Модуль 2. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль 2. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.Змістовний модуль 7. Методологія і методика проведення соціологічного дослідження.

1. Якими є основні типи соціологічних досліджень, їхні характерні риси та призначення?

2. У чому сутність об'єкта соціологічного дослідження?

3. Які загальнонаукові методи використовують у процесі соціологічного дослідження?

4. У чому полягають мета та завдання соціологічного дослідження?

5. У чому полягає соціологічний аналіз предмета дослідження?

6. Що являє собою гіпотеза соціологічного дослідження, її місце та роль у дослідженні?

7. Що таке генеральна і вибіркова сукупності? Якою має бути вибіркова сукупність?

8. Що являють собою головні етапи соціологічного дослідження? Чи обов'язково зберігати їх певну послідовність?

9. Що вважається документом у соціології?

10. У чому полягають особливості соціального спостереження? Перелічіть його види.

11. Назвіть проблеми, у дослідженні яких найчастіше користуються методом опитування.

12. Які вимоги висуваються до конструювання анкети?

13. Які основні вимоги пред'являються до висновків, пропозицій та

14. рекомендацій соціологічного дослідження?

15. З якою метою була створена САУ?

Змістовний модуль 8. Особистість у системі суспільних відносин.

1. Розкрийте сутність поняття особистості з точки зору соціології?

2. В чому виявляється сутність і зміст соціалізації особистості?

3. Основні стадії соціалізації особистості та їх характеристика.

4. У чому полягає сутність соціальної адаптації, її зміст і об'єктивні виміри?

5. Інтеріоризація, її роль у процесі соціалізації особи.

6. У чому виявляється сутність поняття самосвідомість? її роль у життєдіяльності людини.

7. Що таке соціальний статус та соціальна роль? Як ці поняття пов'язані між собою?

8. Чи існують статуси в сучасному індустріальному (постіндустріальному) суспільстві?

9. Розкрийте зміст соціальної активності особистості.

10. У чому полягає складність і суперечливість взаємодій між індивідом і суспільством?

 

Змістовний модуль 9. Молодь як соціально-демографічна група.

1. Чому молодь необхідно вивчати як окрему соціально-демографічну групу?

2. Назвіть сучасні неформальні молодіжні об'єднання. Охарактеризуйте їх.

Змістовний модуль 10. Соціологія сім "і.

1. Дайте визначення сім'ї та шлюбу.

2. Назвіть предмет соціологічного вивчення сім'ї як складного соціального феномену.

3. Охарактеризуйте основні типи шлюбу і сім'ї.

4. Що таке структура сім'ї?

5. Що являє собою сім'я як мала соціальна група? Наведіть її типові ознаки.

6. Що являє собою сім'я як соціальний інститут? В якому співвідношенні він перебуває з іншими суспільними інститутами?

7. Розкрийте зміст суспільних та індивідуальних функцій сім'ї. Назвіть проблеми, зв'язані з їх реалізацією.

8. Проаналізуйте основні тенденції розвитку сучасної вітчизняної сім'ї.

Змістовний модуль 11. Місто як соціокультурний феномен.

1. Які особливості міста як соціального утворення вивчає соціологія?

2. Які види типологізацій міст Ви можете навести?

3. Порівняйте закономірності розвитку сучасних міст: американських, українських та азійських.

4. В чому полягає специфіка міського способу життя?

5. Охарактеризуйте урбанізацію як глобальний процес.

6. Що таке „міський спосіб життя" в селі? Чому це стало можливо?

Змістовний модуль 12. Культура як предмет соціологічних досліджень.

1. У чому сутність понять "цивілізація" і "культура"? Що в них є загальним, а що особливим?

2. Сформулюйте визначення культури, керуючись сучасною її парадигмою.

3. Що є предметом соціології культури?

4. Які елементи включає в себе культура?

5. Які рівні й різновиди має культура?

6. Традиційну культуру іноді ототожнюють з народною завдяки тому, що традиційна вона за змістом, але народна — за суб'єктом. Що у них є спільним та чим вони відрізняються?

7. Чим різняться елітарна й народна культури?

8. У чому полягає суть культурних конфліктів?

9. Які функції виконує культура, в чому їх зміст і соціальна роль?

10. Що називають культурними універсаліями?

У чому полягає суть явищ культурного етноцентризму й культурного релятивізму

Змістовний модуль 13. Соціологія праці та зайнятості.

