Економічне порівняння варіантів очищенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Економічне порівняння варіантів очищенняЗміст

 

Вступ…………………………………………………………….…...……. 1. Економічне порівняння варіантів очищення промислових відходів в оточуюче природне середовище від забруднюючих речовин……………. 1.1. Визначення економічної доцільності різних систем очищення стічних вод на промисловому підприємстві…………. 1.2. Економічна оцінка варіантів очищення газопилових викидів сталеплавильного цеху у атмосферу ………….………… 2. Економічна оцінка заходів щодо зменшення економічного збитку від забруднення навколишнього середовища………..…………………...… 2.1. Зменшення газопромислових викидів у атмосферу ……….. 2.2. Переведення виробничо-опалювальної котельні на газове паливо.………………………………………………………….... 3. Економічна оцінка заходів щодо поліпшення використання сільськогосподарських угідь……………………………………………………… Список літератури………………………………………………………. Додаток А. Вимоги до оформлення курсової роботи………………… Додаток Б. Вихідні умови до виконання курсової роботи…………… Додаток В. Ставки податку за викиди забруднюючих речовин і розміщення відходів …………………………………………………………….... Додаток Д. Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища………………………………………………..                    

ВСТУП

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» при виконанні ними курсової роботи з дисципліни «Економіка природокористування».

Метою курсової роботи є закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих при вивченні курсу «Економіка природокористування», освоєння методів виконання економічних розрахунків і формування практичних навичок визначення збитків від забруднення навколишнього природного середовища.

Курсова робота містить три незалежні розділи:

– економічне порівняння варіантів очищення забруднюючих речовин (стічних вод промислового підприємства та газопилових викидів у атмосферу);

– економічна оцінка заходів щодо зменшення економічного збитку від забруднення навколишнього середовища (доцільність монтажу газоочисного обладнання сталеплавильного цеху, доцільність переведення виробничо-опалювальної котельні на газове паливо);

– економічна оцінка заходів щодо захисту ґрунту.

Методичні вказівки містять основні теоретичні положення за темами лекційного курсу «Економіка природокористування»: техніко-економічні порівняння варіантів очищення викидів промислового підприємства; переведення виробничо-опалювальної котельні з рідинного палива на природний газ; визначення економічної ефективності рекультивації земель.

 


Економічне порівняння варіантів очищення

Промислових відходів в оточуюче природнє

Середовище від забруднюючих речовин

 

Економічна оцінка заходів щодо зменшення

Економічного збитку від забруднення навколишнього

Середовища

 

 

Список літератури

1. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природопользования и рынок: Учебник для вузов. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 413 с.

2. Экономические основы экологии: Учебник. – СПб: „Специальная Литература”, 1997 г. – 304 с.

3. Закон України «Податковий кодекс України» від 02.12.2010 № 2755-VI /Розділ VIII «Екологічний податок»// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

4. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Економіка природокористування” (для студентів спеціальності 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього сереовища” денної і заочної форм навчання). / Укл. Крисанов А.Г., Кулакова С.Ю.. – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 30 с.

5. ДБН Д.1.1.1–2000. Правила визначення вартості будівництва (зі змінами, внесеними згідно з доповненням №3, затвердженим наказом Держбуду України від 07.05.2002 №80) // Цінотворення у будівництві. – 2002. – №5 – С.8 – 194.

6. Посібник до використання програмного комплексу АВК-3 для визначення вартості будівництва (для кошторисників-початківців) / Укл.: Васюта В.Б., В.А.Оченаш, Петраш С.С. – 2009. – 64 с.

7 Методичні вказівки до оформлення навчальних текстових матеріалів у вигляді курсових і дипломних робіт, звітів, рефератів для студентів спеціальності / Укл.: В.А.Оченаш, Г.А.Жучкова.– 2001. – 27 с.


Додаток А

Вимоги до оформлення курсової роботи

 

 

Курсова робота виконується у вигляді розрахунково-пояснювальної записки обсягом 40 – 50 сторінок рукописного тексту (за винятком принтерних роздруківок із програмного комплексу АВК-3) формату А-4.

Викладення матеріалу з кожного підрозділу курсової роботи має здійснюватися в такій послідовності:

– текстово-теоретичне обгрунтування розглядуваного питання;

– техніко-економічні розрахунки;

– висновки до отриманих результатів.

Оформлення курсової роботи виконується згідно діючих вимог нормоконтролю [7].

 

Склад курсової роботи:

– титульний аркуш;

– зміст;

– вступ;

– основна частина курсової роботи;

– висновки;

– список використаної літератури;

– додатки.

 


Додаток Б

Додаток В

Ставки податку за викиди забруднюючих речовин

І розміщення відходів

Таблиця В.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (витяг із [3], ст. 243.1.)

