ТОП 10:

Панельдік зерттеу дегеніміз не?бір бағдарлама мен бір әдіс бойынша жүргізілген зерттеу белгілі уақыт аралығында

Парадигма ұғымын кім ғылыми айналымға енгізді?

Т. Кун

Платонның негізгі еңбегі

«Мемлекет»

“Позитивтік философия курсы” атты еңбектің авторы кім?

Конт

Позитивизм ұғымы бойынша қоғам туралы білім қандай болу тиіс?

ғылыми, нақты

Практика – дегеніміз... (П.Бурдье):

бұрынғы және қазіргі тәжірибе

Психодрама – бұл (Дж. Морено):

тұлға аралық қатынастың моделі

Прослойка деп аталған қабат?

Интеллигенция

РРРРР

Революция тарихтын локомотиві деп кім есептеген?

К. Маркс

Р. Мертон бойынша латентті функция дегеніміз не?

жасырынды

Р. Линтон бойынша әлеуметтік роль нені білдіреді?

күтілу, тосулы тәртіп

Резидуй – нені білдіреді(В.Парето):

Инстинкт

Репрезентативтілік дегеніміз:

екі жиынтықтың құрам сәйкестігі

Ресейде әлеуметтанудың бірінші кезені қаңдай есімдермен байланысты?

П. Лавров, Н. Михайловский

«Ресейдегі жұмысшы таптың жағдайы» деген енбектің авторы

В. Ленин

Ресоциализация дегеніміз не?

жаңа нормаларды, құндылықтарды қабылдау

Ресоциализация – әлеуметтену механизмі ретінде қалай өткізіледі?

қайталау процесі арқылы

Респондент деп кімді атайды?

әлеуметтік зерттеуге түскен адамды

Реттік шкала нені өлшейді?

субъективті ойды

Ролдер жиынтығы дегеніміз – (Р. Линтон):

бір адам және көптеген талаптар

Рольдік қақтығыс қай кезде пайда болады? (Р. Линтон):

тұлға өз рөліне сәйкес келмесе

Рөлге ену -бұл - (Э.Гоффман)

сыртқы көрініс- сыртқы іс-әрекет- ішкі дүние

Рөлден күтілетін әрекеттің ақталуы дегеніміз- (Р. Линтон):

статусқа сай қалыптасқан әрекет

«Рөлді ойнау» деген нені білдіреді? (Э.Гоффман)

бейнені көрсету

Рөлдік дистанция – бұл (Р. Линтон):

рөлдің толық игерілуінің көрсеткіші

ССССС

Саны жағынан көп болуға тиісті тап. (Аристотель):

орта

Саналылық - ? (З.Фрейд):

Саналы

Сауалқағазда орта шенінде қандай сұрақтар болуы тиіс?

ең күрделі

Саяси социализация дегеніміз не?

саяси дәстүрлерді, нормаларды игеру

Сезімдерді басқару дегеніміз- (Э.Гоффман):

ойын-эффект- мақсат

Сен-Симоннің еңбегі:

«Адам туралы ғылыми очерк»

Сенсорно-моторлық кезеңдегі әлеуметтену агенті. (Ж.Пиаже):

Ана

Символикалық интеракционизм бойынша әлеуметтік дамудың негізі қандай?

әрекеттің интерпретациясы

Символикалық интеракционизмде әлеуметтік байланыс нені білдіреді?

әртүрлі рольдерді ойнау

Солтүстік халықтарына мінездеме. (Ш.Л.Монтескье.):

заң тыңдағыштық

 

Социализация дегеніміз не?

мәдени нормаларды және рольдерді менгеру

Социеталды деген ұғымның ерекшелігі:

тұтастық

Социеталды деген ұғымның синонимі:

Суперсистема

Социеталды жүйе:

біртұтас қоғам

Социеталдылықтың сипаты:

Біртұтастық

Социограмма арқылы қарым-қатынасты көрсететін құрал.(Дж. Морено):

сурет

Социодрама – бұл (Дж. Морено):

топтық тренинг

Социоматрица арқылы қарым-қатынасты көрсететін құрал (Дж. Морено):

кесте

Социометрия тәсілімен не зерттеледі? (Дж. Морено):

аз топтар

Сословияларды айыратын негіз:

Ұрпақ

Социологиялық зерттеудің құралы болып не саналады?

