Кафедра комерційної діяльності та підприємництва 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра комерційної діяльності та підприємництваКафедра комерційної діяльності та підприємництва

 

 

Бізнес-план

 

 

Завдання та методичні вказівки до лабораторних

занять для студентів всіх спеціальностей

 

 

Підлягає поверненню до університету ,

примірник № _____

 

Полтава, 2004 р.

 

Автори: Юрко Ігор Вікторович, к.е.н., доцент

Хурса Михайло Михайлович, к.е.н., доцент

Брацун Алла Олегівна, асистент

Герасименко Валерій Сергійович, викладач-стажист

Рецензенти: Маркіна І.А., к.е.н., доцент, зав.кафедри менеджменту ПУСКУ

Скляр Г.П., к.е.н., доцент, директор МІПК

 

 

Методичні вказівки обговорені та рекомендовані для використання в навчальному процесі на засіданні кафедри комерційної діяльності та підприємництва

“___”_____________2004 р.

Протокол № _______

Зав.кафедрою ______________ Балабан П.Ю.

 

“УЗГОДЖЕНО”

Голови методичних комісій факультетів

фінансів і обліку ________________ Моторний Ю.В.

товарознавчо-комерційний ______________ Юдичева О.П.

економіки і менеджменту ______________ Брюкова Н.П.

“УЗГОДЖЕНО”

Начальник навчального відділу

_____________________ Герман Н.В.

“___”_____________2004 р.

ВСТУП

Курс “Бізнес-план” являє собою комплексну навчальну дисципліну, орієнтовану на підготовку кваліфікованих спеціалістів підприємницького типу.


Основною метою семінарських і лабораторних занять курсу “Бізнес-план” є оволодіння комплексом знань і умінь для планування всіх етапів підприємницького циклу і складання бізнес-плану за допомогою засобів комп’ютерної техніки. В процесі вивчення курсу у студентів формуються навички обґрунтування економічної цілеспрямованості направлень діяльності фірми (стратегій, концепцій, проектів); розвивається комплекс аналітичних, прогностичних, інноваційних здібностей, необхідних майбутньому підприємцю для розрахунку очікуваних фінансових результатів; студенти розвивають вміння визначати джерела фінансування реалізації проекту, а також оцінювати результативність і підвищувати конкурентоспроможність підприємницької діяльності.

На лабораторних заняттях з курсу “Бізнес-план” застосовуються програма на ПЕОМ “Microsoft Excel”, а також поглиблено вивчається автоматизована система планування і експертизи інвестиційних проектів “Project Expert” (версія 7).

Плани семінарських занять

Семінарське заняття № 1.

Тема: “Предмет, зміст та завдання курсу “Бізнес-план”

1. Характер i змiст курсу "Бізнес-план", зв’язок з іншими дисциплінами.

2. Сутність бізнес-планування.

3. Місце бізнес-планів в системі стратегічного планування.


4. Цілі та задачі складання бізнес-планів.

5. Для кого складаються бізнес-плани ?

6. Загальні принципи та особливості при розробці бізнес-плану для підприємств та організацій різних сфер діяльності.

Література для підготовки:

1. Юрко І.В., Хурса М.М. Бізнес-план. Опорний конспект лекцій. – Полтава, ПУСКУ, 2001, стор.4-7.

2. Бизнес-план: Методические материалы / Под ред.проф. Р.Г.Маниловского. - М.: Финансы и статистика, 1997, стор. 4-14.

3. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник . – К.: КНЕУ, 1999, стор.. – стор. 5-20

 

Завдання для ділової гри “Конвертор”

Варіант 1

Ви – лідер держави з централізованою плановою економікою. Основна галузь економіки повністю залежить від імпорту сировини. Міністр цієї галузі розподілив імпортовану сировину між підприємствами-виробниками нерівномірно, поставивши в кращі умови групу директорів – своїх прибічників і старих друзів. Поки що про це відомо тільки Вам і міністрові, тому що розподілення здійснене лише на “папері”. Міністр – активний, хоче влади. Свара з ним може обернутися для Вас протистоянням із його прибічниками, що мають певну політичну силу в суспільстві. Якщо зробити вигляд, що нічого не відбувається, то це призведе до невдоволення інших директорів підприємств і колективів цих підприємств. Баланс сил невідомий. Ваші дії ?

Варіант 2.

