Тема 2. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

План

 

1. Поняття про договір купівлі-продажу

2. Сторони в договорі купівлі-продажу

3. Істотні умови договору купівлі-продажу

4. Права та обов'язки сторін у договорі купівлі-продажу

5. Форма договору купівлі-продажу

6. Правові наслідки невиконання умов договору

 

Аналіз першого питання передбачає розгляд поняття та юридичної характеристики договору купівлі-продажу. Також необхідно зробити порівняння купівлі-продажу з договорами поставки, міни, дарування, контрактації.

Розкриваючи друге питання, слід надати правову характеристику сторонам договору купівлі-продажу. Навести специфіку правового статусу продавця і покупця.

При розгляді третього питання, варто звернути увагу на умови договору купівлі-продажу без дотримання яких договір не буде вважатися укладеним.

Четверте питання передбачає розгляд динаміки відносин між сторонами договору купівлі-продажу.

Далі необхідно чітко визначитись з формою договору купівлі-продажу. При аналізі цього питання потрібно звернути увагу на момент укладення договору залежно від предмету договору-купівлі продажу.

Розкриваючи шосте питання необхідно зупинитися на цивільно-правовій відповідальності сторін за порушення умов договору.

 

Список нормативних актів

та додаткової літератури

 

Цивільний кодекс України - Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV.

Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023-ХІІ "Про захист прав споживачів"// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ // zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2768-14.

Закон України від 4 березня 1992 р. № 2163-ХІІ "Про приватизацію державного майна" (в редакції Закону від 18.08.2012р.) // zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2163-12.

Закон України від 6 березня 1992 р. № 2171-ХІІ "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (в редакції Закону від 19.02.2012 р.) // zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2171-12.

Закон України від 23.02.2006 №3480-ІV «Про цінні папери та фондовий ринок» // zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/3480-15.

Закон України від 14 вересня 2000 р. № 1953-Ш "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва"( в редакції Закону від 19.02.2012) // zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1953-14.

Закон України від 10 грудня 1991 р. № 1956-ХІІ "Про товарну біржу" ( в редакції Закону від 02.05.2011р.) // zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1956-12.

Закон України від 01.06.2010 №2289-VI «Про здійснення державних закупівель» // zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2289-17 Закон України Про нотаріат - Верховна Рада України; Закон від 02.09.1993 № 3425-XI.

Вавженчук С., Артеменко М. Особливості правовідносин з приводу недоліків речі, що випливають з порушення договору купівлі-продажу, за законодавством Німеччини та України // Юридична Україна. - 2011. - № 5. - С. 45-50.

Вавженчук С. Щодо предмету договору купівлі-продажу та його ціни // Правничий часопис Донецького університету. - Донецьк: Донецький національний університет, 2010. - N 2. - С. 99-103.

Воронина Е. Проблемні моменти переходу права власності на земельну ділянку під час придбання будівлі, розташованої на ній [Електронний ресурс] / Е. Воронина // Вісник Асоціації правників України. – 2006. – № 9. – Режим доступу: http://www.legalalliance.com.ua/rus/press/39/.

Глоба О. Перехід права власності на об’єкти нерухомості на підставі договорів про їх відчуження: [Електронний ресурс] / О. Глоба // Юридичний журнал. – 2004. – № 6. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1242.

Головченко В., Головченко О. Питання легітимності ризиків за договором купівлі-продажу майнових прав на житло // Віче. - 2011. - № 24. - С. 5-7.

Дмитришин В. Співвідношення договорів розпорядження майном та договорів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності E 4/2010. - С. 67-74.

Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / за ред. О. В.Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

Договірне право. Особлива частина: Навч. посібн. / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова та ін.; за ред. О. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

Красна О. Форс-мажорне застереження в контексті звільнення від відповідальності за Віденською конвенцією про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року // Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. - Київ: Юстініан, 2012. - № 1. - С. 44-49.

