ТОП 10:

Аз топтар деп кімдерді айтады? (Н.Смелзер)ААААА

А. Смиттің(1)-е:

«Халықтардың байлықтарының табиғаты және себептері»

А.Смиттің(1)-е:

«Табиғат және халықтардың баю себептері туралы»

Аб(8)-с:

бай мен кедейлерге бөліну

Авторитарлы басқару стильдің сипаттамасы?

бақылау

Адамгершілікті қатынас доктринаның авторы:

Э. Мэйо

Адам бойындағы табиғи заңдылықтарды басып-жаншу неге алып келеді? (З.Фрейд):

жүйкесіздікке

Адамды әрекетке итермелейтін стимул (А.Маслоу):

қажеттілік

Адамның әлеуметтік өмірге енетін процесі қалай аталады?

әлеуметтену

Аз топтар деп кімдерді айтады? (Н.Смелзер)

дискриминацияға ұшырағандарды

Азаматтық қоғамды тудырушы себеп (Т.Гоббс):

жалпы қорқыныш

Актор – дегеніміз қандай адам?(П.Бурдье):

әрекет етуші

Актор деп кімді атайды?

әлеуметтік әрекеттің субъектісі

Анкетирование – қай әдістің түріне жатады?

сұрау

Анкеталардағы ұзақ сұрақ дегеніміз не?

сазды сұрақтар

Аномия – бұл (Э. Дюркгейм):

нормативтік вакуум

«Антитюд» термині қандай түсінік береді?( В.А.Ядов):

қарым-қатынас

Атап өткен құбылыстарды байланысты бейнелейтін жалпылы ұғым:

Этноцентризм

Ауытқымалы мінез құлық қалай аталады?

Девиация

ӘӘӘӘӘ

Әлеуметтік айырбас теорияның авторы?

Дж. Хоманс

қарсы символдар, нормалар

Әлеуметтік алмасудың түрі. (Дж.Хоманс):

Вербальды

«Әлеуметтік әдістің ережелері» деген енбектің авторы?

Э.Дюркгейм

Әлеуметтік әрекеттің символдық белгісі

Тіл

Әлеуметтік байланыстын бірінші агентті:

тұлға

Әлеуметтік бақылаудың формальды емес формасы

қоғамдық пікір

Әлеуметтік бюрократия ненің белгісі? (Вебер):

Істің формализационалдануының

Әлеуметтік дарвинизм қандай дамуды мақұлдайды?

эволюциялық

Әлеуметтік заңдар табиғи заңдардан айырыкша деп қандай бағыт санайды

гуманитарлы

Әлеуметтік заңдар табиғи заңдардан айырыкша емес деп қандай бағыт санайды?

позитивистік

Әлеуметтік зерттеудің мазмұнын бір сөйлеммен анықтау қалай аталады?

гипотеза

Әлеуметтік зерттеудің объектісі (Г.Горфинкель):

қарапайым адам

Әлеуметтік зерттеулердің паспортында қандай сұрақтар қойылмайды?

логикалық

Әлеуметтік қағидалардың ең жоғарғы формасы - бұл ( В.А.Ядов):

Құндылықтар

Әлеуметтік қызметтің бірінші компоненті

қажеттліктер

Әлеуметтік құрылым – ол қандай тәртіп моделі

Тұрақтылы

Әлеуметтік мобильдік қандай болады?

тік

Әлеуметтік мінез-құлық нені білдіреді? (Э.Фромм)

типтік мінез-құлық

Әлеуметтік мінез-құлық ілімнің авторы:

О. Конт

Әлеуметтік мүмкіншілектері жоқ адамдарды қалай атайды?

андеркласс

Әлеуметтік роль дегеніміз (Р. Линтон):

талап етілетін әрекет

Әлеуметтік статус дегеніміз - (Р. Линтон):

әлеуметтік құрылымдағы орын

Әлеуметтік статус дегеніміз не?

коғамдағы адамның орны

Әлеуметтік стратификация

қоғамның жіктелуі

Әлеуметтік стратификацияға кірмейтін өлшем:

жас

Әлеуметтік стратификацияның негізгі өлшемі?

