Південноукраїнський національний педагогічний університет 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Південноукраїнський національний педагогічний університетПівденноукраїнський національний педагогічний університет

Імені К.Д. Ушинського

 

Факультет фізичного виховання та реабілітації

 

 

Кафедра загальної та диференціальної психології

 

Пояснювальна записка

До курсової роботи

 

Бакалавр

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»

 

Виконавець: студент денноїформи навчання факультету фізичного виховання 3 курсу 3 групи

Єфімова А.С.

Спеціальність: 6.03010201

Науковий керівник.:

доктор психологічних наук,

професор, Саннікова О.П.

 

Рецензенти_____________________

 

проф. кафедри Сергеєва А.В.

 

доц.. кафедри Бабчук О.Г.

______________________________

 

 

Одеса – 2015 р.


Зміст

Вступ ………………………………………………………………..

Розділ І. Теоретико-методологічні основи вивчення особливостей інтелекту студентів-педагогів ………………… ……………………

1.1. Психологічна сутність феномену інтелекту у сучасної психології

1.2. Основні види та структурні складові інтелекту у студентському віці……

1.3. Особливості розвитку інтелектуальної діяльності у педагогів фізичної культури…………………………………………………………………

Розділ ІІ. Емпіричне дослідження особливостей інтелекту майбутніх педагогів фізичної культури ……………………………….

2.1. Організація та опис конкретних психологічних методик, діагностуючих показники інтелекту студентів-педагогів ……………….

2.2. Аналіз результатів емпіричного дослідження показників інтелекту майбутніх педагогів фізичної культури………………………………….

 

Висновки………………………..

Література………………………..

Додатки…………………………

 

 


ВСТУП

Актуальність дослідження.

Актуальність дослідження. Проблема розвитку інтелекту особистості є недостатньо вивченою в психологічній літературі. Це пояснюється, насамперед, тим, що в сучасних психологічних дослідженнях досить мало уваги приділяється вивченню саме проблемі сутності і функцій розвитку інтелекту. Хоча психологічній інтелект, крім того, що він є однією з важливих складових процесу життєдіяльності людини, великою мірою детермінує пізнання і розуміння особистістю як своїх дій, вчинків, діяльності в цілому, так й інших людей. Деякі психологи, зокрема, Дж. Рензуллі[],та інші відносять інтелект до структурних компонентів комунікативних здібностей людини, адже вважають, що саме він відповідає за розуміння або нерозуміння суб’єктом вербальних і невербальних реакцій особистості. Але ні в кого ні жодною мірою не викликає сумнівів, що саме психологічний та соціальний інтелект допомагає людині прогнозувати міжособистісні стосунки, інтуїтивно передбачати те чи інше завершення певних ситуацій, що свідчить про достатньою мірою виражене почуття емпатії особистості з високим рівнем розвитку інтелекту. Такі індивіди, як правило, відрізняються психологічною витривалістю, стресостійкістю, що допомагає їм з гідністю виходити з різного роду проблем, приймати самостійні рішення навіть в екстремальних ситуаціях і при цьому не боятися зробити помилку або потерпіти невдачу.

Хоча багато запитань досі залишаються невирішеними в психологічній парадигмі. Крім питання сутності інтелекту, на чому ми вже зробили акцент на початку, не до кінця розв’язаною є проблема співвіднесення психологічного інтелекту з інтелектуальною обдарованістю особистості, адже саме така кореляція особливо важлива для нашого розуміння, коли йдеться про навчання майбутнього педагога.

 

 

Мета курсової роботи є теоретичний аналіз та емпіричне дослідження психологічних особливостей розвитку інтелектуальної діяльності студентів-педагогів, як важливого професійної якості особистості.

Згідно з метою було визначено такі завдання курсової роботи:

1) на основі аналіз літературний джерел систематизувати основні теоретичні підході до вивчення психологічних особливостей розвитку інтелектуальної діяльності студентів-педагогів у сучасної психології;

2) Описати та дати характеристику структурним складовим психологічних особливостей розвитку інтелектуальної діяльності студентів-педагогів;

3) відібрати та описати методики діагностики показників психологічних особливостей розвитку інтелектуальної діяльності студентів-педагогів та широкого спектру психологічних ріс, що гіпотетично пов’язані з фасилятивності;

4) провести емпіричне дослідження показників психологічних особливостей розвитку інтелектуальної діяльності студентів-педагогів факультету фізичного виховання та дати аналіз отриманим емпіричним результатам.

