Тема 4. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ)План

1.Поняття та правова характеристика договору найму (оренди).

2. Види договору найму (оренди).

3. Зміст договору найму. Переважні права наймача.

4. Підстави і правові наслідки припинення та розірвання договору найму (оренди).

 

Розглядаючи перше запитання, необхідно з’ясувати поняття договору найму (оренди), визначити його правову характеристику. Звернути увагу на ознаки, які дають підстави для виділу найму (оренди) в окремий тип договірних зобов’язань. Особливу увагу слід приділити характеристиці таких умов цього договору, як предмет, ціна та строк.

При розгляді другого питання слід проаналізувати особливості окремих видів договору найму (оренди), таких як договір прокату, договір найму земельної ділянки, договір найму будівлі або іншої капітальної споруди, договір найму (оренди) транспортного засобу, договір лізингу.

Відповідаючи на третє запитання потрібно надати аналіз прав та обов’язків сторін за договором найму (оренди) та визначити правову долю поліпшень наймачем речі, переданої у найм (вона залежить від того, чи здійснені такі поліпшення за згодою наймодавця чи без його згоди та чи є вони відокремлюваними від речі без її пошкодження). Необхідно детально розглянути умови реалізації переважних прав наймача (переважне право перед іншими особами на укладення договору найму на новий строк та переважне право перед іншими особами на придбання речі, переданої у найм у разі продажу її наймодавцем).


Висвітлення четвертого питання потрібно розпочати з визначення підстав розірвання договору найму (оренди), при цьому закцентувавши увагу на тому, що вони є наслідками винної поведінки сторін договору. Також слід охарактеризувати підстави, а також правові наслідки припинення та розірвання договору найму (оренди).

 

Список нормативних актів

та додаткової літератури

 

Цивільний кодекс України // Голос України. - № 45-46 від 12.03.2003, №47-48 від 13.03.2003.

Закону України "Про оренду державного та комунального майна" в редакції від 14.03.95.

Земельний кодекс України.

Закон України «Про оренду землі» в редакції від 02.10.2003.

Закон України «Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг» від 11 січня 2006 року.

Закон України «Про фінансовий лізинг» в редакції від 11.12.2003.

Постанова КМУ від 31 серпня 2011 р. N 906 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. № 2073 «Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі».


Рішення Конституційного суду України вiд 10.12.2009 № 31-рп/2009 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням приватного підприємства "Автосервіс" щодо офіційного тлумачення положень статей 177, 760, частини другої статті 777 Цивільного кодексу України (справа про переважне право наймача на придбання військового майна).

Оглядовий лист вищого господарського суду України від 30.11.2007 N 01-8/918 « Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з орендою земельних ділянок».

Лист Міністерства юстиції України вiд 09.03.2004 № 31-41-37 «Про договір найму будівлі або іншої капітальної споруди».

Борщевський, Ігор В`ячеславович. Будівлі або інші капітальні споруди як предмет договору найму (оренди) за Цивільним кодексом України / І. В. Борщевський // Юридичні читання молодих вчених: Зб. матеріалів всеукр. наук. конф., 23-24 квіт. - К. : НПУ ім. Драгоманова, 2004. - С. 335-338.

Брагинский, Михаил Исаакович. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - М.: "Статут", 2000. - 800 с.

Вакулович Е.В. Окремі особливості розірвання договору найму (оренди) // Всеукраїнська науково-практична конференція "Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України". Сеція 1. "Проблемні питання цивільного права та процесу України", 27 лист. 2009 р. - Донецьк : ДЮІ, 2009. - С. 39-40.

Гончаренко, Владислава Олександрівна. До питання розмежування договорів найму (оренди) та позички за Цивільним кодексом україни // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2005. №3. - 2005. - С. 38-40.

Домбругова, Анжеліка. Істотні умови договору найму за новим ЦК України / А. Домбругова // Юридичний вісник України. - 2003. - 42 (18-24 жовтня). - С. 14.

Домбругова, Анжеліка. Лізинг як особливий вид договору найму / А. Домбругова // Юридичний вісник України. - 2003. - 40 (4-10 жовтня). - С. 14.

Домбругова, Анжеліка. Права та обов`язки сторін договору найму за новим Цивільним кодексом України / А. Домбругова // Юридичний вісник України. - 2003. - 43 (25-31 жовтня). - С. 14.

Иоффе О.С. Обязательственное право. - М: Юрид. лит., 1975. - 880 с.

