Юридична України.-2009.-5.-С 60-69

Рєзнік М.: заподіянна моральна шкода? Доведи! : доказування позивачами у цивільних справах – фізичними особами факту заподіяння їм моральної шкоди/ М. Рєзнік// Юридическая практика + Судовий випуск.- 2011.- №1 – С. 1, 10: портр.

Редько Е. П.: Компенсація морального вреда как способ защиті деловой репутации юридического лица// Росийская юстиція. – 2009.-9-С. 11-13

Сидоренко Н.: теория и практика «морального вреда»/ Н.Сидоренко, Е. Карел, О. Потягайло// Юридическая практика. – 2008. – 33 (12 августа). – С. 15

Синельн6икова А.А.: К вопросу об определении раз мера компенсации морального вреда// всеукраїнська науково – практична конференція « Господарсько – правове, цивільно – правове та фінансово – правове забезпечення розвитку сучасної економіки України» Сеція 1. « Проблемні питання цивільного права та процесу України», 27 лист. 2009р. – Донецьк : ДЮІ, 2009. – С. 147 – 148

Сиротенко С.Є. : Деякі питання застосування джерел цивільного права, які регулюють відносини з компенсації моральної шкоди/ Сиротенко С.Є // Правова система України: проблеми і тенденції розвитку: матеріли наук. – практ. конф., м. Харків, 3 черв. 2010р. / НДІ Держ. буд – ва та місц. Самоврядування Нац. акад.. прав. наук України,, Нац. юрид. акад.. України ім. Я. Мудрого. – Х.: НДІ держ. Будва та місц.

Сліпченко О.І.: Судові експертизи та їх особливості в цивільному судочинстві і, зокрема, в справах про відшкодування моральної (немайново) шкоди// Приватне право і підприємництво. 2009. Вип. 8. – К. : НДІ приватного права і підприємництва АПН України, 2009. – С. 83 – 86.

Сліпченко С.О. 6 Особливості доказування при розгляді справ про відшкодування моральної (немайнової) шкоди// Проблеми цивільного права та процесу: Матеріали між нар. Наук – прак. Конф., присвяченна пам. Проф.. О.А. Пушкіна, 23 травня 2009р. Х.: Вид-во Харк. Нац. ун-ту внутр.. спра. 2009. – С. 337 – 339.

Слонова Е. Расчет "душевных страданий" при ДТП. Возмещение морального вреда, причиненного дорожно-транспортным происшествием / Е. Слонова // Юридическая практика. - 2008. - 33 (12 августа). - С. 13-15.

Тимешов Р.П. Понятие морального вреда в гражданском праве России / Р. П. Тимешов // Российская юстиция. - 2008.- С. 18-21.

Толкачов Д.І. Врахування статусу особи при визначенні розміру компенсації моральної шкоди // Вісник господарського судочинства. - 2010. - 3. - С. 151-154.

Штогрин О. "Ділова репутація юридичної особи" : дослідження питання захисту ділової репутації юридичних осіб за законодавством України / О. Штогрин // Юридическая практика+ Судовий випуск. - 2011. - N 1. - С. 4.

 

Тема 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ,

ЗАПОДІЯНУ ГРОМАДЯНИНУ НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ

ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ, ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА,

ПРОКУРАТУРИ ТА СУДУ.

 

План

 

1.Загальні умови (підстави) відповідальності за заподіяння шкоди.

2.Підстави відшкодування шкоди, заподіяної незаконними ді­ями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.

3.Порядок відшкодування шкоди, заподіяної незаконними ді­ями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.

Висновки.

 

В першому питанні насамперед слід дати визначення деліктних зобов'язань, а далі перерахувати загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди та дати їм цивільно-правову характеристику. Необхідно підкреслити про відсутність в даному виді відшкодування зобов'язальних відносин між потерпілим і заподіювачем. Дати визначення поняттю "деліктне зобов'язання".

Розглядаючи друге питання курсової роботи студент повинен від­мітити особливість даного виду відшкодування і вказати підстави такого відшкодування - шкода, заподіяна незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду; незаконні дії та причинний зв'язок між незаконними діями та шкодою. Наявність вини не вимагається відповідно до ст. 1176 ЦК України. Слід охарактеризувати кожну підставу. Крім того, рекомендується зазначити, хто саме має право на відшкодування шкоди і в якому обсязі, у яких випадках шкода не відшкодовується.

