ТОП 10:

На методичній нараді кафедриОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра гігієни та медичної екології людини

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з практичного заняття для студентів

 

Навчальна дисципліна « ЗАГАЛЬНА ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ »

                                      

РОЗДІЛ № 1 «Оцінка стану навколишнього середовища та його впливу на здоров’я населення (гігієна та екологія). »

 

Змістовий розділ № 1 « Загальні питання гігієни та екології »

     

Заняття № 2 « Гігієнічна оцінка впливу природних та антропогенних компонентів біосфери на здоров'я населення. Біоетичні аспекти впливу навколишнього середовища на людину.»

                                            

 

Курс VI Факультет медичний

 

Спеціальність: 7 .12010001 « Лікувальна справа »

                      

             

 

Затверджено

Зміст теми

 

Добування корисних копалин:

а) з атмосфери;

б) з гідросфери;

в) з літосфери.

Енергетична промисловість:

а) теплоенергетика;

б) гідроенерге­тика;

в) ядерна енергетика та ін.

Обробна промисловість:

а) металургійна;

б) хімічна;

в) метало­обробна;

г) текстильна;

д) харчова та ін.

Транспорт, будівельна промисловість.

Лісова промисловість.

Сільське господарство:

а) рослинництво;

б) тваринництво.

Охорона здоров'я (створення зон відпочинку, курортів).

Охорона природи (створення природно-заповідних територій, бо­ротьба з ерозією ґрунтів, управління погодою, припинення використан­ня, рекультивація ландшафтів, очищення стічних вод і викидів в атмос­феру, селекція в дикій природі, біотехнічні заходи, відтворення та ін.).

За більш спрощеною класифікацією О. Тетіора до антропогенних впливів відносять усі види, які пригнічують природу і створюються тех­нікою або безпосередньо людиною. Антропогенні впливи підрозділяють на:

• технічні перетворення і руйнації природних систем і ландшафтів — у процесі добування природних ресурсів, при сільськогосподарських роботах, будівництві та ін.;

• виснаження природних ресурсів (корисні копалини, вода, біологічні компоненти екосистем);

• глобальні кліматичні впливи (зміни клімату у зв'язку з господарською діяльністю людини);

• естетичні порушення (зміна природних форм, руйнування історико-культурних цінностей і т.д.);

• забруднення навколишнього середовища.


 

Провідні методи гігієнічних досліджень, всі, зокрема:

Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. Загальна гігієна. ― К.: «Вища школа»,1995. ― С. 52. 

 * 1). Метод математичного моделювання

 2). Епідеміологічний метод

 3). Метод санітарного обстеження

 4). Метод гігієнічного експерименту

5). Метод санітарної експертизи

Дайте визначення поняттю “незмінне природне середовище”:

Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. Загальна гігієна. ― К.: «Вища школа»,1995. ― С. 120.

*1). Природне середовище, що не змінене в результаті діяльності людини

2). Штучне середовище

3). Змінене природне середовище

4). Ноосфера

5). Середовище, створене кліматичними факторами

 

Дайте визначення поняттю “денатуроване навколишнє середовище”:

 Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. Загальна гігієна. ― К.: «Вища школа»,1995. ― С. 120. 

1). Ноосфера

*2). Забруднене природне оточуюче середовище

3). Виробниче середовище

4). Природне середовище, що не змінене в результаті діяльності людини

5). Середовище проживання

 

Тема наступного заняття.

Методика гігієнічної оцінки якості питної води з використанням  ДСанПіН 2.2.4-171-10  «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

 

Методичні рекомендації склав___________________

                                                                                      к.мед.н., доцент Ковальчук Л.Й.

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра гігієни та медичної екології людини

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з практичного заняття для студентів

 

Навчальна дисципліна « ЗАГАЛЬНА ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ »

                                      

РОЗДІЛ № 1 «Оцінка стану навколишнього середовища та його впливу на здоров’я населення (гігієна та екологія). »

 

Змістовий розділ № 1 « Загальні питання гігієни та екології »

     

Заняття № 2 « Гігієнічна оцінка впливу природних та антропогенних компонентів біосфери на здоров'я населення. Біоетичні аспекти впливу навколишнього середовища на людину.»

