Семінарське заняття 3. Походження і розвиток мови 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття 3. Походження і розвиток мовиПитання для обговорення

1. Проблема походження мови. Основні гіпотези походження мови: звукослідувальна, вигукова (емоційна), ономатопоетична, гіпотеза соціального договору, гіпотеза трудових вигуків, гіпотеза жестів, гіпотеза походження мови Ф. Енгельса, теорія моногенезу, теорія полігенезу.

2. Закономірності розвитку мови.

3. Специфіка розвитку різних рівнів мовної структури.

4. Розвиток і функціонування мов у різні історичні епохи.

Практичні завдання

1. Письмово перекладіть на українську мову. Висловіть ваше ставлення до цих гіпотез походження людської мови.

“[…] язык так же не мог быть результатом непосредственного откровения, как он не мог быть врожденным человеку; врожденный язык сделал бы людей животными, язык-откровение предполагал бы божественность людей. Остается только думать, что язык по своему происхождению и развитию – это человеческое приобретение, сделанное совершенно естественным образом. Ничем иным он не может быть; он – наша история, наше наследие ”(Я.Гримм) [Звегинцев 1956, с. 58].

“[…] только основные черты воззрений Дарвина имеют применение к языкам. Область языков слишком различна от царств растительного и животного, чтобы совокупность рассуждений Дарвина до малейших подробностей могла иметь для нее значение. Но в области языков тем более неопровержимо происхождение видов путем постепенного разрознения и сохранения более развитых организмов в борьбе за существование. Оба главные начала Дарвинова учения разделяют со многими другими великими открытиями то свойство, что они оказываются справедливыми даже в таких сферах, которые первоначально не были принимаемы в соображение”(А.Шлейхер) [Звегинцев 1956, с. 103].

2. З’ясувавши сутність різних гіпотез генезису мови, заповніть таблицю.

 

Гіпотеза Представники, прихильники Сутність (стисло) Позитивні риси Недоліки
  Звуконаслідувальна        
  Ономатопоетична        
  Вигукова        
  Соціального договору        
  Трудових вигуків        
  Жестів        
  Теорія Ф.Енгельса        
  Божественного (інопланетного, космічного) походження        
  Моногенезу        
  Полігенезу        
  Інші        

3. Поясніть, чим зумовлені в українській мові наступні явища.

а) поява таких слів: дилер, лізинг, слухавка, самміт, гривня, маркетинг, менеджер та ін.

б) зникнення наступних із активного вживання: райком, колгосп, карбованець, партапарат тощо.

Наведіть аналогічні приклади появи чи зникнення слів у російській та іноземних мовах.

4. Наведіть приклади розбіжностей у лексико-семантичних системах.

а) англійської мови Великої Британії та США (Австралії, Канади);

б) німецької мови ФРН та Австрії (Швейцарії, Ліхтенштейну);

в) французької мови Франції та Канади (Швейцарії, Бельгії).

Чи можлива, на Вашу думку, диференціація цих мов у майбутньому?

5. Назвіть основні тенденції розвитку мов у Європі на різних історичних етапах. Особливу увагу зверніть на формування національних мов в Україні, Великій Британії, Німеччині, Франції та на особливості функціонування цих мов на сучасному етапі. Якими є, на Ваш погляд, можливими тенденції щодо їх подальшого розвитку?

Основні етапи історичного розвитку суспільства Основні тенденції розвитку мов
  Первіснообщинний лад  
  Рабовласницький лад  
  Феодалізм  
  Становлення капіталізму  
  Соціалістичне суспільство  
  Сучасний етап  
  Перспективи подальшого розвитку  

 

Семінарське заняття 4. Мови світу, їх вивчення та класифікація

Питання для обговорення

1. Загальна характеристика мов світу.

2. Порівняльне вивчення мов. Типологічна класифікація мов та її принципи.

3. Генеалогічна класифікація мов.

 

Практичні завдання

1. Зробіть письмовий аналіз підходів різних вчених до класифікації мов.

2. Висловіть своє ставлення до думки вченого.

“Изучение языков дикарей подтверждает то, что дает нам история. В этих языках представлено лингвистическое состояние, на котором не отразилось почти совсем или в очень небольшой степени то, что мы называем культурой. Они изобилуют конкретными и частными категориями и этим отличаются от языков культурных народов, в которых все меньше частных категорий и все больше категорий общих и абстрактных…” (Ж.Вандриес) [Звегинцев 1956, с. 406].