Об’єкт курсової роботи – психологічні особливості розвитку інтелектуальної діяльності студентів-педагогів

Предмет курсової роботи – особливості розвитку інтелекту студентів-педагогів.

Теоретико-методологічну основу курсової роботи склали уявлення про психологічну сутність розвитку інтелекту педагогів

Методи дослідження. Мета та завдання курсової роботи зумовили необхідність використання системи методів і психодіагностичний методик, яка включає: 1) теоретичні методи (аналіз та систематизація теоретичних підходів до проблеми психологічних особливостей розвитку інтелектуальної діяльності студентів-педагогів, що містяться у наукових літературних джерелах; 2) емпіричні методи: тест та опитування, що засновані на самооцінці.

Використовувались наступні психодіагностичні методики:

1. Методика. Диагностика “эмоционального интеллекта” (Н. Холл) Назначение. Методика предложена для выявления способности понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений.

2. Методика диагностики интеллекта и креативности (Миронова)

Методика предназначена для изучения логичности мышления. Испытуемому предъявляются рисунки с фигурами, связанными между собой определенной зависимостью. Одной фигуры недостает, а внизу она дается среди 6-8 других фигур. Задача испытуемого - установить закономерность, связывающую между собой фигуры на рисунке, и на опросном листе указать номер искомой фигуры из предлагаемых вариантов.

3. Методика «Шкала оценки качества жизни» Н. Е. Водопьяновой: позволяет оценит различные уровни сформированности «качества жизни», представляющее собой субъективное переживание удовлетворенности персональной жизнью. Этот вариант опросника содержит 36 вопросов, относящихся к удовлетворенности в следующих категориях индивидуальной жизни: 1 Шкала: Работа, 2 Шкала: личные достижения; 3 Шкала: здоровье; 4 Шкала: общение с близкими людьми; 5 Шкала: поддержка (внутренняя и внешняя — социальная); 6 Шкала: оптимистичность; 7 Шкала: напряженность (физический ипсихологический дискомфорт), 8 Шкала: самоконтроль; 9 Шкала: негативные эмоции (настроение).

Структура курсової роботи складається: вступу, теоретичного розділу (Теоретико-методологічні основи вивчення фасилятивності у майбутніх педагогів фізичної культури), емпіричного розділу (Емпіричне дослідження особливості у майбутніх педагогів фізичної культури). висновків, списку літератури та додатків. Список використанних джерел включає 30 праць українських та зарубіжних авторів. Об’єм курсової роботи складає сторінок.

 


Розділ І.

Теоретико-методологічні основи вивчення особливостей розвитку інтелектуальної діяльності студентів-педагогів фізичної культури

Розділ ІІ.

Уровни качества жизни

Показатели Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
1. Работа (карьера) 4-22 23-31 30 и >
2. Личные достижения и устремления 4-25 26-32 31 и >
3. Здоровье 4-25 26-33 32 и >
4. Общение с друзьями (близкими) 4-26 27-32 33и>
5. Поддержка 4-22 23-31 30 и >
6. Оптимистичность 4-21 22-26 27 и >
7. Напряженность 4-22 23-29 30 и >
8. Самоконтроль 4-23 24-28 29 и >
9. Негативные эмоции 4-21 22-27 28 и >

 

Обработка и интерпретация результатов. В соответствии с ключом подсчитывается сумма баллов для каждой категории жизнедеятельности (9 субшкал, каждая содержит по 4 вопроса). Минимальная сумма для каждой субшкалы равна 4 баллам, максимальная — 40. Оценки по субшкалам соответствуют понятию удовлетворенности в различных областях жизнедеятельности. Чем меньше величина баллов, тем сильнее психическая напряженность и ниже.