Ви – президент держави зі змішаною економікою. В країні існує дві форми власності на засоби виробництва: державна й приватна. Парламент прийняв рішення, за яким державні підприємства отримують сировину з централізованих джерел і повинні виконувати велике держзамовлення, практично позбавляючи їх можливості продавати свою продукцію за кордон, а приватні фірми мають право виходити на світовий ринок, закуповувати там сировину, продавати свою продукцію, а держзамовлення не мають. Директори державних підприємств не згодні з таким рішенням, вважаючи, що фірми мають занадто пільгові умови, а державні підприємства потрапили у важке становище. Обмеження прав фірм викликає їх активну протидію, а вони мають значну підтримку в парламенті. Може постати питання про відставку президента. Відмова від підтримки державних підприємств погрожує економічними негараздами й появою безробітних, які будуть впливати на членів парламенту, настроюючи їх проти президента. Ваші дії ?

 

Варіант 3.

Ви – президент держави з децентралізованою ринковою економікою. Під тиском підприємців парламент прийняв закон, що дозволяє обіг на території країни, крім власної, іноземної валюти. Виникає загроза відмови підприємців від національної валюти і її витіснення міжнародною, що дає можливість легше закуповувати імпортну сировину й предмети споживання. Ви втрачаєте можливість управляти економічними процесами за рахунок регулювання кількості грошей в обігу. Ви можете використати право вето, але це більш за все викликає негативну реакцію в парламенті й загрозу відставки. Ваші дії ?

Тематика рефератів до семінарського заняття № 1:

1. Сучасний стан бізнес-планування в економіці України.

2. Застосування бізнес-планів на підприємствах малого бізнесу.

3. Розробка бізнес-планів для отримання інвестицій.

4. Особливості складання бізнес-планів при приватизації підприємств.

 

Семінарське заняття № 2.

Тема: “Структура та зміст розділів бізнес-плану”

1. Структура бізнес-плану.

2. Основний зміст розділів бізнес-плану.

3. Технологія складання бізнес-плану.

4. Вимоги до написання бізнес-плану.

5. Огляд інформації, що застосовуються для складання бізнес-планів.

Примітка. Студенти на семінарському занятті повинні ознайомитися з вимогами до структури бізнес-плану Європейського банку реконструкції і розвитку (додаток А) , прикладами індивідуальних бізнес-планів, а також вибрати тему та об’єкт бізнес-планування для розробки власного проекту.

Література для підготовки:

1. Юрко І.В., Хурса М.М. Бізнес-план. Опорний конспект лекцій. – Полтава, ПУСКУ, 2001, стор.8-20.

2. Бизнес-план: Методические материалы / Под ред.проф. Р.Г.Маниловского. - М.: Финансы и статистика, 1997, стор. 15-26.

3. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник . – К.: КНЕУ, 1999, стор.. – стор. 21-51.

Тематика рефератів до семінарського заняття №2:

1. Технологія складання бізнес-планів.

2. Особливості змісту розділів бізнес-плану в залежності від мети планування.

3. Висвітлення в резюме стратегії фірми.

4. Як писати супроводжувальний лист ?

ЛАБОРАТОРНІ ЗАВДАННЯ

 

Лабораторні заняття № 1-2.

Тема: “Використання табличного процесору “Microsoft Excel” для складання техніко-економічного обґрунтування проекту” (4 години)

Мета заняття: ознайомитись з комп’ютерною технологією складання техніко-економічного обґрунтування проекту, розрахувати на ПЕОМ фінансово-економічні показники проекту створення комбайнової станції.

Завдання.За допомогою табличного процесору “Microsoft Excel” зробити техніко-економічне обґрунтування закупівлі комбайну на основі даних, що наводяться.

Порядок виконання завдання.

1. Познайомитися з текстовою частиною техніко-економічного обґрунтування проекту створення комбайнової станції “Зерно Полтавщини” (додаток Б).

2. На основі наведених даних (таблиця 1) розрахувати валовий доход від надання послуг комбайном E-525H, виходячи з трьох моделей розвитку ситуації на ринку сільськогосподарських послуг (песимістичної, оптимістичної та середньої).

Таблиця 1.

Дані про роботу комбайна Е-525Н

  Песимі-стична Оптиміс-тична Середнє
  Модель модель  
1.Продуктивність комбайна, га/год.
2. Час роботи комбайна, год./добу
3. Час роботи на уборці, діб :
- ранні зернові (пшениця, жито)
- кукурудза
- соняшник
4. Урожайність, ц/га      
- ранні зернові (пшениця, жито)
- кукурудза
- соняшник 20,5
5. Натурооплата за уборку урожаю, %       22,5
6. Ціна, дол.США за тону      
- ранні зернові (пшениця, жито) 157,5
- кукурудза 136,5
- соняшник 179,5

 

3. Використовуючи результати розрахунків валового доходу та форму і дані про витрати наведені в таблиці 2, знайти чистий прибуток в доларах США та українській національній валюті.