табыс

Әлеуметтік стратификацияның тарихи формаларына жатпайтыны

менеджмент

Әлеуметтік теңсіздіктің негізі (Ж-Ж Руссо):

жеке меншік

Әлеуметтік түсінік үшін нені анықтап алу қажет? (М.Вебер):

мінез-құлық мотивін (желісін)

Әлеуметтік шындық дегеніміз - бұл (А.Шюц) :

фактілер жиынтығы

Әлеуметтік шындықты кім жасайды? (Г.Горфинкель):

Құдай

Әлеуметтік ұйымға жатпайтынын белгілеңіз

мемлекет

Әлеуметтік факт ілімнің авторы

Э. Дюркгейм

«Ә Әлеуметтіліктің негізіндегі қағида (Т.Гоббс):

«бәрінің барлығына қарсы соғысы»

леуметтану негіздері» шығарманың авторы кім?

Спенсер

«Әлеуметтану зерттеу пән ретінде» деген шығарманың авторы кім?

Г. Спенсер

Әлеуметтану нені зерттейді?

әлеуметтік өмірді

Әлеуметтану не туралы ғылым болып табылады?

қоғам әлеуметтік жүйе ретінде

Әлеуметтануда ең бірінші бағытты ата

Позитивизм

Әлеуметтанудың зерттеу нәрсесі. (А.Шюц) :

әлеуметтік фактілерді интерпретациялау

Әлеуметтанудың мақсаты адамдарды басқару деп таныған ілім:

Бихеовиризм

Әлеуметтанулық талдаудың негізгі тәсілі. (А.Шюц):

салыстыру

Әрекет етуші адамдар (Э.Гидденс):

көшбасшылар

Әлеуметтануда қажеттіліктер ілімін дамытқан кім?

А. Маслоу

Әлеуметтануда формальды топ дегеніміз не?

топ, онда адамдардың тәртіптері нормативті

Әлеуметтануда референтті топ дегеніміз не?

индивидтін өзін сәйкестірген әлеуметтік топ

Әлеуметтанудағы квантификация деген ұғымның мағынасы қандай?

сан өлшемдерге ауыстыру

Әлеуметтанудағы операционализация деген ұғымның мағынасы қандай?

ұғымдарды терминдерге ауыстыру

Әлеуметтануда ауыспалық деген ұғымның мағынасы қандай?

әртүрлі мағынаны қабылдайтын ұғымдар

Әлеуметтануда панель дегеніміз не?

бастапқы және қайталанған зерттеудегі респонденттердің саны

Әлеуметтануда престиж дегеніміз не?

мәртебенің қоғамдық пікірмен бағалануы

Әлеуметтанудың прогностикалық қызметі:

болжау

«Әлеуметтік жүйе» енбектің авторы кім?

Т. Парсонс

Әлеуметтанудың методологиялық негізі:

философия

Әлеуметтанудың методологиясының ерекшелігі:

санды талдау

Әлеуметтанудың объектісі:

Қоғам

Әлеуметтанудың негізгі ұғымы:

әлеуметтік

БББББ

Базистік қажеттілік (А.Маслоу):

Аштық

Байлықты бөлудің принципі (Сен-Симон):

әркімге қабілетіне қарай

Басқару стильдер ілімнің авторы:

Д. Мак Грегор

«Батыстағы және ақыштағы поляк шаруа» деген енбектің авторы:

Томас және Знанецкий

Бейімділіктердің түрі ( В.А.Ядов):

Құлықтық

Биліктің ең тиімді формасы: (Аристотель):

аристократия

Бихевиоризм ілімінің негізін қалағандар

Э. Торндайк, Б. Скиннер,Б. Уотсон

Бұқара – элита - ? (З.Фрейд):

Көсем

«Бұқаралық қоғам» - қай кездері болады? (К. Ясперс):

көптік – тіршілік ету әдісіне айналғанда

Бұқаралық қоғамның пайда болу факторлары (К. Ясперс):

техника мен өндірістің дамуы

Бұқараның адамы несімен ерекшеленеді? (К. Ясперс):

қарапайымдылығымен

Бұкараның адамы несімен сипатталады? (Х. Ортега и Гассет):

Тұтынушылық

«Бұқараның еркі» - бұл (Ж-Ж Руссо):

халықтың билікке құқығы

Бюрократияның белгісі? (М.Вебер)

жеке тәуелділік

Біз – Сендер - ? (А.Шюц) :

ол

Бірінші әлеуметтік норма

табу

ВВВВВ

В.Вундттың он томдық еңбегі:

«Халықтар психологиясы »

В.Парето бойынша «түлкілер мен арыстандар» немен айналысатын адамдар?

