Стандартний зміст кореневого каталогу. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стандартний зміст кореневого каталогу.ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Командний інтерпретатор ос Linux, Windows. Знайомство з ос Linux.

Файли та каталоги.

Мета: Навчитися працювати з файловою системою Linux у графічній оболонці та терміналі. Переглядати файлову систему у пошуку потрібних файлів і визначати їх тип. Навчитися створювати зв’язки між файлами.

Для кращого засвоєння матеріалу рекомендується вивчити конспект лекції та команди використовуємі на даній лабораторній роботі та попередньо переглянути зміст вивчивши основні принципи роботи з файлами та каталогами. Відповісти на всі питання до допуску на лабораторну роботу

На самостійну роботу рекомендується команди, які дані у лабораторній роботі переглянути за допомогою команди man, для вивчення параметрів команд не вказаних у даній лабораторній роботі.

 

Короткі теоретичні відомості:

Файлова система Linux багаторівнева. Вона вміщує велику кількість каталогів і підкаталогів. В даній системі системна інформація розкидана по багатьох каталогах, так як системних файлів дуже багато.

Вся файлова система Linux прив'язана до одного каталогу – кореневому (гооt), він позначається як - /. Кореневий каталог – це основа всієї файлової системи, початок шляху до всіх файлів, які знаходяться в даній системі. Звичайно кореневий каталог містить стандартний набір підкаталогів (у різних дистрибутивах цей набір може змінюватися, але стандартний набір залишається незмінним).


Стандартний зміст кореневого каталогу.

Каталог   Опис  
/bin   Стандартні команди  
/boot   Інформація, яка потрібна для завантаження системи, ядро системи  
/dev   Драйвери пристроїв  
/etc   Конфігураційні файли системи та інших програм  
/home   Містить робочі каталоги всіх користувачів '  
/lib   Системні бібліотеки, які використовуються ядром і більшістю програм  
/mnt   Містить каталоги, до яких монтуються тимчасові носії  
/оpt   Місце куди звичайно встановлюють прикладні програми  
/гoot   Робочий каталог суперкористувача  
/sbin   Команди необхідні системному адміністратору  
/tmp   Місце, для тимчасових файлів  
/usr   Загальні програми, які можна надати для доступу з декількох комп'ютерів  
/vаr   Дані, які змінюються на протязі роботи системи, наприклад файли протоколів або електронна пошта.  

 

В Linux існує багато типів файлів. Тип файлу визначається не по розширенню. Тип файлу визначає формат даних і засіб їх обробки.


Ім'я файлу представляє послідовність букв, цифр та деяких інших знаків. В іменах файлів не можна використовувати символи, які мають спеціальні значення для командної оболонки системи: ! @ #$%^&*(){}[]/|;<>’’\

ім 'я файлу краще задавати не більше 14 символів.

Повний шлях файлу може мати будь яку кількість символів.

Найвищий рівень в системі каталогів називається кореневим (root) і визначається символом /. При додаванні нового користувача в систему файлова система користувача міститься в кореневому каталозі системи i має назву home.

В операційній системі слід розрізняти власне ім 'я файлу і його повне ім 'я, яке відображає розташування даного файлу у файловій системі – абсолютне або відносне. Абсолютне ім'я задає точне положення файлу у файловій системі.

Відносне ім'я задає розташування файлу відносно поточного каталогу.

Домашній каталог

Звичайно у Unix системах кожен користувач має власний домашній каталог – home. Повернення до нього здійснюється за допомогою cd,echo,pwd.

Примітка: Відмітити файл від каталогу по імені неможливо. Але присвоювати одне ім¢я файлу і каталогу неможливо.

Перегляд змісту каталогу.

Для перегляду змісту каталогу використовується команда ls (list – перегляд). Якщо ввести команду без параметрів, то вона відобразить вміст поточного каталогу.

Приклад:

ls ww

Параметри команди ls

Параметр Опис
-a Відображаються усі файли, навіть ті, які починаються з точки*
-c Відображає час останньої зміни файлів
--color Файли різних типів виділяються різними кольорами
-l Відображається список файлів у довгому форматі
-R Відображається і зміст підкаталогів
-S Файли відсортовуються за розміром
-t Файли відсортовуються відповідно часу останньої зміни
-u Файли відсортовуються відповідно часу останнього доступу

 

Примітка*

Іноді такі файли називають скритими. Як правило це користувальницькі конфігураційні файли.