1. Чому праця є базовим соціальним інститутом?

2. Назвіть основні види соціальних процесів трудової сфери.

3. У чому полягає особливість соціологічного підходу до вивчення праці?

4. Що таке зміст і характер праці?

5. Поясніть сутність функціонального та соціального змісту праці.

6. Якими показниками визначається ставлення до праці?

7. Охарактеризуйте типи ставлення до праці.

8. У чому відмінність між поняттями "трудова діяльність" і "трудова поведінка"?

9. Як мотивується та регулюється трудова поведінка?

10. З'ясуйте сутність основоположних теорій соціології праці й управління.

11. Розкрийте особливості соціологічного вивчення трудового колективу.

12. Які соціальні функції виконує трудовий колектив?

13. Розкрийте роль керівника в забезпеченні ефективного функціонування трудового колективу.

 

14. Чому праця є базовим соціальним інститутом?

15. Назвіть основні види соціальних процесів трудової сфери.

16. У чому полягає особливість соціологічного підходу до вивчення праці?

17. Що таке зміст і характер праці?

18. Поясніть сутність функціонального та соціального змісту праці.

19. Якими показниками визначається ставлення до праці?

20. Охарактеризуйте типи ставлення до праці.

21. У чому відмінність між поняттями "трудова діяльність" і "трудова поведінка"?

22. Як мотивується та регулюється трудова поведінка?

23. З'ясуйте сутність основоположних теорій соціології праці й управління.

24. Розкрийте особливості соціологічного вивчення трудового колективу.

25. Які соціальні функції виконує трудовий колектив?

26. Розкрийте роль керівника в забезпеченні ефективного функціонування трудового колективу.


7. Завдання для самостійної роботи студентів

 

Змістовний модуль 2. Соціальні закони та їх типологізація.

1. Критерії класифікації соціологічних законів.

2. Специфіка соціальних закономірностей.

3. Особливості категорії "соціальне" у соціології.

 

Змістовний модуль 3. Історія розвитку соціологічної думки в Західній Європі.

1. Концепція М.Вебера про сутність, витоки та тенденції розвитку соціальної нерівності.

2. Марксистська соціологія, її вплив на подальший розвиток соціології як науки.

3. Соціологія культури К. Маннгейма.

4. Концепція „антивиробництва" „технологічного ризику" в сучасній західній соціології.

 

Змістовний модуль 4. Розвиток соціологічної думки в США та Росії.

1. Структурний функціоналізм Т.Парсонса та Р.Мертона.

2. Феноменологічний напрямок в американській соціології.

3. Символічний інтеракціонізм, його сутність та засновники.

4. Соціологічна теорія П.Сорокіна і сучасність.

 

Змістовний модуль 5. Соціологічна думка в Україні.

1. Значення Києво-Могилянської академії для розвитку освіти, науки, громадсько-політичної діяльності.

2. Соціальні проблеми в творчості Г.С. Сковороди, Я.П.Козельского, СЮ. Десницького.

3. Український інститут громадознавства у Празі: соціологія політики В.Липинського.

4. Особливості розвитку вітчизняної соціології у XX ст..

 

Змістовний модуль 6. Суспільство як соціальна система.

1. Маргінальність соціальних груп в умовах якісного оновлення суспільства.

2. Особливості розвитку соціальної структури в Україні.

3. Соціальна реальність: сутність, характеристики.

4. Соціальний детермінізм та індивідуальна свобода, їх співвідношення.

 

Змістовний модуль 7. Методологія і методика проведення соціологічного дослідження.

1. За довільною темою з актуальних проблем сучасного українського
суспільства визначити предмет, об'єкт, проблему, мету
соціологічного дослідження та скласти 10 запитань для анкети чи
інтерв'ю.

2. Соціальна статистика як вид соціальної інформації.

3. Соціальна технологія та соціальне прогнозування.

 

Змістовний модуль 8. Особистість у системі суспільних відносин.

1. Соціальна активність особистості: сутність, структура.

2. Ціннісна свідомість особистості: цінності та цінності орієнтації.

3. Проблеми соціалізації особистості у сучасному українському суспільстві.

Змістовний модуль 9. Молодь як соціально-демографічна група.

1. Студентство як соціальна група.

2. Особливості соціально-політичної соціалізації сучасної молоді.

3. Стратегії входження молоді у суспільне життя.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.011 с.)