Крижна В. М. Майнові права інтелектуальної власнсоті як предмет цивільно-правови договорів / В. Крижка // Вісник господарського судрочинства. - № 5. - 2008. - С. 119.

Крижна В. Загальна характеристика договорыв щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності / В. Крижна // Право України. - 2004. - № 9. - С. 68-69.

Поляник К. Договір купівлі-продажу як підстава виникнення права власності на нерухомість / К. Поляник // Вісник Львів. ун-ту. Серія юрид. – 2010. – Вип. 50. – С. 187-195.

Поляник К. Визнання правочину купівлі-продажу нерухомості недійсним // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. Серія юрид. 2011. Вип. 54. С. 239–244.

Поляник К. Особливості договору купівлі-продажу житла // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ. Серія юрид. 2010. Вип. 51. С. 203–210.

Постанова Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17 червня 1992 р. № 2471-XII // Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 35. – Ст. 517.

Проблемні питання у застосуванні Цивільного та Господарського кодексів України / За ред. Яреми А. Г., Ротаня В. Г. – К.: Реферат, 2005. – С. 241.

Саврук С. Купівля-продаж земельних ділянок під забудову: окремі особливості та новели правового регулювання // Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. - Київ: Юстініан, 2010. - N 10. - С. 59-61.

Саврук С, Купівля-продаж земельних ділянок під забудову: окремі особливості та новели правового регулювання // Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. - Київ: Юстініан, 2010. - N 12. - С. 92-94.

Ханик-Посполітак Р. Ю. Поняття та предмет договору купівлі-продажу в Українському та Європейському праві: порівняльний аналіз // [Електронний ресурс] http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/law/2009_90/17_khanyk_pospolitak_ryu.pdf

Коташевська Т. Нюанси «простої» купівлі-продажу// Юридическая практика + судовий випуск 2010 №12 (30 грудня) с.10

Поповченко О. «Обережно: біржі або купівля-продаж нерухомості без участі нотаріуса»// Мала енциклопедія нотаріуса 2005 №5 с.46-48

Збірник типових договорів з можливістю копіювання: купівля-продаж, аукціон, ярмарок, консигнація, сумісна діяльність, застава, концесія, комісія. 2006р.

Коташевська Т. Купівля-продаж нерухомості: підготуйтесь правильно!// Бизнес.Бухгалтерія 2006р. 18(8 травня) с.60-62

Кобилярський В. Купівля-продаж земельних ділянок: як це відбувається сьогодні// Бизнес. Сборник систематизированного законодательства 2008р. 6 червня с.127-133.

Бондарева О. Купівля-продаж іноземної валюти: нові податкові правила//Бизнес.Бухгалтерія 2011 №23 с.60-64.

Кальніченко А. Деякі питання, що можуть виникати при укладанні договорів купівлі-продажу земельних ділянок// Мала енциклопедія нотаріуса: науково-практичний журнал 2006 №3 с.49.

Бевз О.В. Проблеми реалізації переважного права купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення// Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні. Тези доп. на Всеукр.наук. конф. ад’юнктів, аспірантів та здобувачів 28 вересня 2007р. с.9-12.

Договори купівлі-продажу земельних ділянок державної і комунальної власності. М.Долинська// Нотаріат для вас 2012 №5 с.9-14

Цірат Г. Вимоги до угод та договорів купівлі-продажу, на підставі яких виникає міжнародне обтяження рухомого обладнання// Юридична Україна 2010 №6 с.47-51.

Павлова Н.В. Окремі аспекти запобігання шахрайству при укладенні громадянами угод щодо купівлі-продажу житла// Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України 2007 №2(33) с.278-286.

Купівля-продаж нерухомості. Т.Ніколаєва//Юридичний вісник України 2004р. №23 (5-11 червня) с.13.

Волинець А. Купівля руки пече, а продаж гріє: [Викуп земельних ділянок] //Адвокатура 2005 №13 (13-14, 28 липня) с.7.

