З.Структура залікового кредиту дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З.Структура залікового кредиту дисципліниМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ

 

Кривий Ріг


УДК 31 (075.8) ББК 60.5

Г75

Соціологія: методичні рекомендації для вивчення курсу. Укладачі: Ю.В.Візниця, О.І.Орлова. - Кривий Ріг: КТУ, 2010. -62с.

 

Методичні рекомендації з вивчення курсу "Соціологія" укладено з урахуванням кредитно-модульної системи навчання, яка спрямована на активізацію поглибленого вивчення студентами суспільства як соціальної системи, соціальних явищ і соціальних відносин, процесів становлення та функціонування соціальних інститутів і соціальних організацій і самостійну творчу роботу з формування розумниці сучасних тенденцій суспільного розвитку.

Рекомендації призначені для використання студентами і викладачами вищих навчальних закладів.

 

Рецензенти:

А.С.Лобанова, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та економіки Криворізького державного педагогічного університету;

Я.В.Зоська, кандидат соціологічних наук, докторант кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету.

 

Рекомендовано до друку кафедрою філософії Криворізького технічного університету (протокол № від ____ ___________ 2010 р.)

 

КТУ, 2010

Зміст

I. Загальний опис навчальної дисципліни………………………………...4

II. Цілі і завдання навчальної дисципліни "Соціологія"…………………..5

III. Структура залікового кредиту дисципліни……………………………..6

IV. Програма дисципліни "Соціологія"……….……………………………..7

V. Теми і зміст практичних занять…………………………………………13

VI. Контрольні питання і завдання………………………………………….18

VII. Завдання для самостійної роботи студентів……………………………26

VIII. Індивідуальна робота…………………………………………………….29

IX. Теми рефератів та доповідей……………………………………………30

X. Методичні рекомендації для написання рефератів та доповідей…….34

XI. Питання до іспиту……………………………………………………….36

XII. Питання до заліку………………………………………………………..40

XIII. Контроль успішності студентів по кафедрі філософії ………………..43

XIV. Перелік рекомендованої літератури…………………………………….44

XV. Зразок контрольного тесту з курсу "Соціологія"………………………57


1. Загальний опис навчальної дисципліни

XVI.

Навчальна дисципліна Напрям, освітньо – кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів: Факультети: ГФ, ГЕФ, ФІТ, ЕТФ, ММФ, МФ, ТФ, БФ, ЕФ. Загальна дисципліна вивчається у одному семестрі. Лекції (теоретична підготовка): 18 год. Семінари: 18 год. Самостійна робота: 36 год. Вид контролю: залік.
ЕСТS: 2
Модулів: 2
Змістовних модулів:
Загальна кількість
годин: 72
Тижневих годин: 2.
 
   

2. Навчальна програма з курсу "Соціологія"

 

Соціологія як навчальна дисципліна орієнтована на розгляд суспільства як великої соціальної системи, включення людини у життя суспільства, закономірностей суспільного життя.

У широкому розумінні вона охоплює усю проблематику життя суспільства, розглядаючи його під своїм специфічним кутом зору як цілісну систему.

Мета вивчення курсу: ознайомлення студентів з основними категоріями, поняттями, законами, принципами соціології як науки; формування практичних навичок аналізу соціальних явищ і процесів, проведення соціологічних досліджень; вивчення особливостей соціального життя та взаємодії людей між собою.

Завдання курсу полягає в тому, щоб :

• показати і пояснити студентам специфіку соціологічного пізнання;

• сформувати у студентів навички користування соціологічними методами для аналізу суспільних явищ;

• навчити обґрунтовано виділяти соціальні аспекти життя;

• навчити аналізувати соціальні закони, механізм і особливості їх впливу на суспільне життя;

• привернути увагу майбутніх фахівців до актуальних соціальних проблем у сучасній Україні.

 

Зміст курсу розкрито у наступних типах:

З.Структура залікового кредиту дисципліни

 

Тема Лекції год. Семінари год. Сам.роб. год.  
Модуль 1. Загальнотеоретичні положення соціології як науки
Тема 1. Соціологія як наука про суспільство, соціальні закони та їх типологізація  
Тема 2. Становлення та розвиток соціології в Західній Європі в XIX- поч. XX ст.  
Тема 3. Розвиток соціологічної думки в Україні  
Тема 4. Суспільство як соціальна система  
Модуль 2. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.
Тема 5. Методологія і методика проведення соціологічного дослідження.  
Тема 6. Особистість у системі суспільних відносин  
Тема 7. Молодь як соціально демографічна група  
Тема 8. Місто як соціокультурний феномен  
Тема 9. Соціологія праці та зайнятості  
Всього  
Форма контролю - залік

4. Програма дисципліни "Соціологія"

Модуль 1. Загальнотеоретичні положення соціології як науки

Лекція 1. Тема : Соціологія як наука про суспільство, соціальні закони та їх типологізація

Змістовний модуль 1. Соціологія як наука про суспільство.