3. Назвіть мови, представники яких проживають на території України, Великої Британії, Німеччини, Франції. Позначте їх на картах цих країн (Додатки №№1-4).

4. Позначте на карті територіально віддалені і разом з тим генетично споріднені мови (Додаток №5). Чим можна пояснити географічну віддаленість?

5. Позначте на карті країни, де поширені англійська, німецька та французька мови (Додаток №6). Поясніть причини поширення цих мов.

6. Проаналізуйте випадки використання аналітичних та синтетичних форм. Доведіть на прикладах рідної та іноземних мов, що вивчаєте, той факт, що не буває чистого типу мови.

Укр. працюватиму, буду працювати, написав, закінчив писати, гарна, гарний, більш освітлений, найбільший, в університет, про університет, в університеті.

Рос. хороший, лучший, наилучший, рисовал, нарисовал, начал рисовать, удобно, удобнее, на фабрику, на фабрике, о фабрике, красивая, самая красивая, прекрасная.

Англ. new, newer, the newest, more tired, most interesting, the boy's story, the story of boy, I work, I worked, I shall work.

Нім. in die Schule, in der Schule, ich schreibe, ich habe geschrieben, ich schrieb, jung, junger, gut, besser, am besten, sie schrieb, die Frau, die Frauen, der Frau, das Mittel, die Mittel.

Фр. je vais écrire, j’écrirai, nous avons parlé, nous parlâmes, nous venos de parler, petit, plus petit, moindre.

7. Нижченазвані мови диференціюйте за сім’ями і групами відповідно до генеалогічної класифікації. Які з них є державними і в яких країнах? Позначте на карті (Додаток №7).

Киргизька, бенгалі, курдська, в’єтнамська, маорі, польська, португальська, фінська, марійська, угорська, ірландська, італійська, іспанська, санскрит, арабська, болгарська, естонська, румунська, англійська, тохарська[Донець, Мацько 1989, c. 26-27].

 

Семінарські заняття 5-6. Фонетика і графіка.

Семінарське заняття 5. Звуки мови, їх вивчення і класифікація

Питання для обговорення

1. Фонетика як лінгвістична дисципліна. Три аспекти у вивченні звуків.

2. Фізичний і фізіологічний аспекти у вивченні звуків.

3. Класифікація звуків.

4. Фонетичні одиниці та засоби. Фраза. Склад. Наголос. Інтонація.

5. Фонетичні процеси: живі та історичні. Фонетичні закони.

6. Орфоепія. Транскрипція і транслітерація.

 

Семінарське заняття 6. Лінвістичний (функціональний) аспект у вивченні звуків.

Питання для обговорення

1. Поняття фонеми. Диференціальні та інтегральні ознаки фонеми. Позиції фонем. Варіанти і варіації фонем.

2. Фонологічна система і фонологічні опозиції.

3. Значення письма в історії суспільства. Передумови виникнення письма.

4. Графіка. Орфографія. Принципи орфографії.

Практичні завдання

1. Опрацюйте подані нижче висловлення визначних мовознавців і виділіть, які основні риси фонем знайшли своє відображення у цих висловленнях.

“... ф о н е м а є сума узагальнених антропофонічних властивостей відомої фонетичної частини слова, неподільна при встановленні корелятивних зв’язків у межах однієї мови і кореспондентних зв’язків у межах кількох мов. Інакше: фонема є фонетичне неподільне з точки зору порівнюваності фонетичних частин слова” (Бодуен де Куртене І.О.)[Донець, Мацько 1989, с. 55].

“... фонему провізорно можна визначити таким чином: це найкоротший елемент загальних акустичних уявлень даної мови, здатний асоціюватися в цій мові зі смисловими уявленнями” (Щерба Л.В.) [Донець, Мацько 1989,с. 56].

“Найкоротші мовні одиниці в тих їх сторонах, які не залежать від фонетичного положення, не обумовлені позицією, вживаються в тотожній позиції і служать у мові для розмежування звукової оболонки словоформ, інакше кажучи, утворюють самостійні фонеми. В протилежність цьому найкоротші мовні одиниці в своїх залежних від фонетичного положення, обумовлених позицією сторонах, не вживаються в тотожній позиції, не мають безпосередньо розрізнювальної функції і тому утворюють не самостійні фонеми, а лише різновиди однієї і тієї ж фонеми.