 

Таблиця 2. Прогноз прибутку, прогноз руху грошових коштів за перший рік на 1 комбайн

Курс долару США - 5,34

     
п/п Назва показника дол.США грн.
1. Валовий доход від реалізації послуг    
2. ПДВ    
3. Чиста выручка від реалізації (р.1-р.2)    
4. Операційні витрати:    
5. Вартість комбайна  
6. Амортизація ( 20 % від р.5)    
7. Матеріали для обслуговування комбайна  
8. Дизтопливо (12 тонн x 250 дол.)  
9. Заробітна плата комбайнерів з нарахуваннями (2 чол.)    
Зарплата слюсаря (0,4 ставки) та механіка (0,2 ставки)  
Оренда ангару (100 кв.м x 1,06 дол.x 12міс.)  
Оренда сховища для ГСМ  
Оренда бензовозу  
Оренда технічного автомобіля  
Зберігання на ХПП ( 1 т x 4,3 дол. x 3 міс. x1660 т)    
Зв’язок (радіотелефони)  
Витрати на відрядження  
Витрати на маркетинг  
Всього операційних витрат (р.6+...+р.18)    
Виплата процентів за кредит (58000 дол. x 25 %)  
21. Валовий прибуток (р.3-р.19-р.20)    
22. Податок на прибуток (30% від р.21)    
23. Чистий прибуток    

4. Построїти графіки залежності чистого доходу від обсягу наданих послуг і структури витрат, зробити висновки по обрахованому техніко-економічному обґрунтуванню.

 

Лабораторне заняття № 3.

Тема: “Автоматизація розрахунку бізнес-плану. Загальна характеристика системи PROJECT EXPERT - 7 ”

( 2 години).

Мета заняття: ознайомитись із загальною характеристикою системи Project Expert, студентам отримати навички роботи в системі Project Expert на прикладі вже створеного бізнес-плану, познайомитися із умовами наскрізної задачі по розливу води в ПЕТ-пляшки (додаток В)

Перелік наочних приладь та інших ТЗН: комп’ютери, система Project Expert – 7, приклад створеного бізнес-проекту.

Домашнє завдання. Підготувати загальні дані для розрахунку власного проекту (таблиці 1, 2, 3 додатку Г).

 

Лабораторне заняття № 4.

Тема: “Програма “PROJECT EXPERT”. Опис проекту та фінансової ситуації на ринку” ( 2 години)

Мета заняття: навчитися створювати бізнес-проекти в системі Project Expert, робота з розділами “Проект”, “Компанія”, “Оточення” системи Project Expert.

Завдання.За допомогою системи Project Expert

- ввести дані про загальні положення проекту організації розливу води в ПЕТ-пляшки згідно з методичними рекомендаціями (додаток В);

- вирішити задачі 1-5, що викладені нижче;

- розпочати створення власного проекту – в розділах “Проект”, “Компанія”, “Оточення”, ввести дані підготовлені дома.

Домашнє завдання. Підготувати опис технологічних етапів для розрахунку власного проекту (таблиця 4 додатку Г).

Задача №1.

Приватний підприємець Друкер Д.Й. планує відкрити перукарню Завдання.Занесіть в базу даних проекту в діалозі “Продукти/послуги” інформацію про послуги, надання яких передбачається проектом: жіноча стрижка, чоловіча стрижка, сушка волосся, укладка волосся, фарбування волосся: коротке волосся, волосся середньої довжини, довге волосся, комплекс по укріпленню волосся

Задача №2.

Через збитковість їдальні "Каштан" було прийнято рішення про реконструкцію їдальні в ресторан.

Завдання.Занесіть в базу даних проекту в діалозі “Продукти/послуги” інформацію про продукцію, реалізація яких передбачена проектом: бутерброди, холодні закуски, салати, гарячі закуски, перші страви, другі страви, гарячі страви, десерти, безалкогольні напої, алкогольні напої. В яких розділах відображаються введені дані по продуктах та послугах?

Задача №3.

