Рішенням Виконавчого комітету 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рішенням Виконавчого комітетуЗАРЕЄСТРОВАНО

Рішенням Виконавчого комітету

Тернопільської міської ради

«25» січня 2012 року

№ 123

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами Тернопільської міської молодіжної громадської організації «Файне місто»

Протокол №1 від 21 грудня 2011 року

ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами членів

Громадської організації

«Молодіжне об’єднання «Файне місто»

Протокол №5 від 30 серпня 2013 року

ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами членів

Громадської організації

«Молодіжне об’єднання «Файне місто»

Протокол №6 від 06 грудня 2013 рокуСТАТУТ

Громадської організації

«Молодіжне об’єднання «Файне місто»

(нова редакція)

Місто Тернопіль, 2013 р.

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Громадської організації «Молодіжне об’єднання «Файне місто» (далі за текстом – «Громадська Організація»), що створена на підставі рішення Загальних зборів організації від «21» грудня 2011 року (Протокол № 1).

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, в тому числі з великої літери, вживаються у цьому Статуті в наступному значенні:

Виборча комісія– орган Громадської Організації, який відповідає за організацію проведення виборів керівних органів Громадської Організації, склад та компетенція якого визначається у статті 12 та інших положеннях Статуту.

Виконавчий директор– посадова особа Громадської Організації, порядок призначення та компетенція якої визначаються у статті 10 та інших положеннях Статуту.

Координаційна рада– постійно діючий у період між засіданнями Загальних зборів колегіальний орган управління Громадської Організації, склад та компетенція якого визначаються у статті 8 та інших положеннях Статуту.

Загальні збори– вищий орган Громадської Організації, склад та компетенція якого визначаються у статті 7 та інших положеннях Статуту.

Голова– посадова особа Громадської Організації, порядок обрання та компетенція яких визначаються у статті 9 та інших положеннях Статуту.

Голова у відставці – колишній Голова Громадської Організації, повноваження якого щойно закінчилися. Голова Громадської Організації є Головою у відставці до моменту закінчення повноважень наступного Голови, до якого переходить посада Голова у відставці.

Ревізійна комісія– контрольний орган Громадської Організації, склад та компетенція якого визначаються у статті 13 та інших положеннях Статуту.

Секретаріат– структурний підрозділ Громадської Організації, компетенція якого визначається у статті 10 та інших положеннях Статуту.

Статут– цей статут Громадської Організації.

Фандрейзер – посадова особа Громадської Організації, порядок призначення та компетенція якої визначається у статті 11 цього Статуту.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Молодіжне об’єднання «Файне місто» є неприбутковою громадською організацією, яку створено на основі єдності інтересів членів Громадської Організації та спрямовано на задоволення, захист та реалізацію її членами своїх законних прав і свобод. Громадська Організація об’єднує членів на добровільних засадах для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Громадська Організація може мати відділення у всіх адміністративно-територіальних одиницях України та здійснює свою діяльність на всій території України.

1.3. Основними принципами діяльності Громадської Організації є: пріоритет суспільних інтересів, незалежність, аполітичність, демократичність, законність, добросовісність, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівноправності членів перед законом, відсутності майнового інтересу членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.4. Найменування Громадської Організації:

Повне найменування:

українською мовою - Громадська організація «Молодіжне об’єднання «Файне місто».

англійською мовою – Public Organization «Youth association «Fayne misto».

Скорочене найменування:

українською мовою – ГО «Молодіжне об’єднання «Файне місто».

англійською мовою – PO «Youth association «Fayne misto».

З моменту державної реєстрації Громадська Організація має виключне право на використання своєї назви.

1.5. Юридична адреса Громадської Організації: 46002, місто Тернопіль, проспект Степана Бандери, будинок 15.

1.6. Офіційною мовою Громадської Організації є українська мова. Діловодство Громадської Організації здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

1.7. Громадська Організація самостійно, згідно цього Статуту, визначає умови членства, структуру, порядок управління, створює власну матеріальну та соціально-культурну базу для здійснення своєї статутної мети.

1.8. Діяльність Громадської Організації є гласною, інформація про діяльність організації публікується регулярно у порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством.

1.9. Громадська Організація може мати штатних працівників на яких поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.

МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою Громадської Організації є задоволення і захист прав та інтересів своїх членів, залучення молоді до участі у громадському житті, сприяння позитивним перетворенням у нашому суспільстві, пропаганда та поширення прогресивних ідей та світогляду серед молоді.

