Про підготовку, виконання і захист дипломних робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про підготовку, виконання і захист дипломних робітПОЛОЖЕННЯ

Про підготовку, виконання і захист дипломних робіт

(проектів) у Класичному приватному університеті

 

Розробники: проф., д.т.н. Д.І. Левінзон

доц., к.е.н. Л.С. Головкова

доц., к.ю.н. М.М. Жовтобрюх

 

під загальною редакцією проф., д.т.н. Д.І. Левінзона

 

Запоріжжя


 

 

Рекомендовано науково-методичною радою КПУ протокол № ___ від “___”_________20__ р. голова НМР Д.І. Левінзон Затверджено “___”__________20__ р. ректор КПУ В.М. Огаренко
  Ухвалено до друку вченою радою КПУ протокол № ___ від “___”_________20__ р. вчений секретар вченої ради Т.А. Занфірова  

 

П 52 Положення про підготовку, виконання і захист дипломних робіт (проектів) у Класичному приватному університеті. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 20 с.
   

 

 

Розробники: Д.І. Левінзон, д.т.н., проф.

Л.С. Головкова, к.е.н., доц.

М.М. Жовтобрюх, к.ю.н., доц.

 

Під загальною редакцією Д.І. Левінзона, д.т.н., проф.

 

 

       
 
 
   

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА..................................................................................................................................... 4

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ........................................................................................................... 5

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.................................................. 6

3. НАЗВИ (ТЕМИ) ДИПЛОМНИХ РОБІТ І ПРИЗНАЧЕННЯ ЇХ КЕРІВНИКА..................... 7

4. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ....................... 8

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК
З ДИПЛОМУВАННЯ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ)............................ 10

6. ПІДГОТОВКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ДО ЗАХИСТУ........................................................... 11

7. РЕЦЕНЗУВАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ............................................................................... 12

8. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ........................................................................ 14

Додаток А
Зразок титульного аркуша дипломної роботи.............................................................................. 16

Додаток Б
Зразок завдання на дипломну роботу............................................................................................ 17

Додаток В
Вимоги до змісту реферату............................................................................................................. 19

 


ПЕРЕДМОВА

Чинне Положення про підготовку, виконання і захист дипломних робіт (проектів) (далі – Положення) встановлює загальні вимоги щодо змісту, структури та оформлення, організації виконання, порядку подання, захисту й оцінювання дипломних робіт (проектів), що є обов’язковими для усіх спеціальностей (напрямів підготовки) і кваліфікаційних рівнів, випуск за якими здійснюється у Класичному приватному університеті (далі – КПУ, університет).

Чинне Положення і розроблені на його основі методичні вказівки кафедр з дипломування повинні повністю відповідати вимогам Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 2 червня 1993 р. № 161 (п. 3.12.3. Державна атестація студента).

Дипломна робота (далі – ДР) – це, як правило, закінчена випускова навчальна науково-дослідна комплексна робота, яку виконано під керівництвом викладача або іншого досвідченого фахівця, що є самостійною розробкою з певної спеціальності (напряму підготовки), оформлена у вигляді звіту з науково-дослідної роботи (пояснювальної записки) з доданою графічною (ілюстрованою) частиною.

Дипломний проект (далі – ДП) – закінчена випускова навчальна науково-конструкторська (проектна, розрахункова) робота, яку виконано під керівництвом викладача або іншого досвідченого фахівця, що є самостійною розробкою з певної спеціальності (напряму підготовки), оформлена у вигляді комплекту конструкторської (проектної) документації з доданою розрахунково-поясню­вальною запискою.

До дипломних робіт на здобуття кваліфікації магістра висуваються додаткові вимоги, які постійно змінюються й удосконалюються. Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продуктування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі. Магістр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання й використання наукової інформації, бути спроможним до творчої науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності.

Основною формою дипломування у КПУ є дипломна робота (ДР).

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ДР є заключним етапом і найважливішим підсумком фахової підготовки студента. Успішний захист ДР є підставою для присвоєння випускнику Державною екзаменаційною комісією (далі – ДЕК) кваліфікації відповідно до чинних кваліфікаційних вимог, встановлених МОН України.

1.2. Метою дипломного дослідження є підтвердження з боку студента його відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам шляхом глибокого осмислення професійної проблеми і комплексного оволодіння матеріалом і методами самостійного дослідження та послідовного викладу інформації, практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань тощо.