басқарады

ГГГГГ

Г. Зиммель бойынша түсіну әлеуметтанудың инструментті

таза форма

Г. Лебонның енбегі:

«Көпшіліктің психологиясы»

Г. Лебонның ментальды бірлік заңы:

көпшіліктің тәртібі

Г. Лебонның шығармасы:

«Тобыр психологиясы »

Г. Спенсер бойынша әлеуметтік адаптация қай заңдылықтың бейнесі?

табиғи таңдау

Г. Спенсер бойынша мемлекет

бас

Г. Тардтың енбегі:

«Еліктеу заңдар»

Г.Тардтың шығармасы:

«Еліктеу заңдары»

Габитус нені білдіреді?(П.Бурдье):

орта+әрекет

Генетикалық теория бойынша девиацияның себептері:

табиғи бейімділік

Гендер деген ұғымның мағынасы:

жынысқа байланысты әлеуметтік идентификация

Географиялық детерминизмнің факторлары (Ш.Л.Монтескье):

климат және территория

Гуманитарлы адамның белгісі (Э.Фромм):

сүю

Ғ

ДДДДД

Д. Мидтің пікірінше социализация дегеніміз не?

рольдерді ойнау

Д. Синклер ашқан әдіс:

анкетаны жүргізу

Д.Синклер ойлап тапқан социологиялық әдіс:

сауалнама (анкетирование)

Дәстүрлі қоғамның ерекшелігі

аграрлы

Дәстүрлі ұйымдарды зерттейді:

этносоциология

Дәстүрлік биліктің сипаттамасы (М.Вебер):

жеке тәуелділік

Девиантті мінез-құлық - ол

нормадан ауыткан тәртіп

Девиация себептері (субкультура теориясы):

басқа мәдениеттің нормалары

Девиация себептері (аномия теориясы):

нормативтік хаос

Девиация себептері ( Мертон теориясы):

идеалдарға жету қиындығы

Делинквентті тәртіп

заң бүзушылық тәртіп

Десоциализация дегеніміз не?

ескі нормалардан, құндылықтардан айырылу

Диада дегеніміз не?

екі адамнан тұратын топ

Диспозиция дегеніміз не (В.А.Ядов):

нышандар

Дискриминация дегеніміз не?

азаматтардың құқықтарын шектеу

Драматургиялық әлеуметтанудың қалаушысы кім?

И. Гоффман

Діннің атқаратын ролі (Э. Дюркгейм):

адамдарды біріктіру

ЕЕЕЕ

Ережеден басқа тағы не бар? (Э.Гидденс):

Ақша

«Еркіндіктен қашу» енбектің авторы кім?

Э. Фромм

Еліктеу дегеніміз қандай құбылыс?(Г.Тард):

иррационалды

Ең басты қор (Э.Гидденс):

жер

Ең жоғарғы қажеттілік (А.Маслоу):

Шығармашылық

Еңбек қандай әлеуметтануда зерттелінеді?

экономикалық

ЖЖЖЖЖ

Ж.Ж. Руссоның еңбегі:

«Қоғамдық келісім туралы»

Жалпы жиынтықтың микромоделі:

таңдамалы жиынтық

Жалпы жиынтықтың санын таңдамалы жиынтыққа бөлу арқылы не анықталады?

іріктеу қадамы

Жұмыссыздық қандай әлеуметтанудың мәселесі

экономикалық

ИИИИ

Идеалды тип – бұл (М.Вебер):

әлеуметтік шындық моделі

Интенция деген ұғым нені білреді?

символикалық маңызды ұмтылыстар

Интеракционизм қандай ғылымның бөлімі ретінде пайда болды?

әлеуметтік психология

Интеракция деген ұғым нені білреді?

Байланыс

Интеракционистердің пікірінше адамдар не арқылы қатынас жасайды

символдар

Интервалды шкала нені өлшейді?

сандық белгілерді

Интроспекция ұғымы нені білдіреді?

сананың ағымнын өзіндік зерттеуі

Индустриалды қоғамның негізі:

өндіріс

Имитация – әлеуметтену механизмі ретінде қалай өткізіледі?

еліктеу арқылы

ККККК

К. Сен – Симонның енбегі:

Адам ғылымның очеркі

К. Сен – Симонның пікірінше байлықты бөлу принципі:

қабілеттеріне қарай

К. Сен – Симонның пікірінше индустриал тапқа жататын:

банкир

К. Сен – Симонның пікірінше утопия

жоқ жер

К. Маркс бойынша қоғамның сипаты қандай?