Зі сказаного випливає, що фонемою є найкоротша звукова одиниця як незалежна за своєю якістю величина і тому сама по собі достатня для розрізнення звукових оболонок словоформ” (Аванесов Р.І.). [Донець, Мацько 1989, с. 57].

2. Перекладіть на українську мову. Чи погоджуєтесь ви із такою думкою Л. Єльмслева щодо концепції Ф. де Соссюра?

“Суть не в звуках или знаках и значениях как таковых, а во взаимных соотношениях между ними в речевой цепи и в парадигмах граматики. Эти именно соотношения и составляют систему языка, и именно эта внутренняя система является характерной для данного языка в отличие от других языков, в то время как проявление языка в звуках, или письменных знаках, или значениях остается безразличным для самой системы языка и может изменяться без всякого ущерба для системы. Можно, впрочем, указать на тот факт, что эти взгляды де Соссюра, вызвавшие настоящую революцию в традиционном языковедении, интересовавшемся только изучением звуков и значений, тем не менее вполне соответствуют популярному пониманию языка и совершенно покрывают представления рядового человека о языке ” (Л.Ельмслев) [Звегинцев 1956, с. 419].

3. Користуючись класифікацією фонетичних процесів [Кочерган 2000, с. 133-141], наведіть приклади позиційних та комбінаторних змін в українській, російській та іноземній мовах. Встановіть універсальні та специфічні риси в рідній та в тій іноземній мові, що вивчаєте.

 

Фонетичні процеси Українська мова Російська мова Іноземна мова
       
І. Позиційні      
1. Редукція      
2. Протеза      
ІІ. Комбінаторні      
1. Акомодація      
2. Асиміляція      
2.1 повна      
2.2 часткова      
2.3 прогресивна      
2.4 регресивна      
2.5 контактна      
2.6 дистанційна      
3. Дисиміляція      
4. Гаплологія      
5. Діереза      
6. Епентеза      
7. Метатеза      
8. Субституція      

4. Охарактеризуйте наголос української та тієї іноземної мови, що вивчаєте. Наведіть приклади енклізи та проклізи.

5. Виділіть спільні й відмінні риси вокалізму української та англійської (німецької, французької) мов.

6. Користуючись класифікаційними схемами [Донець, Мацько 1989, с. 40-41, с. 48 – 50], визначте, якими диференційними рисами розрізняються перші звуки слів.

Укр. бал – зал, бік – тік, бар – пар, бік – рік, біль – міль, бас – вас, бам – гам, пень – день, піч – ніч, масло – гасло.

Рос. зал – жал, быль – пыль, бей – пей, ток – сок, змей – смей, щель – мель, лом – ром, дверь – зверь, моль – боль, жар – шар, жесть – честь.

Англ. day – gay, goat – coat, bull – pull, tell – sell, boy – joy, thing – wing, row – bow.

Нім. Mutter – Butter, machen – lachen, dein – sein, Wache – Sache, wollen – sollen, Zeit – weit.

Фр. dose – rose, foule – poule, lancer – danser, gris – pris, oser – user, cause – pause, couleur – douleur [Донець, Мацько 1989, с. 60].

7. Зіставте орфографічний запис і звучання наведених нижче слів [Донець, Мацько 1989, с. 96 – 97].

Укр. Рос. Англ.

інтерв’ю интервью interwiew

джаз джаз jazz

джем джем jam

три три three

стиль стиль still

тінь тень ten

сіть сеть set

Укр. Рос. Нім.

абзац абзац Absatz

штраф штраф Strafe

єгер егерь Jäger

яр яр Jahr

зона зона Sohn

шпиль шпиль Spiel

трюк трюк trug

Укр. Рос. Фр.

абонемент абонемент abonnement

азарт азарт hasard

букет букет bouquet

бюро бюро bureau

буфет буфет buffet

десерт десерт dessert

журі жюри jury

8. Запишіть свої ім’я та прізвище фонетичною транскрипцією українською, російською мовами. Зробіть транслітерацію українського та російського варіантів свого імені та прізвища засобами алфавіту тієї іноземної мови, яку ви вивчаєте. Поясніть розбіжності.

Зразок:

укр. Грищенко Ганна [гришченко ганна];

рос. Грищенко Анна [гришченка анна];

англ. Hryshchenko Hanna – Grishchenko Anna;

нім. Hryschtschenko Hanna – Grischtschenko Anna;

фр. Hrychtchenko Hanna – Grichtchenko Anna.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 301; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.221.70.232 (0.049 с.)