Діюче підприємство “Альтаір” розпочинає проект виробництва нової продукції. При цьому на момент початку проекту на рахунку підприємства є 28300 грн. В проекті будуть задіяні будівля вартістю 250000 грн. з терміном амортизації 30 років і процентом зносу 20%, обладнання вартістю 23000 грн. з терміном амортизації 5 років і процентом зносу 60%, нематеріальних активів вартістю 4200 грн. з терміном амортизації 2 роки і процентом зносу 25%. Закуплені комплектуючі для нових товарів в кількості 700 шт. із собівартістю 4,50 грн. за шт. Підприємство має заборгованість перед продавцями в розмірі 15400 грн. з періодом погашення – 2 місяці, непогашений кредит в розмірв 100000 грн. з щомісячною виплатою суми кредиту і процентів на строк 2 роки під 25% річних. Розрахуйте баланс підприємства на початок проекту.

Задача №4.

В комплекс громадського харчування входить ресторан і бар, які реалізовують лікеро-горілчані вироби, при цьому на бар припадає 40% реалізації. Введіть структуру компанії для аналізу діяльності підрозділів і оцінки їх вкладу в загальний фінансовий результат.

Задача №5.

Інфляція в перший рік проекту склала по збуту власної продукції – 8%, по матеріалам і комплектуючим – 12%, по загальним витратам – 9%, по зарплаті – 15%, по нерухомості – 10%. Проект розраховується на 5 років. Передбачається зменшення інфляції на 5 процентів щорічно до попереднього року. Розрахувати темпи інфляції по об’єктах і роках проекту.

 

Лабораторне заняття № 5.

Тема: “Програма “PROJECT EXPERT”. Планування техноло-гіного процесу в інвестиційному плані” ( 4 години)

Мета заняття: навчитися створювати календарний план проекту в системі Project Expert, робота з розділом “Інвестиційний план” системи Project Expert.

Завдання.За допомогою системи Project Expert

- ввести дані про активи і ресурси проекту, розробити календарний план організації розливу води в ПЕТ-пляшки згідно з методичними рекомендаціями (додаток В);

- вирішити задачі 6-9, що викладені нижче;

- розпочати створення власного проекту – в розділі “Інвестиційний план”, ввести дані підготовлені дома.

Домашнє завдання. Підготувати дані про обсяги збуту і ціну товарів для розрахунку власного проекту (таблиця 5 додатку Г).

Задача №6.

Приватний підприємець Друкер Д.Й. планує відкрити перукарню. Для початку роботи перукарні необхідні кошти, які мають бути використані за наступними напрямками:

Етапи початкових капітальних вкладень і підготовчих робіт: купівля приміщення (132500 грн.); нотаріальне оформлення купівлі приміщення (500 грн.); ремонт приміщення: внутрішня перебудова (1800 грн.), заміна опалювальної системи (1200 грн.), системи водопостачання (1600 грн.), заміна 4 віконних рам (по 480 грн. за 1 шт.), установка броньованих дверей (1000 грн.), заміна підлоги (3200 грн.), ремонт стелі та стін (1200 грн.), інші внутрішні роботи (1500 грн.); купівля і установка сантехніки (630 грн.); купівля і установка кондиціонеру (5000 грн.); установка сигналізації і оформлення підприємства в охоронній фірмі (800 грн.); юридичне оформлення нового підприємства (500грн.), отримання дозвільної документації на право надання послуг (200 грн.), благоустрій прилеглої території (1500 грн.); закупка обладнання: крісла (4 шт. по 250 грн.), перукарські столи з дзеркалами (4 шт. по 500 грн.), фен (2 шт. по 800 грн.), допоміжне обладнання (600 грн.); отримання висновків санепідемстанції (70 грн.); купівля інвентарю, косметичних засобів (1800 грн.).

Етап "виробництво" у даному випадку позначає надання перукарських послуг (див. умови задачі 1).

Завдання. Складіть календарний план початкових капітальних вкладень і підготовчих робіт. Визначте загальну суму капітальних витрат.

Задача №7.

Підприємство ООО "Планета" планує організувати виробництво і продаж комп'ютерів. Для цього йому необхідно провести наступні підготовчі роботи: купівля зборочної лінії (40 тис. дол.), доставка, установка і наладка лінії (1500 грн.), навчання персоналу (1200 грн.), купівля додаткового обладнання (3 тис. дол.), укладання договорів на поставку деталей, запчастин, комплектуючих (4200 грн.), купівля офісних меблів (1850 грн.), купівля комплектуючих (13700 грн.), проведення рекламних заходів (820 грн.)

Етап "виробництво" у даному випадку позначає реалізацію наступних продуктів: комп'ютери, монітори, струминний принтер, лазерний принтер

Завдання. Складіть календарний план початкових капітальних вкладень і підготовчих робіт. Визначить загальну суму капітальних витрат у гривнях і доларах США.

Задача №8.

