ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ4.1. Умови і порядок прийому в члени Громадської Організації, припинення членства визначаються цим Статутом.

4.2. Членами Громадської Організації можуть бути тільки фізичні особи, визначені п. 4.3 цього Статуту, які поділяють принципи та завдання Громадської Організації, визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам і прийняті до Громадської Організації в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Громадської Організації, а також своєчасно сплачують членські та інші внески.

4.3. Членом Громадської Організації може бути кожен громадянин України, віком від 16 до 35 років, який прорекомендований дійсними членами Громадської Організації (в анкеті на вступ в спеціально відведеному місці, повинно бути не менше однієї рекомендації від дійсного члена Громадської Організації), дотримується цього Статуту, сплачує членські внески.

4.4. Питання про вступ та припинення членства у Громадській Організації вирішується Координаційною радою.

4.5. Рішення про прийом в члени Громадської Організації або про відмову приймається Координаційною радоюна підставі особистої письмової анкети в двохтижневий термін. Анкета про вступ подається до Координаційної ради.

4.6. Набуття членства виникає після подання анкети і розгляду її Координаційною радою.

4.7. Рішення про відмову у прийомі до Громадської Організації може бути оскаржене до Виконавчого директора, рішення якого є остаточним.

4.8. Розмір та порядок сплати членами Громадської Організації вступних та членських внесків визначаються Положенням про членські внески, яке затверджується Координаційною радою.

4.9. Членство засвідчується членськи квитком Громадської Організації, зразок якої затверджується Коориднаційною радою.

4.10. За рішенням Координаційної ради фізичній особі може бути присвоєне звання почесного члена Громадської Організації. Почесним членом Громадської Організації може бути науковець, політичний чи суспільний діяч, а також будь-яка інша фізична особа, яка має особливі досягнення у розвитку молоді і надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Громадської Організації. Почесні члени Громадської Організації мають право брати участь (з правом дорадчого голосу) у засіданнях Координаційної ради, а також користуватися всіма іншими правами членів Громадської Організації, крім права бути обраними до органів Громадської Організації.

4.11. Членство в Громадській Організації припиняється у випадках:

4.11.1. добровільного припинення членства відповідно до поданої заяви;

4.11.2. виключення з членів Координаційною радою;

4.11.3. автоматичного припинення членства у випадках, передбачених Статутом Громадської Організації.

4.12. Добровільне припинення членства в Громадській Організації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Координаційної ради. Рішення Координаційної ради у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

4.13. Члена може бути виключено з Громадської Організації за рішенням Координаційної ради за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

4.13.1. виявлення невідповідності вимогам щодо членства;

4.13.2. порушення обов’язків щодо сплати вступних та щорічних членських внесків;

4.13.3. невиконання статутних обов’язків, в тому числі, порушення Статуту, а також невиконання рішень Координаційної ради або порушення правил і норм, прийнятих Загальними зборами, Коориданаційною радою, Головою, які є обов’язковими для всіх членів Громадської Організації;

4.13.4. поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Громадської Організації;

4.14. Рішення Координаційної ради про виключення з Громадської Організації надсилається члену Громадської Організації, якого виключено, електроною поштою. Рішення Координаційної ради про виключення з Громадської Організації може бути оскаржене до Виконавчого директора. Скарга подається до Виконавчого директора протягом 7 (семи) днів з моменту надіслання рішення члену Громадської Організації, якого виключено. У випадку подання скарги, до її розгляду Виконавчим директором, рішення про виключення з Громадської Організації призупиняється. Рішення Виконавчого директора є остаточним.

4.15. Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:

4.15.1. несплати щорічних членських внесків більше 2 (двох) років;

4.15.2. визнання члена Громадської Організації недієздатною особою у встановленому законом порядку;

4.15.3. набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Громадської Організації, який скоїв умисний злочин;

4.15.4. смерті члена Громадської Організації.

4.16. У разі добровільного припинення членства в Громадській Організації, виключення члена з Громадської Організації або автоматичного припинення членства, майно та кошти, передані таким членом у власність Громадської Організації, поверненню не підлягають.