Крат, Василь Іванович. Особливості переважного права наймача на укладення договору найму на новий строк / В. І. Крат // Конституція України - основа побудови правової держави і громадянського суспільства: Тези доп. та наук. повідомл. учасників всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (26-27 червня 2006 р.). - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2006. - С. 174-176.

Лєщенко О. Найм (оренда) транспортного засобу / О. Лєщенко // Мала енциклопедія нотаріуса. - 2004. - 2. - С. 99-102.

Мороз О. В.,Мороз М.В. Права та обов'язки сторін за договором найму / О. В. Мороз, М. В. Мороз // Право і безпека : Науковий журнал. - 2010. - N 2. - С. 201-205.

Отдельные виды обязательств: Курс советского гражданского права /Под ред. К.А. Граве и И.Б. Новицкого. - М.: Госюриздат, 1954. - 360 с.

Пашутін Є. Особливості укладення договору оренди нерухомості / Є. Пашутін // Юридичний радник. - 2006. - 5. - С. 39-42.

Цивільне право України. Загальна частина / за ред.: О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 976 с.

Цивільне право України. Особлива частина / за ред.: О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Національний університет "Юридична академія України ім. Я. Мудрого". - Х. : Право. – 2011, Т. 2 / Л. М. Баранова [та ін.] . - 2011. - 816 с.

 

Тема 5. ДОГОВІР ПОЗИЧКИ

План

1. Поняття та правова характеристика договору позички.

2. Права та обов’язки сторін за договором позички.

3. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору позички. Розірвання договору позички. Підстави та правові наслідки припинення договору позички.

 

При розгляді першого питання потрібно визначити поняття договору позички, його правову характеристику, проаналізувати чим відрізняється договір позички від інших договорів (наприклад, від договору найму (оренди), договору позики). Необхудно вказати також на те, у якій формі укладається договір позички, охарактеризувати предмет та строк договору позички. При визначенні сторін договору, основну увагу слід приділити визначенню кола осіб, які можуть бути позичкодавцями.

Розкриваючи друге питання слід охарактеризувати права та обов’язки позичкодавця та користувача за договором позички.

При розгляді третього питання окрему увагу потрібно приділити питанню відповідальності сторін за невиконання або не належне виконання договору позички, правовим наслідкам неповернення речі після закінчення строку користування нею. Необхідно визначити підстави розірвання договору позички, при цьому закцентувавши увагу на тому, що деякі з них можуть бути наслідками винної поведінки користувача (якщо він користується річчю не за призначенням, передав річ самочинно у користування іншій особі і т.інш.). Також слід охарактеризувати підстави та правові наслідки припинення договору позички.

Список нормативних актів

та додаткової літератури

 

Цивільний кодекс України // Голос України. - № 45-46 від 12.03.2003, №47-48 від 13.03.2003.

Іззєтов Ф.Д. Юридична характеристика договору позички // Проблеми цивільного права та процесу: Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам`яті проф. О. А. Пушкіна (22 травн. 2010 р.). - Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2010. - С. 438-439.

Бенедисюк І. Нове цивільне законодавство України. Тема 37. Позичка / І. Бенедисюк // Бизнес. Бухгалтерия. - 2005. - 24 (13 червня). - С. 63-64.

Брагинский, Михаил Исаакович. Договорное право. Кн. 2: Договоры о передаче имущества / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. - М. : Статут, 2000. - 800 с.

Венедіктова І. Особливості застосування договору позички за сучасним українським законодавством / І. Венедіктова // Мала енциклопедія нотаріуса. - 2005. - 5. - С. 37-45.

Гончаренко, Владислава Олександрівна. До питання розмежування договорів найму (оренди) та позички за Цивільним кодексом україни // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2005. №3. - 2005. - С. 38-40.

Д`ячкова Н. А. Договір позички / Н. А. Д`ячкова, Ф. А. Тучин // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. 2011. / Харківський національний університет внутрішніх справ ; відп. ред. О. М. Бандурка. - Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2011. - Вип. 1(52). - С. 289-296.

Д`ячкова Н.А. Юридична характеристика договора позички // Всеукраїнська науково-практична конференція "Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України". Сеція 1. "Проблемні питання цивільного права та процесу України", 27 лист. 2009 р. - Донецьк : ДЮІ, 2009. - С. 27-28.

Клюєва Є. Деякі аспекти договору позички за цивільним правом / Є. Клюєва // Вісник прокуратури. - 2007. - 7. - С. 98-102.

Новікова В.В. Безвідплатний характер договору позички / В. В. Новікова // Вісник господарського судочинства. - 2006. - 4. - С. 217-224.