Колишній фасувальний цех, що належить КТЦ "Пушкарівський" планується відремонтувати і здати в оренду приватному підприємцю, який розмістить там магазин по продажу мобільних телефонів.

Для початку роботи магазину необхідні кошти, які мають бути використані за наступними напрямками: укладання договору про оренду, одержання ліцензії на операторські функції і витрати на узгодження всіх документів, купівля обладнання для торгового залу (у вартість обладнання входить доставка і установка), купівля офісних меблів, купівля оргтехніки, оформлення і оздоблення офісу, реклама у ЗМІ, підбір кадрів, купівля мобільних телефонів і аксесуарів до них.

Етап "виробництво" у даному випадку позначає реалізацію наступних продуктів: мобільні телефони "Nokia", "Eriksson", "Samsung", "Motorola", "LG", сервісні послуги (переадресація з прямого номера на номер UMC, печатний детальний рахунок, користування голосовою поштою), аксесуари.

Завдання. Складіть календарний план початкових капітальних вкладень і підготовчих робіт. Самостійно визначте вартість і тривалість кожного етапу і розрахуйте загальну суму капітальних витрат у гривнях і доларах США.

Задача №9.

Будівництво адміністративного будинку загальною вартістю 1000000 гривень планується завершити за 9 місяців. Визначити накопичену амортизацію будинку до кінця першого року проекту при загальному терміну амортизації будинку 50 років.

 

Лабораторне заняття № 6.

Задача №10.

Мініхлібопекарня розпочинає випуск хлібобулочних виробів з п’ятого місяця від початку проекту. Передбачається випущену продукцію продавати в такій кількості:

- хліб білий – 3000 шт. за місяць за ціною 1,30 грн. за шт.;

- хліб житній – 4000 шт. за місяць за ціною 1,20 грн. за шт.;

- булочні вироби – 2000 за місяць за середньою ціною 0,9 грн. за шт.

Завдання. Визначте щорічний товарооборот мініхлібопекарні на протязі 3 років, якщо передбачено щорічне (на 1.10) збільшення обсягу продажу на 10 % і зниження ціни на 5 коп.

Задача №11.

Консервний завод розробляє проект випуску нової продукції. Згідно з проектом планується реалізовувати щомісячно варення вишневе в кількості 3 тис. банок через власну мережу за ціною 2,55 грн., 20 тис. банок оптом за ціною 2,40 грн. і експортувати 30 тис. банок за ціною 0,6 дол. США.

Завдання. Визначте загальну суму надходжень грошових коштів по місяцях проекту і по кожній товарній позиції. Побудуйте графік.

Задача №12.

Пивоварня випускає пиво 3 сортів: світле, темне і біле. Розрахуйте річні обсяги пива і надходження грошових коштів, якщо щомісячний мінімальний випуск світлого пива складає 5000 л (ціна – 3, 1 грн./л), темного пива – 3500 л (ціна – 3,25 грн./л), білого пива – 1250 л (ціна – 3,30 грн./л). При розрахунках врахуйте сезонність збуту продукції: у квітні-травні збільшення реалізації на 40%, у червні-серпні – на 70%, вересні-жовтні – на 20%.

Задача №13.

Початок проекту тривалістю 1 рік – 01.01.2003 р. Максимальний обсяг збуту продукту складає 550 одиниць на місяць. Однак через фактор сезонності в червні обсяг збуту на 10%, у липні – на 20% і в серпні – на 10% менше максимального.

Завдання. Розрахувати загальна кількість продукції, що буде продано протягом проекту.

Задача №14.

На 01.01.2005 р. вартість продукту на внутрішньому ринку 110 грн., а вартість його аналога на зовнішньому ринку 30 доларів США. Передбачається, що ціна продукту на внутрішньому ринку буде зростати щомісяця на 3%, у той час як ціна його аналога закордоном буде збільшуватися на 0,3% на місяць. Співвідношення курсів валют на 01.01.2005 р. складають 5 гривень/долар, а темпи зростання курсу долара стосовно гривні складають 1% на місяць. У якому місяці ціна на продукт перевищить ціну на його закордонний аналог?

Задача №15.

Приватний підприємець Коломієць А.Г. планує відкрити магазин, який буде спеціалізуватися на продажі відеотехніки. Інформація про прогнозовані об’єми збуту та ціну:

- Відеокамери в асортименті:

а) JVC GR – AX55 за ціною 760 грн. Об’єм 56 одиниць на рік;

б) Panasonic NV-G2 за ціною 760 грн. Об’єм 63 одиниць на рік;

в) Panasonic NV-S20 за ціною 780 грн. Об’єм 75 одиниць на рік;

- Відеомагнітофони та відеоплеєри в асортименті:

а) DVD player SVEN HD-1050 за ціною 702 грн. Об’єм 32 одиниць на рік;

б) відеомагнітофон Philips тип VR 570 за ціною 1069 грн. Об’єм 17 одиниць на рік;

в) відеотелефон за ціною 1350 грн. 12 одиниць на рік.