 

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Члени Громадської Організації мають право:

5.1.1. брати участь в управлінні Громадською Організацією через участь у Загальних зборах членів у порядку, передбаченому статтею 7 Статуту;

5.1.2. обирати та бути обраними до органів Громадської Організації;

5.1.3. брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Громадською Організацією на умовах, затверджених Координаційною радою, в межах своєї компетенції;

5.1.4. одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами Громадської Організації;

5.1.5. вимагати розгляду на засіданнях Координаційної ради будь-яких питань, що стосуються діяльності Громадської Організації;

5.1.6. обговорювати будь-які питання діяльності Громадської Організації, вносити на розгляд Координаційної ради пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

5.1.7. одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Громадської Організації;

5.1.8. одержувати від Громадської Організації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, затверджених Координаційною радою;

5.1.9. вийти з членів Громадської Організації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

5.2. Члени також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Координаційної ради.

5.3. Члени Громадської Організації зобов’язані:

5.3.1 дотримуватись вимог цього Статуту, внутрішніх документів Громадської Організації та виконувати рішення Голови, Координаційної ради, Загальних зборів членів та інших органів Громадської Організації;

5.3.2 своєчасно сплачувати членські та інші внески у розмірі та порядку, встановленому Координаційною радою;

5.3.3 брати активну участь у досягненні цілей та завдань Громадської Організації, всіляко сприяти Громадській Організації у її діяльності;

5.3.4 не допускати дій, що дискредитують Громадську Організацію;

5.3.5 інформувати органи Громадської Організації про відомі їм факти, які можуть негативно вплинути на діяльність Громадської Організації, а також про факти порушення цього Статуту;

5.3.6 нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Громадської Організації.

 

 

СТРУКТУРА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. В Громадській Організації створюються наступні керівні органи:

- Загальні збори;

- Координаційна рада;

- Голова;

- Ревізійна комісія;

6.2. В Громадській Організації створюють наступні органи, які допомагають і забезпечують діяльність керівних органів:

- Виконавчий директор;

- Секретаріат;

- Фандрейзер;

- Виборча комісія.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

7.1. Вищим органом управління Громадської Організації є Загальні збори, участь у яких беруть члени Громадської Організації, що заснували його або вступили до Громадської Організації після її державної реєстрації. Головуючим на Загальних зборах є Голова Громадської Організації.

7.2. Чергові Загальні збори скликається не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Координаційною радою за власною ініціативою, або Головою на письмову вимогу Ревізійної комісії чи письмову вимогу не менш як 1/3 членів Громадської Організації у випадку, коли ініціатор скликання вважає, що Загальні збори повинні розглянути і вирішити питання, що має важливе значення для діяльності Громадської Організації.

7.3. Про скликання чергових чи позачергових Загальних зборів повідомляють усіх членів електронною поштою не пізніше як за 3 дні до дати скликання Загальних зборів.

7.4. Порядок денний Загальних зборів визначає Секретаріат Громадської Організації або ініціатор їх скликання. Про доповнення до порядку денного чергових чи позачергових Загальних зборів вправі приймати рішення самі Загальні збори з ініціативи хоча б одного із членів Громадської Організації, за умови, якщо за доповнення до порядку денного проголосувала більшість від кількості членів, що присутні на зборах.

7.5. Головуючий на Загальних зборах першим питанням зобов’язаний поставити на голосування питання про доповнення до порядку денного Загальних зборів, якщо така письмова вимога надійшла в період між оголошенням про скликання та самим початком роботи Загальних зборів.

7.6. Загальні збори вправі розглядати питання, внесені до порядку денного і приймати по них рішення за умови участі в таких зборах не менше як 2/3 членів Громадської Організації.

7.7. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Громадської Організації.

7.8. Голосування може бути відкритим або закритим (таємним). Під час голосування на Загальних зборах кожен член Громадської Організації має один голос.

7.9. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться:

7.9.1. затвердження Статуту, внесення до нього змін і доповнень;

7.9.2. визначення основних напрямів діяльності Громадської Організації;

7.9.3 затвердження щорічного кошторису Громадської Організації, внесення до нього змін і доповнень, заслуховування звіту Голови про результати виконання щорічного кошторису Громадської Організації;

7.9.4. затвердження річних звітів Голови, Виконавчого директора, Фандрейзера;

7.9.5. заслуховування звітів Ревізійної комісії щодо результатів контролю за цільовим використанням коштів і майна Громадської Організації, висновків Ревізійної комісії з аналізом та коментарем річних звітів та балансів Громадської Організації;

7.9.6. обрання та переобрання Голови Громадської Організації, членів Координаційної ради, Виборчої комісії, Ревізійної комісії;

7.9.7. прийняття рішень про реорганізацію та (або) ліквідацію Громадської Організації.

7.10. Загальні збори вправі приймати рішення також з інших питань, що стосуються діяльності Громадської Організації.