Предмет, об'єкт соціології як науки: особливості визначення. Соціальна необхідність створення науки про суспільство.

Структура соціології. Системна єдність соціології. Характеристика структурних рівнів соціології. Характеристика структурних рівнів соціологічного знання. Методологічні рівні. Методичні рівні. Сходинки соціологічного знання.

Функції соціології як науки. Соціологічні підходи до вивчення суспільних явищ та процесів за Н.Смелзером. Місце соціології у системі наук про суспільство. Взаємозв'язок соціології з іншими гуманітарними науками.

Змістовний модуль 2.Соціальні закони

Сутність соціальних законів. Класифікація соціальних законів. Загальні та специфічні соціальні закони. Статичні та динамічні соціальні закони. Типологізація соціальних законів за участю у соціальних процесах. Класифікація соціальних законів за формами зв’язку. Механізм дії соціальних законів.

Лекція 2. Тема : Становлення та розвиток соціології в Західній Європі в XIX- поч. XX ст.

Змістовний модуль 3. Історія розвитку соціологічної думки в Західній Європі.

Передумови виникнення соціологічної думки в Західній Європі. Початковий етап становлення соціології як науки. Погляди А.Сен-Сімона. О.Конт як засновник соціологічної науки. Соціальна еволюція як закон суспільного розвитку в теорії Г.Спенсера. „Розуміюча" соціологія М.Вебера. Соціальна дія М.Вебера. Соціологія девіантної поведінки Е.Дюркгейма. Соціальний факт і соціальна аномія. Ф.Тьоніс як засновник формальної соціології. Соціологічні погляди Г.Зіммеля. Марксистський напрямок всоціології. Напрямки розвитку^соціології в Західній Європі в кін. XIX – на поч. XX ст. Сучасна західноєвропейська соціологія.

Змістовний модуль 4. Розвиток соціологічної думки в США та Росії. Передумови виникнення та напрями розвитку соціологічної думки в США. Чиказька школа емпіричної соціології. Орієнтація на соціально-політичні реформи. Використання соціології як соціальної технології. Якісні емпіричні дослідження повсякденного життя людей. „Соціальна екологія" Р.Парка. Колективна поведінка. Функціоналізм Т.Парсонса. Структурно-функціональний аналіз суспільства Р.Мертона. Феноменологія А.Шюца. Символічний інтеракціоналізм Дж.Міда. Сучасний розвиток соціальної думки в США.

Особливості розвитку у соціології як науки в Росії у XIX ст. Суб'єктивіський напрям в російській соціології. Психологічний напрям у російській соціології. Багатофакторна концепція М.Ковалевського. Внесок П.Сорокіна у розвиток соціологічної думки.

Теми і зміст практичних занять

 

Модуль 1. Загальнотеоретичні положення соціології як науки

Семінар 1. Тема : Соціологія як наука про суспільство, соціальні закони та їх типологізація

Змістовний модуль 1. Соціологія як наука про суспільство.

План.

1. Об'єктивні умови виникнення соціології як науки.

2. Предмет, об'єкт, структура соціології як науки.

3. Характеристика функцій соціології як науки.

4. Структура соціального знання.

Змістовний модуль 2. Соціальні закони, їх типологізація.

План.

1. Соціальні закони: сутність, типологізація.

2. Класифікація соціальних законів за формами зв'язку.

3. Механізм дії соціальних законів.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

(індивідуальне навчально-дослідне завдання)

 

Скласти програму соціологічного дослідження за вільною темою.

Визначити тему, предмет, об'єкт, мету, проблему та гіпотезу соціологічного дослідження, і розробити інструментарій (питання для інтерв'ю чи анкети), визначити основні методи збору, аналізу та обробки отриманих даних.

Оформити як письмову роботу на аркушах формату А4.

 

Зразки індивідуальних навчально-дослідних завдань:

1. Соціально-політичні орієнтації студентської молоді сучасної України.

2. Вільний час студентів та шляхи його проведення.

3. Професійно-кваліфікаційні орієнтації випускників м. Кривого Рога.

