ТОП 10:

Десоциализация дегеніміз не?ескі нормалардан, құндылықтардан айырылу

Диада дегеніміз не?

екі адамнан тұратын топ

Диспозиция дегеніміз не (В.А.Ядов):

нышандар

Дискриминация дегеніміз не?

азаматтардың құқықтарын шектеу

Драматургиялық әлеуметтанудың қалаушысы кім?

И. Гоффман

Діннің атқаратын ролі (Э. Дюркгейм):

адамдарды біріктіру

ЕЕЕЕ

Ережеден басқа тағы не бар? (Э.Гидденс):

Ақша

«Еркіндіктен қашу» енбектің авторы кім?

Э. Фромм

Еліктеу дегеніміз қандай құбылыс?(Г.Тард):

иррационалды

Ең басты қор (Э.Гидденс):

жер

Ең жоғарғы қажеттілік (А.Маслоу):

Шығармашылық

Еңбек қандай әлеуметтануда зерттелінеді?

экономикалық

ЖЖЖЖЖ

Ж.Ж. Руссоның еңбегі:

«Қоғамдық келісім туралы»

Жалпы жиынтықтың микромоделі:

таңдамалы жиынтық

Жалпы жиынтықтың санын таңдамалы жиынтыққа бөлу арқылы не анықталады?

іріктеу қадамы

Жұмыссыздық қандай әлеуметтанудың мәселесі

экономикалық

ИИИИ

Идеалды тип – бұл (М.Вебер):

әлеуметтік шындық моделі

Интенция деген ұғым нені білреді?

символикалық маңызды ұмтылыстар

Интеракционизм қандай ғылымның бөлімі ретінде пайда болды?

әлеуметтік психология

Интеракция деген ұғым нені білреді?

Байланыс

Интеракционистердің пікірінше адамдар не арқылы қатынас жасайды

символдар

Интервалды шкала нені өлшейді?

сандық белгілерді

Интроспекция ұғымы нені білдіреді?

сананың ағымнын өзіндік зерттеуі

Индустриалды қоғамның негізі:

өндіріс

Имитация – әлеуметтену механизмі ретінде қалай өткізіледі?

еліктеу арқылы

ККККК

К. Сен – Симонның енбегі:

Адам ғылымның очеркі

К. Сен – Симонның пікірінше байлықты бөлу принципі:

қабілеттеріне қарай

К. Сен – Симонның пікірінше индустриал тапқа жататын:

банкир

К. Сен – Симонның пікірінше утопия

жоқ жер

К. Маркс бойынша қоғамның сипаты қандай?

таптық

К.Маркс қоғамды өзгертудің қандай жолын таңдаған?

Революциялық

К. Маркс пролетариаттің кедейленуін қалай атаған

пауперизациялану

К.Маркстың пікірінше адамзаттың нағыз тарихы қашан басталады?

коммунистік формация

К.Маркстің пікірінше қоғам дамуында қандай фактор басты болады?

экономикалық

К. Маркстің пікірінше қоғамның құрылымын не құрайды?

базис пен қондырма

К. Маркстің тарихи-материалистік түсініктің негізі

өндіріс тәсілі

К. Маркстің формация түсінігі қандай ұғымға синоним бола алады

Қоғам

К. Маркстің ілімінде бюрократия

әлеуметтік қатынастардың жаттандырылуы

К. Ясперстың енбегі:

«Тарихтың мәңі»

К. Ясперстің шығармасы:

«Тарихтың мәні»

Касталарды айыратын негіз:

түуы

«Когнитивті» деген нені білдіреді? (Ж.Пиаже):

ойлауды

Контент-анализ – ненің сандық талдауы?

мәтіннің

Контркультура деген ұғым нені білдіреді?

басты мәдениетке

Келесі сөйлем «қылық бағаланған сайын,ол жиы қайталады» қай теорияның

мәнін ашады?

Дж. Хоманстың әлеуметтік айырбас ілімін

Көпшілікті адамның мінездемесі:

Орташалық

Көпшілікті әрекеттің субъектісі

Көпшілік

Көпшілікті қоғамның пайда болу себебі:

техниканың дамуы

Көпшіліктіқ қоғам К. Ясперстың ілімінде

көпшілік - өмір сүру әдісі

 

Көлденең мобильдік

статустың айналысындағы өзгеріс

Коммуникация дегеніміз... (Ю.Хабермас):

тең пікірлесу

Коммуникациялық біліктілік дегеніміз - бұл (Ю.Хабермас)

басқаны түсіне білу

Коммуникациялық дегеніміз - бұл (Ю.Хабермас):

билік

Күнделіктілікке не жатпайды? (Г.Горфинкель) :

біржақтылық

Кімнің пікірінше қоғам адамдар қатынастарының жиынтығы?