Цивільне право України. Особлива частина / за ред.: О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Національний університет "Юридична академія України ім. Я. Мудрого". - Х. : Право. – 2011 Т. 2 / Л. М. Баранова [та ін.] . - 2011. - 816 с.

 

Тема 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ.

План

1.Поняття та правова характеристика договору підряду.

2. Види договору підряду.

3.Права та обов’язки сторін за договором підряду. Відповідальність сторін за невиконання або не належне виконання договору підряду.

 

При відповіді на перше запитання необхідно визначити поняття договору підряду, його правову характеристику, проаналізувати розмежування договору підрядного типу та іншими цивільно-правовими договорами (договорами на надання послуг та договорами на оплатну передачу майна у власність) та розмежування відносин, що виникають з договору підряду та трудового договору, визначити структуру договірних зв’язків за договором підряду. Особливу увагу слід приділити визначенню таких умов цього договору, як предмет, ціна, кошторис та строки.

При розгляді другого питання слід проаналізувати особливості окремих видів договору підряду, таких як договір побутового підряду, договір будівельного підряду, договір на проведення проектних та пошукових робіт.

Відповідаючи на третє запитання потрібно надати аналіз прав та обов’язків сторін за договором підряду, особливостям розподілу ризиків у договорі підряду. Окрему увагу потрібно приділити питанню відповідальності сторін за невиконання або не належне виконання договору підряду.

 

Список нормативних актів

та додаткової літератури

 

Цивільний кодекс України // Голос України. - № 45-46 від 12.03.2003, №47-48 від 13.03.2003.

Закон України «Про захист прав споживачів» в редакції від 01.12.2005.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. №1560-ХП.

Закон України «Про основи містобудування» від 16 листопада 1992 р. №2780-ХП.

Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20 травня 1999 р. №687-Х1У.

Закон України «Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів» від 6 квітня 2000 р. №1641-Ш.

Положення про державний архітектурно-будівельний контроль, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р.

Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р.

Порядок здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов’язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 609.

Порядок державного фінансування капітального будівництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764.

Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668.

Правила побутового обслуговування населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. № 313.

Інструкція щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування (перефарбування) виробів, затверджена наказом Українського союзу об’єднань підприємств та організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс) від 27 серпня 2000 р. № 20.

Інструкція щодо надання послуг з ремонту та пошиття швейних і хутряних виробів, виробів із шкіри, головних уборів, затверджена наказом Українського союзу об’єднань підприємств та організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс) від 27 серпня 2000 р. № 20.

Інструкція щодо надання послуг з ремонту побутових машин і приладів, ремонту та виготовлення металовиробів, затверджена наказом Українського союзу об’єднань підприємств та організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс) від 27 серпня 2000 р. № 20.

Інструкція щодо надання послуг з ремонту та виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затверджена наказом Українського союзу об’єднань підприємств та організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс) від 27 серпня 2000 р. № 20.

Інструкція щодо надання послуг з ремонту і пошиття взуття, затверджена наказом Українського союзу об’єднань підприємств та організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс) від 27 серпня 2000 р. № 20.

Інструкція щодо надання послуг з ремонту, пошиття та в'язання трикотажних виробів, затверджена наказом Українського союзу об’єднань підприємств та організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс) від 27 серпня 2000 р. № 20.

Інструкція щодо надання послуг з ремонту побутової радіоелектронної апаратури, затверджена наказом Українського союзу об’єднань підприємств та організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс) від 27 серпня 2000 р. № 20.

Інструкція щодо надання послуг з ремонту та виготовлення меблів, затверджена наказом Українського союзу об’єднань підприємств та організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс) від 27 серпня 2000 р. № 20

Андрейцев В.В. Підстави виникнення договірних правовідносин у сфері виконання науково-дослідних робіт // Університетські наукові записки, 2008, №4. - 2008. - С. 186-189.

Андрейцев В. Зміст договірних правовідносин у сфері виконання науково-дослідних робіт / В. Андрейцев // Вісник Академії правових наук України. 2008 р. №2(53). - Х. : Право, 2008. - С. 149-166.

Андрейцев В. Правове регулювання договірних правовідносин на виконання науково-дослідних робіт: історико-правовий аспект / В. Андрейцев // Вісник Академії правових наук України. 2010 р. №3(62) : Зб. наук. пр. / Акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2010. - С. 151-165.

Афанасьєв, Володимир Вікторович. Співвідношення договору підряду та договору купівлі-продажу (питання теорії та практики) / В. В. Афанасьєв, В. П. Янишен // Актуальні питання цивільного та господарського права. - 2006. - 1. - С. 5-14.

