Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI – перша половина XVII ст.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI – перша половина XVII ст.)Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII – перша половина XIX ст.)

Мета:закріпити, поглибити, розширити та систематизувати знання студентів з питань формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.), та розвитку ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина ХVІІ – перша половина ХІХ ст.).

 

План вивчення тем

1. Економічна теорія Франції. Ж.Батист Сей, Т.Р. Мальтус., Дж. С. Мілль.

2. Особливості політичної економії в США Г.Ч. Кері.


Методичні рекомендації до самостійної роботи

При розгляді першого питання слід відзначити, що при вивченні економічних поглядів Ж.Батиста Сея передусім треба звернути увагу на:

- структурування вченим своєї економічної теорії;

- розуміння ним процесу виробництва;

- тлумачення вартості («теорія трьох факторів виробництва);

- формування теорії та законів ринку;

- аналіз мотивів поведінки виробника та споживача на ринку;

- визначення сутності та ролі підприємця у ринкової економіці.

Вивчаючи основні положення теорії Д. Мілля, слід звернути особливу увагу на те, як автор трактує заробітну плату. Він пов’язує її розміри не з вартістю робочої сили, а з її ціною, яка визначається чинниками пропозиції робочої сили. Так само і трактування Міллем прибутку як продукту функціонування капіталу суперечить класичній трудової теорії вартості. Цікавим є ставлення Д.Мілля до такої форми доходу, як рента, що його він уважає паразитичним.

Слід відмітити, що важливе місце в економічній концепції Т.Мальтуса посідає теорія народонаселення. Суть економічної теорії Мальтуса викладено в праці «Принципи політичної економії, розглянуті в контексті їх практичного застосування» Інакше, ніж А.Сміт та Д.Рікардо, він малює картину збалансованого розвитку економіки, знаходить відправну точку економічного розвитку. А це, витрати капіталу на розвиток виробництва (інвестиції), як їх інтенсивність впливає на розподіл, доходи, заощадження та споживання. Важливе значення він надавав проблемі економічної рівноваги. Вчення Мальтуса містить багато цікавих положень (теорія ренти, теорія міжнародної торгівлі, проблеми циклічності економічного розвитку.

При розгляді другого питання слід показати, що особливе місце в політичної економії США займають праці Г.Ч. Кері. Однією з основних проблем у працях Кері («Принципи політичної економії», «Нариси про норму заробітної плати») є проблема вартості «вартість речей є мірою влади природи над людиною». Визначення розмірів вартості він узалежнює від двох факторів: природи та праці людини. Плідним є те, що він сформулював теорію «гармонії інтересів». Багатство суспільства стає основою для зростання добробуту кожного його члена. Виявом гармонії інтересів є справедливий розподіл, який ураховує внесок кожного у виробництво.

Питання для самоконтролю

1. Як висвітлюється проблема вартості в працях Ж.Б. Сея?

2. У чому полягають особливості розвитку політичної економії США?

3. Назвіть основні положення, які вніс Г.Ч. Кері в розвиток політичної економії США?

4. Основні праці Т.Мальтуса, їх зміст.

5. Покажіть особливості розвитку ринкових відносин в працях Дж. С. Мілля.

Бібліографічний список до самостійної роботи

1; 2; 3; 4; 5.

 

Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період

Монополістичної конкуренції (друга половина XIX – початок XX ст.)

Мета:закріпити, поглибити, розширити та систематизувати знання студентів з питань ринкового господарства країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина XIX – початок XX ст.).

План вивчення теми

 

1. Розвиток В.І. Леніним марксистської політичної економії.

2. Математична школа. Теоретичні моделі Л. Вальраса, В. Парето.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При розгляді першого питаннянеобхідно відмітити, щ

о основні праці Леніна сповнені намагання абсолютизувати марксистську доктрину, проте найвагомішим його внеском в економічну теорію ще донедавна радянські економісти вважали твір «Імперіалізм, як вища стадія капіталізму». У ній, крім застосування марксистської методології аналізу до нових реалій розвитку капіталістичного світу, зроблено спробу дослідити економічні закономірності й наслідки та економічне підґрунтя глобальних трансформацій.

Уявлення про розвиток В.І. Леніним економічних та класових постулатів марксистської доктрини дають твори «Держава і революція», «Доповідь на захист резолюції про поточний момент», які свідчать про крайній радикалізм та ортодоксальність ленінських підходів до формування доктрини майбутнього соціалістичного суспільства.