2.2. Громадська Організація створюється з метою провадження культурної, виховної, освітньої та наукової діяльності.

2.3. Для досягнення своєї мети Громадська Організація здійснює діяльність у наступних напрямах:

2.3.1. сприяє підвищенню суспільної, політичної, культурної та наукової активності молоді, активізовує участі молоді у процесах державного життя України;

2.3.2. сприяє розвитку та активізації, підвищенню освіченості та моральності членів Громадської Організації та молоді;

2.3.3. підвищує роль молоді у сучасному суспільстві;

2.3.4. бере участь у створенні умов для втілення потенційних можливостей молодої людини, сприяє самореалізації молоді, сприяє всебічному розвитку творчої та студентської молоді, її вихованню;

2.3.5. сприяє у проведенні різноманітних заходів, що стосуються громадського життя молоді;

2.3.6. сприяє налагодженню контактів своїх членів з молоддю різних країн світу для вільного обміну ідеями та вивчення позитивного досвіду;

2.3.7. представляє інтереси своїх членів, молоді перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності.

2.3.8. сприяє розробці та обговоренню проектів державної молодіжної політики, а також проектів співпраці між державою та громадськістю в умовах існуючого законодавства;

2.3.9. сприяє підвищенню інтелектуального рівня молодої людини;

2.3.10. поширює знання в сфері інформаційних технологій;

2.3.11. сприяє в створенні та діяльності освітніх, просвітницьких, тренінгових та інформаційних молодіжних центрів на базі організацій;

2.3.12. здійснює моніторинг та дослідження стану громадянського суспільства;

2.3.13. розповсюджує інформацію про діяльність організації;

2.3.14 сприяє в організації та проведенні симпозіумів, конференцій, семінарів, тренінг-курсів, диспутів, фестивалів, виставок, конкурсів, тематичних зібрань, організація кампаній в підтримку свободи слова, інших освітніх та просвітницьких заходів, покликаних сприяти здійсненню мети та основних завдань Громадської організації;

2.3.15. сприяє розробці та впровадженню інноваційних проектів, спрямованих на вивчення та застосування сучасних прогресивних методів розвитку громадянського суспільства;

2.3.16. бере участь у розробці та виконанні загальнодержавних, регіональних, міжнародних програм, спрямованих на впровадження сучасних підходів для розвитку громадянського суспільства.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

7.1. Вищим органом управління Громадської Організації є Загальні збори, участь у яких беруть члени Громадської Організації, що заснували його або вступили до Громадської Організації після її державної реєстрації. Головуючим на Загальних зборах є Голова Громадської Організації.

7.2. Чергові Загальні збори скликається не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Координаційною радою за власною ініціативою, або Головою на письмову вимогу Ревізійної комісії чи письмову вимогу не менш як 1/3 членів Громадської Організації у випадку, коли ініціатор скликання вважає, що Загальні збори повинні розглянути і вирішити питання, що має важливе значення для діяльності Громадської Організації.

7.3. Про скликання чергових чи позачергових Загальних зборів повідомляють усіх членів електронною поштою не пізніше як за 3 дні до дати скликання Загальних зборів.

7.4. Порядок денний Загальних зборів визначає Секретаріат Громадської Організації або ініціатор їх скликання. Про доповнення до порядку денного чергових чи позачергових Загальних зборів вправі приймати рішення самі Загальні збори з ініціативи хоча б одного із членів Громадської Організації, за умови, якщо за доповнення до порядку денного проголосувала більшість від кількості членів, що присутні на зборах.

7.5. Головуючий на Загальних зборах першим питанням зобов’язаний поставити на голосування питання про доповнення до порядку денного Загальних зборів, якщо така письмова вимога надійшла в період між оголошенням про скликання та самим початком роботи Загальних зборів.

7.6. Загальні збори вправі розглядати питання, внесені до порядку денного і приймати по них рішення за умови участі в таких зборах не менше як 2/3 членів Громадської Організації.

7.7. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Громадської Організації.

7.8. Голосування може бути відкритим або закритим (таємним). Під час голосування на Загальних зборах кожен член Громадської Організації має один голос.