таптық

К.Маркс қоғамды өзгертудің қандай жолын таңдаған?

Революциялық

К. Маркс пролетариаттің кедейленуін қалай атаған

пауперизациялану

К.Маркстың пікірінше адамзаттың нағыз тарихы қашан басталады?

коммунистік формация

К.Маркстің пікірінше қоғам дамуында қандай фактор басты болады?

экономикалық

К. Маркстің пікірінше қоғамның құрылымын не құрайды?

базис пен қондырма

К. Маркстің тарихи-материалистік түсініктің негізі

өндіріс тәсілі

К. Маркстің формация түсінігі қандай ұғымға синоним бола алады

Қоғам

К. Маркстің ілімінде бюрократия

әлеуметтік қатынастардың жаттандырылуы

К. Ясперстың енбегі:

«Тарихтың мәңі»

К. Ясперстің шығармасы:

«Тарихтың мәні»

Касталарды айыратын негіз:

түуы

«Когнитивті» деген нені білдіреді? (Ж.Пиаже):

ойлауды

Контент-анализ – ненің сандық талдауы?

мәтіннің

Контркультура деген ұғым нені білдіреді?

басты мәдениетке

Келесі сөйлем «қылық бағаланған сайын,ол жиы қайталады» қай теорияның

мәнін ашады?

Дж. Хоманстың әлеуметтік айырбас ілімін

Көпшілікті адамның мінездемесі:

Орташалық

Көпшілікті әрекеттің субъектісі

Көпшілік

Көпшілікті қоғамның пайда болу себебі:

техниканың дамуы

Көпшіліктіқ қоғам К. Ясперстың ілімінде

көпшілік - өмір сүру әдісі

 

Көлденең мобильдік

статустың айналысындағы өзгеріс

Коммуникация дегеніміз... (Ю.Хабермас):

тең пікірлесу

Коммуникациялық біліктілік дегеніміз - бұл (Ю.Хабермас)

басқаны түсіне білу

Коммуникациялық дегеніміз - бұл (Ю.Хабермас):

билік

Күнделіктілікке не жатпайды? (Г.Горфинкель) :

біржақтылық

Кімнің пікірінше қоғам адамдар қатынастарының жиынтығы?

Маркс

ҚҚҚҚҚҚҚ

Қажеттіліктердің формасы (А.Маслоу):

Пирамида

Қазақ ойшылдарының кайсысы әлеуметтік өмірді зертегенде статистикалық әдістерді қолданған?

Ш. Уалиханов

Қазіргі отбасының дамудағы негізгі түрі

Нуклеарлы

Қазіргі заманның сипаттамасы:

өмірді стандарттау

Қазіргі заманның сипаты (К.Ясперс):

өмірдің стандарттылығы

Қазіргі заманға тән (Х. Ортега и Гассет):

аморальдық

Қазіргі тұлғаның типі (Э.Фромм):

тұтынушылық

Қай орыс әлеуметтанушы әлеуметтік -мәдени динамика теорияның авторы?

П. Сорокин

Қай ұғым қалғандарды қамтиды?

этноцентризм

Қақтығыс (конфликт) - бұл (Козер, Дарендорф):

қоғамдағы заңсыздық

Қақтығыс (конфликт) – дегеніміз не үшін күрес? (Дарендорф):

Билік

Қанаушы типтегі тұлғаның ерекшелігі? (Э.Фромм)

зорлық жасау

Қандай бағыт нақтылы және гуманитарлық ғылымдардың әдістерін байланыстыруға тырысады?

Гуманистік

Қандай кезде отбасы әлеуметтік ұйым ретінде пайда болды?

алғашқы қаумдық

Қандай қоғамда әлеуметтік өзгерістер баяу өтеді?

Дәстүрлі

ЛЛЛЛЛ

Л. Гумилев қандай ілімнің авторы:

Пассионарлық

Л. Козердің пікірінше қоғамдық өмірдің негізі не болады?

құрылымдық қақтығыс

Л.Н.Гумилев қай теорияның авторы?

пассионарлық теория

МММММ

М.Вебер биліктің қандай түрін көрсеткен

дәстүрлі

Ұйымға

М. Вебер бойынша құндылықтарға қатынас нені білдіреді:

эмпириялық материалдарды таңдау және реттеу

М. Вебер пікірінше түсіну дегеніміз не?