 

2. Введіть команду ls –l Ви побачите подібне

Ви можете зрозуміти, що d_disk, Desktop каталоги по першій літері d, усі інші звичайні файли

3. Введіть ls –la. Ви побачите подібне

 

 

Зверніть увагу, вивелися сховані файли(з точкою)

v Перший елемент кожного рядка представляє собою права доступу, назначені файлу – drwx----.

v Другий елемент - кількість зв¢язків елементу.

Зв¢язок – це ложний файл, який вказує на інший файл. В Linux існує два види зв¢зку

ü Символічний(м¢який) зв¢зок – це зв¢язок схожий на ярлик у Windows. Він вказує на файл розташований в іншому каталозі. Все що ви робити з посиланням, відображається і на “исходном” файлі. При видаленні “исходного” файлу зсилка залишається, але використати її не можливо.

ü Жорсткий зв¢язок. Цей зв¢язок не має аналогу у системі Windows. Жорстка зсилка - це не просто ярлик для файлів. Це ще один екземпляр файлу. Реально файл зберігається в одному місці, але редагувати можливо, як “исходний” варіант, так і будь який його зв¢язок.

Примітка: Практично, при жорсткому зв¢язку не має різниці між оригіналом і зв¢зком. Видалення оригіналу не призволить до проблем при звертанні до зв¢язку. Реальне видалення відбудеться при видаленні усіх жорстких зв¢язків.

v Третій елемент визначає власника файлу.

v Четвертий елемент групу власника файлу.

v П¢ятий елемент показує розмір файлу. Примітка: пустий файл має розмір 0 байт.

v Шостий, сьомий, восьмий елемент вказують час останньої зміни файлу. – місяць, число, час.

v Дев¢ятий елемент – ім¢я файлу.

 

Типи файлів Linux

Значення Тип файлу Опис
- Звичайний файл Це простий файл. Наприклад текстовий документ або виконуємо програма
b Блочний пристрій Це файл пристрою збереження даних, наприклад жорсткого диску або CD.
C Символьний пристрій Це файл пристрою передачі даних – наприклад модему
d Каталог Файл – аналог папки у Windows
I зсилка Символічний зв¢язок.

Примітка:У системі Linux усі дані представляються у вигляді файлів. Текстові файли, каталоги, монітори, жорсткі диски – це все представляється у вигляді файлів. По типу файлу ядро Linux визначає, з яким елементом системи воно має справу.

 

4. Використовується команда file. Ця команда допоможе визначити тип файлу.

Наприклад file /home

На екрані відобразиться результат

/home: directory

Команда file дозволяє відслідковувати зв¢язки.

v Якщо ввести команду file без додаткових параметрів, вона розповість тільки про тип вказаного файлу

v Якщо ввести з параметром –L, то вона від слідкує зсилку на вказаний файл і тип ісходного файлу.

Приклад: file –L

 

Використав команду видно, що файл 1,q – текстовий, Лаборат1_1 – документ програми офіс

