Оформлення графічних матеріалівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оформлення графічних матеріалів 

Графічний матеріал оформляється звичайно на аркушах формату А1 з кутовим штампом за ДСТ 2.104-68 Форма 2 у правому нижньому куті. У разі нестачі місця на лицевій стороні формату для основного напису допускається його розташування у правому нижньому куті зворотної сторони формату.

На листі дається зовнішня рамка, яка наноситься тонкою суцільною лінією за розміром формату і рамкою робочого поля, яка наноситься основною суцільною лінією на відстані від зовнішньої рамки 20 мм для підшивання (зліва) і 5 мм з останніх трьох боків.

Допускається оформлення плакатів в сторінковому форматі А4 з постановкою кутового штампу на зворотному боці аркушу. За наявності мультимедійного проектора можлива електронна презентація матеріалів. У останніх двох випадках до пояснювальної записки додаються додатково відповідні роздруковані матеріали у форматі А4 у 5 екземплярах для членів ДЕК.

Рекомендується уникати зафарбованих областей і яскра­вих кольорів. Загальне число кольорів не повинне бути більше 8, включаючи і чорний. Розмір елеме­нтів зображення повинний дозволяти читання плакату з відстані не менш 4 м, чому відповідає розмір шрифту не менш 36.

У графах основного напису штампу (див. додаток Р) вказують:

– назву виробу, наведеного на кресленні(«Схема очистки стічних вод мартенівського цеху»);

– позначення креслення (ММФ.6.0708.БР.02СК);

– літеру, яку надано документу (у першій клітинці – літери БР для бакалаврської роботи, у другій клітинці – літеру Е для ескізного проекту, Т – для технічного, Р – для робочого);

– порядковий номер листа креслення (2);

– загальну кількість листів (4);

– абревіатуру назви міністерства, академії, кафедри і шифр групи (МОНУ, НМетАУ, каф. ІЕ та ОП, група ЕКМ-05-2);

– характер роботи, яка виконується особою, що підписує документ (розробник, керівник, консультант, нормоконтролер, затвердив);

– прізвища та підписи осіб, які підписали документ; дата підписів.

Якщо встановлюються лише принципові рішення, які дають найзагальніші уявлення про устрій і принцип роботи об’єкту, за відсутності прототипу і вихідних проектно – конструкторських матеріалів, розробки кваліфікують як стадію ескізного проекту. Якщо прототип є і отримані технічні рішення, які дають більш – менш повне уявлення про конструкції виробу, таку роботу слід ототожнювати з технічним проектом.

Крім зображення предмета, плакат повинен мати назву і може містити текстову частину. Зміст тексту і написів повинен бути стислим і точним. Скорочення слів повинно відповідати стандартам.

Нумерація креслень наскрізна, у такій же послідовності, що й розділи записки.

Масштаби креслень вибирають за ГОСТ 2.302–68.

Демонстраційні матеріали до кваліфікаційних робіт після захисту здаються до кабінету дипломного проектування разом із пояснювальною запискою та зберігаються там згідно з нормативами.

ВІДГУК КЕРІВНИКА

 

Після завершення оформлення студентом бакалаврської роботи керівник складає розгор­нутий відзив. У ньому не слід викладати зміст роботи по розділах і повторювати вимоги технічного завдання. Відзив має бути об'єктивним і характеризувати роботу студента по суті; не слід згладжувати недоліки роботи і завищувати його оцінку.

Обґрунтовуючи власну думку щодо роботи, керівник відзначає у відзиві наскільки коректно і повне рішення студентом задач, поставлених темою і завданням; які розділи роботи відрізняються нововведеннями і викликали найбільші труднощі при розробці; наскільки само­стійно й успішно справився студент із роботою над окремими розділами; яка практична цінність зробленої роботи; наскільки працьовитим, дисциплінованим і цілеспрямованим виявив себе студент. Відмінна оцінка може бути поставлена в тому випадку, якщо студент виявив старан­ність і знання, самостійно виконував роботу, а прийняті їм рішення всебічно обґрунтовані. Та­кож враховується якість усіх матеріалів роботи. Відзив керівника подається до дня роз­гляду бакалаврської роботи на кафедрі, але не пізніше, ніж за десять днів до початку роботи Державної екзаменаційної комісії.

У відзиві повинні бути відображена: актуальність теми бакалаврської роботи; оцінка основних матеріалів роботи; ступінь професіоналізму студента, що виявляється в його самостій­ності і підготовці; загальна оцінка роботи студента (присвоєння кваліфікації) і оцінка бакалавр­ської роботи за п’ятибальної системи.