дәуір құндылықтарына қатынасты анықтау

ННННН

Нақтылы ғылымдардың әдістеріне сүйенетін әлеуметтану қалай аталады?

сциентистік әлеуметтану

Нашақорлық қандай мінез-құлыққа жатады:

девиантті

Негізгі еңбегі (Н.Макиавелли):

«Государь»

Негізгі саяси ұйым:

мемлекет

Нені орындауға асықпау керек? (Н.Макиавелли)

уәдені

Номиналды шкала нені өлшейді?

объективті белгілерді

ОООО

О.Конт әлеуметтануды алғашқыда қалай атады?

әлеуметтік физика

О.Конт бойынша әлеуметтік статика бұл ...

қоғамның тепе теңдігі

О.Конт бойынша әлеуметтік динамика бұл ...

қоғамның дамуы

О. Конт бойынша әлеуметтанудың принципі

позитивизм

О. Конт бойынша әлеуметтанудың негізгі әдісі:

әлеуметтік динамика

О. Конт бойынша ең күрделі ғылым

социология

О.Конттің пікірінше адамзаттың теологиялық сатысына қандай сипат тән?

құдіретті күшке сену

О.Конттің пікірінше адамзаттың метафизикалық сатысына қандай сипат тән?

абстрактілі ұғымдарды қолдануы

О.Конттің пікірінше адамзаттың позитивтік сатысына қандай сипат тән?

Ғылыми

Ойша бағамдайтын қабілеттілік – бұл: (Ж.Пиаже):

түсініктерді затсыздандыру

«Ойын» - бұл (Э.Гоффман)

әлеуметтену тәсілі

Оң әлеуметтік санкция

қолдау

ӨӨӨӨ

Өзін-өзі тану – әлеуметтену механизмі ретінде қалай өткізіледі?

өзіндік бақылау арқылы

Өмірбаян әдістің ерекшеліктері

өмірбаяндық жазбаларды зерттеу

ППППП

РРРРР

ССССС

Саны жағынан көп болуға тиісті тап. (Аристотель):

орта

Саналылық - ? (З.Фрейд):

Саналы

Сауалқағазда орта шенінде қандай сұрақтар болуы тиіс?

ең күрделі

Социализация дегеніміз не?

мәдени нормаларды және рольдерді менгеру

Социеталды деген ұғымның ерекшелігі:

тұтастық

Социеталды деген ұғымның синонимі:

Суперсистема

Социеталды жүйе:

біртұтас қоғам

Социеталдылықтың сипаты:

Біртұтастық

Социограмма арқылы қарым-қатынасты көрсететін құрал.(Дж. Морено):

сурет

Социодрама – бұл (Дж. Морено):

топтық тренинг

Социоматрица арқылы қарым-қатынасты көрсететін құрал (Дж. Морено):

кесте

Социометрия тәсілімен не зерттеледі? (Дж. Морено):

аз топтар

Сословияларды айыратын негіз:

Ұрпақ

Социологиялық зерттеудің құралы болып не саналады?

анкетаның бланкі

Социологиялық зерттеуде негізгі ұғымдардың интерпретациясы не үшін жүргізіледі?

объектілердің санын азайту үшін

Социологиялық зерттеулердегі негізгі өлшеу құралы

шкала

Социологиялық зерттеудің объектісі – нені көрсетеді?

жалпы жиынтықты

Спенсер бойынша әлеуметтану қашан шынайы ғылым болады?

эволюциялық заңдылықтарына сүйегенде

Спенсердің пікірінше әлеуметтік институты бұл....

адам өмірінің өзіндік ұйымдасу түрі мен тәсәлі

Спенсер қандай ғылымды басты деп есептеген?

Биология

Статус пен рольдың арасындағы күтілу тәртіп қалай аталады?

Экспектация

Стереотип – бұл (В.А.Ядов):

қалыптасқан модель

Страта деген ұғым нені білдіреді:

қабат

Структуралық функционализмнің негізгі ұғымы:

А

Сциентистік әлеуметтану деген ұғым нені білдіреді?

ғылыми

Сциентистік әлеуметтанудың негізін қалаған кім?

О. Конт

Субкультура деген ұғым нені білдіреді?

