Перелік питань для співбесіди 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік питань для співбесіди1. Хронологічні рамки давньої історії України, її періодизація.

Залюднення території сучасної України.

2. Трипільська культура.

3. Виникнення найдавніших великих племінних союзів та

рабовласницьких держав в епоху раннього залізного віку (IX ст. до н.е.

- IV ст. н.е.).

4. Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї.

5. Походження та розселення слов’ян.

6. Германські племена на території сучасної України.

7. Українські землі у додержавний період.

8. Становлення держави з центром у Києві.

9. Зміцнення Київської держави в середині X ст.

10. Київська Русь за Володимира Великого.

11. Піднесення Київської Русі за Ярослава Мудрого.

12. Соціальний устрій та господарське життя Київської Русі.

13. Київська Русь за Ярославичів.

14. Прихід до влади Володимира Мономаха. Боротьба за об'єднання усіх

київських земель.

15. Політична роздробленість Київської Русі.

16. Культура Київської Русі.

17. Роль і місце Київської Русі в історії Європи.

18. Боротьба проти монголо-татарських завойовників.

19. Утворення Галицько-Волинського князівства.

20. Культура Галицько-Волинської держави.

21. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших

держав.

22. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV ст.

23. Політичне становище українських земель після Кревської унії.

24. Українські землі в складі Угорщини, Османської імперії та

Московської держави.

25. Соціальний устрій та господарське життя в Україні в XIV-XV ст.

26. Культурне й церковне життя у другій половині XIV-XV ст.

27. Загальна характеристика становища українських земель наприкінці

XV - у першій половині ХVІ ст.

28. Люблінська унія та її вплив на подальшу долю українських земель.

Причини виникнення українського козацтва.

29. Запорізька Січ - козацька республіка.

30. Боротьба українського козацтва з іноземними загарбниками.

31. Перші козацькі повстання 90-х років XVI ст.

32. Розгортання народної боротьби за національне визволення у 20-30-х

роках XVII ст.

33. Культурне та церковне життя у XVI - першій половині XVII ст.

34. Передумови та початок Національно-визвольної війни під проводом

Б.Хмельницького.

35. Розгортання Національно-визвольної боротьби в 1648-1649 рр.

Утворення Української козацької держави - Гетьманщини.

36. Воєнно-політичні події 1650-1653 рр.

37. Україна в роки правління гетьмана І.Виговського.

38. Порушення територіальної цілісності України. Доба „Руїни”.

39. Правобережжя та Лівобережжя в 60-80-х роках XVII ст.

40. Запорізька Січ у другій половині XVII ст.

41. Господарське життя й політичний устрій Лівобережної Гетьманщини

та Слобідської України в другій половині XVII ст.

42. Українська культура другої половини XVII ст.

43. Українська держава за гетьманування І.Мазепи.

44. Гетьман П.Орлик та його Конституція України.

45. Посилення колоніальної політики Російської імперії щодо України у

першій половині XVIII ст.

46. Відновлення і остаточна ліквідація Гетьманщини.

47. Запорожжя у XVIII ст.

48. Національно-визвольна і антикріпосницька боротьба в Україні в

середині та у другій половині XVIII ст.

49. Загарбання Росією та Австрією Причорномор’я, Приазов’я,

Правобережної та Західної України.

50. Українська культура XVIII ст.

51. Загальна характеристика становища українських земель наприкінці

XVIII - в першій половині XIX ст.

52. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин.

53. Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні.

54. Соціальні конфлікти в Україні у кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ

ст.

55. Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні у кінці ХVІІІ –

першій чверті ХІХ ст.

56. Кирило-Мефодіївське братство.

57. Соціально-економічне становище та антикріпосницька боротьба на

західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії.

58. Українське національне відродження в західноукраїнських землях

наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

59. Революція 1848-1849 рр. в Австрійській імперії та український

національно-визвольний рух.

60. Українська культура в першій половині XIX ст.

61. Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні. Реформи

адміністративно-політичного управління 60-70-х років ХІХ ст.

62. Економічний розвиток Наддніпрянської України у 60-70-х роках XIX

ст.

63. Аграрні відносини в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ

ст.

64. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини у кінці ХVІІІ –

першій половині ХІХ ст.

65. Суспільно-політичне життя в Україні у другій половині XIX ст.

66. Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських

землях у другій половині XIX ст.

67. Українська культура у другій половині XIX ст.

68. Економічна криза 1900 -1903 рр.