Завдання. Розрахувати середній щомісячний товарооборот магазину.

Задача №16.

Початок проекту тривалістю 1,5 року – 01.01.2005 р. «Продукт 1» продається в кількості 100 штук щомісяця, «Продукт 2» – у кількості 115 штук. Для «Продукту 1» ціна збуту в першому місяці проекту складає 100 грн. за штуку, а темпи зростання ціни внаслідок інфляції складають 15% річних. Для «Продукту 2» значення відповідно рівні 90 грн. і 10% річних. У якому місяці проекту надходження від продажів «Продукту 1» перевищать надходження від продажів «Продукту 2».

 

Лабораторне заняття № 7.

Тема: “Програма “PROJECT EXPERT”. План персоналу”

( 2 години)

Мета заняття: навчитися планувати кількість персоналу і організаційну структуру організації в системі Project Expert, робота з підрозділом “План персоналу“ розділу “Операційний план” системи Project Expert.

Завдання.За допомогою системи Project Expert

- ввести дані про персонал проекту організації розливу води в ПЕТ-пляшки згідно з методичними рекомендаціями (додаток В);

- вирішити задачі 17-20, що викладені нижче;

- розпочати створення власного проекту – в підрозділі “План персоналу”, ввести дані підготовлені дома.

Домашнє завдання. Підготувати дані про відрядну заробітну плату і матеріали і комплектуючі підприємства для розрахунку власного проекту (таблиці 7, 8 додатку Г).

Задача №17.

Підприємство “Щаслива зірка” планує організувати діяльність по продажу косметики та парфумів. Занести до бази даних штатний розклад підприємства, який включає такі посади і оклади: директор – 2300 грн. за місяць, гол. бухгалтер – 2000 грн., гол. менеджер – 1500 грн., продавець (6 осіб) – 500 грн., маркетолог – 800 грн., прибиральниця (2 особи) – 200 грн., охоронець (2 особи) – 700 грн.

Завдання. Визначте фонд оплати праці за рік.

Задача №18.

Комбінат хлібопродуктів в зв’язку з розширенням виробництва планує збільшити кількість виробничих працівників на 14 одиниць на період виробництва, яке почнеться з липня (початок проекту – травень), із зарплатою 450 грн. За напруженість у праці передбачається збільшення зарплати в період з вересня по листопад на 60 %.

Завдання.Розрахувати суму збільшення фонду оплату праці за рік.

Задача №19.

Мале підприємство “Авто-рем” здійснює ремонт автомобілів. Штатний розклад підприємства включає директора (оклад – 1200 грн. на місяць), бухгалтера (950 грн.), менеджера (900 грн.), 3 автослюсарів (750 грн.), електрика (800 грн.). Відрахування в фонди складають 37,68 % від фонду заробітної плати.

Завдання.Розрахувати річну суму витрат на персонал.

Задача №20.

Страхова компанія “Гарант” планує перейти на систему заохочування страхових агентів від обсягів наданих страхових послуг кожним агентом. Передбачається виплачувати страховому агенту мінімальну заробітну плату (247 грн.) і відрядну заробітну плату в розмірі 20 % від суми наданих страхових послуг.

Завдання.Розрахувати середньомісячну заробітну плату та річну суму витрат на оплату праці 1 страхового агента при річному наданні ним послуг на суму 40 тис.грн.

 

Лабораторне заняття № 8.

Задача №21.

Підприємство планує випуск нової продукції: вода мінеральна газована, вода питна негазована, вода солодка газована, сироп. Вартість витрат на 1000 1,5л пляшок однакова для всіх видів продукції і складає: електроенергія - 2,01$ US, ПЕТ-преформа - 48,00 $ US, пробка, етикетка, клей - 19,76 $ US, поліетилен 153/158 - 7,97 $ US. Крім того для виробництва 1000 1,5л пляшок води мінеральної газованої використовується вуглекислота вартістю 4,59 $ US; води солодкої газованоївуглекислота вартістю 4,59 $ US і концентрат (30,00 $ US); сиропуосновний компонент, бензонат натрію, підсолоджувач NutraSweet, лимонна кислота (187,40 $ US).