В наступному пункті плану необхідно визначити порядок від­шкодування майнової або немайнової (моральної) шкоди. Зазначи­ти, в яких органах і в які терміни громадянин може вимагати за­хисту своїх порушених прав.

 

Список нормативних актів

та додаткової літератури

 

Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1996. -№30.-Ст. 141.

Цивільний кодекс України // Голос України. - № 45-46 від 12.03.2003, №47-48 від 13.03.2003.

Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадя­нинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" від 1 грудня 1994 року // Голос України. -1995. -17 січня. - № 9. 136

Бака І.В. До питання щодо охоронних правовідносин та зобов'язань з відшкодування шкоди, завданої без вини // "Юридична осінь 2009 року" : Тези доп. та наук. повідомл. міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та здобув., 13 лист. 2009 р. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. - С. 147-149.

Галушка Ю.Суб'єкти відшкодування шкоди, завданої органами дізнання та досудового слідства / Ю. Галушка // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. / Львівський університет. - Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. - Вип. 52. - С. 190-195.

Галушка Ю.Фактор вини в зобов'язаннях з відшкодування шкоди, завданої органами та досудового слідства / Галушка Ю. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХVII регіон. наук.-практ. конф. (3-4 лют. 2011 р.) / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2011.

Горелова В.Ю.К вопросу о компенсации вреда, причиненного незаконными или необоснованными действиями органов досудебного расследования, прокуратуры и суда / В. Ю. Горелова // Российская юстиция. - 2011. - N 1. - С. 26-29.

Ківалова Т.С. Концептуальні засади визначення поняття та системи зобов'язань відшкодування шкоди за цивільним законодавством України / Т. С. Ківалова // Часопис Київського університету права. - 2008. - 1. - С. 116-123.

Королёв И.И. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, за счет бюджета // Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы : Сб. материалов всерос. науч.-практ. конф., г. Казань, Казан. гос. ун-т. - М. : Статут, 2009. - С. 256-260.

Корольов И.И. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов, как межотраслевой правовой институт / И. И. Королев // Гражданское право. - 2011. - N 4. - С. 33-35.

Лов'як О. Причини та умови виникнення відносин з відшкодування шкоди за участю ОВС України / О. Лов'як // Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ у сучасний період розвитку державності України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. , Київ, 26 жовт. 2007 р. - К. : МП "Леся", 2008. - С. 217-220.

Мігащук Ю.І. Деякі питання відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої незаконними діями правоохоронних органів / Ю. І. Мігащук // Проблеми цивільного права та процесу : Матеріали наук.-практ. конф., 31 трав. 2008 р. - Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2008. - С. 362-369.

Третьякова М.В. Відшкодування шкоди, завданої особі незаконними діями правоохоронних органів, як прояв забезпечення прав та свобод людини / М. В. Третьякова // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. Вип. 40. - 2008. - С. 67-72.

Уланова Ю.Ю. Пределы возмещения имущественного вреда реабилитированному / Ю. Ю. Уланова // Российская юстиция. - 2012. - N 5(май). - С. 48-50.

 

Тема 14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ,

ЗАПОДІЯНУ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ.

 

План

 

1. Поняття правовідношень з факту спричинення шкоди джерелом підвищеної небезпеки.

2. Поняття джерела підвищеної небезпеки.

3. Суб'єкти відповідальності за шкоду, спричинену джерелом підвищеної небезпеки.

4. Підстави зменшення та звільнення від відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки.

 

У вступній частині варто стисло викласти актуальність даної проблематики в практичному і теоретичному плані, дати характеристику і систем норм, які регулюють досліджувані правовідносини, стан розробки даного питання в юридичній літературі.

Розглядаючи перше питання курсової роботи, слід описати правовідношення з факту спричинення шкоди джерелом підвищеної небезпеки. Воно є охоронним, оскільки направлено на реалізацію заходів відповідальності та захисту суб’єктивних прав, зобов’язальним та майновим.