Удовлетворенность качеством жизни в данной области. Также подсчитывается общий индекс качества жизни (ИКЖ), равный среднему значению баллов, набранных по всем девяти субшкалам.

Оценка уровня удовлетворенности КЖ производится по общему ИКЖ в соответствии с данными, представленными в табл. 21.2, а также определяются сферы наименьшей удовлетворенности по отдельным субшкалам качества жизни (табл. 21.1). Полученная информация используется в последующей консультативно-профилактической и психокоррекционной работе с лицами, переживающими психологический стресс и выгорание.

Таблица 2.2

Висновок

Для проведення емпіричного дослідження необхідно визначити мету і виділити завдання експериментальної частини дослідження: обґрунтувати вибірку досліджуваних, підібрати методи дослідження, а також описати можливості інструментарію, спрямованого на діагностику вивчаємих показників інтелекту студентів-педагогів

 

Наше дослідження проводилося на студентці Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, у віці до 20 років. Дослідження проводилося в умовах професійного навчання.

Ми зробили дослідження, яке складалось з двох методик, результати такі:

«Эмоциальный интеллект» (Н.Холл) – средний уровень интеллекта

«Прогрессивные матрицы Равена» - так же средний уровень интеллекта.


Південноукраїнський національний педагогічний університет

Імені К.Д. Ушинського

 

Факультет фізичного виховання та реабілітації

 

 

Кафедра загальної та диференціальної психології

 

Пояснювальна записка

До курсової роботи

 

Бакалавр

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»

 

Виконавець: студент денноїформи навчання факультету фізичного виховання 3 курсу 3 групи

Єфімова А.С.

Спеціальність: 6.03010201

Науковий керівник.:

доктор психологічних наук,

професор, Саннікова О.П.

 

Рецензенти_____________________

 

проф. кафедри Сергеєва А.В.

 

доц.. кафедри Бабчук О.Г.

______________________________

 

 

Одеса – 2015 р.


Зміст

Вступ ………………………………………………………………..

Розділ І. Теоретико-методологічні основи вивчення особливостей інтелекту студентів-педагогів ………………… ……………………

1.1. Психологічна сутність феномену інтелекту у сучасної психології

1.2. Основні види та структурні складові інтелекту у студентському віці……

1.3. Особливості розвитку інтелектуальної діяльності у педагогів фізичної культури…………………………………………………………………

Розділ ІІ. Емпіричне дослідження особливостей інтелекту майбутніх педагогів фізичної культури ……………………………….

2.1. Організація та опис конкретних психологічних методик, діагностуючих показники інтелекту студентів-педагогів ……………….

2.2. Аналіз результатів емпіричного дослідження показників інтелекту майбутніх педагогів фізичної культури………………………………….

 

Висновки………………………..

Література………………………..

Додатки…………………………

 

 


ВСТУП

Актуальність дослідження.

Актуальність дослідження. Проблема розвитку інтелекту особистості є недостатньо вивченою в психологічній літературі. Це пояснюється, насамперед, тим, що в сучасних психологічних дослідженнях досить мало уваги приділяється вивченню саме проблемі сутності і функцій розвитку інтелекту. Хоча психологічній інтелект, крім того, що він є однією з важливих складових процесу життєдіяльності людини, великою мірою детермінує пізнання і розуміння особистістю як своїх дій, вчинків, діяльності в цілому, так й інших людей. Деякі психологи, зокрема, Дж. Рензуллі[],та інші відносять інтелект до структурних компонентів комунікативних здібностей людини, адже вважають, що саме він відповідає за розуміння або нерозуміння суб’єктом вербальних і невербальних реакцій особистості. Але ні в кого ні жодною мірою не викликає сумнівів, що саме психологічний та соціальний інтелект допомагає людині прогнозувати міжособистісні стосунки, інтуїтивно передбачати те чи інше завершення певних ситуацій, що свідчить про достатньою мірою виражене почуття емпатії особистості з високим рівнем розвитку інтелекту. Такі індивіди, як правило, відрізняються психологічною витривалістю, стресостійкістю, що допомагає їм з гідністю виходити з різного роду проблем, приймати самостійні рішення навіть в екстремальних ситуаціях і при цьому не боятися зробити помилку або потерпіти невдачу.