1.3. Для досягнення цієї мети в ДР студент повинен:

- показати ґрунтовні теоретичні знання з обраної теми та вміння вирішувати на їх підставі поставлені завдання;

- обґрунтувати актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку науки, практичним завданням галузі;

- уміти за необхідності критично аналізувати монографічні та періодичні видання, узагальнювати матеріали діяльності підприємств (організацій, установ), виявляти нерозв’язану частину проблеми;

- дати історичну характеристику досліджуваної проблеми;

- показати уміння та навички в проведенні експерименту, аналізу і розрахунків, володіння сучасною обчислювальною технікою;

- уміти узагальнювати результати, робити конкретні висновки, обґрунтовувати практичні рекомендації, застосовувати сучасні методи оцінки економічної і соціальної ефективності запропонованих заходів.

1.4. Загальними вимогами, яким повинна задовольняти ДР, є:

- цільова спрямованість;

- чітка побудова;

- логічна послідовність викладу матеріалу;

- глибина дослідження та повнота висвітлення питань;

- переконливість аргументації;

- конкретність викладу результатів роботи;

- доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій;

- грамотне оформлення.

1.5. За всі відомості, викладені в ДР, правомірність використання фактичного матеріалу та конфіденційність інформації, дотримання вимог щодо захисту інформації, нерозголошення державної таємниці, обґрунтованість і достовірність висновків та положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо автор роботи.


ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу*

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові студента, шифр групи)

1. Тема роботи _______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

затверджена наказом по КПУ від “__” __________ 20__ р. № ____

2. Термін здачі студентом закінченої роботи ______________________________

3. Цільова установка, загальний напрям дипломної роботи, вихідні дані до роботи ________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Об’єкт та предмет дослідження _______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Мета дипломної роботи і завдання, які необхідно розв’язати для її досягнення ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Структура і зміст дипломної роботи ___________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Календарний план виконання роботи

 

 

№ з /п Назва розділів, частини та етапи роботи Термін виконання
За планом Фактично
     
       
       
     
       
       
     
       
       
     
       
     
       
     
     

 

8. Дата видачі завдання “___” ___________ 20__ р.

 

 

9. Термін роботи ДЕК “___” ___________ 20__ р.

 

 

Науковий керівник роботи _______________________________________

(П.І.Б.) (підпис)

 

 

Завдання прийняв до виконання ___________________ ________________

(П.І.Б.) (підпис студента)

 

 

*Примітка: є складовою дипломної роботи і розташовується безпосередньо після титульного аркуша.


Додаток В
вимоги до змісту реферату

Текст реферату повинен відбивати подану у звіті інформацію, як правило, у такій послідовності:

– об’єкт дослідження або розроблення;

– мета роботи;

– методи дослідження та апаратура;

– результати та їх новизна;

– основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та показники;

– ступінь упровадження;

– взаємозв’язок з іншими роботами;

– рекомендації щодо використання результатів роботи;

– галузь застосування;

– економічна ефективність;

– значущість роботи та висновки;

– прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження або розроблення.

Частини тексту реферата, щодо яких відсутні відомості, випускають.


Навчально-методичне видання

Розробники:

Левінзон Давид Іделевич

Головкова Людмила Степанівна

Жовтобрюх Микола Миколайович

 

Під загальною редакцією

Левінзона Давида Іделевича

ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ

про підготовку, виконання і захист дипломних робіт

(проектів) у Класичному приватному університеті

 

Розробники: проф., д.т.н. Д.І. Левінзон

доц., к.е.н. Л.С. Головкова

доц., к.ю.н. М.М. Жовтобрюх

 

під загальною редакцією проф., д.т.н. Д.І. Левінзона

 

Запоріжжя


 

 

Рекомендовано науково-методичною радою КПУ протокол № ___ від “___”_________20__ р. голова НМР Д.І. Левінзон Затверджено “___”__________20__ р. ректор КПУ В.М. Огаренко
  Ухвалено до друку вченою радою КПУ протокол № ___ від “___”_________20__ р. вчений секретар вченої ради Т.А. Занфірова  

 

П 52 Положення про підготовку, виконання і захист дипломних робіт (проектів) у Класичному приватному університеті. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 20 с.
   

 

 

Розробники: Д.І. Левінзон, д.т.н., проф.

Л.С. Головкова, к.е.н., доц.

М.М. Жовтобрюх, к.ю.н., доц.

 

Під загальною редакцією Д.І. Левінзона, д.т.н., проф.