                                            

 

Курс VI Факультет медичний

 

Спеціальність: 7 .12010001 « Лікувальна справа »

                      

             

 

Затверджено

на методичній нараді кафедри

“   “_________________ 20_____р.

Протокол №______

Зав. кафедри_______________д.мед.н., проф. Бабієнко В.В.

                       /підпис/     

 

 

Одеса – 20___ р.

 

 

РОЗДІЛ № 1 «Оцінка стану навколишнього середовища та його впливу на здоров’я населення (гігієна та екологія). »

 

Змістовий розділ № 1 « Загальні питання гігієни та екології »

     

Заняття № 1 « Гігієнічна оцінка впливу природних та антропогенних компонентів біосфери на здоров'я населення. Біоетичні аспекти впливу навколишнього середовища на людину.»

                                                                                                          – 2 год.

 

 

2. Актуальність теми:

Природні і соціальні чинники навколишнього середовища впливають на організм і працездатність людини. У зв’язку з цим серед актуальних проблем, що вивчаються гігієнічною наукою, провідне місце займають питання оцінки взаємозв’язку людини з чинниками навколишнього середовища.

 

3. Цілі заняття:

3.1. Загальні цілі:

 

Ознайомитися з природними і соціальними чинниками навколишнього середовища, що впливають на організм і працездатність людини.

 

3.2. Виховні цілі:

 

Сприяти формуванню у студентів гігієнічного мислення про вплив природних і соціальних чинників навколишнього середовища на організм людини.

 

3.3. Конкретні цілі:

 

- знати:

- чинники навколишнього середовища і їх вплив на організм людини;

- методи установлення зв’язку між чинниками навколишнього середовища і станом здоров’я населення

 

3.4. На основі теоретичних знань з теми:

 

- оволодіти методиками /вміти/:

- застосовувати методики вибору зон спостереження, розрахунків індексу здоров’я, визначення коефіцієнтів комплексної оцінки забруднення навколишнього середовища;

- дати гігієнічний висновок та розробляти профілактичні рекомендації щодо зменшення несприятливого впливу комплексу факторів навколишнього середовища на здоров’я населення

 

4. Матеріали доаудиторної самостійної підготовки (міждисциплінарна інте­грація).

 

№№ п.п. Дисципліни Знати Вміти
1 2 3 4
1. Попередні дисципліни    
  1.Забезпечуючі: - нормальна фізіологія     - біологія     - біологічна хімія     - соціальна медицина              - фізіологічні зміни, які відбуваються в організмі людини під впливом факторів навколишнього середовища -проблеми адаптації людини до різних умов проживання   - біохімічні процеси, які відбуваються в організмі людини під впливом факторів навколишнього середовища   - розрахунки індексу здоров’я, визначення коефіцієнтів комплексної оцінки забруднення навколишнього середовища       - оцінити шкідливий вплив факторів навколишнього середовища на організм людини - оцінити адаптацію людини до різних умов проживання - оцінити зміни в організмі людини у випадках,коли вони виходять за рамки фізіологічних - визначити індекси здоров’я та оцінку зв’язку між чинниками навколишнього середовища і станом здоров’я  
2. Наступні дисципліни    
  - профпатологія   -професійні захворювання та професійні отруєння, що виникають під впливом комплексу факторів навколишнього середовища - розробляти профілактичні рекомендації щодо зменшення несприятливого впливу комплексу факторів навколишнього середовища  
3.   Внутрішньопредметна інтеграція    
   «Методика вибору зон спостереження»     «Методика розрахунків індексу здоров’я»   «Методика визначення коефіцієнтів комплексної оцінки забруднення  навколишнього середовища» Методику вибору зон спостереження   Методику розрахунків індексу здоров’я   Методику визначення коефіцієнтів комплексної оцінки забруднення  навколишнього середовища» Вибирати зони спостереження для оцінки впливу комплексу факторів навколишнього середовища на  здоров’я населення Розраховувати індекс здоров’я   Визначити коефіцієнти комплексної оцінки забруднення  навколишнього середовища

 

Зміст теми

 Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.11.9 (0.007 с.)