Хоча багато запитань досі залишаються невирішеними в психологічній парадигмі. Крім питання сутності інтелекту, на чому ми вже зробили акцент на початку, не до кінця розв’язаною є проблема співвіднесення психологічного інтелекту з інтелектуальною обдарованістю особистості, адже саме така кореляція особливо важлива для нашого розуміння, коли йдеться про навчання майбутнього педагога.

 

 

Мета курсової роботи є теоретичний аналіз та емпіричне дослідження психологічних особливостей розвитку інтелектуальної діяльності студентів-педагогів, як важливого професійної якості особистості.

Згідно з метою було визначено такі завдання курсової роботи:

1) на основі аналіз літературний джерел систематизувати основні теоретичні підході до вивчення психологічних особливостей розвитку інтелектуальної діяльності студентів-педагогів у сучасної психології;

2) Описати та дати характеристику структурним складовим психологічних особливостей розвитку інтелектуальної діяльності студентів-педагогів;

3) відібрати та описати методики діагностики показників психологічних особливостей розвитку інтелектуальної діяльності студентів-педагогів та широкого спектру психологічних ріс, що гіпотетично пов’язані з фасилятивності;

4) провести емпіричне дослідження показників психологічних особливостей розвитку інтелектуальної діяльності студентів-педагогів факультету фізичного виховання та дати аналіз отриманим емпіричним результатам.

Об’єкт курсової роботи – психологічні особливості розвитку інтелектуальної діяльності студентів-педагогів

Предмет курсової роботи – особливості розвитку інтелекту студентів-педагогів.

Теоретико-методологічну основу курсової роботи склали уявлення про психологічну сутність розвитку інтелекту педагогів

Методи дослідження. Мета та завдання курсової роботи зумовили необхідність використання системи методів і психодіагностичний методик, яка включає: 1) теоретичні методи (аналіз та систематизація теоретичних підходів до проблеми психологічних особливостей розвитку інтелектуальної діяльності студентів-педагогів, що містяться у наукових літературних джерелах; 2) емпіричні методи: тест та опитування, що засновані на самооцінці.

Використовувались наступні психодіагностичні методики:

1. Методика. Диагностика “эмоционального интеллекта” (Н. Холл) Назначение. Методика предложена для выявления способности понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений.

2. Методика диагностики интеллекта и креативности (Миронова)

Методика предназначена для изучения логичности мышления. Испытуемому предъявляются рисунки с фигурами, связанными между собой определенной зависимостью. Одной фигуры недостает, а внизу она дается среди 6-8 других фигур. Задача испытуемого - установить закономерность, связывающую между собой фигуры на рисунке, и на опросном листе указать номер искомой фигуры из предлагаемых вариантов.

3. Методика «Шкала оценки качества жизни» Н. Е. Водопьяновой: позволяет оценит различные уровни сформированности «качества жизни», представляющее собой субъективное переживание удовлетворенности персональной жизнью. Этот вариант опросника содержит 36 вопросов, относящихся к удовлетворенности в следующих категориях индивидуальной жизни: 1 Шкала: Работа, 2 Шкала: личные достижения; 3 Шкала: здоровье; 4 Шкала: общение с близкими людьми; 5 Шкала: поддержка (внутренняя и внешняя — социальная); 6 Шкала: оптимистичность; 7 Шкала: напряженность (физический ипсихологический дискомфорт), 8 Шкала: самоконтроль; 9 Шкала: негативные эмоции (настроение).

Структура курсової роботи складається: вступу, теоретичного розділу (Теоретико-методологічні основи вивчення фасилятивності у майбутніх педагогів фізичної культури), емпіричного розділу (Емпіричне дослідження особливості у майбутніх педагогів фізичної культури). висновків, списку літератури та додатків. Список використанних джерел включає 30 праць українських та зарубіжних авторів. Об’єм курсової роботи складає сторінок.

 


Розділ І.

Теоретико-методологічні основи вивчення особливостей розвитку інтелектуальної діяльності студентів-педагогів фізичної культуриПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 416; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.72 (0.061 с.)