 

 

       
 
 
   

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА..................................................................................................................................... 4

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ........................................................................................................... 5

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.................................................. 6

3. НАЗВИ (ТЕМИ) ДИПЛОМНИХ РОБІТ І ПРИЗНАЧЕННЯ ЇХ КЕРІВНИКА..................... 7

4. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ....................... 8

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК
З ДИПЛОМУВАННЯ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ)............................ 10

6. ПІДГОТОВКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ДО ЗАХИСТУ........................................................... 11

7. РЕЦЕНЗУВАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ............................................................................... 12

8. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ........................................................................ 14

Додаток А
Зразок титульного аркуша дипломної роботи.............................................................................. 16

Додаток Б
Зразок завдання на дипломну роботу............................................................................................ 17

Додаток В
Вимоги до змісту реферату............................................................................................................. 19

 


ПЕРЕДМОВА

Чинне Положення про підготовку, виконання і захист дипломних робіт (проектів) (далі – Положення) встановлює загальні вимоги щодо змісту, структури та оформлення, організації виконання, порядку подання, захисту й оцінювання дипломних робіт (проектів), що є обов’язковими для усіх спеціальностей (напрямів підготовки) і кваліфікаційних рівнів, випуск за якими здійснюється у Класичному приватному університеті (далі – КПУ, університет).

Чинне Положення і розроблені на його основі методичні вказівки кафедр з дипломування повинні повністю відповідати вимогам Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 2 червня 1993 р. № 161 (п. 3.12.3. Державна атестація студента).

Дипломна робота (далі – ДР) – це, як правило, закінчена випускова навчальна науково-дослідна комплексна робота, яку виконано під керівництвом викладача або іншого досвідченого фахівця, що є самостійною розробкою з певної спеціальності (напряму підготовки), оформлена у вигляді звіту з науково-дослідної роботи (пояснювальної записки) з доданою графічною (ілюстрованою) частиною.

Дипломний проект (далі – ДП) – закінчена випускова навчальна науково-конструкторська (проектна, розрахункова) робота, яку виконано під керівництвом викладача або іншого досвідченого фахівця, що є самостійною розробкою з певної спеціальності (напряму підготовки), оформлена у вигляді комплекту конструкторської (проектної) документації з доданою розрахунково-поясню­вальною запискою.

До дипломних робіт на здобуття кваліфікації магістра висуваються додаткові вимоги, які постійно змінюються й удосконалюються. Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продуктування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі. Магістр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання й використання наукової інформації, бути спроможним до творчої науково-дослідної і науково-педагогічної діяльності.

Основною формою дипломування у КПУ є дипломна робота (ДР).

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ДР є заключним етапом і найважливішим підсумком фахової підготовки студента. Успішний захист ДР є підставою для присвоєння випускнику Державною екзаменаційною комісією (далі – ДЕК) кваліфікації відповідно до чинних кваліфікаційних вимог, встановлених МОН України.

1.2. Метою дипломного дослідження є підтвердження з боку студента його відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам шляхом глибокого осмислення професійної проблеми і комплексного оволодіння матеріалом і методами самостійного дослідження та послідовного викладу інформації, практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань тощо.

1.3. Для досягнення цієї мети в ДР студент повинен:

- показати ґрунтовні теоретичні знання з обраної теми та вміння вирішувати на їх підставі поставлені завдання;

- обґрунтувати актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку науки, практичним завданням галузі;

- уміти за необхідності критично аналізувати монографічні та періодичні видання, узагальнювати матеріали діяльності підприємств (організацій, установ), виявляти нерозв’язану частину проблеми;

- дати історичну характеристику досліджуваної проблеми;

- показати уміння та навички в проведенні експерименту, аналізу і розрахунків, володіння сучасною обчислювальною технікою;

- уміти узагальнювати результати, робити конкретні висновки, обґрунтовувати практичні рекомендації, застосовувати сучасні методи оцінки економічної і соціальної ефективності запропонованих заходів.

1.4. Загальними вимогами, яким повинна задовольняти ДР, є:

- цільова спрямованість;

- чітка побудова;

- логічна послідовність викладу матеріалу;

- глибина дослідження та повнота висвітлення питань;

- переконливість аргументації;

- конкретність викладу результатів роботи;

- доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій;

- грамотне оформлення.

1.5. За всі відомості, викладені в ДР, правомірність використання фактичного матеріалу та конфіденційність інформації, дотримання вимог щодо захисту інформації, нерозголошення державної таємниці, обґрунтованість і достовірність висновків та положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо автор роботи.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.129.123 (0.025 с.)