анкетаның бланкі

Социологиялық зерттеуде негізгі ұғымдардың интерпретациясы не үшін жүргізіледі?

объектілердің санын азайту үшін

Социологиялық зерттеулердегі негізгі өлшеу құралы

шкала

Социологиялық зерттеудің объектісі – нені көрсетеді?

жалпы жиынтықты

Спенсер бойынша әлеуметтану қашан шынайы ғылым болады?

эволюциялық заңдылықтарына сүйегенде

Спенсердің пікірінше әлеуметтік институты бұл....

адам өмірінің өзіндік ұйымдасу түрі мен тәсәлі

Спенсер қандай ғылымды басты деп есептеген?

Биология

Статус пен рольдың арасындағы күтілу тәртіп қалай аталады?

Экспектация

Стереотип – бұл (В.А.Ядов):

қалыптасқан модель

Страта деген ұғым нені білдіреді:

қабат

Структуралық функционализмнің негізгі ұғымы:

А

Сциентистік әлеуметтану деген ұғым нені білдіреді?

ғылыми

Сциентистік әлеуметтанудың негізін қалаған кім?

О. Конт

Субкультура деген ұғым нені білдіреді?

жиынтықты басқалардан айыратын символдар, нормалар

Субъект ненің қарама-қарсылығы (П.Бурдье) :

объектінің

Субъективті орыс әлеуметтануда тарихты қөзғайтын күш қандай деп саналады?

сыни ой

Суицид қандай тәртіпке жатады

девиантті

Сұхбаттың осал жағы - не?

жеке қарым-қатынас

ТТТТТ

Т.Гоббстың негізгі еңбегі:

«Левиафан»

Т. Мальтустың енбегі:

«Халық заңның тәжірибесі»

Т.Мальтустың еңбегі:

«Халықтың орналасу заңы туралы тәжірибелер»

Т. Парсонс бойынша институционализация нені білдіреді

уақытта бекітілген тәртіп

Т. Парсонс бойынша қоғамның жүйелік дамуы ненін орындауына байланысты:

қызметтердің

Т. Парсонс қандай бағыттың негізін салушы?

Функционализм

Т. Парсонс пікірінше әлеуметтік әрекеттің элементі

актор

«Табиғи адам» кім? (Ж.Ж. Руссо):

табиғатпен үйлесетін

Таңдау көлемі дегеніміз не?

таңдаулы жиынтықтың саны

Таңдаудың қателігі дегеніміз не?

таңдаулы жиынтықтын сипаттамасы басты жиынтықтан қашықтауы

Таңдамалы жиынтықтың жалпы жиынтыққа ұқсастық өлшемін қалай атайды?

іріктеу қателігі

Таптардың негізгі мөлшері:

өндіріс тәсілге қатынас

Таптық айыруды зерттеген:

К. Маркс

Теориялық әлеуметтанудың қарамақарсылығы:

эмпириялық

Төмендегілердің қайсысы «индустриалдылар» табынан? (Сен-Симон)

банкир

Түсіну әлеуметтанудың негізін қалаған кім?

М. Вебер

Тұлға қандай адам? (Л.С.Выготский):

еңбек етуші

Тұлға қандай адам? (Ж.Пиаже):

ойша бағамдайтын

Тұлғаны қалыптастыратын әрекеттің түрі. (Л.С.Выготский):

еңбек

Тұлғалық диспозиция дегеніміз не?

белгілі қабылдауға және тәртіпке бейімделу

Тұлғалық диспозициялық өзіндік ұйымдастыру теориясының авторы?

Т. Знанецкий

Тіл, мифтер, салттар – ненің компоненттері? (В.Вундт):

халық рухының

У

«Утопия» - сөзі нені білдіреді? (Сен-Симон):

болмаған орын

Ұ

Ұлт әлеуметтанудың негізгі проблемасы

ұлттық қатынастар

Ұлт дегеніміз не?

экономикалық, жер, тіл,салт-дәстүрге байланысты адамдардың қауымы

Ұғымдарды операционалдағанда оларды неге айналдырады?

индикаторларға

ФФФФФ

Ф. Тэйлор ілімінде рестрикционизм деген құбылыс нені білдіреді?