Організація зв¢зку

Таблиця1 Основні команди роботи з файлами та каталогами

Команда Опис Приклад Пояснення прикладу
    echo Створення файлу echo>Lulik “Письмо” Файл має назву Lulik і містить текст Письмо
Виведення файлу echo Lulik На екран виведеться вміст файлу - Письмо
Запис тексту в інший файл – пере направлення вводу echo>Bolik “Письмо” або echo Письмо >Bolik     Запис тексту у файл Bolik
Додавання тексту echo>>Bolik “Письмо” або echo Письмо >>Bolik
  cat Вивід змісту файлу cat Lulik Вивід змісту Lulik, тобто Письмо
Копіювання фалу cat >Lulik Bolik Lulik копіюється в Bolik
Додавання тексту до файлу cat >>Lulik Bolik Текст Bolik додається до файлу Lulik
Показ декілька файлів cat Lulik Bolik Виведеться зміст файлів Lulik Bolik
об¢єднання файлів Cat> Bolu Lulik Bolik Lulik Bolik об¢єднаються в один файл Bolu
    ls Виведення файлів ls c* Вивід файлів, які починаються на літеру с
ls L*ik Вивід файлу, який починається на літеру L і закінчується на літеру ik
Перегляд файлів у каталогах ls -F Перегляд файлів у поточному каталозі. F приказує команді ls вказати після імені файлу його тип
Перегляд файлів у кольоровому форматі ls  
mv Переіменування файлів Примітка* mv Bolu Lulik Lulik переіменується в Bolu
Перемістити файл   Bolu
cp Копіювання файлу cp Lulu 111 Файл Lulu скопіюється у каталог 111
  rm Видалення одного файлу rm Lulu Видалиться файл Lulu
Видалення декілька файлів Примітка** rm Bolu Lulik Видалиться файли Bolu Lulik
mkdir Створення каталогу mkdir Lilik Створення каталогу Lilik
    rmdir     Видалення каталогу rmdir Lilik Видалення каталогу Lilik
rmdir fox/mox Видалення каталогу mox
rmdir -p fox/mox Видалення каталогу fox і mox
rmdir -r fox/mox Видалення каталог і вміст каталогу mox
    cd   Переміщення по файловій системі cd.. Перехід на рівень вище
cd/. Перехід на рівень вище
cd $home Перехід у домашній каталог з будь якого місця
cd Lilik Перехід у каталог Lilik
cd Перехід у домашній каталог з будь якого місця
dir Перегляд вмісту каталогу dir Lilik Виведеться вміст каталогу

Примітка*: Якщо переіменувати файл на ім¢я яке існує, то файл видаляється, а який переіменували залишиться

Примітка**

Таблиця2 Параметри команди rm

Параметр Опис
-d Видаляється каталог, навіть не пустий
-f Вказаний елемент видаляється без попередження
-I Перед видаленням виводиться запит на видалення
-r Файли видаляються і в підкаталогах вказаного каталогу
-v В процесі видалення виводиться іеформаціяопро його прогресс

Вправа1 – Робота з файлами

Номер Завдання Рішення
1. Створити новий файл з іменем tree echo>Tree “eee”
2.     Розмножити даний файл до трьох екземплярів cat>three cat>>three cat>>three
cat>three three three
3. Переіменувати файл tree в tree_tree mv tree tree_ tree
4. Видалити файл tree_tree rm tree
5. Показати, що файл tree_tree видалений ls

Вправа№2

Номер Завдання Рішення
1. Створити каталог Письма mkdir Письма
Перевірте правильне виконання dir або ls
2. В каталозі Письма створити файл Студент echo> Письма/ Студент “texst”
Перевірте правильне виконання dir Письма або ls Письма
3. Створити копію файлу студент під іменем Школярик Cp Письма/ Студент Письма/ Школярик
Перевірте правильне виконання dir Письма
4. Створити підкаталог Письма1 в каталозі Письма mkdir Письма/ Письма1
Перевірте правильне виконання dir Письма
5. Додати текст у файлі Студент каталогу Письма Echo>> Письма/ Студент “text”
Перевірте правильне виконання cat Студент
6. Перемістити файл Школярик з Письма у робочий каталог і ввести текст mv Письма/ Студент Студент
Перевірте правильне виконання сd – перехід у робочий каталог dir – перегляд або ls
7. Показати вміст файлу Студент cat Студент
8. Створити каталог 123 Mkdir 123
9. Скопіювати файли Студент і Школярик до каталогу 123 Cp Студент Школярик 123
10. Видалити створені файли та каталоги самостійно

Вправи№3

Номер Завдання Рішення
1. Показати вміст робочого каталогу ls –F /home або ls
2. Перейти на рівень вище cd..
3. Перейти у каталог tmp cd tmp
4. Повернутися до робочого каталогу cd $home або cd
5. Зайти в каталог Письма cd Письма
6. Перейти до каталогу Письма1 cd Письма/ Письма1
7. Повернутися до домашнього каталогу cd $home або cd
8. Переглянути вміст каталогу Письма ls Письма
9. Створіть новий каталог Pisma і підкаталог Strahovka Mkdir Pisma/ Strahovka
Створіть файл Student у каталозі Strahovka, в якому міститься інформація про вас. Echo Pisma/ Strahovka Student “інформація”
Переглянте файл ls -F
Переглянте каталог Pisma ls –F Pisma
Переглянте каталог Pisma/Straxovka ls –F Pisma/Strahovka
10. Видалити створені файли та каталоги самостійно