Маркс

ҚҚҚҚҚҚҚ

Қажеттіліктердің формасы (А.Маслоу):

Пирамида

Қазақ ойшылдарының кайсысы әлеуметтік өмірді зертегенде статистикалық әдістерді қолданған?

Ш. Уалиханов

Қазіргі отбасының дамудағы негізгі түрі

Нуклеарлы

Қазіргі заманның сипаттамасы:

өмірді стандарттау

Қазіргі заманның сипаты (К.Ясперс):

өмірдің стандарттылығы

Қазіргі заманға тән (Х. Ортега и Гассет):

аморальдық

Қазіргі тұлғаның типі (Э.Фромм):

тұтынушылық

Қай орыс әлеуметтанушы әлеуметтік -мәдени динамика теорияның авторы?

П. Сорокин

Қай ұғым қалғандарды қамтиды?

этноцентризм

Қақтығыс (конфликт) - бұл (Козер, Дарендорф):

қоғамдағы заңсыздық

Қақтығыс (конфликт) – дегеніміз не үшін күрес? (Дарендорф):

Билік

Қанаушы типтегі тұлғаның ерекшелігі? (Э.Фромм)

зорлық жасау

Қандай бағыт нақтылы және гуманитарлық ғылымдардың әдістерін байланыстыруға тырысады?

Гуманистік

Қандай кезде отбасы әлеуметтік ұйым ретінде пайда болды?

алғашқы қаумдық

Қандай қоғамда әлеуметтік өзгерістер баяу өтеді?

Дәстүрлі

Капитализм рухын не тудырды? (М.Вебер)

протестанттық этика

Қауіпсіздік - бұл (А.Маслоу):

табиғи денелік мықтылығы

Қәсіпкерлікті қандай әлеуметтануға жатқызады

экономикалық

Қоғамда белгілі бір мінез-құлықтар нормаларының билігі болуы қалай аталады?(Г.Горфинкель):

ақыл-естілік

Қоғамдағы бірінші тыйым:

қан алмасушылық

Қоғамды жақсарту үшін не қажет?(Аристотель):

адамдардың моральдық жетілуі

Қоғамдық пікір кімдердің көңілін бейнелейді?

интеллигенцияның

Қоғамдық пікір қандай сезімдерді бейнелейді?

ұжымдық

Қоғамның анықтамасы (А.Смит):

еңбектік одақ

Қоғамның барлық салаларлың дамуы қандай жағдайларға бағынышты:

өндірісті инфрақұрылымға

Қоғамның жіктелуі (Х. Ортега и Гассет.):

элита және бұқара

Қоғамның негізгі даму жолы

эволюциялық және революциялық

Қоғамның синонимі. (Аристотель):

мемлекет

Қоғамның типі (Д.Белл)

постиндустриальды қоғам

Қоғамның типі (К.Поппер)

ашық қоғам

Қоғамның типі (О.Тоффлер)

үшінші толқындағы қоғам

Қоғамның типі (Г.Ленски)

аграрлық қоғам

Қоғамның типі (М.Морисима)

электронды қоғам

Қоғамның үлкен әлеуметтік ұйымы:

мемлекет

Қоршаған ортаны қабылдаудың маңызды тәсілі. (Л.С.Выготский):

ес

Қылмыскерлердің әрекеттері қандай тәртіпке жатады?

делинквентті тәртіп

ЛЛЛЛЛ

Л. Гумилев қандай ілімнің авторы:

Пассионарлық

Л. Козердің пікірінше қоғамдық өмірдің негізі не болады?

құрылымдық қақтығыс

Л.Н.Гумилев қай теорияның авторы?

пассионарлық теория

МММММ

М.Вебер биліктің қандай түрін көрсеткен

дәстүрлі

Ұйымға

М. Вебер бойынша құндылықтарға қатынас нені білдіреді:

эмпириялық материалдарды таңдау және реттеу

М. Вебер пікірінше түсіну дегеніміз не?