жиынтықты басқалардан айыратын символдар, нормалар

Субъект ненің қарама-қарсылығы (П.Бурдье) :

объектінің

Субъективті орыс әлеуметтануда тарихты қөзғайтын күш қандай деп саналады?

сыни ой

Суицид қандай тәртіпке жатады

девиантті

Сұхбаттың осал жағы - не?

жеке қарым-қатынас

ТТТТТ

Т.Гоббстың негізгі еңбегі:

«Левиафан»

Т. Мальтустың енбегі:

«Халық заңның тәжірибесі»

Т.Мальтустың еңбегі:

«Халықтың орналасу заңы туралы тәжірибелер»

ФФФФФ

Ф. Тэйлор ілімінде рестрикционизм деген құбылыс нені білдіреді?

салқынды жұмыс феноменін

Ф. Херцбергтың екі факторлы мотивациялық ілімнін ішкі факторы

қанағаттандыратын еңбектің мазмуны

«Феномен» дегеніміз... (А.Шюц) :

дыбыс

Феноменологиялық әлеуметтанудың қалаушысы кім?

А. Шюц

Фокус-группа қай әдістің түрі?

Бақылау

Формальды әлеуметтік санкцияларды пайдаланатын

мемлекет

Формальды әлеуметтанудың өкілдері неге ерекше назар аударады

қоғамдық құбылыстардың формасына

Формальды әлеуметтанудың негізін салушысы?

Г. Зиммель

Формальды – геометриялық әдісті әлеуметтануға енгізген кім?

Г. Зиммель

Формальды қатынасты әлеуметтік топ

екіншілікті

Фундаменталды әлеуметтанудың қарамақарсылығы:

Қолданбалы

Функциялық және дисфункциялық баланс ілімін кім дамытқан?

Р. Мертон

ХХХХХ

Х.Ортега и Гассеттің енбегі:

«Көпшіліктің көтерілісі»

Х.Ортега и Гассеттің ілімінде қоғам бөлінеді:

элита және көпшілік

Х. Ортега и Гассеттің шығармасы:

«Бұқараның көтерілісі»

«Халық рухы» - бұл (В.Вундт):

ұлттың әлеуметтік-психологиялық келбеті

адам

Хиппилер, панки, рокерлер кай мәдениеттің көрінісі

субмәдениет

ЧЧЧЧЧ

Ч.Кулидің көзқарасы бойынша адамның «Мені» қалай қалыптасады?

басқа адамдардың ықпалымен

ЭЭЭЭЭ

Э.Гидденс бойынша қоғам дегеніміз не туралы білімдер жиынтығы?

өзін қалай ұстауы керектігі туралы

Э.Дюркгеймнің әлеуметтік әдісінің негізгі қағидасы

әлеуметтік фактілерді қарастыру

Э. Дюркгеймнің пікірінше әлеуметтанудың ең басты зерттеу обьектісі

әлеуметтік фактілер

Э. Дюркгеймнің пікірінше әлеуметтік шындық дегеніміз

ұжымдық сана

Э. Дюркгейм бойынша қоғамдық бірліктің негізі:

еңбек

Э. Дюркгейм бойынша қоғамдық ынтымақтастық негізі

еңбек бөлінісі

Эквилибриум – дегеніміз... (В.Парето):

әлеуметтік тепе-теңдік

Экосоциологияның түсінігі (Р.Парк):

территория

Экосоциологияның ең басты түсінігі (Р.Парк):

тіршілік ортасы

Эксперименттің артықшылығы:

жағдайды бақылау алу мүмкінділігі

Элита деп қандай адамдарды айтуға болады? (В.Парето):

таланттыларды және ақылдыларды

Эмпириялық әлеуметтанудың ұғымын табыңыз:

әлеуметтік факт

«Этнос» - сөзінің синонимі (В.Вундт):

халық

Этнос дегеніміз не?

әлеуметтік қауым

Этностің негізгі элементтері:

тайпа, ұлттық, ұлт

Этнометодологияның қалаушысы кім?

Г. Гарфинкель

Этикалық қатынастарды реттейтін әлеуметтік институт

мораль

Этникалық қатынастарды ұйымдыстыратын саясат:

плюрализм

Эргономика дегеніміз не?

өндірістегі адамның кызметін зерттеу,оны жақсарту

ІІІІІ

Іс-әрекетті жиі мадақтау неге әкеп соқтырады? (Дж.Хоманс):

тойымпаздыққа

Іріктеу кезіндегі қалыпты сенімділік неше % қателікті білдіреді?

