МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ 

Робота з рекомендованою літературою:

- дає змогу глибше осмислити науковий матеріал, що міститься в опублікованих працях;

- сприяє визначенню основних тенденцій у поглядах студентів на проблему з огляду на те, що вже зроблено в науці;

- вивчення літератури з обраної теми слід починати з загальних робіт, щоб мати уявлення щодо основних питань;

- поряд з інформаційними виданнями для інформаційного пошуку слід використовувати Інтернет.

Оформити результати опрацювання додаткової літератури можна у вигляді тез доповіді чи реферату.

Доповідь — це публічно виголошене повідомлення, розгорнутий виклад певної наукової проблеми (теми, питання), яка має певну структуру (вступ -зазначаються підстави, проблемна ситуація, що зумовили необхідність підготовки доповіді; основна частина, де аналізуються сучасний стан проблеми, наводяться аргументи, обґрунтовуються основна ідея автора; підсумкова частина містить висновки, рекомендації, пропозиції).

При написанні доповіді слід зважати на те, що за 10 хвилин людина може прочитати матеріал, що надруковано на чотирьох сторінках машинописного тексту; доповідь одна з багатьох форм оприлюднення результатів наукової роботи, можливостей за короткий термін "увійти" у наукове товариство за умови яскравого виступу.

Реферат - короткий виклад змісту одного або декількох документів з

певної теми; обсяг реферату визначається специфікою та змістом документів, кількістю відомостей, їх науковою цінністю або практичним значенням, його обсяг коливається від 15 до 25 сторінок друкованого тексту.

Реферат починається з викладу сутності проблеми. Структура реферату

має містити вступ, декілька розділів, висновки, список літератури, додатки (за необхідності). У вступі обґрунтовується актуальність теми, її особливості, значущість з огляду на соціальні потреби суспільства та розвиток конкретної галузі науки або практичної діяльності. У першому розділі наводяться основні теоретичні, експериментальні дослідження з теми, визначається хто з вчених минулого вивчав дану проблему, які ідеї висловлював. Визначається сутність проблеми, основні чинники, що зумовлюють розвиток явища або процесу, що вивчається. Наводиться перелік основних змістовних аспектів проблеми, які розглядалися вченими. У другому розділі дається аналіз сучасного стану процесу чи явища, тлумачення основних поглядів і позицій щодо проблеми. Висловлюються власні думки щодо перспектив розвитку проблеми. У висновках подаються узагальнені умовиводи, ідеї, думки, оцінки, пропозиції. Виклад матеріалу у рефераті має бути коротких і стислим, слід використовувати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних зворотів.

У рефераті слід використовувати стандартизовану термінологію, уникати незвичних термінів і символів або пояснювати їх при першому згадуванні у тексті.


11.ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ "СОЦІОЛОГІЯ"

1. „Розуміюча" соціологія М.Вебера.

2. Віртуальне середовище як соціальний феномен.

3. Виборчі технології та соціологія ЗМК.

4. Тендер як параметр вертикального виміру стратифікації суспільства.

5. Генеральна та вибіркова сукупність. Типи вибірки.

6. Дайте порівняльний аналіз основних соціологічних концепцій конфлікту.

7. Дайте порівняльний аналіз основних теоретичних напрямів західної соціології XX ст.

8. Девіантна соціологія як наука.

9. Ефективність діяльності ЗМК та соціологічні методи їх дослідження.

10. ЗМІ та проблема маніпулювання масовою свідомістю. П.Історична еволюція і сучасний стан соціології освіти.

11. Культура як предмет соціологічного дослідження: сутність, типи, основні елементи культури.

12. Культурологічні концепції у світовій соціології.

13. Марксистська соціологія, її вплив на подальший розвиток соціології як науки.

14. Механізм дії соціальних законів.

15. Місто як об'єкт соціологічного дослідження. Типи міст.

16. Молодіжна субкультура.

17. Молодь як об'єкт та суб'єкт соціальних відносин. Молодіжні угрупування та спільноти.

18. Національна ідеологія, національна самосвідомість та національна культура.

19. Освіта як соціальний інститут: головні ознаки, структура, функції.

20. Основні закономірності розвитку міста.

21. Соціально-культурні проблеми урбанізації.

22. Основні методи аналізу і обробки даних соціологічного дослідження.

