ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ8.1. До захисту ДР допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

8.2. До ДЕК перед початком захисту ДР подаються такі документи:

- наказ ректора КПУ про допуск студентів до захисту ДР;

- зведена відомість про виконання студентами навчального плану й отримані ними оцінки (за підписом директора інституту або декану факультету);

- витяг з наказу ректора про затвердження персонального складу ДЕК;

- дипломна робота студента у зброшурованому вигляді й у твердій палітурці;

- письмові висновки наукового керівника ДР;

- письмова рецензія на ДР;

- інші матеріали і зразки, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної ДР (довідки про впровадження, видані книжки і статті за темою ДР, патенти на винахід, альбоми, відеозаписи, діючі макети та моделі, роздаткові презентаційні матеріали, плакати, креслення тощо).

8.3. Захист ДР відбувається згідно з графіком-розкладом, затвердженим ректором КПУ, який підписано завідувачем кафедри й узгоджено з навчальним відділом університету та директором відповідного інституту. Внесення змін до дати або послідовності захисту припускається за виняткових обставин і здійснюється головою ДЕК.

8.4. Студент у день захисту зобов’язаний прибути не менше ніж за 30 хвилин до початку роботи ДЕК, надати секретарю ДЕК усі необхідні документи, у тому числі залікову книжку, підготувати всі матеріали до захисту.

8.5. Захист ДР здійснюється на відкритому засіданні ДЕК за участі не менше половини складу комісії, за обов’язкової присутності голови ДЕК. ДЕК діє протягом календарного року. Робота ДЕК здійснюється як безпосередньо в КПУ, так і на підприємствах, установах і організаціях, для яких тематика ДР являє собою науково-теоретичний або практичний інтерес.

8.6. Тривалість засідання ДЕК встановлюється із розрахунку 30 хвилин на один захист і не повинна перевищувати 6 годин безперервної роботи.

8.7. Рекомендується така послідовність процедури захисту:

- всі студенти, які захищають у цей день ДР, шикуються перед ДЕК; голова ДЕК з’ясовує готовність студентів до захисту або їх прохання щодо зміни послідовності захисту;

- студент робить стислу доповідь за змістом ДР (не більше 10 хвилин);

- задаються питання (спочатку членами ДЕК, потім усіма присутніми) і заслуховуються відповіді на них;

- заслуховуються висновки керівника ДР і відгук рецензента;

- заслуховуються виступи членів ДЕК і присутніх (дискусія);

- надається заключне слово дипломнику для відповіді на зауваження.

8.8. Рекомендується така структура доповіді студента:

- вступна частина (обґрунтування вибору теми та її актуальності, формулювання мети ДР і завдань, які слід вирішити для її досягнення) – коротко;

- основна частина (змістовна частина з презентацією одержаних результатів та їх інтерпретацією) – ґрунтовно;

- висновки.

8.9. Після того, як усі захисти відбулись, комісія проводить спеціальне закрите засідання, на якому, виходячи з якості ДР і захисту, на підставі консенсусу членів ДЕК студентам у відомість встановленої форми виставляються відповідні оцінки. Одночасно ці оцінки заносяться у залікову книжку студента і підписуються всіма членами ДЕК.

8.10. Усі засідання ДЕК протоколюються. У протоколи вносяться виставлені студентам оцінки, записуються питання, що ставились, особливі думки членів комісії, вказується здобутий освітній рівень (кваліфікація), а також якої форми диплом видається випускнику (з відзнакою чи без відзнаки).

8.11. Наприкінці роботи ДЕК у день захисту запрошуються студенти, яким виголошується остаточне рішення про надання відповідної кваліфікації і про виставлені оцінки.

8.12. Студенти, які одержали незадовільну оцінку із захисту ДР, відраховуються з університету, і їм видається академічна довідка встановленого зразка, після чого повторний захист ДР дозволяється протягом трьох років за умови позитивної характеристики з місця роботи. При цьому відрахований студент має поновитися в університеті і внести відповідну оплату за навчання. Як правило, тема ДР і її науковий керівник повинні бути замінені.

8.13. Студентам, які не захищали ДР з поважної причини (документально підтвердженої), строк навчання може бути продовжений наказом ректора до наступного терміну роботи ДЕК, але не більше, ніж на один рік.