Назва забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за тонну
Азоту оксиди 1329,67
Ванадію п'ятиокис 4987,62
Вуглецю окис 50,09
Тверді речовини 50,09
Сірководень 4273,24

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до таблиці В.1 та на які встановлено клас небезпечності(витяг із [3], ст. 243.2.)

Клас небезпечності Ставка податку, гривень за тонну
I 9510,24
II
ІІІ 324,52
ІV 75,14

Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до таблиці В.1 та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених пунктів(витяг із [3], ст. 243.3.)

Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин (сполук) (міліграмів на куб. метр) Ставка податку, гривень за тонну
Менше 0,0001 400329,47
0,0001-0,001 (включно) 34300,23
Понад 0,001-0,1 (включно) 4738,24
Понад 0,01-0,1 (включно) 1329,67
Понад 0,1 50,09

Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,2 гривні за 1 тонну.

Таблиця В.2. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти (витяг із [3], ст. 245.1.)

Назва забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за тонну
Завислі речовини 25,05
Нітрати 75,14
Нітрити 4289,57
Сульфати 25.05
Хлориди 25,05

Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до таблиці В.2 та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу(витяг із [3], ст. 245.2.):

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу (міліграмів на літр) Ставка податку, гривень за тонну
до 0,001 (включно) 91511,94
0,001 - 0,1 (включно) 66350,59
0,1 - 1 (включно) 11438,86
1 - 10 (включно) 1164,14
понад 10 233,05

За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки податку збільшуються у 1,5 рази.

Таблиця В.3. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів(витяг із [3], ст. 246.2.)

Клас небезпеки відходів Рівень небезпечності відходів Ставка податку, гривень за тонну
I надзвичайно небезпечні 762,3
II високонебезпечні 27,77
III помірно небезпечні 6,97
IV малонебезпечні 2,72
  малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості 0,27

За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, застосовується ставка податку, встановлена за розміщення відходів I класу небезпеки.

За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів, ставки податку збільшуються у 3 рази.

Таблиця В.4 Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі(витяг із [3], ст. 246.5.)

Місце (зона) розміщення відходів Коефіцієнт
В межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж
На відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту

 

 

Примітка (витяг із [3]).

Розділ ХІХ. Прикінцеві положення.

Підрозділ 5. Особливості застосування ставок … екологічного податку.

2. За податковими зобов'язаннями з екологічного податку, що виникли:

− з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2012 року включно ставки податку становлять 50 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245 і 246 цього Кодексу;

− з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року включно ставки податку становлять 75 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245, 246 цього Кодексу;

− з 1 січня 2014 року ставки податку становлять 100 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245 і 246 цього Кодексу.

 

 


Додаток Д

Податковий розрахунок збору

Зміст

 

Вступ…………………………………………………………….…...……. 1. Економічне порівняння варіантів очищення промислових відходів в оточуюче природне середовище від забруднюючих речовин……………. 1.1. Визначення економічної доцільності різних систем очищення стічних вод на промисловому підприємстві…………. 1.2. Економічна оцінка варіантів очищення газопилових викидів сталеплавильного цеху у атмосферу ………….………… 2. Економічна оцінка заходів щодо зменшення економічного збитку від забруднення навколишнього середовища………..…………………...… 2.1. Зменшення газопромислових викидів у атмосферу ……….. 2.2. Переведення виробничо-опалювальної котельні на газове паливо.………………………………………………………….... 3. Економічна оцінка заходів щодо поліпшення використання сільськогосподарських угідь……………………………………………………… Список літератури………………………………………………………. Додаток А. Вимоги до оформлення курсової роботи………………… Додаток Б. Вихідні умови до виконання курсової роботи…………… Додаток В. Ставки податку за викиди забруднюючих речовин і розміщення відходів …………………………………………………………….... Додаток Д. Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища………………………………………………..                    

ВСТУП

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» при виконанні ними курсової роботи з дисципліни «Економіка природокористування».

Метою курсової роботи є закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих при вивченні курсу «Економіка природокористування», освоєння методів виконання економічних розрахунків і формування практичних навичок визначення збитків від забруднення навколишнього природного середовища.

Курсова робота містить три незалежні розділи:

– економічне порівняння варіантів очищення забруднюючих речовин (стічних вод промислового підприємства та газопилових викидів у атмосферу);

– економічна оцінка заходів щодо зменшення економічного збитку від забруднення навколишнього середовища (доцільність монтажу газоочисного обладнання сталеплавильного цеху, доцільність переведення виробничо-опалювальної котельні на газове паливо);

– економічна оцінка заходів щодо захисту ґрунту.

Методичні вказівки містять основні теоретичні положення за темами лекційного курсу «Економіка природокористування»: техніко-економічні порівняння варіантів очищення викидів промислового підприємства; переведення виробничо-опалювальної котельні з рідинного палива на природний газ; визначення економічної ефективності рекультивації земель.

 


Економічне порівняння варіантів очищенняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.111 (0.011 с.)