Питання друге рекомендується присвятити розкриттю поняття джерела підвищеної небезпеки, з’ясуванню дискусій у науці цивільного права з цього питання, а також необхідно висловити своє бачення даної проблеми. При класифікації джерел підвищеної небезпеки доцільно звернути увагу на особливість прояву їх згубних властивостей.

При розгляді питання щодо суб'єктів даних зобов'язань, варто звернути увагу на визначення потерпілої особи і заподіювача, власника джерела підвищеної небезпеки, особливості взаємовідносин при наявності провини третіх осіб. Підлягає також з'ясуванню особливість суб'єктного складу аналізованих зобов'язань при правомірному вибутті джерела підвищеної небезпеки з володіння власника.

Заключне питання не рекомендується обмежувати тільки освітленням обставин, передбачених у чинному законодавстві, а по можливості слід зупинитися і на загальних підставах звільнення від відповідальності таких як форс-мажорні обставини, казус.

 

Список нормативних актів

та додаткової літератури

 

Цивільний кодекс України // Голос України. - № 45-46 від 12.03.2003, № 47-48 від 13.03.2003.

Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику роз­гляду судами цивільних справ про відшкодування шкоди" від 27 березня 1992 р.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар/ За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 744 с.

Баринов С. А. Медицинская деятельность как источник повышенной опасности / С. А. Баринов, науч. рук. Н. М. Коршунов // Современное право : научно-практический журнал. - 2011. - N 9. - С. 38-42

Бордюгова К. До питання про поняття джерела підвищенної небезпеки // Проблеми цивільного права та процесу : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам. проф. О.А. Пушкіна, 23 трав. 2009 р. - Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. - С. 182-184.

Булецька С. Б. Місце джерела підвищеної небезпеки при здійсненні медичної діяльності / С. Б. Булецька // Адвокат. - 2012. - N 3. - С. 19-23 : портр. - Бібліогр. : с. 23.

Бурлака І. Деякі особливості виникнення зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої фізичній особі джерелом підвищеної небезпеки без вини // Юридична Україна. - 2009. - 10. - С. 65-69.

Ефендіева Л.А. Утримання тварини як джерело підвищеної небезпеки / Л. А. Ефендіева // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - К. : Сталь, 2011. - № 2(2)/2011. - С. 57-61.

Пендяга Г.Л. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 Цивільне право, сімейне право, цивільний процес, міжнародне приватне право / Г. Л. Пендяга. - К. : Б. в., 2008. - 15 с.

Пономарьов О. О. Ознаки джерела підвищеної небезпеки / О. О. Пономарьов // Право і безпека : Науковий журнал. - 2011. - N 1. - С. 258-263. - Бібліогр. : с. 262-263.

Редин М. П. Понятие источника повышенной опасности и правовая природа (сущность) обязательства из причинения вреда его действием / М. П. Редин // Российская юстиция. - 2008. - 2 (+ Полнотекст. док.). - С. 24-27.

Румянцев М. Б. Классификация источников повышенной опасности по законодательству Российской Федерации / М. Б. Румянцев // Современное право : научно-практический журнал. - 2011. - N 5. - С. 15-20.

Румянцев М. Б. Потенциальная опасность источников повышенной опасности и их виды / М. Б. Румянцев // Современное право : научно-практический журнал. - 2011. - N 1. - С. 66-69.

Шишкин С.К. Теоретические и практические аспекты рассмотрения отдельных гражданских дел, вытекающих из обязательств вследствие причинения вреда / С. К. Шишкин // Российская юстиция. - 2008. - 3 (+ Полнотекст. док.). - С. 2-8.

Шиян О. До питання встановлення вини у справах з відшкодування шкоди, завданої джерелами підвищеної небезпеки // Право України. - 2010. - 6. - С. 208-213

Янишен В. П. Захист майнових прав потерпілих від дорожньо-транспортних пригод // Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 25-26 черв. 2009 р. - Х. : Право, 2009. - С. 251-254.

Ярчак В. Ядерна енергія як джерело підвищеної екологічної небезпеки / В. Ярчак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХV регіон. наук.-практ. конф. (4-5 лют. 2009 р.). - Л. : Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2009. - С. 273-275.

 

Тема 15. ШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.022 с.)