Теньков С. Купівля-продаж кредитних портфелів// Юридичний вісник України 2010 №27 (3-9 липня) с.10.

Науковий висновок щодо колізії переважних прав співвласника на купівлю частки (ст.362 ЦК) та наймача на купівлю предмета найму (ч.2 ст.777 ЦК). Спасибо-Фатєєва І., В.Крат// Мала енциклопедія нотаріуса 2008 №1 с.63-65.

 

Тема 3. ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

 

План

1. Поняття та правова природа договору дарування

2. Сторони в договорі дарування

3. Права та обов'язки сторін у договорі дарування.

4. Форма договору договору дарування

5. Розірвання договору дарування

 

Аналіз першого питання передбачає розгляд поняття та юридичної характеристики договору дарування. Також необхідно зробити порівняння договору дарування з іншими договорами які регламентують перехід права власності (поставки, міни, купівлі-продажу, контрактації).

Розкриваючи друге питання, слід надати правову характеристику сторонам договору дарування. Навести специфіку правового статусу дарувальника і обдаровуваного.

Третє питання передбачає розгляд динаміки відносин між сторонами договору купівлі-продажу.

Далі необхідно чітко визначитись з формою договору дарування. При аналізі цього питання потрібно звернути увагу на момент укладення договору залежно від предмету договору дарування.

При розгляді останнього питання необхідно зупинитися на підставах, наслідках, та взагалі правовій можливості розірвання договору дарування після його укладення і виконання належним чином.

 

Список нормативних актів

та додаткової літератури

 

Цивільний кодекс України - Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV.

Про нотаріат: Закон України від 02.09. 1993 р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верхов. Ради України. – 1993. - № 39. – Ст. 383.

Договір дарування за новим ЦК [Текст] // Юридичний журнал. – 2004 №6, с. 91-92.

Цивільний кодекс України. Зобов’язальне право. Глава 55. Договір дарування [Текст] / Коробейнікова І. // Закон і бізнес – 2004 №7, с.4.

Підпис із бантиком: (Договір дарування) [Текст] / Є.Підлісний // Український юрист – 2004 №9, с.50-53.

Правова характеристика договору дарування речей та його місце в системі цивільного законодавства України [Текст] / С.О.Сліпченко // Право і безпека – 2004 №2, с.174-177.

Процедура дарування частини земельної ділянки [Текст] / С. Гаврилова // Мала енциклопедія нотаріуса – 2005 №5, с.66.

Значення волі та волевиявлення у договорі дарування [Електронний ресурс] А.М.Ісаєв // Ученые записки Таврического национального университета №3 Юридические науки 2005, с.128-134.

Договір дарування [Текст] / Л.М.Горбунова; - к: Поліграф – Експрес 2006, с.35.

І дарованому коню в зуби дивляться. Дарувальник може відмінити дарування до вручення подарунка. І навіть після але вже через суд. [Текст] / Н.Вєтрова // Закон і бізнес – 2006. № 26, с. 11.

Правовий статус та режим майна за договором дарування / Є.Клюєва // Вісник прокуратури. – 2006 №4, с.92-95.

Можливість встановлення особистого сервітуту в договорі дарування [Текст] / І.В. Спасибо-Фатєєва // Мала енциклопедія нотаріуса: Науково-практичний журнал. 2006 № 5, с.32-35.

Договір дарування в нотаріальній практиці [Текст] / А.Єрух, Ю.Козяков // Мала енциклопедія нотаріуса: Науково-практичний журнал. 2006 № 5, с.10-13.

Договір дарування квартири [Текст] / О. Бортошко // Вісник Пенсійного фонду України – 2006 №12, с.26-27.

Розірвання договору дарування [Текст] / Юридичний вісник України – 2006 № 46, с.13.

Дарування майнових прав [Текст] / Ю.Васага // Vivat Justitia! Вип.6. Міжнар. студент. наук.-юрид. альманах – Львів нац..ун-т ім. Івана Франка 2006. С.43-46.

