Семінарські заняття 9-10. Граматика і морфологія 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарські заняття 9-10. Граматика і морфологіяСемінарське заняття 9. Граматика

Питання для обговорення

1. Предмет граматики. Розділи граматики та одиниці граматичної будови мови.

2. Граматичне значення. Способи вираження граматичних значень: синтетичні та аналітичні. Історична змінність способів і засобів вираження граматичного значення.

3. Граматичні категорії. Лексико-гаматичні розряди (категорії).

 

Семінарське заняття 10. Морфологія

Питання для обговорення

1. Поняття морфеми. Види морфем.

2. Морфеміка. Граматична форма слова.

3. Поняття частин мови. Критерії виділення частин мови.

4. Характеристика основних частин мови. Частини мови в різних мовах.

 

Практичні заняття

1. Перекладіть на українську мову. Порівняйте із сучасними визначеннями граматики як науки.

“Грамматикой мы называем научное рассмотрение и описание звуков, форм, функций слова и его частей, а также строения предложения. Грамматика, следовательно, состоит из учения о звуках, или фонологии, учения о формах, или морфологии, учения о функциях, или учения о значениях и отношениях, и синтаксиса. Предметом изучения граматики может быть язык вообще, или определенный язык, или группа языков: общая граматика и частная грамматика” (А.Шлейхер)[Звегинцев 1956, с. 89].


2. Ознайомтесь з думками відомих вчених про морфему. Виділіть основні положення [Донець, Мацько 1989, с. 139-140].

“...багато слів суть складні єдності, де неважко розпізнати одиниці нижчого порядку...; похідні... розпадаються на окремі частини, кожна з яких наділена особливим смислом і особливою роллю” (Ф. де Соссюр.)

“...слова... складаються з морфологічно і семантично неподільних одиниць, які ми називаємо морфемами. Морфема – далі неподільний, далі нерозкладний морфологічний елемент мовного мислення. Цей термін є родовим, об’єднуючим для часткових, видових понять як-от корінь, префікс, суфікс, закінчення і т.ін. Вважати подібний термін зайвим – це те саме, що вважати зайвим об’єднуючий термін “дерево” і задовольнятися частковими назвами “дуб”, “ель”, “ива” і т.д. ”(І.О. Бодуен де Куртене).

3. Перекладіть на українську мову. Порівняйте із викладом аналогічного матеріалу у ваших підручниках.

Англ.As regard their function in the sentence, words fall under certain classes called parts of speech, all the members of each of these classes having certain formal characteristics in common which distinguish them from the members of other classes. Each of these classes has a name of its own – noun, adjective, verb, etc.[…] If we examine the functions of these three classes, we see at once that all verbs are predicative words – that they state something about a subject-word, which is generally a noun (the snow melts); that adjectives are often used as assumptive words (white snow), and so on (Иофик и др.).


Нім.Als grammatische (morphologische) Kategorien werden Gesamtheiten (Mengen) von Wortformen gleicher Art angesehen. [...]. Von einer grammatischen (morphologischen) Kategorie kann nur dann gesprochen werden, wenn mindestens zwei Wortformen gleicher Art einander gegenüberstehen. Notwendig und ist dabei, daβ sie sich in Bedeutung und (normalweise)in Form unterscheiden [...]. Bei der Aufstellung der grammatischen Kategorien wird von der lexikalen Bedeutung des Wurzelmorphems abgesehen. In diesem Sinne sind die grammatischen (morphologischen) Kategorien von den lexikalen Bedeutung unabhängig (Абрамов Б.А.).

Фр.Toute partie du discours, on l'a vu, se caractérise par un système plus ou moins développé de catégories grammaticales qui représentent les manifestations matérielles de son essence même et sont déterminées par sa valeur générale.Les catégories grammaticales se divisent en quatre groupes principaux:

1. celles qui préparent les mots à jouer un rôle dans la phrase et qui,dans l'acte concret du discours,expriment les rapports de ces mots avec d'autres mots;

2. celles qui reflètent les formes d'existence des phénomènes donnés dans la réalité objective;

3. celles qui reflètent différentes attitudes du sujet parlant face aux phénomènes donnés;

4. celles qui servent à classer les phénomènes (Реферовская Е.А., Васильева А.К).

4. Виділіть лексичне і граматичне значення слів у наведених прикладах.

Укр. Що посієш, те й пожнеш.

Рос.Что имеем, не храним, потерявши, плачем.