Розпочати вивчення другого питання доцільно з формування загального уявлення про передумови виникнення, сутнісну характеристику і значення математичного напряму в економічної теорії. Для цього передовсім треба згадати історичні умови розвитку країн Західної Європи, які спричинили виникнення і формування в цілісну концепцію окремих розроблень економістів - математиків.

Основними передумовами все активнішого впровадження математичних методів у економічні дослідження були:

- перетворення капіталізму на розвинену господарську систему з високим рівнем взаємопов’язання та однорідності всіх її частин і елементів;

- значне досягнення в галузі математики і можливість їх застосування до аналізу економічних процесів.

Л. Вальрас автор творів «Елементи чистої політичної економії» Принципова його заслуга полягає у створенні замкненої математичної моделі загальної економічної рівноваги. Рівновагу Вальрас характеризував як стан, за якого: по-перше, ефективний попит і пропозиція продуктивних послуг будуть однаковими; по – друге, існуватиме постійна стійка ціна на ринку продукції; по – трете, продажна ціна продукції дорівнюватиме витратам, вираженим у продуктивних послугах. Дві перші умови відносяться до рівноваги обміну, а третя – до рівноваги виробництва. Ці умови рівноваги Вальрас відобразив через чотири взаємопов’язані системи рівнянь.

В. Парето в своєму творі «Курс політичної економії» розглядає питання створення «чистої» економічної теорії, позбавленої понять цінності і корисності. Удосконалюючи теорію загальної економічної рівноваги Вальраса Парето уточнив критерії стійкої рівноваги, сформулював її умови, що отримали назву «оптимуму Парето». Рівновага трактувалася ним як економічний стан, за якого неможливо поліпшити становище будь-якого з учасників обміну, не погіршивши становища когось іншого. Рівновага настає тоді, коли діаметрально протилежні сили, тобто бажання та всі численні перешкоди на шляху до їх задоволення, буде збалансовано.

Питання для самоконтролю

1. Яка головна заслуга Л. Вальраса в економічній науці?

2. У чому полягає основна суть досліджень В. Парето?

3. У чому суть і значення концепції В. Парето про суспільну корисність?

4. Які основні наукові розроблення відносяться до представників стокгольмської школи?

5. Яким проблемам присвячена діяльність математичної школи?

Бібліографічний список до самостійної роботи

1; 2; 3; 4; 5.

Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні

Напрямки економічної думки в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.)

Мета:закріпити, поглибити, розширити та систематизувати знання студентів з питань особливостей розвитку ринкового господарства та основних напрямків економічної думки в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.).

 

План вивчення теми

 

1. Зміни в українському селі в пореформений період.

2. Зародження і розвиток кооперативного руху.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

В першому питанні треба звернутися до аналізу економічних передумов скасування кріпацтва в Україні: розкрити сутність реформ 1848 р. в Австро-Угорщині та 1861 р. в Російській імперії; дати їх порівняльну характеристику щодо причин, рушійних сил, соціально-економічних наслідків, зміни форм землеволодіння та соціального статусу селянина.

Важливо усвідомити, що реформи прискорили розвиток капіталістичних ринкових відносин і в промисловості, і в сільському господарстві, започаткували кардинальні зміни у відносинах власності та соціально-політичної структури суспільства.

Відзначаючи позитивні моменти ринкової перебудови сільського господарства, потрібно розкрити також двоїстий суперечливий характер аграрних реформ, показати, що вони мали серйозні недоліки. В пореформеній аграрній еволюції, хоч і повільно, відбувався перехід від замкнутого феодального господарства до капіталістичних методів ведення останнього. Тут необхідно розкрити сутність американського і прусського шляхів розвитку підприємницьких відносин у сільському господарстві, дослідити територіальне їх розмежування на українських землях, причини та наслідки цього процесу.

По другому питанню потрібно пояснити причини, сутність і наслідки потужних процесів концентрації та монополізації промислового виробництва, формування кооперативного руху на Україні. Для того, щоб скласти цілісне уявлення про новостворювану ринкову економічну систему, потрібно визначити економічну природу нових господарських форм, зокрема різних форм кооперативів, а також розкрити сутність нової фінансово-грошової системи.

Питання для самоконтролю

1. Які наслідки для розвитку українських земель мали реформи 1848 р. і 1861 р.?

2. Якими шляхами відбувався генезис підприємницьких відносин в Україні у сільському господарстві?

3. Яку роль відігравала держава у розвитку ринкових відносин в Україні?

4. У чому полягає зміст столипінської аграрної реформи?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.7.202 (0.009 с.)