Загальна оцінка може виглядати так: «Робота заслуговує оцінки “. . . ”, а студент . . . – присвоєння кваліфікації бакалавра за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Методичні вказівки до організації виконання дипломних проектів і робіт для студентів усіх спеціальностей і форм навчання. / Укл.: А.К.Тараканов, Г.О.Білий, І.І.Бойко та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2001. – 75с.

2. Методичні вказівки з оформлення курсових та дипломних робіт на кафедрі АПЕПС для студен­тів усіх форм навчання / Уклад. О.О.Гагарін. – К.: КПІ, 1996 – 26 с.

3. ДСТУ 3008 – 95/Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – Чинний від 23.02.95.–К.:Держспоживстандарт України, 1995.– 38 с.

4. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006/Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – Чинний від 01.07.2007. – К.: Держспоживстандарт України, 2007.– 47 с.

5. ДСТУ 3582 -97/Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. – Чинний від 01.07.98. - К.: Держспоживстандарт України, 1998.– 16 с.

6. ДСТУ 3017 – 95/Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чинний від 23.05.95. - К.: Держспоживстандарт України, 1995.– 45 с.

7. ДСТ 2.104-68 ЕСКД. Основні написи.

8. ДСТ 2.105-68 ЕСКД. Загальні вимоги до текстових документів.

9. ДСТ 2.108-68. Специфікація.

10. ДСТ 2.301-68. Формати.

11. ДСТ 2.302-68. Масштаби.

12. ДСТ 2.303-68. Лінії.

13. ДСТ 2.319-68. Правила виконання діаграм.

14. ДСТ 2.109-73 ЕСКД. Основні вимоги до креслень.

15. ДСТ 2.701-84 ЕСКД. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання.

 

 

ДОДАТКИ

Додаток А

Приклад оформлення титульного аркуша

 

УДК 621.74: 628.5

Інв.№____________

 

Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

Кафедра інженерної екології та охорони праці

Спеціальність 6.0708 - Екологія та охорона навколишнього середовища

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до випускної роботи бакалавра на тему:

_______АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ПИЛОГАЗОВИХ ВИКИДІВ З ЧАВУНАЛИВАРНОГО ЦЕХУ ВАТ «ДНІПРОВАЖМАШ» ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ЇХ ЗМЕНШЕННЯ____________________________

___________________ММФ.6.0708.ДП.ПЗ__________________

 

Студент групи ЕКМ – 05 - 1 / М.С. Єрохіна

Керівник роботи/ ас.О.В.Матухно

Відповідальний за нормоконтроль

Від кафедри ІЕ та ОП доц.В.А. Доморацький_

 

Завідувач кафедрою

Інженерної екології та охорони праці проф. В.П. Бобилєв _

 

 

“_01_”___червня__ _2009_р.

 

Додаток Б

Приклад оформлення завдання на бакалаврську атестаційну роботу

 

________________Національна металургійна академія України______________ Факультет механіко-машинобудівельний Кафедра інженерної екології та охорони праці

Спеціальність 6.0708 – Екологія та охорона навколишнього середовища

 

ЗАТВЕДЖУЮ:

Зав. кафедрою ІЕ та ОП

___проф. В.П. Бобилєв

“___”________ ____р.

 

ЗАВДАННЯ

НА ВИПУСКНУ РОБОТУ

 

_________________Петренко Миколі Івановичу______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи_Розробка заходів щодо удосконалення системи очищення від пилу газів, що відходять з шахтної плавильної печі ВАТ «Укрсплав»

затверджена наказом по академії від “14лютого2009 р. № 18-4

 

2. Термін здачі студентом закінченої роботи 10 червня 2009 р.____

3. Вихідні дані до роботи конструкторсько - технологічна документація, результати обстеження системи, звітні дані щодо шкідливих викидів з агрегату, літературні джерела _____________________________________

4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити ) 4.1 Аналітична частина: призначення та характеристика виробництва, його основне та допоміжне обладнання; характеристика джерел пилогазових викидів, їх лабораторний контроль; устрій шахтної печі та технологічний процес у ній; існуюча система очищення від пилу газів, що відходять з печі, та аналіз її роботи_______________

4.2 Спеціальна частина: аналіз сучасних технологій та обладнання очищення від пилу газів, що відходять з плавильних печей; обгрунтування та вибір шляхів підвищення ефективності очищення газів від шахтної печі; запропоновані заходи щодо модернізації системи

5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)_____________________________________________________________

5.1 Аналітична частина: 3 листи ( розріз шахтної плавильної печі; існуюча система пило газоочищення;ГДК та розрахункові значення максимальних приземних концентрацій шкідливих речовин, що містяться у викидах печі) __________

5.2 Спеціальна частина: 1 лист (запропонована система пилогазоочищення)

 

 

6.Дата видачі завдання «10» березня 2009 року_________________________

 

Керівник ________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання _________

(підпис студента)

 

 

Додаток ВПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.007 с.)