3% - 5%

ЫЫЫЫ

Ы. Алтынсаринның пікірінше қазақ қоғамның байяу дамуының себебі

білім жағынан арттакалу

ШШШШ

Ш.Л.Монтескьенің шығармасы:

«Заңдар рухы туралы»

Ш. Уалиханов өз заманының қоғамын қалай анықтаған?

патриархарлы-феодалды

ААААА

А. Смиттің(1)-е:

«Халықтардың байлықтарының табиғаты және себептері»

А.Смиттің(1)-е:

«Табиғат және халықтардың баю себептері туралы»

Аб(8)-с:

бай мен кедейлерге бөліну

Авторитарлы басқару стильдің сипаттамасы?

бақылау

Адамгершілікті қатынас доктринаның авторы:

Э. Мэйо

Адам бойындағы табиғи заңдылықтарды басып-жаншу неге алып келеді? (З.Фрейд):

жүйкесіздікке

Адамды әрекетке итермелейтін стимул (А.Маслоу):

қажеттілік

Адамның әлеуметтік өмірге енетін процесі қалай аталады?

әлеуметтену

Аз топтар деп кімдерді айтады? (Н.Смелзер)

дискриминацияға ұшырағандарды

Азаматтық қоғамды тудырушы себеп (Т.Гоббс):

жалпы қорқыныш

Актор – дегеніміз қандай адам?(П.Бурдье):

әрекет етуші

Актор деп кімді атайды?

әлеуметтік әрекеттің субъектісі

Анкетирование – қай әдістің түріне жатады?

сұрау

Анкеталардағы ұзақ сұрақ дегеніміз не?

сазды сұрақтар

Аномия – бұл (Э. Дюркгейм):

нормативтік вакуум

«Антитюд» термині қандай түсінік береді?( В.А.Ядов):

қарым-қатынас

Атап өткен құбылыстарды байланысты бейнелейтін жалпылы ұғым:

Этноцентризм

Ауытқымалы мінез құлық қалай аталады?

Девиация

ӘӘӘӘӘ

Әлеуметтік айырбас теорияның авторы?

Дж. Хоманс

қарсы символдар, нормалар

Әлеуметтік алмасудың түрі. (Дж.Хоманс):

Вербальды

«Әлеуметтік әдістің ережелері» деген енбектің авторы?

Э.Дюркгейм

Әлеуметтік әрекеттің символдық белгісі

Тіл

Әлеуметтік байланыстын бірінші агентті:

тұлға

Әлеуметтік бақылаудың формальды емес формасы

қоғамдық пікір

Әлеуметтік бюрократия ненің белгісі? (Вебер):

Істің формализационалдануының

Әлеуметтік дарвинизм қандай дамуды мақұлдайды?

эволюциялық

Әлеуметтік заңдар табиғи заңдардан айырыкша деп қандай бағыт санайды

гуманитарлы

Әлеуметтік заңдар табиғи заңдардан айырыкша емес деп қандай бағыт санайды?

позитивистік

Әлеуметтік зерттеудің мазмұнын бір сөйлеммен анықтау қалай аталады?

гипотеза

Әлеуметтік зерттеудің объектісі (Г.Горфинкель):

қарапайым адам

Әлеуметтік зерттеулердің паспортында қандай сұрақтар қойылмайды?

логикалық

Әлеуметтік қағидалардың ең жоғарғы формасы - бұл ( В.А.Ядов):

Құндылықтар

Әлеуметтік қызметтің бірінші компоненті

қажеттліктер

Әлеуметтік құрылым – ол қандай тәртіп моделі

Тұрақтылы

Әлеуметтік мобильдік қандай болады?

тік

Әлеуметтік мінез-құлық нені білдіреді? (Э.Фромм)

типтік мінез-құлық

Әлеуметтік мінез-құлық ілімнің авторы:

О. Конт

Әлеуметтік мүмкіншілектері жоқ адамдарды қалай атайды?

андеркласс

Әлеуметтік роль дегеніміз (Р. Линтон):

талап етілетін әрекет

Әлеуметтік статус дегеніміз - (Р. Линтон):

әлеуметтік құрылымдағы орын

Әлеуметтік статус дегеніміз не?

коғамдағы адамның орны

Әлеуметтік стратификация

қоғамның жіктелуі

Әлеуметтік стратификацияға кірмейтін өлшем:

жас

Әлеуметтік стратификацияның негізгі өлшемі?