7.9. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться:

7.9.1. затвердження Статуту, внесення до нього змін і доповнень;

7.9.2. визначення основних напрямів діяльності Громадської Організації;

7.9.3 затвердження щорічного кошторису Громадської Організації, внесення до нього змін і доповнень, заслуховування звіту Голови про результати виконання щорічного кошторису Громадської Організації;

7.9.4. затвердження річних звітів Голови, Виконавчого директора, Фандрейзера;

7.9.5. заслуховування звітів Ревізійної комісії щодо результатів контролю за цільовим використанням коштів і майна Громадської Організації, висновків Ревізійної комісії з аналізом та коментарем річних звітів та балансів Громадської Організації;

7.9.6. обрання та переобрання Голови Громадської Організації, членів Координаційної ради, Виборчої комісії, Ревізійної комісії;

7.9.7. прийняття рішень про реорганізацію та (або) ліквідацію Громадської Організації.

7.10. Загальні збори вправі приймати рішення також з інших питань, що стосуються діяльності Громадської Організації.

7.11. Рішення Загальних зборів оформляються протоколами (виписками з протоколів). Протокол Загальних зборів повинен бути оформлений не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення Загальних зборів.

7.12. На першу вимогу члена Громадської Організації йому повинна бути надана можливість ознайомитися з протоколами Загальних зборів.

 

 

КООРДИНАЦІЙНА РАДА

8.1. Координаційна рада є постійно діючим колегіальним органом управління Громадської Організації.

8.2. До складу Координаційної ради входять 6 (шість) осіб, з яких Голова, та Голова у відставці є членами Координаційної ради за посадою та 4 (чотири) члени обираються Загальними зборами шляхом відкритого чи закритого (таємного) голосування з числа кандидатів, висунутих відповідно до п. 8.3 Статуту:

8.3. Кандидатури на посаду члена Координаційної ради висуваються наступним чином:

8.3.1. кандидатури на посаду члена Координаційної ради можуть бути запропоновані будь-яким членом Громадської Організації або шляхом самовисування члена Громадської Організації і мають бути подані Виборчій комісії у письмовій формі, разом із письмовою згодою кандидата на обрання його, не менше, ніж за 1 (один) місяць до засідання Загальних зборів, на якому мають відбутися вибори;

8.3.2. форми подання та згоди встановлюються Виборчою комісією.

8.4. Члени Координаційної ради обираються терміном на 2 (два) роки. Перебіг терміну повноважень членів Координаційної ради починається з моменту закінчення засідання Загальних зборів, на якому обрано новий склад Координаційної ради.

8.5. Член Координаційної ради може в будь-який час подати у відставку, яка приймається Координаційною радою.

8.6. Члена Координаційної ради може бути достроково відкликано з посади за рішенням Загальних зборів на підставі подання, поданого не менш ніж 1/3 членами Громадської Організації, або Головою Громадської Організації.

8.7. Заміщення вакантних посад членів Координаційної ради, які стали вакантними відповідно до п. 8.5 та 8.6 цього Статуту проводиться Загальними зборами шляхом обрання нових членів Координаційної ради на термін, що залишився до кінця терміну повноважень Координаційної ради.

8.8. Члени Координаційної ради, термін повноважень яких закінчився у зв’язку зі закінченням терміну, зберігають свої посади та повноваження до обрання нових членів Координаційної ради.

8.9. На засіданнях Координаційної ради головує Голова Громадської Організації. У випадку відсутності Голови на засіданні Координаційної ради обирається головуючий з числа членів Координаційної ради.

8.10. До компетенції Координаційної ради відноситься вирішення всіх питань, пов’язаних з діяльністю Координаційної ради, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

8.11. До компетенції Координаційної ради належить:

8.11.1. розробка пропозиції щодо основних напрямків роботи Громадської Організації;

8.11.2. скликання чергового та позачергового засідання Загальних зборів;

8.11.3. підготовка та подання на затвердження Загальних зборів Положень про Координаційну раду та Ревізійну комісію, а також змін до них;

8.11.4. забезпечення та контроль за виконанням рішень Загальних зборів;

8.11.5. затвердження порядку повідомлення членів Громадської Організації про скликання засідання Загальних зборів, організація підготовки засідань Загальних зборів;

8.11.6. погодження кандидатури Виконавчого директора за поданням Голови;

8.11.7. визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;

8.11.8. забезпечення виконання фінансових планів та інших програм фінансової діяльності Громадської Організації;

8.11.9. підготовка та подання на затвердження Загальних зборах щорічних доповідей щодо діяльності Громадської Організації та виконання бюджету Громадської Організації;