23. Основні підходи до соціальної стратифікації суспільства.

24. Основні школи та концептуальні напрями сучасної західної соціології.

25. Особливості розвитку соціальної думки в Росії наприкінці XIX - першій половині XX ст.

26. Особливості розвитку соціології у США у кінці XIX - початку XX ст.

27. Особливості формування і розвитку соціології в Україні (передумови, етапи становлення).

28. Передумови виникнення соціології як науки та початковий етап її становлення.

29. Перший етап становлення соціології як науки: А.Сен-Сімон, О.Конт.

30. Предмет, об'єкт, категорії соціології культури.

31. Предмет, основні напрямки дослідження і категорії соціології вільного часу.

32. Приватна та державна освіта. Масова та елітна освіта. Програма розвитку освіти „Україна XXI століття".

33. Принцип репрезентативності у соціологічному дослідженні. Достовірність соціологічного знання.

34. Проблема соціально-політичної активності молоді та її дослідження у соціології.

35. Розвиток національно-визвольної ідеології в Україні. Значення програмних документів Кирило-Мефодіївського товариства для розвитку соціальної думки в Україні.

36. Сім'я як соціальний інститут. Сім'я та шлюб. Соціальні функції сім'ї. Соціалізація особистості: етапи, рівні, фази, стадії.

37. Соціальна мобільність сутність, види.

38. Соціальна структура суспільства: характеристика основних підходів.

39. Соціальний статус и соціальні ролі особистості.

40. Поняття соціальної поведінки.

41. Соціальний факт і соціальна аномія Е.Дюркгейма.

42. Соціальні закони: сутність, типологізація.

43. Соціальні інститути, соціальні групи, соціальні організації як елементи соціальної структури.

44. Соціальні погляди П.Сорокіна.

45. Соціальні проблеми сучасного реформування системи освіти в Україні.

46. Соціально-політичні погляди М.Грушевського та його роль у розвитку соціології в Україні.

47. Соціологічне дослідження: сутність, типологізація.

48. Соціологічні погляди Б.Кістяківського, І Франка, М.Шаповала, В.Липинського.

49. Соціологічні погляди М. Драгоманова.

50. Соціологічні теорії особистості: загальна характеристика.

51. Соціологія тендеру. Тендерна соціалізація та ідентифікація. Тендерні аспекти зайнятості та безробіття.

52. Соціологія міста. Теорія структурації міст. Специфіка міського способу життя.

53. Соціологія освіти: предмет, об'єкт, структура, функції.

54. Соціологія особистості: особливості предмету та об'єкту досліджень.

55. Соціологія праці та зайнятості: предмет, об'єкт, історія розвитку.

56. Соціологія сім'ї: предмет, об'єкт, категорії. Альтернативні форми шлюбу.

57. Соціологія управління: аналіз основних категорій. Формування організаційної культури як важливий соціологічний процес.

58. Соціологія як наука про суспільство: предмет, об'єкт, структура, функції.

59. Структура соціального знання. Характеристика складових.

60. Суспільство як соціальна система: сутність, основні підходи до визначення.

61. Сутність та функції культури у суспільстві.

62. Теорія соціальної еволюції Г.Спенсера.

63. Українська соціологія сьогодні: стан, проблеми, перспективи.

64. Урбанізація як необхідний процес розвитку міст. Соціальні процеси урбанізації.

65. Формальна соціологія. Ф. Тьоніс, Г.Зіммель.

66. Формування доктрини „людських відносин". Хоторнський експеримент (Е.Мейо, Ф.Ретлісбергер, Е.Діксон). Концепція трудової мотивації А.Маслоу, Ф. Херцбергера.

67. Характеристика етапів проведення соціологічного дослідження. Програма соціологічного дослідження.

68. Характеристика основних методів збору соціологічної інформації: опитування, аналіз документів, експеримент, спостереження.

69. Характеристика основних теорій і концепцій девіації.

70. Чиказька школа та її значення у розвитку соціології як науки.


12. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ "СОЦІОЛОГІЯ"

1. „Розуміюча" соціологія М.Вебера.

2. Генеральна та вибіркова сукупність. Типи вибірки.

3. Дайте порівняльний аналіз основних соціологічних концепцій конфлікту.

4. Дайте порівняльний аналіз основних теоретичних напрямів західної соціології XX ст.

