ТОП 10:

Дайте визначення поняттю “штучне середовище”:Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. Загальна гігієна. ― К.: «Вища школа»,1995. ― С. 120. 

1). Виробниче середовище

*2). Середовище, що створене людиною у закритому просторі

3). Соціальне середовище

4). Частина середовища, що оточує людину

5). Зовнішнє середовище

В. Задачі для самоконтролю з відповідями.

Дайте визначення п оняття про гігієнічне нормування, гранично допустимі концентрації, гранично допустимі рівні і дози, максимально допустиме навантаження

З метою оцінки того, наскільки негативним є вплив тих чи інших факторів навколишнього середовища на організм людини та його здоров’я введено поняття гігієнічного нормування. Гігієнічним нормативом називають чітко визначений діапазон параметрів фактора середовища, який є оптимальним або принаймні не є небезпечним з точки зору збереження нормальної життєдіяльності і здоров’я людини, людської популяції і майбутніх поколінь.
При такому нормуванні фактори навколишнього середовища не повинні негативно впливати на фізичний і психічний розвиток людини, її самопочуття, працездатність, репродуктивну функцію та санітарні умови життя. Іншими словами, гігієнічне нормування забезпечує оптимальний стан організму в процесі навчання, виховання, трудової діяльності і всього життя.
При розробці гігієнічних нормативів оперують такими поняттями, як: гранично допустимі концентрації (ГДК), гранично допустимі рівні (ГДР) і дози (ГДД).
Гранично допустима концентрація (ГДК) — максимальна кількість токсичної речовини в одиниці об’єму або маси водяного, повітряного середовища або ґрунту, яка практично не впливає на здоров’я людини.
Гранично допустимий рівень (ГДР) — періодичний або постійний протягом усього життя людини вплив факторів оточуючого середовища (шуму, вібрацій, забруднень, низької температури тощо), які не викликають соматичних або психічних захворювань та змін у стані здоров’я.
Гранично допустима доза (ГДД) — кількість токсичної речовини, проникнення або вплив якої не пошкоджує організм і не призводить до негативних наслідків.
Згідно поглядів Г.І. Сидоренка (1978), фактичне забруднення оточуючого середовища виражається у вигляді реального навантаження хімічних, біологічних і фізичних факторів. Власне це реальне навантаження визначає можливі зміни у стані здоров’я населення. З цієї причини введено ще одне поняття гігієнічного нормування — це максимально допустиме навантаження(МДН). Під цим поняттям слід розуміти таку максимальну інтенсивність дії всієї сукупності факторів навколишнього середовища, яка не виявляє прямого чи побічного шкідливого впливу на організм людини та її нащадків і не погіршує санітарних умов життя.
МДН і є тим гігієнічним нормативом, який відображає усю складність взаємодії організму і середовища і є критерієм якості середовища. Інші гігієнічні нормативи, а саме ГДК, ГДД, і ГДР, дозволяють визначити рівні впливу лише окремих факторів навколишнього середовища і розробити заходи, спрямовані на оздоровлення лише певних об’єктів середовища (наприклад, зниження рівнів певних хімічних, фізичних і біологічних факторів).

8.Матеріали для аудиторної самостійної підготовки:

 

    8.1. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати під час практичного (лабораторного) заняття:

1.Ознайомитися із загальною схемою оцінки ризику.

2. На етапі ідентифікації дати якісну оцінку несприятливих для здоров’я ефектів якогось фактора (факторів)

3.Провести оцінку експозицій шкідливої дії факторів ризику

4. Дати гігієнічний висновок та гігієнічні рекомендації

 

9. Інструктивні матеріали для оволодіння професійними вміннями, навичками:

 

9.1. Методика виконання роботи, етапи виконання.

 

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю та навчання Матеріали методичного забезпечення Час в хвили-нах
1. Підготовчий етап:        
  1. Організаційні заходи:   2. Постановка навчальної мети.   3. Контроль вихідного рівня знань.             ІІ         Тестовий контроль Усне опитування     Тести II Перелік питань для опитування. 2     3     10 30    
2. Основний етап:        
  Самостійна робота студентів під керівництвом викладача: 1.Ознайомитися із загальною методикою вивчення впливу навколишнього середовища на здоров’я населення. 2. Вивчити методики вибору зон спостереження. 3.Визначити індекси здоров’я та оцінку зв’язку між чинниками навколишнього середовища і станом здоров’я 4. Розв’язати ситуаційні задачі. 5. Дати гігієнічний висновок та гігієнічні рекомендації     ІІІ     Протокол лабораторної роботи     Інструктивні матеріали з виконання лабораторної роботи.       30  
3. Заключний етап:        
  1. Контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок. 2.Підведення підсумків, оголошення оцінок 3. Домашнє завдання інструкція до виконання.            ІІІ Індивідуаль-ний контроль виконання та результатів лабораторної роботи Протокол лабораторної роботи 10   3     2

 Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.160.19.155 (0.005 с.)