Завдання: розрахуйте собівартість сировини і матеріалів 1 пляшки кожного виду продукції в $ US.

Задача №22.

Підприємство “Комфорт” виробляє валянки. Розрахувати собівартість продукції, якщо на виготовлення 1 пари валянок 32 розміру використовується основний матеріал: 0,89 кг вовни нормальної за ціною 7,80 грн./кг; 0,5 кг вовни гребінної за ціною 7,60 грн./кг; 0,33 кг вовни овечої за ціною 4,00 грн./кг; 0,5 кг вовни корови за ціною 0,90 грн./кг; 0,39 кг вовни відновленої за ціною 2,00 грн./кг, а також допоміжний матеріал: 0,194 кг барвника чорного за ціною 5,25 грн./кг; 0,037 м полотна лляного за ціною 7,5 грн./м; 0,122 м мішковини за ціною3,13 грн./м; 0,019 м полотна транспортного за ціною 9,5 грн./м; 0,268 кг сірчаної кислоти за ціною 1 грн./кг.

Задача №23.

Підприємство „Полтавська здоба” планує організувати діяльність по виробництву та продажу хлібобулочних виробів. Для цього необхідно розрахувати витрати сировини, якщо для виробництва 1 кг хлібобулочних виробів використовується: мука – 0,5 кг за ціною 2грн./кг (втрати – 10 %), дріжджі – 0,015 кг за ціною 6 грн./кг, яйця – 1/2 шт. за ціною 0,32 грн./шт (втрати – 2 %), сіль – 0,02 г за ціною 0,03 грн./г, цукор – 15 г за ціною 0,27 грн./г, вода – 0,15 л за ціною 0,1 грн./л (втрати – 5%), олія – 0,01 л за ціною 4,60 грн./л, комбіжир – 0,005 г за ціною 7 грн./кг (втрати - 7%).

 

Лабораторне заняття № 9.

Задача №24.

Підприємство „Канцлер” планує організувати виробництво і продаж канцелярських товарів. Для успішної діяльності йому необхідно врахувати загальні витрати. Загальні витрати передбачені проектом: комунальне обслуговування – 300 грн./місяць, оренда приміщення – 1200 грн./місяць, оренда устаткування – 850 грн./місяць, поточний ремонт – 300 грн./місяць, рекламні заходи – 750 грн./місяць, утримання транспорту – 1000 грн./місяць.

Завдання: розрахувати щомісячні умовно-постійні витрати підприємства.

Задача №25.

Створюється страхова компанія. Необхідно розрахувати загальні річні витрати діяльності підприємства, якщо планується, що попередньо компанія буде орендувати на протязі 5 місяців приміщення з орендною платою 3400 грн. в місяць, в подальшому працювати в свойому офісі (витрати на утримання – 750 грн. в місяць). Витрати на охорону старого офісу плануються в розмірі 300 грн., нового офісу – 500 грн., витрати на електроенергію – 200 грн., пожежну охорону – 250 грн., рекламу – 1000 грн. щомісяця. Проектом передбачається щомісячне проведення аудиту з оплатою аудиторській фірмі 5 % від суми валового обсягу наданих страхових послуг.

Задача №26.

Транспортне підприємство планує здійснювати транспортні перевезення за кордон. Для цього воно планує в 3-му місяці проекту купити ліцензію вартістю 4500 грн. і провести дослідження ринку, на яке витратити в 4-му місяці проекту – 2300 дол.США, в 5-му – 4500 дол.США, в 6-му – 1800 дол.США. Середньомісячні загальні витрати складають 3700 грн. за місяць.

Завдання: розрахуйте річні загальні витрати на здійснення проекту в гривнях и доларах.

 

Лабораторне заняття № 10.

Задача №27.

Для відкриття нового підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю по обслуговуванню та гарантійному ремонту побутової техніки - сервісного центру "Samsung", необхідний капітал в сумі 75 тис. дол.

Громадянин Фісун Б.П. вносить в майбутній бізнес 15 тис. дол.

Громадянин Фісенко К.Л. - 18 тис. дол.

Громадянин Фесик Д.Т. - 20 тис. дол.

Громадянин Дмитренко А.П. - 11 тис. дол.

Громадянин Тімченко М.М. - 11 тис. дол.

Вартість однієї акції 100 дол.

Доля прибутку призначена на виплату дивідендів - 30%

Завдання. Занесіть в базу даних проекту в діалозі “Акціонерний капітал” список акціонерів та суму внеску кожного. Зазначте характеристики пакета акцій. Розрахуйте дивіденди для виплати акціонерам, якщо чистий прибуток склав 174 тис. грн..

