Приклад оформлення відомості бакалаврської роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад оформлення відомості бакалаврської роботи 

ряд ка Фор мат Позначення Найменування К-сть лис-тів екз. Прим
             
      Документація загальна      
             
      Заново розроблена      
             
1 А1 ММФ.6.0708.БР.03 Показники ефективності 1
очистки стічних вод
2 А1 ММФ.6.0708.БР.04СК Удосконалена система 1  
  очистки стічних вод  
3 А4 ММФ.6.0708.БР.ДП.ПЗ Пояснювальна записка 1  
      Застосована      
             
4 А1 ММФ.6.0708.БР.01СК Система очистки 1  
стічних вод ТПЦ-4  
 
    Документація щодо    
  складальних одиниць      
       
5 А1 ММФ.6.0708.БР.02СК Відстійник 1  
горизонтальний.
Складальне креслення.
6 А1 ММФ.6.0708.БР.05СК Гідроциклон напірний 1  
Складальне креслення.
            ММФ.6.0708.БР
         
Зм. Лист № докум. Підп Дата
Розроб. Шевченко Т.Г.     Відомість бакалаврської атестаційної роботи Літера Лист Листів
Керівник Бабенко Л.В.     Д т
Консульт. Бабенко Л.В.     МОНУ НМетАУ Каф. ІЕ та ОП Група ЕКМ-05-1
Н.контр. Доморацький В.А.    
Затвердив Бобилєв В.П.    
                           

 

 

Додаток Г

________________Національна металургійна академія України______________

ДОВІДКА

про підготовку студента-бакалавра

1.ФакультетМеханіко-машинобудівельний

2. Спеціальність6.0708 – Екологія та охорона навколишнього середовища

3. Кафедра Інженерної екології та охорони праці

4. Прізвище, ім'я та по-батькові Петренко Микола Іванович

5. Тема випускної роботиРозробка заходів щодо удосконалення системи очищення від пилу газів, що відходять з шахтної плавильної печі ВАТ «Укрсплав»

6. Керівник роботи ас. Матухно Олена Вікторівна

7.Оцінка по розділах роботи

№ п.п. Найменування розділу роботи Оцінка по розділу Дата Підпис консультанта Примітка
Аналітична частина відм 10.06.09    
Спеціальна частина відм 10.06.09    
         
         
         
         
         
         

Завідувач кафедри ___________________ проф.Бобилєв В.П.

(підпис) (прізвище, ініціали)

“___”________ ____р

Додаток Д

Приклад оформлення відгуку на випускну роботу

 

Національна Металургійна Академія України

 

ВІДГУК НА ВИПУСКНУ РОБОТУ

 

Студента групи ЕКМ – 05 - 1 Тарасенка Володимира Семеновича___________

 

Тема випускної роботи Аналіз та вибір раціональної технології переробки відходів полімерної упаковки_______________________________

Обсяг пояснювальної записки і графічної частини:

записка 90 с.

таблиць 12

схем та рисунків 8

листів графічної частини 4

 

Переваги випускної роботи: Робота виконана у відповідності до завдання; за змістом та структурою задовольняє існуючим вимогам до атестаційних робіт бакалавра; викладення матеріалу у логічній послідовності , технічно грамотною мовою; оформлення акуратне, графічна частина відповідає ЄСКД.

Актуальність теми роботи визначається тим, що проблема накопичення відходів полімерної упаковки та їх негативного впливу на довкілля є зараз дуже гострою і потребує негайного вирішення, особливо у мегаполісах.

Розглянуто види полімерної упаковки, її переваги та недоліки; експлуатаційні характеристики матеріалів та технології її виготовлення; критерії, що визначають галузі застосування того чи іншого виду упаковки; показано, що широке використання полімерних матеріалів несе в собі значну загрозу довкіллю.

Зауваження

1. Значне перевищення рекомендованого обсягу пояснювальної записки­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

2. Не розглянуті шляхи попередження викидів шкідливих речовин у атмосферу при термічній та термохімічній переробці відходів ПЕТФ – та ПВХ - упаковки

3. Викликає сумніви економічна обґрунтованість застосування біополімерної упаковки на сучасному етапі розвитку цих технологій

4. На с. 15, 28, 48 пояснювальної записки є стилістичні похибки

 

Оцінка випускної роботи ______9 (добре)_______

Керівник Саввін Олександр Віталійович

___________________

(підпис)

 

10”__червня___ 2009 року

Додаток Е

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Голові

Державної Екзаменаційної комісії № ________

Направляється студент гр.ЕКМ-05-1 Тарасенко Володимир Семенович на захист випускної роботи (прізвище,ініціали)

Аналіз та вибір раціональної технології переробки відходів полімерної упаковки

(Назва теми)

Навчальна картка студента, (витяг із обліково-екзаменаційних відомостей), випускна робота додається

 

Декан факультету_________________

 

