Бібліографічний список до практичного заняттяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бібліографічний список до практичного заняття1; 3; 4; 5.


МЕТОДИЧНІ рекомендації до вИКОНАННЯ індивідуальних завдань

Індивідуальна робота є однією з форм самостійної навчальної роботи студентів.

Робота студента складається з двох завдань.

Студенти представляють роботи на кафедру не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії разом із контрольною роботою.

Робота повинна мати наступну структуру: теоретичний матеріал по виконанню завдання, формули, виклад докладного поетапного розрахунку завдання, висновок.

Велике значення маєправильне оформлення роботи. На титульному листі необхідно вказати назва вузу, факультету, варіант завдання, групу, своє прізвище, ім’я та по батькові.

Робота повинна бути надрукована. Текст роботи друкується з одного боку листа з залишенням полів, кожне завдання з нової сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані.

В кінці дослідження приводитьсясписок використаної літератури.

Кожне завдання складається з 24 варіантів.

Студент виконує два завдання свого варіанту і особисто здає індивідуальну роботу на кафедру.

Завдання індивідуальних робіт

Індивідуальне завдання 1

Аналіз основних показників економічного розвитку економіки країни Європейської цивілізації

1. Зробить порівняльний аналіз формаційної та цивілізаційної парадигм у формі таблиці.

Основні положення
формаційна парадигма цивілізаційна парадигма
   

 

2. Проведіть порівняльний аналіз господарства та його форм у месопотамському, єгипетському та крито- мікенському суспільстві за такою схемою:

 

Господарство та його особливості Месопотамія Давній Єгипет Крито-мікенська цивілізація
Умови господарської діяльності      
Галузева структура господарства.      
Власність на землю      
Системи «влада-власність»      
Досягнення у господарський сфері      

 

3. Проаналізувати передумови виникнення ринкового господарства.

Передумови виникнення ринкового господарства

 

Досліджувані процеси Загальна характеристика Особливості в європейських країнах
Англія Франція Іспанія Португалія
Розклад феодального господарства та зародження інститутів ринкової економіки          
Зростання ролі середньовічних міст          
Нові форми господарств у промисловості і аграрній сфері          
Зміни у сфері обміну та фінансовій сфері          
Економічна думка          
Меркантилізм та два його етапи          
Фізіократія          
Класична школа          

 

4. Розгляньте економічні наслідки Великих географічних відкриттів для розвитку господарств європейських монархій.

Економічні наслідки Великих географічних відкриттів для розвитку господарств європейських монархій

Досліджувані процеси Загальна характеристика Особливості в європейських країнах
Англія Франція Іспанія Португалія
«Революція цін»          
Колоніалізм          
Первісне нагромадження капіталу          

5. Дослідіть вплив цивілізаційних факторів на розвиток європейських країн, виділивши спільне та особливе.

Цивілізаційні фактори розвитку європейських країн

Досліджувані процеси Загальна характеристика Особливості в європейських країнах
Англія Франція Іспанія Португалія
Політичні          
Соціальні          
Духовно-культурні          
Економічні          
Зовнішньоекономічні          

6. Складіть аналітичну таблицю, яка б дала змогу простежити динаміку економічного лідерства провідних країн світу на етапі домонополістичного капіталізму, з’ясувати загальні та особливі риси в розвитку капіталістичної системи Англії, Франції.

 

    Характерні риси та особливості промислової революції Країни
  Англія Франція
Передумови промислового перевороту    
Хронічні межі та характер    
Основні напрямки    
Галузева структура економіки: до після    
Соціально-еконеомічні наслідки    
Тип торговельної політики    
Місце у світовому промисловому виробництві: - до - після    
Висновки    

 

7. Складіть аналітичну таблицю, яка б дала змогу простежити динаміку економічного лідерства провідних країн світу на етапі домонополістичного капіталізму, з’ясувати загальні та особливі риси в розвитку капіталістичної системи Німеччини, США.