7.11. Рішення Загальних зборів оформляються протоколами (виписками з протоколів). Протокол Загальних зборів повинен бути оформлений не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення Загальних зборів.

7.12. На першу вимогу члена Громадської Організації йому повинна бути надана можливість ознайомитися з протоколами Загальних зборів.

 

 

КООРДИНАЦІЙНА РАДА

8.1. Координаційна рада є постійно діючим колегіальним органом управління Громадської Організації.

8.2. До складу Координаційної ради входять 6 (шість) осіб, з яких Голова, та Голова у відставці є членами Координаційної ради за посадою та 4 (чотири) члени обираються Загальними зборами шляхом відкритого чи закритого (таємного) голосування з числа кандидатів, висунутих відповідно до п. 8.3 Статуту:

8.3. Кандидатури на посаду члена Координаційної ради висуваються наступним чином:

8.3.1. кандидатури на посаду члена Координаційної ради можуть бути запропоновані будь-яким членом Громадської Організації або шляхом самовисування члена Громадської Організації і мають бути подані Виборчій комісії у письмовій формі, разом із письмовою згодою кандидата на обрання його, не менше, ніж за 1 (один) місяць до засідання Загальних зборів, на якому мають відбутися вибори;

8.3.2. форми подання та згоди встановлюються Виборчою комісією.

8.4. Члени Координаційної ради обираються терміном на 2 (два) роки. Перебіг терміну повноважень членів Координаційної ради починається з моменту закінчення засідання Загальних зборів, на якому обрано новий склад Координаційної ради.

8.5. Член Координаційної ради може в будь-який час подати у відставку, яка приймається Координаційною радою.

8.6. Члена Координаційної ради може бути достроково відкликано з посади за рішенням Загальних зборів на підставі подання, поданого не менш ніж 1/3 членами Громадської Організації, або Головою Громадської Організації.

8.7. Заміщення вакантних посад членів Координаційної ради, які стали вакантними відповідно до п. 8.5 та 8.6 цього Статуту проводиться Загальними зборами шляхом обрання нових членів Координаційної ради на термін, що залишився до кінця терміну повноважень Координаційної ради.

8.8. Члени Координаційної ради, термін повноважень яких закінчився у зв’язку зі закінченням терміну, зберігають свої посади та повноваження до обрання нових членів Координаційної ради.

8.9. На засіданнях Координаційної ради головує Голова Громадської Організації. У випадку відсутності Голови на засіданні Координаційної ради обирається головуючий з числа членів Координаційної ради.

8.10. До компетенції Координаційної ради відноситься вирішення всіх питань, пов’язаних з діяльністю Координаційної ради, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

8.11. До компетенції Координаційної ради належить:

8.11.1. розробка пропозиції щодо основних напрямків роботи Громадської Організації;

8.11.2. скликання чергового та позачергового засідання Загальних зборів;

8.11.3. підготовка та подання на затвердження Загальних зборів Положень про Координаційну раду та Ревізійну комісію, а також змін до них;

8.11.4. забезпечення та контроль за виконанням рішень Загальних зборів;

8.11.5. затвердження порядку повідомлення членів Громадської Організації про скликання засідання Загальних зборів, організація підготовки засідань Загальних зборів;

8.11.6. погодження кандидатури Виконавчого директора за поданням Голови;

8.11.7. визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;

8.11.8. забезпечення виконання фінансових планів та інших програм фінансової діяльності Громадської Організації;

8.11.9. підготовка та подання на затвердження Загальних зборах щорічних доповідей щодо діяльності Громадської Організації та виконання бюджету Громадської Організації;

8.11.10. затвердження штатного розкладу та умов оплати праці працівників Громадської Організації (у разі наявності таких працівників);

8.11.11. затвердження положень, правил, процедур, регламентів та інших внутрішніх документів Громадської Організації, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів;

8.11.12. прийом та виключення членів з Громадської Організації;

8.11.13. присвоєння звання почесного члена Громадської Організації, почесного Голови, почесного члена Координаційної ради;

8.11.14. затвердження зразків печатки, штампів та Положення про символіку Громадської Організації, а також зразка посвідчення члена Громадської Організації;

8.11.15. інші повноваження, віднесені до компетенції Координаційної ради цим Статутом або рішеннями Загальними зборами.

8.12. Рішення Координаційної ради приймаються колегіально на засіданнях Координаційної ради.

8.13. Засідання Координаційної ради може проводитися шляхом використання сучасних засобів зв’язку (телефонна конференція, відео-конференція, інтернет-конференція і т.д.). В такому випадку рішення приймається шляхом заочного голосування (методом опитування). Рішення про проведення засідання Координаційної ради у формі заочного голосування та засідання шляхом використання сучасних засобів зв’язку приймається Головою Громадської Організації.