69. Розвиток українського національного руху в Наддніпрянській Україні

на початку ХХ ст.

70. Характер економіки західноукраїнських земель у складі Австро-

Угорської імперії.

71. Наростання національного руху в західноукраїнських землях на

початку ХХ ст.

72. Україна в роки революції 1905-1907 рр.

73. Україна в 1907-1910 роках.

74. Українська культура й духовне життя народу на початку XX ст.

75. Україна в Першій світовій війні.

76. Початок української революції (весна 1917 р.). Проголошення

автономії України.

77. Наростання політичної боротьби в Україні у липні-листопаді 1917 р.

Проголошення Української Народної Республіки.

78. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР.

79. Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського.

80. Утворення Директорії. Відновлення УНР.

81. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР).

82. Боротьба за владу в Україні у 1919 році. Формування більшовицького

режиму в Україні.

83. Україна у 1920 році. Відновлення більшовицького режиму.

84. Культура і духовне життя в Україні у 1917-1920 рр.

85. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1920-1928 рр.).

86. Україна наприкінці 20-х - на початку 30-х років ХІХ ст. Внутрішнє і

міжнародне становище.

87. Входження УСРР до складу Радянського Союзу.

88. Культура і духовне життя в роки непу.

89. Сталінська індустріалізація України.

90. Примусова колективізація і „розкуркулювання” в Україні.

91. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні.

92. Громадсько-політичне й культурне життя в УСРР (кінець 20-х - 30-ті

рр. XX ст.).

93. Західноукраїнські землі в складі Польщі у 1921-1939 рр.

94. Українські політичні партії в Західній Україні (20-30-ті рр. XX ст.).

95. Українські землі у складі Румунії у 20-30-ті рр. XX ст..

96. Закарпаття у складі Чехословаччини (20-30-ті рр. XX ст.).

97. Початок Другої світової війни і приєднання західноукраїнських

земель до УРСР та СРСР (1939-1940 рр.).

98. Окупація України військами Німеччини та її союзників.

99. Нацистський окупаційний режим в Україні у 1941-1944 рр.

100.Рух антинацистського опору в Україні.

101. Початок розгрому нацистських загарбників в Україні (1943 р.).

102. Україна наприкінці Великої Вітчизняної війни (1944-1945 рр.).

103. Внесок працівників тилу України в перемогу над ворогом.

104. Втрати мирного населення на окупованих територіях та воєнні

втрати України у війні.

105. Післявоєнна відбудова господарства і розвиток України в 1944 -

середині 50-х років.

106. Радянізація західних областей України в 1944 - поч. 50-х рр.

107. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х

рр.

108. Завершення формування території України після Другої світової

війни.

109. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)

110. Спроби лібералізації суспільно-політичного життя в Україні (др. пол.

50 - перша пол. 60-х рр. XX ст.).

111. Культура і духовне життя в Україні за часів хрущовської „відлиги”.

112. Зародження українського правозахисного руху та громадянського

опору (60-ті рр. ХХ ст.).

113. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985

рр.).

114. Наростання економічної кризи (1965-1985 рр.). Перетворення

України в зону екологічного лиха.

115. Зміни в демографічному та соціальному складі населення України в

60-80-х. XX ст.

116. Наростання кризових явищ у культурі (60-80-ті роки ХХ ст.).

117. Опозиційний рух 60-80-х фоків XX ст. Причини його активізації.

118. Суспільно-політичне життя України у 80-ті роки XX ст.

119. Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х

років XX ст.

120. Чорнобильська катастрофа та її наслідки.

121. Зростання політичної активності суспільства кін. 80-х - 90-ті рр. XX

ст.

122. Початок формування багатопартійності в Україні (кінець 80- 90-ті

рр. XX ст.).

123. Передумови та історичні обставини проголошення незалежності

України.

124. Україна в умовах незалежності. Розгортання державотворчих

процесів у кінці 1991-1994 рр.

125. Становище в соціальній сфері на сучасному етапі.

126. Зовнішня політика незалежної України.

127. Міжнародні торговельні, економічні, культурні та спортивні зв’язки

України.

128. Внутріполітичне життя України 1992-2004 рр.

129. Розвиток внутріполітичного життя та зовнішня політика України у

2004-2009 рр.

130. Нові тенденції в культурному та духовному житті України на

сучасному етапі.

 

Література

Основна:

1. Бойко О. Д. Історія України: Навчальний посібник. – 3-тє вид, виправл., доповн. – К.: Академвидав, 2010. – 688 с. (Серія «Альма-матер»)

2. Буштрук О. В. Історія України: Навч. посібник. 7-8 кл. – Харків: Країна мрій, 2003. – 248 с.