8.11.10. затвердження штатного розкладу та умов оплати праці працівників Громадської Організації (у разі наявності таких працівників);

8.11.11. затвердження положень, правил, процедур, регламентів та інших внутрішніх документів Громадської Організації, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів;

8.11.12. прийом та виключення членів з Громадської Організації;

8.11.13. присвоєння звання почесного члена Громадської Організації, почесного Голови, почесного члена Координаційної ради;

8.11.14. затвердження зразків печатки, штампів та Положення про символіку Громадської Організації, а також зразка посвідчення члена Громадської Організації;

8.11.15. інші повноваження, віднесені до компетенції Координаційної ради цим Статутом або рішеннями Загальними зборами.

8.12. Рішення Координаційної ради приймаються колегіально на засіданнях Координаційної ради.

8.13. Засідання Координаційної ради може проводитися шляхом використання сучасних засобів зв’язку (телефонна конференція, відео-конференція, інтернет-конференція і т.д.). В такому випадку рішення приймається шляхом заочного голосування (методом опитування). Рішення про проведення засідання Координаційної ради у формі заочного голосування та засідання шляхом використання сучасних засобів зв’язку приймається Головою Громадської Організації.

8.14. Чергові засідання Координаційної ради проводяться не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання Координаційної ради скликаються на вимогу Голови, Ревізійної комісії або Виконавчого директора, або не менше, ніж 2 (двох) членів Координаційної ради.

8.15. Про чергове засідання Координаційної ради його члени мають бути повідомлені не пізніше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання Координаційної ради, що скликається з питань, які вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися за 2 (два) робочі дні до дати проведення засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного.

8.16. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Координаційної ради. У випадку відсутності кворуму, протягом 7 (семи) днів має бути скликане позачергове засідання Координаційної ради з тим же порядком денним або проведене опитування членів Координаційної ради.

8.17. Члени Координаційної ради повинні брати участь у засіданнях особисто.

8.18. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Координаційної ради. У випадку рівного розподілу голосів приймається рішення, за яке голосував Голова або інша особа, яка головує на засіданні.

8.19. У випадку проведення опитування рішення Координаційної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини всіх членів Координаційної ради. Члени Координаційної ради повинні проголосувати у термін, що не перевищує 1 (одного) робочого дня з дати надсилання питання.

8.20. Прийняті Координаційної ради рішення оформляються протоколом. Протоколи підписуються Головою або особою, що його заміщує, та секретарем засідання і зберігаються в порядку, визначеному Координаційної ради. На підставі прийнятих рішень Голова видає розпорядження та накази, що є обов’язковими до виконання всіма посадовими особами та працівниками Громадської Організації.

8.21. За рішенням Координаційної ради особі, яка обіймала посаду члена Координаційної ради та внесла значний вклад у розвиток Громадської Організації, може бути присвоєно звання Почесного члена Координаційної ради (довічно).

8.22. Члени Координаційної ради здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Громадської Організації компенсацію пов’язаних з цим витрат.

ГОЛОВА

9.1. Голова очолює Координаційну раду та головує на Загальних зборах і є вищою посадовою особою Громадської Організації, яка має право представляти Громадську Організацію у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Громадської Організації.

9.2. Голова звітує про результати своєї роботи за рік на черговому засіданні Загальних зборів. У випадку визнання роботи Голови незадовільною, Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове усунення Голови з посади, для чого скликається позачергове засідання Загальних зборів, але не раніше, ніж через 2 (два) місяці. До проведення такого позачергового засідання Загальних зборів Голова вважається тимчасово відстороненим від посади, та його обов’язки виконує Виконавчий директор.

9.3. В межах своєї компетенції Голова:

9.3.1. забезпечує загальне керівництво діяльністю Громадської Організації та Координаційної ради щодо реалізації статутної мети та завдань Громадської Організації;

9.3.2. представляє Громадську Організацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими та міжнародними організаціями, підприємствами, членами Громадської Організації, приватними особами, діє від імені Громадської Організації без довіреності та вчиняє від імені Громадської Організації юридично значущі дії;

9.3.3. головує на чергових і позачергових засіданнях Загальних зборах та засіданнях Координаційної ради;

9.3.4. призначає та звільняє Виконавчого директора за походженням з Координаційною радою;

9.3.5. має право скликати позачергове засідання Координаційної ради;

9.3.6. має право підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності Громадської Організації;

9.3.7. виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства України.