Задача №28.

У рамках проекту тривалістю 1 рік планується збут «Продукту» дрібним і великим оптом у кількості відповідно 256 і 146 одиниць на місяць за єдиною ціною 1130 гривень. Прямі витрати на виробництво продукту складають 654 грн. за одиницю. Доставка продукції дрібнооптовим покупцям не здійснюватиметься. Витрати по доставці продукції великим оптовим покупцям складають 112 грн. за одиницю продукції і включені в ціну.

Завдання. Визначити розмір щомісячного валового прибутку в гривнях. Податки не враховувати.

Задача №29.

Початок проекту тривалістю 1,5 року – 01.01.2007 р. Випуск продукту планується здійснювати на 3-х виробничих лініях потужністю 100 одиниць на місяць кожна, пуск яких планується відповідно в 1, 7 і 11 місяцях проекту. Продукція буде повністю продаватися в тім же місяці, у якому вона вироблена, за ціною 10 гривень за одиницю при сумарних виробничих витратах 9 гривень за одиницю.

Завдання. Без обліку податків розрахувати NPV проекту в гривнях за умови дисконтування грошових потоків раз у рік по ставці 30 % річних.

Задача №30.

На момент початку проекту роботи з будівництва адміністративного будинку загальною вартістю 1000000 гривень виконані і профінансовані на 61%. Будівництво планується завершити за 6 місяців. Оплата робіт здійснюється 25 числа кожного другого місяця рівними частками. Яку суму в доларах США необхідно мати підприємству в момент початку проекту, щоб без додаткових запозичень розплатиться з будівельниками за умови, що курс долара складає 5,4 грн./дол. на початок проекту і зростання курсу долара складає 15% у рік. Оподатковування не враховувати, відповідь округлити з точністю до 1000 доларів.

 

Лабораторне заняття № 11.

ЗМІСТ І СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Короткі відомості про розробника бізнес-плану (ким підготовлений, адреса, П.І. автора і номери контактних телефонів).

Короткий опис проекту (мета проекту, розмір кредиту, що запитується, період користування кредитом і т.п.).

ІСТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА

- характер бізнесу (виробництво, послуги, торгівля і т.п.);

- форма і структура власності з вказівкою часток учасників;

- юридичний статус;

- юридична адреса.

УПРАВЛІННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ

1) Склад управління:

- засновники активні (що приймають участь в управлінні), інвестори і власники підприємства;

- Рада і її основні члени (при наявності);

- головні співпрацівники даного проекту.

2) Організаційна схема підприємства з вказівкою чисельності працівників кожного підрозділу і підприємства в цілому.

3) Кадрова політика, система заохочування праці.

ОПИС РИНКУ

- опис ринку і його можливостей (географія, ступінь насиченості, товари-аналоги, подібні товари, поточні і перспективні попит і обсяг продажу і т.п.)

- головні конкуренти в країні і за кордоном;

- які переваги Вашої продукції /послуг в порівнянні з тою, яку виробляють Ваші конкуренти ( наприклад: ціна, обслуговування, якість, імідж). Наведіть порівняльний аналіз у вигляді таблиці, що включає такі показники:

- доля ринку, що займає продукція (послуги) Вашого підприємства, перспективи росту;

- доля ринку, яку буде займати Ваша продукція (послуги) після впровадження проекту;

- ціни на Вашу продукцію (послуги);

- ціни на продукцію (послуги), що виробляється Вашими конкурентами;

- аналіз можливостей змін на ринку Вашої продукції (послуг) в майбутньому;

- джерела інформації по даному розділу.

СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ

- шляхи збуту і розподілу - підтвердить документально (договір на реалізацію/доставку товарів);

- реклама та інші шляхи просування Вашої продукції (послуг) на ринку (наприклад, участь в виставках), витрати на рекламу, що плануються.

ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

- місцезнаходження і короткий опис виробничих приміщень (підтвердить документально);

- головні постачальники сировини і матеріалів (підтвердить відповідними контрактами, договорами), витрати сировини і матеріалів на одиницю продукції;

- короткий опис технології і режиму виробництва;

- строки і графіки реалізації проекту (наведіть графіки поставок, монтажу і пусконалагоджувальних робіт);

- технологічна схема виробництва;

- відповідність виробництва екологічним нормам і виробничим стандартам, прийнятим в Україні;

- опишіть, скільки чоловік уже задіяні або будуть задіяні в даному виробництві і їх кваліфікацію, необхідність навчання персоналу;

- вкажіть, скільки робочих місць буде створено в даному пр
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 219; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.063 с.)