3. Власов В. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 280 с.

4. Власов В. Історія України: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 256 с.

5. Гісем О. В., Мартинюк О. О., Трухан О. Ф. Історія України в таблицях. – Харків: Книжковий клуб, 2006. – 478 с.

6. Греченко В. А., Ярмиш О. Н. Історія України. Всесвітня історія ХХ – ХХІ століть. Довідник для абітурієнта. – Харків: Торсінг, 2003. – 336 с.

7. Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914-1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – 352 с.

8. Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: 11 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2007. – 384 с.

9. Гусак С. В. Історія України. Всесвітня історія ХХ – ХХІ століть. Довідник старшокласника та абітурієнта. – Харків: Торсінг плюс, 2006. – 368 с.

10. Довідник з історії України (А - Я): Посіб. для серед. загаль-ноосвіт. навч. закл. / Ред.: І. З. Підкова, Р. М. Шуста.– 2-е вид., доопрац. і доповн.– К.: Генеза, 2002.– 1135 с.

11. Земирова Т. Ю., Скирда І.М. Історія України: Схеми і таблиці. – Харків: ФОП Співак В.Л., 2010. – 512 с.

12. Земерова Т. Ю., Скирда І. М. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 7-9 класи. – Харків: Ранок, 2009. – 128 с.

13. Земерова Т. Ю., Скирда І. М. Історія України. Практичний довідник. – Харків: Весна, 2012. -832 с.

14. Земерова Т. Ю., Скирда І. М. Практичний довідник. Історія України. – Харків: Весна, 2008. – 448 с.

15. Історія України ХХ ст.: Для тих, хто готується до іспитів / О. В. Гісем, В. М. Даниленко, Ф. Л. Левітас, А. Л. Ольбішевський, П. П. Панченко. – К.: Ніка-Центр, 1999. – 160 с.

16. Історія України. Комплексне видання: Довідник. Репетитор. Тренувальні тести / О. П. Мокрогуз, А. О. Ермоленко, О. В. Гісем, О. О. Мартинюк – Харків: «Літера» ЛТД, 2009. – 224 с.

17. Король В. Ю. Історія України: Посібник для абітурієнтів. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – 360 с.

18. Кульчицький С. В., Мицик Ю. А., Власов В. С. Історія України: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Літера ЛТД, 2007. – 528 с.

19. Лазарович М. В. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Джура, 2007. – 470 с.

20. Лазарович М. В. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 683 с.

21. Лях Р. Д., Темірова Н. Р. Історія України. З найдавніших часів до середини XIV ст.: Підруч. для 7-го кл. серед. шк. – К.: Генеза, 1995. – 119 с.

Додаткова:

1. Мицик Ю. А. Історія України: Навч. посіб. для старшокласників. – К.: Києво-Могилян. акад., 2005.– 576 с.

2. Мицик Ю. А. Історія України: З найдавніших часів до кінця XVIII ст.: Посіб. для вступників до вищ. навч. закл. – К.: КМ Академія, 2001.– Ч.1.– 208 с.

3. Мицик Ю. А. Історія України: З 1914 р. до наших днів: Посіб. для вступників до вищ. навч. закл. – К.: КМ Академія, 2003.– Ч. 3.– 230 с.

4. Новий довідник: Історія України. – 4-е вид., змін. і доп. – К.: ТОВ «КАЗКА», 2008. – 736 с.

5. Сарбей В. Г. Історія України (XIX – початок XXст.): Підр. для 9 класу серед. Школи. – К.: Генеза, 1996. – 248 с.

6. Турченко Ф. Г. Новітня історія України. Частина перша. (1917-1945 рр.): Підр. для 10-го класу середньої школи – К.: Генеза, 1994. – 344 с.

7. Турченко Ф. Г., Панченко П. П., Тимченко С. М. Новітня історія України. Частина друга (1945 – 1995 рр.): Підручник для 11-го класу середньої школи. – К.: Генеза, 1995.– 311 с.

8. Шабала Я. М. Історія України: Для випускників шк. та абітурієнтів: Навч. посібник.– К.: Кондор, 2005.– 268 с.

9. Швидько Г. К. Історія України (XIV – XVIII ст.) (проб. підруч. для 8 кл. середн. шк.). – К.: Генеза, 1996. – 304 с.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 140; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.65.63 (0.007 с.)