табыс

Әлеуметтік стратификацияның тарихи формаларына жатпайтыны

менеджмент

Әлеуметтік теңсіздіктің негізі (Ж-Ж Руссо):

жеке меншік

Әлеуметтік түсінік үшін нені анықтап алу қажет? (М.Вебер):

мінез-құлық мотивін (желісін)

Әлеуметтік шындық дегеніміз - бұл (А.Шюц) :

фактілер жиынтығы

Әлеуметтік шындықты кім жасайды? (Г.Горфинкель):

Құдай

Әлеуметтік ұйымға жатпайтынын белгілеңіз

мемлекет

Әлеуметтік факт ілімнің авторы

Э. Дюркгейм

«Ә Әлеуметтіліктің негізіндегі қағида (Т.Гоббс):

«бәрінің барлығына қарсы соғысы»

леуметтану негіздері» шығарманың авторы кім?

Спенсер

«Әлеуметтану зерттеу пән ретінде» деген шығарманың авторы кім?

Г. Спенсер

Әлеуметтану нені зерттейді?

әлеуметтік өмірді

Әлеуметтану не туралы ғылым болып табылады?

қоғам әлеуметтік жүйе ретінде

Әлеуметтануда ең бірінші бағытты ата

Позитивизм

Әлеуметтанудың зерттеу нәрсесі. (А.Шюц) :

әлеуметтік фактілерді интерпретациялау

Әлеуметтанудың мақсаты адамдарды басқару деп таныған ілім:

Бихеовиризм

Әлеуметтанулық талдаудың негізгі тәсілі. (А.Шюц):

салыстыру

Әрекет етуші адамдар (Э.Гидденс):

көшбасшылар

Әлеуметтануда қажеттіліктер ілімін дамытқан кім?

А. Маслоу

Әлеуметтануда формальды топ дегеніміз не?

топ, онда адамдардың тәртіптері нормативті

Әлеуметтануда референтті топ дегеніміз не?

индивидтін өзін сәйкестірген әлеуметтік топ

Әлеуметтанудағы квантификация деген ұғымның мағынасы қандай?

сан өлшемдерге ауыстыру

Әлеуметтанудағы операционализация деген ұғымның мағынасы қандай?

ұғымдарды терминдерге ауыстыру

Әлеуметтануда ауыспалық деген ұғымның мағынасы қандай?

әртүрлі мағынаны қабылдайтын ұғымдар

Әлеуметтануда панель дегеніміз не?

бастапқы және қайталанған зерттеудегі респонденттердің саны

Әлеуметтануда престиж дегеніміз не?

мәртебенің қоғамдық пікірмен бағалануы

Әлеуметтанудың прогностикалық қызметі:

болжау

«Әлеуметтік жүйе» енбектің авторы кім?

Т. Парсонс

Әлеуметтанудың методологиялық негізі:

философия

Әлеуметтанудың методологиясының ерекшелігі:

санды талдау

Әлеуметтанудың объектісі:

Қоғам

Әлеуметтанудың негізгі ұғымы:

әлеуметтік

БББББ

Базистік қажеттілік (А.Маслоу):

Аштық

Байлықты бөлудің принципі (Сен-Симон):

әркімге қабілетіне қарай

Басқару стильдер ілімнің авторы:

Д. Мак Грегор

«Батыстағы және ақыштағы поляк шаруа» деген енбектің авторы:

Томас және Знанецкий

Бейімділіктердің түрі ( В.А.Ядов):

Құлықтық

Биліктің ең тиімді формасы: (Аристотель):

аристократия

Бихевиоризм ілімінің негізін қалағандар

Э. Торндайк, Б. Скиннер,Б. Уотсон

Бұқара – элита - ? (З.Фрейд):

Көсем

«Бұқаралық қоғам» - қай кездері болады? (К. Ясперс):

көптік – тіршілік ету әдісіне айналғанда

Бұқаралық қоғамның пайда болу факторлары (К. Ясперс):

техника мен өндірістің дамуы

Бұқараның адамы несімен ерекшеленеді? (К. Ясперс):

қарапайымдылығымен

Бұкараның адамы несімен сипатталады? (Х. Ортега и Гассет):

Тұтынушылық

«Бұқараның еркі» - бұл (Ж-Ж Руссо):Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.241.176 (0.118 с.)