дәуір құндылықтарына қатынасты анықтау

М.Вебер пікірінше социология нені зерттеуге тиіс

жеке сананы

М.Вебердің пайымдауынша бюрократия әлеуметтік қатынастардың түрі ретінде неге негізделеді

М. Вебердің пікірінше әлеуметтанудың зерттеу пәні

жеке сана

М. Вебердың пікірінше капиталистік рүхтың пайда болу себебі:

протестанттық этика

Мадақтаудың мәні маңызды болған сайын не көбейеді? (Дж.Хоманс):

ұмтылыс

Макиавеллизм қағидасы (Н.Макиавелли):

«Мақсат құралдарды ақтайды»

“Маңызды ишарат” – қай теорияның ұғымы?

символикалық интеракционизм

“Марапат”, “Пайда”, “Жаза” – қай теориялардың ұғымдары?

алмасу теория

Марксизм бойынша жыныстық айырмашылықтардың себебі:

меншік

Макросоциологияның қарамақарсылығы:

микросоциология

Макросоциологияның негізгі ұғымы:

қоғам

Мәдениет дегеніміз... (П.Бурдье):

тарихи технологияның формасы

Мәдени нормаларды игеру процесі. (Л.С.Выготский):

интериоризация

Мәдени тип (П.Сорокин):

сезімді

Мемлекетті басқаруға тиісті адамдар (Платон.):

ақылдылар

Мемлекттегі билік белгісінің негізгі факторы (Ш.Л.Монтескье.):

территория көлем

Мемлекеттің жақсаруы неге байланысты (Н.Макиавелли):

басшының саяси іскерлігіне

Мемлекеттің негізгі қызметі (Т.Гоббс):

жалпы қауіпсіздік кепілі

Мен – Ол - ? (З.Фрейд):

жоғарғы Мен

«МЕН- айна» теориясының формуласы(Ч.Кули):

Мен + Маған =Өзім

“Мен- айна” теория қандай қатынастардың түрлеріне негізделген?

жеке тұлғалық

«Мен және маска» деген енбектің авторы кім?

И. Гоффман

« Ментальдық заң бірлігі» нені сипаттайды?(Г Лебон):

тобырдың мінез-құлқын

Микросоциологияның негізгі ұғымы:

тұлға

Микросоциологияның қарамақарсылығы:

Макросоциология

Монолог сөздің қандай түрі? (Ю.Хабермас):

бір адамның сөзі

Мінез-құлықты түсіндіретін негізгі түсінік (Л.С.Выготский):

іс-әрекет

ННННН

Нақтылы ғылымдардың әдістеріне сүйенетін әлеуметтану қалай аталады?

сциентистік әлеуметтану

Нашақорлық қандай мінез-құлыққа жатады:

девиантті

Негізгі еңбегі (Н.Макиавелли):

«Государь»

Негізгі саяси ұйым:

мемлекет

Нені орындауға асықпау керек? (Н.Макиавелли)

уәдені

Номиналды шкала нені өлшейді?

объективті белгілерді

ОООО

О.Конт әлеуметтануды алғашқыда қалай атады?

әлеуметтік физика

О.Конт бойынша әлеуметтік статика бұл ...

қоғамның тепе теңдігі

О.Конт бойынша әлеуметтік динамика бұл ...

қоғамның дамуы

О. Конт бойынша әлеуметтанудың принципі

позитивизм

О. Конт бойынша әлеуметтанудың негізгі әдісі:

әлеуметтік динамика

О. Конт бойынша ең күрделі ғылым

социология

О.Конттің пікірінше адамзаттың теологиялық сатысына қандай сипат тән?

құдіретті күшке сену

О.Конттің пікірінше адамзаттың метафизикалық сатысына қандай сипат тән?

абстрактілі ұғымдарды қолдануы

О.Конттің пікірінше адамзаттың позитивтік сатысына қандай сипат тән?

Ғылыми

Ойша бағамдайтын қабілеттілік – бұл: (Ж.Пиаже):

түсініктерді затсыздандыру

«Ойын» - бұл (Э.Гоффман)

әлеуметтену тәсілі

Оң әлеуметтік санкция

қолдау

ӨӨӨӨ

Өзін-өзі тану – әлеуметтену механизмі ретінде қалай өткізіледі?

өзіндік бақылау арқылы

Өмірбаян әдістің ерекшеліктері

өмірбаяндық жазбаларды зерттеу

ППППППоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.137.159 (0.021 с.)