Aнгл. To be, or not to be –that ist the question (W.Shakspeare).

Нім. Dieser schwerste Beruf verlangt von dem Menschen Ständigen Schöpfertum.

Фр. J’ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute.

5. Охарактеризуйте морфемний склад наступних слів.

Укр. читання, паморозь, напрацюватися, по-чесному, студентство, співбесідник, преміальні, підручник, півострів, приморський.

Рос. зарубежный, соотнесенность, переписывать, переводоведение, сотрудничать, примерка, во-вторых.

Англ. ticketless, larger, cats, blackboand, impossible, unknown, teacher, eatable, reads, friendship.

Нім.arbeitslos, zusammengebracht, Nachtarbeit, Vaterland, Jüngarbeiter, Buch, Büchlein, genommen, Vesammlung, Schulleehrerinnen.

Фр. recommencer, heureusement, jolie, principaux, cadette, finissons, atterrir, rire, sourire, découvrire, venir, parvenir.

6. Наведіть конкретні приклади різних способів вираження граматичних значень в українській, російській та іноземній мовах, користуючись класифікацією М.П. Кочергана [Кочерган 2000, с. 284-293].

Способи вираження Українська мова Російська мова Іноземна мова (англ., нім., фр.)
І.Синтетичні      
1. Афіксація, у т.ч.      
А) суфіксація      
Б) префіксація      
В) конфіскація      
Г) інфіксація      
Ґ) трансфіксація      
Д) нульовий афікс      
2. Чергування      
3. Наголос      
4. Редуплікація      
5. Словоскладення      
6. Суплетивізм      
ІІ. Аналітичні      
1. Службові слова      
А) артиклі      
Б) прийменники/ післяйменники      
В) допоміжні дієслова      
Г) слова ступеня      
Ґ) пусті слова      
Д) сполучники      
Е) частки      
2. Інтонація      
3. Порядок слів      

7. Утворіть усі можливі синтетичні і аналітичні форми від наведених українських дієслів та їх еквівалентів у російській, англійській, німецькій та французькій мовах: писати, малювати, працювати, освітлювати.

 

Семінарське заняття 11. Синтаксис мови

Питання для обговорення

1. Поняття словосполучення. Валентність слова. Типи словосполучень.

2. Синтаксичні зв’язки слів. Узгодження. Керування. Координація. Прилягання. Тяжіння. Інкорпорація. Замикання. Ізафет.

3. Речення як основна одиниця синтаксису. Ознаки речення: комунікативність, відносна самостійність, структурна цілісність, предикативність, модальність.

4. Актуальне членування речення. Тема і рема. Основні засоби актуального членування речення. Зв’язок речень у тексті.

 

Практичні завдання

1. Перекладіть на українську мову. Порівняйте із визначенням кола проблем синтаксису у ваших підручниках.

Англ. The word “Syntax” comes from Old Greek, where it meant “военный строй”. In Old Greek grammar schools the term was transferred to Grammar to stress the importance of word order in the sentence.

The sentence is a unit of speech which expresses a complete thought, and has a correct grammatical form and intonation. Every sentence has modality, which shows the speaker’s attitude towards reality.

Sentences are classified on two principles: according to the aim communication and according to their structure.

According to the aim of communication sentences may be declarative, interrogative and imperative.

I. Declarative sentences express statements, fact in the affirmative or in the negative form […].

II. Interrogative sentences ask for some information […].

III. Imperative sentences express commands, requests and invitations. The imperative mood of the verb is formed with the help of the infinitive without the particle “to” (Cаакян А.С.)

Нім.Laut Konzeption von O.I.Moskalskaja hat die Syntax als Teildisziplin der Grammatik zu ihrem Forschungsgegenstand die Wortgruppe, den einfachen Satz, den komplexen Satz und den Text, wonach sie die Syntax in folgende Abschnitte einteilt: 1) die Lehre vom Satz, 2) die Wortgruppenlehre, 3) die grammatische Lehre vom Text.

Aus dem Gesagten folgt, daβ insgesamt zu den syntaktischen Einheiten gezählt werden: Wort, syntaktische Form des Wortes, Wortgruppe, Satzglied, der einfache und komplexe Satz, der Text.Diese Einheiten werden manchmal zusätzlich in System- und Redeeinheiten eingeteilt. W.G.Gak betrachtet z.B. Wort, Wortgruppe, Satz als Systemeinheiten, dagegen Wortform, Satzglied, Wortgruppe, Satz (Aussage), transpharastische Einheit und Text als Redeeinheiten. Deshalb wäre es ratsam zu prüfen, welche von ihnen und mit welcher Begründung wirklich zu den syntaktischen Einheiten gerechnet werden dürfen (Б.А.Абрамов).