8.14. Чергові засідання Координаційної ради проводяться не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання Координаційної ради скликаються на вимогу Голови, Ревізійної комісії або Виконавчого директора, або не менше, ніж 2 (двох) членів Координаційної ради.

8.15. Про чергове засідання Координаційної ради його члени мають бути повідомлені не пізніше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання Координаційної ради, що скликається з питань, які вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися за 2 (два) робочі дні до дати проведення засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного.

8.16. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Координаційної ради. У випадку відсутності кворуму, протягом 7 (семи) днів має бути скликане позачергове засідання Координаційної ради з тим же порядком денним або проведене опитування членів Координаційної ради.

8.17. Члени Координаційної ради повинні брати участь у засіданнях особисто.

8.18. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Координаційної ради. У випадку рівного розподілу голосів приймається рішення, за яке голосував Голова або інша особа, яка головує на засіданні.

8.19. У випадку проведення опитування рішення Координаційної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини всіх членів Координаційної ради. Члени Координаційної ради повинні проголосувати у термін, що не перевищує 1 (одного) робочого дня з дати надсилання питання.

8.20. Прийняті Координаційної ради рішення оформляються протоколом. Протоколи підписуються Головою або особою, що його заміщує, та секретарем засідання і зберігаються в порядку, визначеному Координаційної ради. На підставі прийнятих рішень Голова видає розпорядження та накази, що є обов’язковими до виконання всіма посадовими особами та працівниками Громадської Організації.

8.21. За рішенням Координаційної ради особі, яка обіймала посаду члена Координаційної ради та внесла значний вклад у розвиток Громадської Організації, може бути присвоєно звання Почесного члена Координаційної ради (довічно).

8.22. Члени Координаційної ради здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Громадської Організації компенсацію пов’язаних з цим витрат.

ГОЛОВА

9.1. Голова очолює Координаційну раду та головує на Загальних зборах і є вищою посадовою особою Громадської Організації, яка має право представляти Громадську Організацію у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Громадської Організації.

9.2. Голова звітує про результати своєї роботи за рік на черговому засіданні Загальних зборів. У випадку визнання роботи Голови незадовільною, Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове усунення Голови з посади, для чого скликається позачергове засідання Загальних зборів, але не раніше, ніж через 2 (два) місяці. До проведення такого позачергового засідання Загальних зборів Голова вважається тимчасово відстороненим від посади, та його обов’язки виконує Виконавчий директор.

9.3. В межах своєї компетенції Голова:

9.3.1. забезпечує загальне керівництво діяльністю Громадської Організації та Координаційної ради щодо реалізації статутної мети та завдань Громадської Організації;

9.3.2. представляє Громадську Організацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими та міжнародними організаціями, підприємствами, членами Громадської Організації, приватними особами, діє від імені Громадської Організації без довіреності та вчиняє від імені Громадської Організації юридично значущі дії;

9.3.3. головує на чергових і позачергових засіданнях Загальних зборах та засіданнях Координаційної ради;

9.3.4. призначає та звільняє Виконавчого директора за походженням з Координаційною радою;

9.3.5. має право скликати позачергове засідання Координаційної ради;

9.3.6. має право підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності Громадської Організації;

9.3.7. виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства України.

9.4. Голова обирається Загальними зборами шляхом відкритого або закритого (таємного) голосування терміном на 2 (два) роки. Новообраний Голова вступає на посаду з моменту закінчення чергового засідання Загальних зборів, на якому його було обрано. Голова не може обіймати посаду більше, ніж 2 (два) терміни поспіль.

Після закінчення терміну повноважень Голови, він отримує посаду Голови у відставці і зберігає цю посаду до закінчення повноважень наступного Голови, який стає Головою у відставці.

9.5. Кандидатури на посаду Голови можуть бути запропоновані будь-яким членом Громадської Організації або шляхом самовисування і мають бути подані Виборчій комісії у письмовій формі, разом із письмовою згодою кандидата, не менше, ніж за 1 (один) місяць до засідання Загальних зборів, на якому мають відбутися вибори. Форми подання та згоди встановлюються Виборчою комісією.

9.6. Кандидатури на посаду Голови висуваються з числа осіб, які на момент висування є:

9.6.1. членами Координаційної ради;

9.6.2. членами Ревізійної комісії;

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 282; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.105 (0.007 с.)