Довідка про успішність

Тов. Тарасенко Володимир Семенович за час навчання на факультеті Механіко-машинобудівельний

3 2005 по 2009 рр. повністю виконав навчальний план з такими оцінками :

відмінно % , добре % , задовільно %

Секретар факультету_________________

 

Додаток Ж

Приклад оформлення списку умовних скорочень

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

 

Атм. – атмосфера;

Грн. – гривня;

ПММ – паливно-мастильні матеріали;

ІТР – інженерно-технічні робітники;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

Млн. – мільйон;

Млрд. – мільярд;

Тис. – тисяча;

МПК – максимальна приземна концентрація;

Н.у. – нормальні умови;

ВАТ «НТЗ» – відкрите акціонерне товариство «Нижньодніпровський трубопрокатний завод»;

ПГОУ – пилогазоочисна установка;

ГДВ – гранично допустимий викид;

ГДК – гранично допустима концентрація;

ГДКм.р. - гранично допустима максимальна разова концентрація;

ГДР – гранично допустимий рівень;

ПЗД – первинна звітна документація;

КОП – камера осаджування пилу;

ЗІЗ – засоби індивідуального захисту;

СЛЦ – сталеливарний цех;

ТБ – техніка безпеки;

ДВДЛ – ділянка відливки дрібного лиття;

СО – оксид вуглецю;

СО2 – диоксид вуглецю;

FeO – оксид заліза (II);

HF – плавикова кислота;

H3PO4 – ортофосфорна кислота;

MnO – оксид марганцю (II);

SiO2 – оксид кремнію;

SO2 - сірчаний ангідрид;

ZnO – оксид цинку (II).

 

Додаток З

Приклад оформлення змісту роботи

 

ЗМІСТ

 

ВВЕДЕННЯ……………………………………………………………………..........7

1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА………………………………………………………8

1.1 Загальна характеристика підприємства і цеху..………………………..9

1.2 Фізико - географічна та кліматична характеристика району розташування виробництва ………………………………………………………….10

1.3 Основне та допоміжне устаткування цеху і його характеристика......11

1.4 Технологія виробництва продукції в КПЦ……………………………15

1.5 Споживана сировина, матеріали, енергоносії, відходи виробництва…18

1.6 Існуюча система водопостачання і водовідведення ………………….19

1.7 Джерела забруднення води в цеху ……………………………………21

1.8 Лабораторний контроль забруднення води ………………………….25

1.9 Характеристика стічних вод цеху…………………………………….. 26

1.10 Устаткування системи очищення стічних вод цеху ………………..32

2 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА……………………………………………..……… 35

2.1 Аналіз ефективності роботи первинної системи очищення стічних вод цеху…………………………………………………………………………………....36

2.2 Сучасні засоби очистки виробничих стічних вод………………….……37

2.2.1 Механічне очищення ………………………….…………………….37

2.2.2 Хімічне очищення ………………………………………………....40

2.2.3 Фізико-хімічне очищення ……………………………………………..43

2.2.4 Біологічне очищення …………………………..………………….47

2.3 Пропонована система очищення стічних вод цеху…………………….50

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ………………………………………………..52

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………………………..53

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………55

Додаток А Специфікація до схеми водопостачання та водовідведення....56

Додаток Б Специфікація до первинного відстійника……………………….57

Додаток В ГДК шкідливих речовин у водоймах господарсько-побутового та рибогосподарського призначення…………………………………………………58

 

Додаток И

 

Реферат

Пояснювальна записка до бакалаврської атестаційної роботи: 62 с., 9 рис., 7 табл., 3 додатки, 25 джерел.

Об’єкт розробки – система пилогазоочищення шахтної печі ВАТ «Укрсплав».

Мета роботи - аналіз ефективності роботи існуючої системи пилогазоочищення та розробка пропозицій, щодо її модернізації.

Метод розробки – аналіз нормативно - технічної документації базового підприємства, розрахункове визначення максимальних приземних концентрацій та гранично припустимих викидів шкідливих речовин, вибір шляхів удосконалення системи за результатами патентно-інформаційного пошуку.

Проаналізовані особливості технології вторинної переробки свинцю, визначені основні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферу та водний басейн , наведені характеристики забруднювачів, виконані розрахунки максимальних приземних концентрацій та гранично припустимі викиди шкідливих речовин з шахтної печі, розроблені пропозиції щодо підвищення ефективності роботи системи пилогазоочистки.

Результати роботи можуть стати основою для розробки реального дипломного проекту і використані на ВАТ «Укрсплав» та аналогічних агрегатах інших підприємств.

ШАХТНА ПІЧ, ПЛАВКА СВИНЦЮ, ПИЛОГАЗООЧИЩЕННЯ, ГРАНИЧНО ПРИПУСТИМИЙ ВИКИД, КАМЕРИ ДОПАЛЮВАННЯ, ЕЛЕКТРОФІЛЬТР.

 

Додаток КПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.014 с.)