Особливості організації прокурорського нагляду за додержанням і застосування законів у кредитно-фінансовій сфері. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості організації прокурорського нагляду за додержанням і застосування законів у кредитно-фінансовій сфері. 

Пунктом 4 наказу Генерального прокурора України від 07.11.2012 № 3гн передбачена необхідність зосередження зусиль прокурорів на додержанні законів, спрямованих на захист фінансово-економічних інтересів держави - ЦЕ один із основних напрямів нагляду за додержанням і застосуванням законів

Перевірки щодо додержання законів про кредитно-фінансовій діяльність, можуть стосуватись різних питань та напрямів у банківській сфері залежно від характеру інформації, що стала приводом для її проведення, зокрема законності створення банку, відкриття філій і представництв, додержання порядку відкриття рахунків, кредитування тощо.

Особливу увагу прокурор повинен приділяти питанням надання кредиту за рахунок бюджетних коштів.

Насамперед слід з'ясувати у відділенні Державного казначейства, які банки уповноважені обслуговувати бюджетні кошти, відкриваючи бюджетні рахунки; чи не було випадків, коли такі рахунки відкривалися у комерційних банках, які не мають відповідного дозволу.

Прокурор повинен також з'ясувати:

- законність розподілу кредитних ресурсів.

- законність одержання та використання пільгових кредитів виконавцями відповідних програм (хто, на які цілі, у якому розмірі та на яких умовах одержав бюджетні кошти).

В першу чергу необхідно звернути увагу на кредити, які своєчасно не повернуті позичальниками.

 

Методика проведення прокурором перевірок додержання законодавства у кредитно-фінансовій сфері.

При підготовці до перевірки на зазначеному напрямі прокурору необхідно вивчити низку законодавчих актів (перелік додається).

Також, необхідно витребувати у відповідному територіальному (обласному) управлінні Національного банку України (далі НБУ) статистику щодо кількості банківських установ на піднаглядовій території, які з них мають право здійснювати операції з кредитування суб'єктів підприємницької діяльності, яка сума простроченої заборгованості за неповернутими в строк кредитами та перелік позичальників, які мають таку заборгованість.

За наявності відомостей про порушення в діяльності комерційного банку прокурор може звернутися в передбаченому законом порядку до установи НБУ щодо проведення перевірки.

У разі проведення перевірки в діяльності комерційного банку безпосередньо силами прокуратури, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 20 Закону України "Про прокуратуру" прокурором можуть залучатися для участі в ній спеціалісти як НБУ так і інших контролюючих органів (податкова служба, фінансова інспекція).

В той же час необхідно враховувати те, що перевірки банківських установ здійснюються службами банківського нагляду і валютного контролю в межах повноважень НБУ. Проведення перевірок та ревізій фінансово-господарської діяльності банківських установ не належить до компетенції НБУ.

Особливу увагу прокурор повинен приділяти питанням надання кредиту за рахунок бюджетних коштів.

 

Порядок вирішення звернень фізичних та юридичних осіб з питань нагляду за додержанням і застосуванням законів.

Наказ ГПУ від 07.11.2012 № 3гн „Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів”.

Перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів організовувати та проводити за письмовими зверненнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб, матеріалами контролюючих органів, повідомленнями у засобах масової інформації та за власною ініціативою.

Перевірки за заявами та скаргами фізичних і юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, крім заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, проводити лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, державного нагляду (контролю), органами місцевого самоврядування, посадовими чи службовими особами відповідного рівня або неприйняття ними рішень з цих питань у встановлені строки.

ЗУ Про звернення громадян від 02.10.1996 Стаття 29. Прокурорський нагляд за дотриманнямзаконодавства про звернення громадян.

 

Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. Відповідно до наданих їм чинним законодавством повноважень вони вживають заходів до поновлення порушених прав, захисту законних інтересів громадян, притягнення порушників довідповідальності.

 

Критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів.

Наказ ГПУ від 07.11.2012 № 3гн „Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів”.

Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів підпорядкованих прокуратур оцінювати, виходячи зі стану законності, своєчасності та повноти реагування на порушення закону, фактичного поновлення прав і свобод громадян та інтересів держави, реального відшкодування коштів та завданих збитків, притягнення винних до відповідальності, передусім посадових осіб органів державної влади та контролю.

Не допускати оцінки роботи прокурорів виключно за кількісними показниками.

Систематично інформувати громадськість та органи влади, у тому числі через засоби масової інформації, офіційні Інтернет-сайти прокуратур про вжиті заходи прокурорського реагування за фактами порушень прав і свобод громадян та інтересів держави.

 

89. Вимоги наказу Генерального прокурора України від 07.11.2012 № 3гн „Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів”.

Основним завданням прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів вважати захист від неправомірних посягань гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини та громадянина, державних та суспільних інтересів.

Забезпечити нагляд за додержанням і застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та відомствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами державного нагляду (контролю) та управління, військовими частинами, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, фізичними особами-підприємцями, посадовими особами та громадянами.

Основними напрямами нагляду за додержанням і застосуванням законів вважати захист:

- соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина, насамперед осіб, які потребують державної підтримки та допомоги;

- фінансово-економічних інтересів держави, передусім у бюджетній та земельній сферах;

- конституційних засад підприємницької діяльності.

Пріоритетні напрями нагляду за додержанням і застосуванням законів визначаються Генеральним прокурором України та рішеннями колегій Генеральної прокуратури України.

При здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів органами державного нагляду (контролю) та управління:

Особливу увагу звертати на законність проведення ними перевірок суб’єктів господарювання, прийняття рішень, які зупиняють господарську діяльність, анулюють документи дозвільного характеру або передбачають інші заходи, що обмежують законні права та інтереси таких суб’єктів.

Не допускати підміни органів державного нагляду (контролю) та управління, не дублювати їх функцій.

Вживати відповідні заходи реагування у зв’язку з бездіяльністю органів державного нагляду (контролю) та управління або за відсутності такого органу з метою захисту прав і свобод людини і громадянина та інтересів держави.

 

 

Вимоги Положення про порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів, затвердженого, наказом Генерального прокурора України № 111 від 12.11.2012.

Положення про порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів спрямоване на забезпечення точного і однакового застосування норм закону при реалізації прокурорами повноважень, передбачених Законом України "Про прокуратуру".

 

Предметом перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів є:

 

- відповідність нормативно-правових актів, рішень, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам;

 

- додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, якщо законом не передбачено іншого порядку захисту цих прав;

 

- додержання законів, що стосуються економічних відносин, бюджетного, земельного, митного законодавства та зовнішньоекономічної діяльності, конституційних засад підприємницької діяльності, охорони навколишнього природного середовища, міжнаціональних відносин;

 

- додержання законів про адміністративні правопорушення.

Підготовка до проведення перевірки здійснюється шляхом аналізу стану законності та заходів щодо її забезпечення, опрацювання документів, вивчення доводів, викладених у письмовому зверненні органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб.

У разі необхідності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових частин, державних підприємств, установ та організацій витребовуються рішення, розпорядження, інструкції, накази, інші акти і документи, опрацьовуються відповідні інформаційні бази даних державних органів.

Необхідність складання планів перевірки у кожному конкретному випадку визначається відповідним керівником прокуратури з урахуванням її обсягів та складності.

Для здійснення перевірки приймається постанова, в якій зазначаються підстави, що свідчать про можливі порушення законності, з обґрунтуванням необхідності вчинення дій, передбачених пунктами 3, 4, 5 частини 1 статті 20 Закону України "Про прокуратуру".

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.24.9 (0.013 с.)