8.14. Після закінчення роботи ДЕК її голова складає звіт на ім’я ректора університету, в якому відображається аналіз рівня підготовки випускників, якості виконання та захисту ДР, їх відповідності вимогам стандартів вищої освіти і актуальним потребам економіки (галузі), надаються рекомендації щодо процесу підготовки і захисту ДР. Звіт рекомендується попередньо обговорити на засіданні випускаючої кафедри й остаточно затвердити на засіданні вченої ради інституту (університету).

8.15. Завідувач випускаючої кафедри передає за актом захищені ДР до бібліотеки університету, де ними можуть користуватися на загальних підставах студенти та викладачі.

8.16. Копіювання і тиражування ДР дозволяється тільки за дозволом проректора з навчальної роботи на підставі мотивованого подання завідувача кафедри. Кращі ДР можуть бути опубліковані або подані на наукові конференції та конкурси.


Додаток А
зразок титульного аркуша дипломної роботи

 

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ _______________________

КАФЕДРА __________________________________________

ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ

Зав. каф. _________________

(назва кафедри)

_________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

“____” ____________ 20__ р.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(тема)

ДИПЛОМНА РОБОТА
НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ*

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

напрям _______ ______________ спеціальність ______ _______________

(шифр) (найменування) (шифр) (найменування)

(для спеціалістів і магістрів)

галузь знань _____ _____________ напрям підготовки ______ _____________

(код) (найменування) (код) (найменування)

(для бакалаврів)

Студента групи _____ ___________ “___” __________20__ р.

(шифр) (підпис) (дата)

______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Науковий керівник ____________________________________________________

(посада) (вчене звання) (науковий ступінь) (підпис)

___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Нормоконтроль ______________________________________________________

(посада) (вчене звання) (науковий ступінь) (підпис)

______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

Запоріжжя

20__

 

 

*Примітка: подається у формулюванні, передбаченому відповідним навчальним планом.


Додаток Б
зразок завдання на дипломну роботу

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра _______________________________________________________

 

Затверджую:

Зав. кафедрою _______________

“____” _______________ 20__ р.

 

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу*

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові студента, шифр групи)

1. Тема роботи _______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

затверджена наказом по КПУ від “__” __________ 20__ р. № ____

2. Термін здачі студентом закінченої роботи ______________________________

3. Цільова установка, загальний напрям дипломної роботи, вихідні дані до роботи ________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Об’єкт та предмет дослідження _______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Мета дипломної роботи і завдання, які необхідно розв’язати для її досягнення ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Структура і зміст дипломної роботи ___________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Календарний план виконання роботи

 

 

№ з /п Назва розділів, частини та етапи роботи Термін виконання
За планом Фактично
     
       
       
     
       
       
     
       
       
     
       
     
       
     
     

 

8. Дата видачі завдання “___” ___________ 20__ р.

 

 

9. Термін роботи ДЕК “___” ___________ 20__ р.

 

 

Науковий керівник роботи _______________________________________

(П.І.Б.) (підпис)

 

 

Завдання прийняв до виконання ___________________ ________________

(П.І.Б.) (підпис студента)

 

 

*Примітка: є складовою дипломної роботи і розташовується безпосередньо після титульного аркуша.


Додаток В
вимоги до змісту реферату

Текст реферату повинен відбивати подану у звіті інформацію, як правило, у такій послідовності:

– об’єкт дослідження або розроблення;

– мета роботи;

– методи дослідження та апаратура;

– результати та їх новизна;

– основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та показники;

– ступінь упровадження;

– взаємозв’язок з іншими роботами;

– рекомендації щодо використання результатів роботи;

– галузь застосування;

– економічна ефективність;

– значущість роботи та висновки;

– прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження або розроблення.

Частини тексту реферата, щодо яких відсутні відомості, випускають.


Навчально-методичне видання

Розробники:

Левінзон Давид Іделевич

Головкова Людмила Степанівна

Жовтобрюх Микола Миколайович

 

Під загальною редакцією

Левінзона Давида Іделевича

ПОЛОЖЕННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.166.56 (0.016 с.)