5. Девіантна соціологія як наука.

6. Ефективність діяльності ЗМК та соціологічні методи їх дослідження.

7. Культура як предмет соціологічного дослідження: сутність, типи, основні елементи культури.

8. Марксистська соціологія, її вплив на подальший розвиток соціології як науки.

9. Механізм дії соціальних законів.

10. Місто як об'єкт соціологічного дослідження. Типи міст.

11. Молодь як об'єкт та суб'єкт соціальних відносин. Молодіжні угрупування та спільноти.

12. Освіта як соціальний інститут: головні ознаки, структура, функції.

13. Основні закономірності розвитку міста. Соціально-культурні проблеми

14. урбанізації.

15. Основні методи аналізу і обробки даних соціологічного дослідження.

16. Основні підходи до соціальної стратифікації суспільства.

17. Основні школи та концептуальні напрями сучасної західної соціології.

18. Особливості розвитку соціальної думки в Росії наприкінці XIX -
першій половині XX ст.

19. Особливості розвитку соціології у СІЛА у кінці XIX - початку XX ст.
Особливості формування і розвитку соціології в Україні (передумови, етапи становлення).

20. Перший етап становлення соціології як науки: А.Сен-Сімон, О.Конт.Предмет, об'єкт, категорії соціології культури.

21. Приватна та державна освіта. Масова та елітна освіта. Програма розвитку освіти „Україна XXI століття".

22. Принцип репрезентативності у соціологічному дослідженні. Достовірність соціологічного знання.

23. Сім'я як соціальний інститут. Сім'я та шлюб. Соціальні функції сім'ї.

24. Соціалізація особистості: етапи, рівні, фази, стадії.

25. Соціальна мобільність сутність, види.

26. Соціальна структура суспільства: характеристика основних підходів.

27. Соціальний статус и соціальні ролі особистості. Поняття соціальної поведінки.

28. Соціальний факт і соціальна аномія Е.Дюркгейма.

29. Соціальні закони: сутність, типологізація.

30. Соціальні інститути, соціальні групи, соціальні організації як елементи соціальної структури.

31. Соціальні погляди П.Сорокіна.

32. Соціально-політичні погляди М.Грушевського та його роль у розвитку соціології в Україні.

33. Соціологічне дослідження: сутність, типологізація.

34. Соціологічні погляди М. Драгоманова.

35. Соціологічні теорії особистості: загальна характеристика.

36. Соціологія тендеру. Тендерна соціалізація та ідентифікація. Тендерні аспекти зайнятості та безробіття.

37. Соціологія міста. Теорія структурації міст. Специфіка міського способу життя.

38. Соціологія освіти: предмет, об'єкт, структура, функції.

39. Соціологія особистості: особливості предмету та об'єкту досліджень.

40. Соціологія праці та зайнятості: предмет, об'єкт, історія розвитку.

41. Соціологія сім'ї: предмет, об'єкт, категорії. Альтернативні форми шлюбу.

42. Соціологія як наука про суспільство: предмет, об'єкт, структура, функції.

43. Суспільство як соціальна система: сутність, основні підходи до визначення.

44. Сутність та функції культури у суспільстві.

45. Теорія соціальної еволюції Г.Спенсера.

46. Формальна соціологія. Ф. Тьоніс, Г.Зіммель.

47. Характеристика етапів проведення соціологічного дослідження. Програма соціологічного дослідження.

48. Характеристика основних методів збору соціологічної інформації: опитування, аналіз документів, експеримент, спостереження.

49. Чиказька школа та її значення у розвитку соціології як науки.

 

 

13. Контроль успішності студентів по кафедрі філософії

 

Експрес-контроль підготовки до занять, оцінювання оформлення результатів практичних занять, оцінка роботи студентів протягом семінарського заняття, виконання домашніх завдань, перевірка ведення конспекту першоджерел, поточне опитування, тестування, оцінка за навчальний проект, підсумковий письмовий тест.

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

А ("відмінно") -91-100 балів

ВС ("добре") - 76-90 балів

ДЕ ("задовільно") - 61-75 балів

FХ ("незадовільно") - 31-60 балів (з можливістю повторного складання)

F ("незадовільно") - 1-30 балів (з обов'язковим повторним курсом)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.013 с.)