Фр. Les unités de la syntaxe sont: le groupe de mots, la proposition et la phrase. Le groupe de mot с’est la plus petite et la la plus simple unité syntaxique de la proposition. Un groupe de mots est, au point de vue du sens et de la syntaxe, la plus petite unité syntaxique de la proposition. Il est constitué de deux mots pleins, au moins, dont l’un est subordonné à l’autre.

La proposition est une unité de sens et de communication grammaticalement organisée. C’est l’unité principale de la syntaxe. C’est à l’aide de la proposition que s’effectue la communication. Les traits distinctifs de la proposition sont: l’intonation et la prédication qu’exprime chaque proposition.

La phrase est une unité syntaxique plus complexe que la proposition et peut être formée de deux ou de plusieurs propositions. On appelle phrase un groupe de propositions simples liées par le sens, l’intonation et, et le plus souvent, à l’aide des mots de relation: conjonctions, pronoms relatifs, adverbes interrogatifs, l’adjectif relatif (И.Н.Попова, Ж.А.Казакова).

2. Визначте основне (незалежне) слово і тип синтаксичного зв’язку у поданих словосполученнях. Випишіть словосполучення в окремі групи: 1) за типом синтаксичного зв’язку; 2) з т.з. головного слова. На підставі проведеного лінгвістичного аналізу встановіть специфічність, характерну для синтаксичних зв’язків кожної з мов.

Укр.літній ранок, зустріч на стадіоні, зібратись вранці, блакить неба, рідний край, любов до книги, радість душі, велич подвигу, завершити вчасно, підтримка друзів, вітання переможців, підготовка до екзаменів, вхід до залу, політ у космос, мрії про майбутнє, працював у загоні[Донець, Мацько 1989, c.161-162].

Рос. теплый вечер, встреча у моря, родной край, любовь к чтению, радость души, экономически выгодно, цвет бордо, гордиться университетом, время любить, работать плодотворно, кандидат в депутаты, полет в космос, подготовка к сессии, читать вслух, студенческий билет, каждый из нас.

Англ. a cup of coffee, the boy’s story, the story of the boy, more interesting, for about six months, my parent’s room, winter months, during the holidays, in the street, to be interesting, to go fast, to speak English, to study in the university, the meeting in the town, the preparing for session, in the spring.

Нім. ohne Wörterbuch übersetzen, keine Zeitung, mit größerem Interesse, nach Kyїw fahren, die Wohnung meiner Eltern, das Schewtschenko-Denkmal, die neuen Bücher, schnell gehen, die Werke Johann Wolfgang Goethes, Annas Vortrag, jede Woche besuchen, ohne deine Hilfe, wegen des Wetters, haben zu arbeiten, der schweigende Student, gleich bezahlen, ich habe das Buch gelesen.

Фр. un grand écrivain, immigrer au Canada, aider mon frère, arc de Triomphe, lire à haute voix, préparation pour les examens, en pleine air, mes nouvelles amies, vivre heureusement, histoire de sa vie, écrire aux parents, mois d’hiver, chacun de nous, mettre sur la table, être en possession du diplôme, enseignement supérieur, beaucoup de livres.

3. Ознайомтесь з визначеннями речення, поданими у працях відомих мовознавців. Назвіть основні ознаки речень, що випливають з даних визначень, взятих у єдності [Донець, Мацько 1989, c. 166-167].

Судження, виражене словами, є речення (Ф.І. Буслаєв).

Суттєва ознака речення в наших мовах полягає в тому, що в речення входять частини мови; якщо їх немає, то немає і нашогоречення (О.О.Потебня).

...словосполучення, яке має у своєму складі присудок, або вказує своїм формальним складом на опущений присудок, або, нарешті, складається з одного присудка... ми будемо називати реченням(О.М.Пєшковський).

Речення – це одиниця мовлення, яка сприймається мовцями і слухачами як граматичне ціле і таке, що служить для словесного вираження одиниці мовлення (О. О. Шахматов).