9.4. Голова обирається Загальними зборами шляхом відкритого або закритого (таємного) голосування терміном на 2 (два) роки. Новообраний Голова вступає на посаду з моменту закінчення чергового засідання Загальних зборів, на якому його було обрано. Голова не може обіймати посаду більше, ніж 2 (два) терміни поспіль.

Після закінчення терміну повноважень Голови, він отримує посаду Голови у відставці і зберігає цю посаду до закінчення повноважень наступного Голови, який стає Головою у відставці.

9.5. Кандидатури на посаду Голови можуть бути запропоновані будь-яким членом Громадської Організації або шляхом самовисування і мають бути подані Виборчій комісії у письмовій формі, разом із письмовою згодою кандидата, не менше, ніж за 1 (один) місяць до засідання Загальних зборів, на якому мають відбутися вибори. Форми подання та згоди встановлюються Виборчою комісією.

9.6. Кандидатури на посаду Голови висуваються з числа осіб, які на момент висування є:

9.6.1. членами Координаційної ради;

9.6.2. членами Ревізійної комісії;

 

 

ФАНДРАЙЗЕР

11.1. Фандразейзер є одноособовим адміністративно-виконавчим органом Громадської Організації.

11.2. Фандрайзер призначається на посаду та звільняється Головою за погодженням з Координаційною радою та є підзвітним Голові. У випадку відхилення двох запропонованих Головою кандидатур на посаду Фандрайзера, Координаційна рада не має права відмовити у затвердженні третьої кандидатури.

11.3. Фандрайзер здійснює функції згідно Положення про Фандрайзера, затвердженого Координаційною радою.

11.4. Фандрайзер здійснює інші функції, визначені Головою.

 

 

ВИБОРЧА КОМІСІЯ

12.1. Виборча комісія відповідає за організацію проведення виборів членів Координаційної ради, Голови, та Ревізійної комісії.

12.2. Виборча комісія обирається Загальними зборами у складі 5 (п’яти) осіб, на чолі з Головою.

12.3. У випадку дострокового припинення повноважень члена Виборчої комісії на його місце Координаційною радою тимчасово призначається інший член Виборчої комісії. Таке рішення Координаційної ради підлягає затвердженню на найближчому засідання Загальних зборів. Якщо відповідне рішення Координаційної ради не затверджене, такий тимчасово призначений член Виборчої комісії вибуває з її складу, проте всі рішення Виборчої комісії, прийняті за участю такого члена, є чинними.

12.4. Термін повноважень членів Виборчої комісії – 1 (один) рік (з правом повторного обрання на цю посаду на наступний термін). Члени Виборчої комісії зберігають свої повноваження до обрання нового складу Виборчої комісії.

12.5. Виборча комісія приймає регламент своєї роботи та інші документи.

12.6. Засідання Виборчої комісії є повноважними, якщо на них присутні більше половини членів. Рішення Виборчої комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

12.7. Положення про Виборчу комісію затверджується Координаційною радою.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

13.1. Ревізійна комісія – орган Громадської Організації, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Координаційної ради, станом та обліком матеріальних цінностей Громадської Організації. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Громадської Організації не рідше одного разу на рік та звітує про свою діяльність перед Загальними зборами.

13.2. Ревізійна комісія у складі 3 (трьох) осіб обирається Загальними зборами шляхом відкритого або закритого (таємного) голосування терміном на 1 (один) рік. Головою або членом Ревізійної комісії не може бути Голова, член Координаційної ради, Виконавчий директор та бухгалтер Громадської Організації. Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією на строк її повноважень.

13.3. Ревізійна комісія контролює:

13.3.1. виконання бюджету Громадської Організації;

13.3.2. використання коштів та майна Громадської Організації.

13.4. Ревізійна комісія також здійснює інші функції, передбачені Положенням про Ревізійну комісію.

13.5. Ревізійна комісія подає звіти про результати проведених ревізій та перевірок на розгляд Загальних зборів та Координаційної ради. Ревізійна комісія діє на підставі Положення про неї, затвердженого Загальними зборами.

13.6. Голова та члени Ревізійної комісії здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Громадської Організації компенсацію пов’язаних з цим витрат

 

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Рішенням Виконавчого комітету

Тернопільської міської ради

«25» січня 2012 року

№ 123

ЗАТВЕРДЖЕНО
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 124; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.138.35 (0.007 с.)