 

    Характерні риси та особливості промислової революції Країни
  США Німеччина
Передумови промислового перевороту    
Хронічні межі та характер    
Основні напрямки    
Галузева структура економіки: - до - після    
Соціально-еконеомічні наслідки    
Тип торговельної політики    
Місце у світовому промисловому виробництві: - до - після    
Висновки    

8. Складіть аналітичну таблицю, яка б дала змогу простежити динаміку економічного лідерства провідних країн світу на етапі домонополістичного капіталізму, з’ясувати загальні та особливі риси в розвитку капіталістичної системи США, Росії.

  Характерні риси та особливості промислової революції Країни
США Росія
Передумови промислового перевороту    
Хронічні межі та характер    
Основні напрямки    
Галузева структура економіки: до після    
Соціально-еконеомічні наслідки    
Тип торговельної політики    
Місце у світовому промисловому виробництві: - до - після    
Висновки    

 

9. Дайте порівняльну характеристику різних шкіл маржиналізму австрійська та кембриджська

  Критерій Школа
австрійська кембріджська  
Предмет дослідження    
Вихідний пункт економічного аналізу    
Основний економічний суб’єкт; сфера дослідження    
Джерело формування вартості (цінності)    
Методологічний інструментарій    

 

10. Дайте порівняльну характеристику різних шкіл маржиналізму, кембриджська та американська

 

Критерій Школа
кембріджська американська
Предмет дослідження    
Вихідний пункт економічного аналізу    
Основний економічний суб’єкт; сфера дослідження    
Джерело формування вартості (цінності)    
Методологічний інструментарій    

 

11. Дайте порівняльну характеристику господарського розвитку українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій (кінець XVIII – перша половина XIX ст., склавши таблицю за зразком:

 

  Характеристика Російська імперія Австрійсько-Угорська імперія
1. Основні напрями сільськогосподарського виробництва: а) форми організації господарства б) характер праці основних виробництв в) характер зв’язків г) характер зв’язків з ринком панських господарств    
2. Розвиток промисловості: а) мануфактурне виробництво та його форми б) початок промислового перевороту    
3. Розвиток торгівлі: а) основні напрямки торговельних зв’язків б) організаційні форми    

 

12. Дайте порівняльну характеристику різних шкіл маржиналізму шведська та математична.

 

Критерій Школа
шведська математична
Предмет дослідження    
Вихідний пункт економічного аналізу    
Основний економічний суб’єкт; сфера дослідження    
Джерело формування вартості (цінності)    
Методологічний інструментарій    

 

13. Дайте порівняльну характеристику реформ, що скасували кріпацтво в українських землях (Російська та Австро-Угорська імперії), склавши таблицю.

  Основні характеристики Реформи
Австрійсько-Угорська імперія (1848 р.) Російська імперія (1861 р.)
1. Рушійні сили, що спричинили реформи    
2. За реформою скасовувалося    
3. Викупу за умовами реформи підлягало    
4. Статус селянина: - до реформи - після реформи    
5. Умови наділення селян землею відповідно до реформи    
6. Форми власності на землю    

 

14. Виходячи зі змісту економічної політики США та Німеччини, визначте спрямованість антикризових програм урядів у 1933-1936 рр.

 

  Основні напрямки економічної політики Новий курс Ф.Д. Рузвельта Економічна програма нацистів
Інституціональні основи державного регулювання економіки Розширення держсектору Націоналізація підприємств воєнного виробництва    
Структурна політика держави Картелювання промисловості Розвиток галузей воєнної промисловості    
Інвестиційна політика держави Державне фінансування воєнних виробництв та галузей важкої промисловості Скорочення інвестицій на розвиток промисловості групи «Б» Державна підтримка фермерських господарств    
Фінансова політика держави Головна мета – бездефіцитний бюджет Підвищення оподаткування населення Зниження податків з доходів дрібних та середніх підприємств Підвищення податків з підприємств з високими доходами Корпоративно-ринкова з системою розподільного соціалізму (Швеція) Державно-керована, корпоративно-ринкова (Японія)

 

15. Зробіть порівняльну характеристику змішаних економічних систем :

- США та Англіїї (друга половина XX ст.).