Деякі особливості посвідчення договору дарування житла [Текст] В.Марченко // Мала енциклопедія нотаріуса. Наук.-практ. Журнал 2006 № 4, с.32.

Особливості дарування як способу безвідплатного передання майна у власність [Текст] О.Яворська // Вісник Львівського у-ту. Серія юридична. Вип.49 – 2007, с.135-143.

Історія розвитку договору дарування [Текст] А.А.Ісаєв // Проблеми законності. Вип. 90 – 2007, с.66-71.

Науково-правовий висновок з питання застосування Цивільного кодексу України до вимог про недійсність правочинів, зокрема догов. Дарування. / О.П.Печений // Мала енциклопедія нотаріуса – 2007 №2, с.73-74.

Правова характеристика договору дарування речей та його місце в системі цивільного законодавства Укр. [Текст] / О.М.Джавалюк // Проблеми цивільного права і процесу : Матер. наук-практ. конф. 31 травня 2008 – х. : Харк. нац. ун-т. внутр. справ 2008, с.399-400.

Договір дарування за цивільним кодексом Укр. [Текст] : автореф.дис.канд.юрид.наук:12.00.03 Цивільне право, сімейне право, цивільний процес. Міжнародне приватне право / А.М.Ісаєв – х.Б. 2009.

Особливості договору дарування [Текст] В.Новікова // Підпрємн., господ. І право 2009 №1. с.14-17.

Особливості укладання договору дарування юридичними особами [Текст] / Є.М.Клюєв // Законодавство Укр. Проблеми та перспективи розвитку: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ.конф. (27-31 січня 2009 року М.Косів ) Вип.10.

Цінні папери як предмет договору дарування / О.Розгон //Мала енциклопедія нотаріуса 2009 № 6, с.129-137.

Договір дарування за ЦК України : монографія Націон.юрид.акад.Укр. імені Ярослава Мудрого 2010, с.224.

Загальні особливості договору дарування нерухомого майна та його оформлення [Текст] / С.Кіміч // Підприємництво, господарство і право- 2010 №3, с.72-74.

Як посвідчити договір дарування нерухомого майна [Текст] / А.Тодорович // Юридичний вісник України – 2011 № 1, с.21.

Особливості укладання договору дарування [Текст] / Ю.В. Логвиненко // Бюлетень міністерства юстиції Укр. 2011 №3, с.130-135.

Договори дарування та довічного утримання: що вигідніше? О.Сакович // Юридичний журнал – 2011 №9, с.112.

Особливості правового регулювання договору дарування з обов’язком обдаровуваного на користь третьої особи /О.Кузьмич // Юридична Україна 2011 № 6, с.68-72.

Щодо форми договору дарування [Текст] / А.М.Ісаєв // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законод.: матеріали між.наук.практ.конф. присвяченої пам'яті В.Н.Маслова 25 лютого 2011.

Договірна та не договірна концепції даоування як цив.-правового інституту/ А.М. Ісаєв // Актуальні проблеми цивільного права: матер. «круглого столу» присвяч.. пам’яті проф. Ч.Н.Азімова 23 грудня 2010, с.74-75.

«Неоднозначні поняття» договору дарування Братель О.Г. // Інформаційні стратегії в глобальному управлінні : матер.міжнар.наук.-практ.конф. ( Київ 29 жовтня 2011), с.101-103.

Заповіт та договір дарування як способи розпорядження майном П.П.Городко // Бюлетень Мініст. Юстиції Укр. 2012 №8, с.179-171.

Особливості тлумачення положень договору дарування О.Братель // Підприємництво, госп-во і право 2012 №1 , с.35-37.

Особливості посвідчення договорів дарування і пожертви М.Долинська // Нотраіат для вас № 4, с.52-56.

Роз’яснення МЮУ Договір дарування 16.03.2011.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 161; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.006 с.)