Вправа №4

Приклад: Створення м¢якої зcилки файлу а каталогу ww

Рішення:

Номер Завдання Рішення
1. Створити каталог ww mkdir ww
2. Створити файл а echo Word>ww/a (створюється файл а з текстом Word)
3. Додати текст до файлу echo Tornado>>ww/a
4. Створити зcилку b на файл а ln –s a ww/b
5. Створити зcилку с на файл а ln –s a ww/c
6. Створити зcилку са на файл а ln –s a ww/cа
7. Переглянути правильність виконання ls –la ww (у зсилок перша літера l) або ls -l
8. Переглянути вміст каталогу ww dir ww
9. Переглянути вміст файлу а cat a
10. Переглянути файл b cat b
11. Додати текст до файлу а echo Лаборат1_1>>ww/a
12. Переглянути файл ca cat ca
13. Додати текст у файл ca echo текст в файл ca>>ww/ca
14. Переглянути файл а cat a
15. Видаліть створені файли та каталоги самостійно

 

Резюме: При виводі файлу b (ca,c) буде виведено зміст файлу a, і навпаки.

Вигляд терміналу з пункту 9

Перегляд зсилок

Літера l (link) (b->a b зсилка на а)

Хід лабораторної роботи:

1. Завантажте систему Linux (логін та пароль для групи д1 – р1, д2 – р2)

2. Зайдіть в термінал.

3. Виконайте завдання.

4. Вийдіть з терміналу.

5. Вимкніть комп¢ютер.

Завдання №1.

1. Отримайте інформацію про файли з каталогу etc

2. Які типи файлів у каталозі etc

3. створіть каталог run у каталозі домашнього каталогу

4. Введіть команду ls –la. Розпишіть за номерами за прикладом пункту 2 Перегляд змісту каталогу

5. Створіть файл run1 у домашньому каталозі

6. Яке абсолютне та відносне положення файлу run1

7. Створіть файл run2 у каталозі run

8. Яке абсолютне та відносне положення файлу run2

9. Створіть зв¢язок файлу run2

10. Скопіюйте run1 у run

11. Переіменуйте run1 в run_run

12. Переіменуйте каталог run runrun

13. Додайте текст до файлу run_run

14. створіть дерево каталогів

Каталог Ваше ім¢я

Файл рік народження

Підкаталог Дані

Файл даних

Файл номер групи

15. Скопіюйте run_run в каталог названий вашим іменем

16. Видаліть файли і каталоги створені вами

Видаліть за допомогою команди rm використовуючи різні ключі. Опишіть дії які будуть відбуватися у звіті.

Завдання №2.

1. Отримайте інформацію про файли з каталогу tmp

2. Які типи файлів у каталозі tmp

3. створіть файл run у каталозі домашнього каталогу

4. Створіть каталог Work

5. Cкопіюйте файл до каталогу Work

6. Введіть команду ls –la. Розпишіть за номерами за прикладом пункту 2 Перегляд змісту каталогу Work

7. Яке абсолютне та відносне положення файлу run у домашньому каталозі

8. Яке абсолютне та відносне положення файлу run у каталозі Work

9. Створіть зв¢язок файлу run

10. Додайте текст до файлу

11. Переіменуйте run в work_work

12. Переіменуйте каталог run work

13. Cтворіть каталог Work2

14. Перенесіть файл work_work до каталогу Work2

15. створіть дерево каталогів

Каталог Ваше ім¢я

Файл рік народження

Підкаталог Дані

Файл даних

Файл номер групи

16. Видаліть файли і каталоги створені вами

Видаліть за допомогою команди rm використовуючи різні ключі. Опишіть дії які будуть відбуватися у звіті.

Завдання №3.