Речення – це граматично оформлена за законами даної мови цілісна (тобто неподільна далі на мовленнєві одиниці з тими ж основними структурними ознаками) одиниця мовлення, що є головним засобом формування, вираження і повідомлення думки. Мова як засіб спілкування і обміну думками між усіма членами суспільства користується реченням як основною формою спілкування(В.В.Виноградов).

Речення – це основна знакова одиниця мовлення, яка формується з мовних знаків нижчого порядку – лексичних, фразеологічних і синтаксичних – і відзначається внутрішньою цілісністю і зовнішньою автономністю, виступаючи поза контекстом у ролі закінченого відрізка мовлення і виділяючись у контексті на єдиному рівні членування(О.С. Мельничук).

4. Прочитайте уривки із Передмови до “Словника лінгвістичних термінів” О.С.Ахманової. Виконайте структурне членування речень; знайдіть головні члени та назвіть їх типи; встановіть диктум та модус речень та назвіть засоби їх вираження.

За последнюю четверть века не только чрезвычайно увеличилось количество и разнообразие лингвистических школ, но и колоссально выросло количество и разнообразие лингвистических понятий и терминов.

Потому проблемы метаязыка лингвистики приобрели сейчас особенную остроту [Ахманова 1966, с.3].

Но, к сожалению, лингвистическое словоупотребление оказывается неединообразным не только вследствие большого разнообразия сосуществующих школ и направлений; может быть, еще бóльшие трудности возникают вследствие того, что наша наука характеризовалась за тот период времени, который является основным предметом изучения в настоящей работе (грубо говоря, последние 40-50 лет), резкой сменой воззрений на язык, ярко отразившейся в научном словоупотреблении [Ахманова 1966, с.5].

5. Ознайомтесь із думкою Л.А. Булаховського про роль порядку слів. Наведіть приклади українською, російською та іноземними мовами.

Коли форми відмінків, що звичайно відрізняються своїми закінченнями (флексіями), не мають у певному типі або типах відмінювання відповідної флективної ознаки, може виникати неясність: яке саме формальне значення належить даній формі слова. Добрим засобом уникати неясності в подібних випадках є певний порядок слів. Так, в українській мові (це є звичайним також в інших мовах) важливе для думки розрізнення називного і знахідного відмінків, тобто відмінка, що виражає носія дії, і відмінка, що виражає об’єкт дії, досягається тим, що у випадках певних відмін, де могла б виникнути неясність, називний відмінок (підмет) ставиться перед дієсловом-присудком, а знахідний (додаток) – за ним […].Випадки порушення такого порядку слів звичайно або авторські недогляди, або, якщо вони припускаються свідомо, більшою або меншою мірою рисковані стилістичні експерименти […].

Особливого значення набуває сталий (фіксований) порядок слів для мов з великою кількістю відмінкових форм, що звучать однаково з називною, або ще більше – для мов, що не мають ознак для розрізнення суб’єкта і об’єкта дії. Такими мовами є, наприклад, із слов’янських – болгарська […]. Фіксований (закріплений, сталий) порядок слів є абсолютна необхідність, наприклад, для англійської та французької мов, у яких імені не властиві спеціальні ознаки для називного і знахідного відмінків, не кажучи вже про кореневі мови [Булаховський 1959, с. 256-257].

6. Виконайте актуальне членування речень. Вкажіть на засоби актуалізації. Встановіть типи співвідношень тем і рем.

Укр. Напроти нашого університету знаходиться парк.– Парк знаходиться напроти нашого університету.– Додому я не піду! – Я додому не піду! – Я не піду додому.

Рос. В палату вошел врач. – Врач вошел в палату. – Врач вошел с медсестрой. – Только врачвошел в палату.–Я должна читать доклад. –Именно я должна читатьдоклад!

Англ. December is the first winter month. – The first winter month is december. –Some girl suddenly entered the room. – Beautiful girl suddenly entered the room. – David is writing the letter now. – The letter is wrote by David.

Нім. Eine Vorlesung findet um 11 Uhr Statt. – Um 11 Uhr findet die Vorlesung statt. – Die Vorlesung findet um 11 Uhr statt. – Heute ist die Vorlesung sehr interessant. – Peter las dieses Buch. – Dieses Buch wurde von Peter gelesen.

Фр. La mer Noire baigne l’Ukraine au Sud. – Au Sud la mer Noire baigne l’Ukraine. – L’Ukraine est baignée par la mer Noire au Sud. – Tu dois visiter le médecin. – C’est toi, qui dois visiter le médecin!

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 149; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.019 с.)