Бєліков, Олег. Відповільність за договором підряду / О. Бєліков // Юридичний журнал. - 2007. - 2. - С. 132-133.

Бондар Е.А. Конструкція договору підряду в капітальному будівництві у сучасному цивільному праві України / Е. А. Бондар // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. - 9. - С. 125-131.

Борисова, Валентина Іванівна. Правове регулювання підрядних відносин за новим Цивільним кодексом України / В. І. Борисова // Проблеми законності. Вип. 70. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2004. - С. 16-22.

Брагинский, Михаил Исаакович. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении работ и оказании услуг / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. - М. : Статут, 2002.

Гриняк, Андрій Богданович. Визначення суб'єктного складу договору будівельного підряду: законодавчі прогалини / А. Б. Гриняк // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам`яті В. П. Маслова, 25 лют. 2011 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". - Х. : Кроссроуд, 2011. - С. 111-115.

Гриняк, Андрій Богданович. Договірне регулювання підрядних відносин у підприємницькій діяльності // Розробка механізму правового регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності. - К. : НДІ приватного права і підприємництва АПН України, 2009. - С. 210-225

Гриняк, Андрій Богданович. Юридична сутність договору підряду та його місце в системі цивільно-правових договорів України // Механізми охорони та захисту майнових прав в Україні та ЄС (м. Київ, 12 лист. 2008 р.). - К. : НДІ приватного права і підприємництва АПН України, 2008. - С. 108-111.

Діковська, Ірина Андріївна. Способи визначення ціни за договором підряду / І. А. Діковська // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. - 10. - С. 36-42.

Домбругова, Анжеліка. Трудовий договір та договір підряду: характерні відмінності / А. Домбругова // Юридичний вісник України. - 2005. - 23 (11-17 червня). - С. 14-15.

Ізарова, Ірина. Проблеми визначення предмета договору підряду на проведення проектних робіт // Юридична Україна. - 2010. - 5. - С. 48-52.

Квасніцька, Ольга. Правові основи матеріального та процесуального регулювання капітального будівництво в Україні // Сучасний вимір держави та права. - Миколаїв : Іліон, 2008. - С. 74-76.

Курохта С.В. Суттєві умови договору побутового підряду / С. В. Курохта // Проблеми цивільного права та процесу : Матеріали наук.-практ. конф., 31 трав. 2008 р. - Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2008. - С. 349-351.

Міхно О.І. Припинення договору підряду виконанням / О. І. Міхно // Актуальні проблеми правознавства : тези доп. і наук. повідомл. учасн. наук. конф. молодих учених та здобувачів. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2006. - С. 92-94.

Мыца Ю. Существенные условия договора строительного подряда / Ю. Мыца // Юридичний радник. - 2006. - 2. - С. 25-28.

Пленюк М. Д. Гарантійні строки у підрядних договірних відносинах / М. Д. Пленюк // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам`яті В. П. Маслова, 25 лют. 2011 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". - Х. : Кроссроуд, 2011. - С. 365-368.

Пленюк, Мар'яна. Строки (терміни) виконання підрядником обов'язків за договором підряду / М. Пленюк // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. - 2011. - N 1. - С. 105-108.

Пленюк, Мар`яна. Деякі аспекти прострочення сторін у підрядних договорах: поняття і правові наслідки / М. Пленюк // Юридична Україна. - 2011. - N 1. - С. 47-51.

Сеник С. Виконання зобов`язань за договором субпідряду у капітальному будівництві / С. Сеник // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. Вип. 46. - 2007. - С. 126-134.

Сеник С. Передання-прийняття виконаних за договором субпідряду робіт у капітальному будівництві / С. Сеник // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІII регіон. наук.-практ. конф. (8-9 лют. 2007 р.). - Л. : ЛДУ, 2007. - С. 344-346.

Сеник С. Правові засади регулювання субпідрядних відносин у будівництві / С. Сеник // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. Вип. 40. - 2004. - С. 257-263.

Сеник С. Ризики у субпідрядних відносинах з капітального будівництва / С. Сеник // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - 1. - С. 31-35.

Сопільняк Д.В. Договірно-правове регулювання будівельного підряду / Д. В. Сопільняк // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики: за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 29-30 квіт. 2004 р. - 2004. - С. 312-317.

Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Національний університет "Юридична академія України ім. Я. Мудрого". - Х. : Право. – 2011 Т. 2 / Л. М. Баранова [та ін.] . - 2011. - 816 с.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 108; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.027 с.)