1. Отримайте інформацію про файли з каталогу opt

2. Які типи файлів у каталозі opt

3. створіть файл fox у каталозі домашнього каталогу

4. Створіть файл fox1

5. Створіть каталог fox_ fox1

6. Cкопіюйте файли та каталог fox_ fox1 до каталогу Work попередньо створив його

7. Введіть команду ls –la. Розпишіть за номерами за прикладом пункту 2 Перегляд змісту каталогу Work

8. Яке абсолютне та відносне положення файлу fox1 у домашньому каталозі

9. Яке абсолютне та відносне положення файлу fox у каталозі Work

10. Створіть зв¢язок файлу fox

11. Додайте текст до файлу fox

12. Переіменуйте fox в fox _ fox

13. Переіменуйте каталог work run

14. Cтворіть каталог Work2

15. Перенесіть файл fox _ fox до каталогу Work2

16. створіть дерево каталогів

Каталог Ваше ім¢я

Файл рік народження

Підкаталог Дані

Файл даних

Файл номер групи

17. Видаліть файли і каталоги створені вами

18. Видаліть за допомогою команди rm використовуючи різні ключі. Опишіть дії які будуть відбуватися у звіті.

Завдання №4.

1. Отримайте інформацію про файли з каталогу usr

2. Які типи файлів у каталозі usr

3. створіть файл xfile у каталозі домашнього каталогу

4. Створіть файл xfile1

5. Створіть каталог xfile_xfile

6. У каталозі xfile_xfile створіть файл smile

7. Cкопіюйте створені файли та каталоги до каталогу Work попередньо створив його

8. Введіть команду ls –la. Розпишіть за номерами за прикладом пункту 2 Перегляд змісту каталогу Work

9. Яке абсолютне та відносне положення файлу smile у домашньому каталозі

10. Яке абсолютне та відносне положення файлу xfile1 у каталозі Work

11. Створіть зв¢язок файлу smile

12. Додайте текст до файлу smile

13. Переіменуйте smile в smile _ smile

14. Переіменуйте каталог work run

15. Cтворіть каталог Work2

16. Перенесіть файл smile _ smile до каталогу Work2

17. створіть дерево каталогів

18. Каталог Ваше ім¢я

19. Файл рік народження

Підкаталог Дані

Файл даних

Файл номер групи

20. Видаліть файли і каталоги створені вами

21. Видаліть за допомогою команди rm використовуючи різні ключі. Опишіть дії які будуть відбуватися у звіті.

Додаток А Форма звіту

Номер завдання.

Завдання.

Створене дерево каталогів з підписом всіх використовуємих команд.

Приклад.

Завдання №156.

1. Отримайте інформацію про файли з каталогу etc

2. Які типи файлів у каталозі etc

3. створіть каталог run у каталозі домашнього каталогу

4. Введіть команду ls –la. Розпишіть за номерами за прикладом пункту 2 Перегляд змісту каталогу

5. Створіть файл run1 у домашньому каталозі

6. Скопіюйте run1 у run

7. Переіменуйте run1 в run_run

8. Переіменуйте каталог run runrun

9. Додайте текст до файлу run_run

10. створіть дерево каталогів

11. Каталог Ваше ім¢я

Файл рік народження

Підкаталог Дані

Файл даних

Файл номер групи

12. Скопіюйте run_run в каталог названий вашим іменем

13. Видаліть файли і каталоги створені вами

14. Видаліть за допомогою команди rm використовуючи різні ключі. Опишіть дії які будуть відбуватися у звіті.

 

1. Інформацію про файли з каталогу etc можливо отримати за допомогою команди ls –la etc

ls etc, ls -F

Команди відрізняються тим, що в першому випадку будуть виведені і сховані файли користувача. За допомогою команди ls –F дізнаємося тип файлів.

2. При введені команд з пункту 1 був отриманий результат

3. Для створення каталогу використав команду mkdir run

11. Дерево каталогів

Cd Fedor

Fedor Vasya (mkdir Vasya)

(mkdir Fedor)

Petya (mkdir Petya)

 

cd Kolya Kolya(mkdir Petya)

Kolya (echo Kolya “Text”)

...

Відповідь на контрольні запитання

...