салқынды жұмыс феноменін

Ф. Херцбергтың екі факторлы мотивациялық ілімнін ішкі факторы

қанағаттандыратын еңбектің мазмуны

«Феномен» дегеніміз... (А.Шюц) :

дыбыс

Феноменологиялық әлеуметтанудың қалаушысы кім?

А. Шюц

Фокус-группа қай әдістің түрі?

Бақылау

Формальды әлеуметтік санкцияларды пайдаланатын

мемлекет

Формальды әлеуметтанудың өкілдері неге ерекше назар аударады

қоғамдық құбылыстардың формасына

Формальды әлеуметтанудың негізін салушысы?

Г. Зиммель

Формальды – геометриялық әдісті әлеуметтануға енгізген кім?

Г. Зиммель

Формальды қатынасты әлеуметтік топ

екіншілікті

Фундаменталды әлеуметтанудың қарамақарсылығы:

Қолданбалы

Функциялық және дисфункциялық баланс ілімін кім дамытқан?

Р. Мертон

ХХХХХ

Х.Ортега и Гассеттің енбегі:

«Көпшіліктің көтерілісі»

Х.Ортега и Гассеттің ілімінде қоғам бөлінеді:

элита және көпшілік

Х. Ортега и Гассеттің шығармасы:

«Бұқараның көтерілісі»

«Халық рухы» - бұл (В.Вундт):

ұлттың әлеуметтік-психологиялық келбеті

адам

Хиппилер, панки, рокерлер кай мәдениеттің көрінісі

субмәдениет

ЧЧЧЧЧ

Ч.Кулидің көзқарасы бойынша адамның «Мені» қалай қалыптасады?

басқа адамдардың ықпалымен

ЭЭЭЭЭ

Э.Гидденс бойынша қоғам дегеніміз не туралы білімдер жиынтығы?

өзін қалай ұстауы керектігі туралы

Э.Дюркгеймнің әлеуметтік әдісінің негізгі қағидасы

әлеуметтік фактілерді қарастыру

Э. Дюркгеймнің пікірінше әлеуметтанудың ең басты зерттеу обьектісі

әлеуметтік фактілер

Э. Дюркгеймнің пікірінше әлеуметтік шындық дегеніміз

ұжымдық сана

Э. Дюркгейм бойынша қоғамдық бірліктің негізі:

еңбек

Э. Дюркгейм бойынша қоғамдық ынтымақтастық негізі

еңбек бөлінісі

Эквилибриум – дегеніміз... (В.Парето):

әлеуметтік тепе-теңдік

Экосоциологияның түсінігі (Р.Парк):

территория

Экосоциологияның ең басты түсінігі (Р.Парк):

тіршілік ортасы

Эксперименттің артықшылығы:

жағдайды бақылау алу мүмкінділігі

Элита деп қандай адамдарды айтуға болады? (В.Парето):

таланттыларды және ақылдыларды

Эмпириялық әлеуметтанудың ұғымын табыңыз:

әлеуметтік факт

«Этнос» - сөзінің синонимі (В.Вундт):

халық

Этнос дегеніміз не?

әлеуметтік қауым

Этностің негізгі элементтері:

тайпа, ұлттық, ұлт

Этнометодологияның қалаушысы кім?

Г. Гарфинкель

Этикалық қатынастарды реттейтін әлеуметтік институт

мораль

Этникалық қатынастарды ұйымдыстыратын саясат:

плюрализм

Эргономика дегеніміз не?

өндірістегі адамның кызметін зерттеу,оны жақсарту

ІІІІІ

Іс-әрекетті жиі мадақтау неге әкеп соқтырады? (Дж.Хоманс):

тойымпаздыққа

Іріктеу кезіндегі қалыпты сенімділік неше % қателікті білдіреді?

3% - 5%

ЫЫЫЫ

Ы. Алтынсаринның пікірінше қазақ қоғамның байяу дамуының себебі

білім жағынан арттакалу

ШШШШ

Ш.Л.Монтескьенің шығармасы:

«Заңдар рухы туралы»

Ш. Уалиханов өз заманының қоғамын қалай анықтаған?

патриархарлы-феодалдыПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.3.228.47 (0.024 с.)