    Критерії (країни) характеристики Економічна система
  Ліберально-ринкова (США, Англія)     Соціально-ринкова (Німетччна)
Культура (релігійна, етична, філософські цінності)    
Власність (домінантна форма власності на матеріальні ресурси)    
Свобода (індивідуально-конкурентні або корпоративно-групові цінності)    
Державна (ступінь державного втручання в економіку)    
Інституції (домінантні інституції)      
Продуктивні сила (рівень розвитку)    
Розподіл (сутність розподільного механізму)    
Інші    

 

16. Зробіть порівняльну характеристику змішаних економічних систем :

- Німеччини та Швеції (друга половина XX ст.).

 

  Критерії (країни) характеристики Економічна система
Німеччина Швеція
Культура (релігійна, етична, філософські цінності)    
Власність (домінантна форма власності на матеріальні ресурси)    
Свобода (індивідуально-конкурентні або корпоративно-групові цінності)    
Державна (ступінь державного втручання в економіку)    
Інституції (домінантні інституції)      
Продуктивні сила (рівень розвитку)    
Розподіл (сутність розподільного механізму)    
Інші    

 

17. Зробіть порівняльну характеристику змішаних економічних систем:

- Японії та Англії (друга половина XX ст.).

 

    Критерії (країни) характеристики Економічна система
  Японія   Англія
Культура (релігійна, етична, філософські цінності)    
Власність (домінантна форма власності на матеріальні ресурси)    
Свобода (індивідуально-конкурентні або корпоративно-групові цінності)    
Державна (ступінь державного втручання в економіку)    
Інституції (домінантні інституції)      
Продуктивні сила (рівень розвитку)    
Розподіл (сутність розподільного механізму)    
Інші    

 

18. Зробіть порівняльну характеристику змішаних економічних систем :

- США та Німеччини (друга половина XX ст.).

 

Критерії (країни) характеристики Економічна система
  США   Німеччини
Культура (релігійна, етична, філософські цінності)    
Власність (домінантна форма власності на матеріальні ресурси)    
Свобода (індивідуально-конкурентні або корпоративно-групові цінності)    
Державна (ступінь державного втручання в економіку)    
Інституції (домінантні інституції)      
Продуктивні сила (рівень розвитку)    
Розподіл (сутність розподільного механізму)    
Інші    

 

19. Зробіть порівняльну характеристику методологічних засад основних напрямів економічної думки (друга половина XX ст.) кейнсіанський та інституціональний.

 

    Критерії (країни) характеристики Економічна система
Ліберально-ринкова (США, Англія) Соціально-ринкова (Німеччина) Корпоративно-ринкова з системою розподільного соціалізму (Швеція) Державно-керована, корпоративно-ринкова (Японія)
Культура (релігійна, етична, філософські цінності)        
Власність (домінантна форма власності на матеріальні ресурси)        
Свобода (індивідуально-конкурентні або корпоративно-групові цінності)        
Державна (ступінь державного втручання в економіку)        
Інституції (домінантні інституції)          
Продуктивні сила (рівень розвитку)        
Розподіл (сутність розподільного механізму)        
Інші        

 

20. Зробіть порівняльну характеристику методологічних засад основних напрямів економічної думки (друга половина XX ст.) неокласичний та неоліберальний.

 

    Критерії (країни) характеристики Економічна система
Ліберально-ринкова (США, Англія)   Соціально-ринкова (Німетччна) Корпоративно-ринкова з системою розподільного соціалізму (Швеція) Державно-керована, корпоративно-ринкова (Японія)
Культура (релігійна, етична, філософські цінності)        
Власність (домінантна форма власності на матеріальні ресурси)        
Свобода (індивідуально-конкурентні або корпоративно-групові цінності)        
Державна (ступінь державного втручання в економіку)        
Інституції (домінантні інституції)          
Продуктивні сила (рівень розвитку)        
Розподіл (сутність розподільного механізму)        
Інші        

 

21. Зробіть порівняльну характеристику поглядів представників інституційно-соціальних теорій, заповнивши таблицю.