Додаток Б

Питання до допуску до лабораторної роботи

1. Kоманди для роботи з файлами та каталогами.

2. Команди для переміщення по файловій системі

3. Параметри команди ls

4. Як позначається кореневий каталог.

5. Яким чином визначити тип файлу

6. Ім¢я файлу. Яким чином задається ім¢я файлу

7. Чим відрізняється абсолютне і відносне ім¢я файлу

8. Яким чином здійснюється організація зв¢язку

9. Яка команда слугує для виявлення зв’язку між файлами. Яким чином впізнати, що має місце зв’язок.

10. Чи можливо назвати файл і каталог одним іменем

11. Яким чином здійснюється вихід з системи Linux (див практична робота №1)

12. Яким чином швидко виводити команди чи назви файлів та каталогів (див практична робота №1).

13. Чим відрізняється м’яка зсилка від жорсткої

14. Яка команда використовується для виведення інформації про команди.

15. Які типи файлів у системі Linux. Яким чином розпізнати дані файли між собою.

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Командний інтерпретатор ос Linux, Windows. Знайомство з ос Linux.

Файли та каталоги.

Мета: Навчитися працювати з файловою системою Linux у графічній оболонці та терміналі. Переглядати файлову систему у пошуку потрібних файлів і визначати їх тип. Навчитися створювати зв’язки між файлами.

Для кращого засвоєння матеріалу рекомендується вивчити конспект лекції та команди використовуємі на даній лабораторній роботі та попередньо переглянути зміст вивчивши основні принципи роботи з файлами та каталогами. Відповісти на всі питання до допуску на лабораторну роботу

На самостійну роботу рекомендується команди, які дані у лабораторній роботі переглянути за допомогою команди man, для вивчення параметрів команд не вказаних у даній лабораторній роботі.

 

Короткі теоретичні відомості:

Файлова система Linux багаторівнева. Вона вміщує велику кількість каталогів і підкаталогів. В даній системі системна інформація розкидана по багатьох каталогах, так як системних файлів дуже багато.

Вся файлова система Linux прив'язана до одного каталогу – кореневому (гооt), він позначається як - /. Кореневий каталог – це основа всієї файлової системи, початок шляху до всіх файлів, які знаходяться в даній системі. Звичайно кореневий каталог містить стандартний набір підкаталогів (у різних дистрибутивах цей набір може змінюватися, але стандартний набір залишається незмінним).

Стандартний зміст кореневого каталогу.

Каталог   Опис  
/bin   Стандартні команди  
/boot   Інформація, яка потрібна для завантаження системи, ядро системи  
/dev   Драйвери пристроїв  
/etc   Конфігураційні файли системи та інших програм  
/home   Містить робочі каталоги всіх користувачів '  
/lib   Системні бібліотеки, які використовуються ядром і більшістю програм  
/mnt   Містить каталоги, до яких монтуються тимчасові носії  
/оpt   Місце куди звичайно встановлюють прикладні програми  
/гoot   Робочий каталог суперкористувача  
/sbin   Команди необхідні системному адміністратору  
/tmp   Місце, для тимчасових файлів  
/usr   Загальні програми, які можна надати для доступу з декількох комп'ютерів  
/vаr   Дані, які змінюються на протязі роботи системи, наприклад файли протоколів або електронна пошта.  

 

В Linux існує багато типів файлів. Тип файлу визначається не по розширенню. Тип файлу визначає формат даних і засіб їх обробки.

Ім'я файлу представляє послідовність букв, цифр та деяких інших знаків. В іменах файлів не можна використовувати символи, які мають спеціальні значення для командної оболонки системи: ! @ #$%^&*(){}[]/|;<>’’\

ім 'я файлу краще задавати не більше 14 символів.

Повний шлях файлу може мати будь яку кількість символів.

Найвищий рівень в системі каталогів називається кореневим (root) і визначається символом /. При додаванні нового користувача в систему файлова система користувача міститься в кореневому каталозі системи i має назву home.

В операційній системі слід розрізняти власне ім 'я файлу і його повне ім 'я, яке відображає розташування даного файлу у файловій системі – абсолютне або відносне. Абсолютне ім'я задає точне положення файлу у файловій системі.

Відносне ім'я задає розташування файлу відносно поточного каталогу.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 389; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.066 с.)