 

 

Теорія або концепція Представник Основні праці Основні теоретичні положення Методологічні особливості
Інстуційно-соціальний напрям раннього інституціонізму Т. Веблен      
Інституційно-технократичний напрям Дж. Гелбрейт      
Теорія стадій економічного зростання В. Ростоу      
Теорія трьох хвиль розвитку цивілізації Е. Тоффлер      
Теорія постіндустріального суспільства Д. Белл      
М. Кастельс      
Теорія інформаційного суспільства Т. Сакайя      
Теорія пост економічного суспільства В. Іноземцев      

 

22. Проаналізуйте суть і теоретичне обґрунтування реформаторських заходів 1960-х та 1980 – х років, визначте їх спільні та відмітні риси, висвітливши проблеми трансформації форм власності, посилення господарської самостійності підприємств, змін у плановій системі.

 

Основні заходи Косигіанська реформа (1965 р.) Реформаторські заходи переходу перебудови (1985 – 1990 рр.)

 

23. Порівняйте шляхи формування ринкового середовища в Україні на межі XX ст. - XX ст.

Основний напрям Межа ХІХ-ХХ століть Межа ХХ-ХХІ століть
Відносини власності та їх правовий захист    
Формування фінансово-кредитних інститутів    
Грошова політика та її вплив на стан господарства    
Ринкові трансформації в аграрному секторі    

 

24. Порівняйте господарський розвиток імперії франків та Київської Русі:

- соціальний склад населення;

- форми власності;

- основні господарські форми.

 

 

Індивідуальне завдання 2

1. Визначте основні господарські процеси і явища, що відображені в економічної думці Мессопотамії та пам’ятниках економічної Давнього Єгипту.

2. Проаналізіруйте головні ознаки господарської сфери суспільств Давнього Сходу на етапі ранніх цивілізацій.

3. Розкрийте зв'язок української господарської культури із західноєвропейською.

4. З’ясуйте та здійсніть порівняльний аналіз особливостей первісного нагромадження капіталу в Голландії,Франції та Німеччині.

5. Проаналізуйте економічну політику Петра I та її вплив на економічний розвиток України у XVIII ст.

6. Охарактеризуйте класичний напрямок в українській економічній думці (перша половина XIX ст.

7. Дайте порівняльну характеристику господарських систем країн Західної Європи та США в 70 – ті роки XIX – на початку XX ст.

8. Порівняйте шляхи виходу з Великої депресії США та Німеччини.

9. Поясніть сутність Великої депресії та особливості її прояву в європейських країнах.

10. Кейнсіанська і неоліберальна теорії: їх відмінності.

11. Дослідіть проблеми економічної інтеграціїз залученням напрацювань Дж. Вайнера, Я. Тінбергена.

12. Розгляньте структуру та сутність змішаної економіки Швеції у 50-80 роки XX ст.

13. Установіть теоретичні засади обґрунтування відносин власності за допомогою концепції дифузії власності (А. Берлі, Дж. Кларк)і управлінської революції (П.Дракер, Дж. Бернхем).

14. Встановіть шляхи кейнсіансько-неокласичного синтезу та дослідить його відображення в багатофакторній моделі економічного зростання Хікса – Хансена.

15. Установіть і знайдіть пояснення теоретичних та практичних пріоритетів нового кейнсіанства у 80 – х рр. XX ст.

16. Покажіть внесок американського монетарного посткейнсіанства у розвиток світової економічної думки.

17. Покажіть теоретико-методологічні особливості неоінституціоналізму.

18. Покажіть характерні риси та фактори розвитку постіндустріальної сервісно-інформаційної економіки.

19. Охарактеризуйте політику «воєнного комунізму» та її відображення в дискусіях 20 –х років XX ст.

20. Проаналізуйте економічні програми національних урядів України (Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР) та спроби їх реалізації.

21. Охарактеризуйте господарську систему періоду НЕПу та її відображення в українській економічній літературі 20 років XX ст.

22. Охарактеризуйте економічні перетворення періоду хрущовської відлиги та соціально-економічнну політику середини 50 –х- початку 60 –х років XX ст.

23. Обгрунтуйте необхідність реформування радянської економічної системи в середині 60 –х років та розкрийте суть косигінської реформи 1965 р.

24. Розкрийте і проаналізуйте економічні передумови утворення української незалежної держави.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.016 с.)