4. Ціннісні орієнтації студентства: регіональний аспект.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ

 

Кривий Ріг


УДК 31 (075.8) ББК 60.5

Г75

Соціологія: методичні рекомендації для вивчення курсу. Укладачі: Ю.В.Візниця, О.І.Орлова. - Кривий Ріг: КТУ, 2010. -62с.

 

Методичні рекомендації з вивчення курсу "Соціологія" укладено з урахуванням кредитно-модульної системи навчання, яка спрямована на активізацію поглибленого вивчення студентами суспільства як соціальної системи, соціальних явищ і соціальних відносин, процесів становлення та функціонування соціальних інститутів і соціальних організацій і самостійну творчу роботу з формування розумниці сучасних тенденцій суспільного розвитку.

Рекомендації призначені для використання студентами і викладачами вищих навчальних закладів.

 

Рецензенти:

А.С.Лобанова, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та економіки Криворізького державного педагогічного університету;

Я.В.Зоська, кандидат соціологічних наук, докторант кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету.

 

Рекомендовано до друку кафедрою філософії Криворізького технічного університету (протокол № від ____ ___________ 2010 р.)

 

КТУ, 2010

Зміст

I. Загальний опис навчальної дисципліни………………………………...4

II. Цілі і завдання навчальної дисципліни "Соціологія"…………………..5

III. Структура залікового кредиту дисципліни……………………………..6

IV. Програма дисципліни "Соціологія"……….……………………………..7

V. Теми і зміст практичних занять…………………………………………13

VI. Контрольні питання і завдання………………………………………….18

VII. Завдання для самостійної роботи студентів……………………………26

VIII. Індивідуальна робота…………………………………………………….29

IX. Теми рефератів та доповідей……………………………………………30

X. Методичні рекомендації для написання рефератів та доповідей…….34

XI. Питання до іспиту……………………………………………………….36

XII. Питання до заліку………………………………………………………..40

XIII. Контроль успішності студентів по кафедрі філософії ………………..43

XIV. Перелік рекомендованої літератури…………………………………….44

XV. Зразок контрольного тесту з курсу "Соціологія"………………………57


1. Загальний опис навчальної дисципліни

XVI.

Навчальна дисципліна Напрям, освітньо – кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів: Факультети: ГФ, ГЕФ, ФІТ, ЕТФ, ММФ, МФ, ТФ, БФ, ЕФ. Загальна дисципліна вивчається у одному семестрі. Лекції (теоретична підготовка): 18 год. Семінари: 18 год. Самостійна робота: 36 год. Вид контролю: залік.
ЕСТS: 2
Модулів: 2
Змістовних модулів:
Загальна кількість
годин: 72
Тижневих годин: 2.
 
   

2. Навчальна програма з курсу "Соціологія"

 

Соціологія як навчальна дисципліна орієнтована на розгляд суспільства як великої соціальної системи, включення людини у життя суспільства, закономірностей суспільного життя.

У широкому розумінні вона охоплює усю проблематику життя суспільства, розглядаючи його під своїм специфічним кутом зору як цілісну систему.

Мета вивчення курсу: ознайомлення студентів з основними категоріями, поняттями, законами, принципами соціології як науки; формування практичних навичок аналізу соціальних явищ і процесів, проведення соціологічних досліджень; вивчення особливостей соціального життя та взаємодії людей між собою.

Завдання курсу полягає в тому, щоб :

• показати і пояснити студентам специфіку соціологічного пізнання;

• сформувати у студентів навички користування соціологічними методами для аналізу суспільних явищ;

• навчити обґрунтовано виділяти соціальні аспекти життя;

• навчити аналізувати соціальні закони, механізм і особливості їх впливу на суспільне життя;

• привернути увагу майбутніх фахівців до актуальних соціальних проблем у сучасній Україні.

 

Зміст курсу розкрито у наступних типах:

З.Структура залікового кредиту дисципліни

 

Тема Лекції год. Семінари год. Сам.роб. год.  
Модуль 1. Загальнотеоретичні положення соціології як науки
Тема 1. Соціологія як наука про суспільство, соціальні закони та їх типологізація  
Тема 2. Становлення та розвиток соціології в Західній Європі в XIX- поч. XX ст.  
Тема 3. Розвиток соціологічної думки в Україні  
Тема 4. Суспільство як соціальна система  
Модуль 2. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.
Тема 5. Методологія і методика проведення соціологічного дослідження.  
Тема 6. Особистість у системі суспільних відносин  
Тема 7. Молодь як соціально демографічна група  
Тема 8. Місто як соціокультурний феномен  
Тема 9. Соціологія праці та зайнятості  
Всього  
Форма контролю - залік

4. Програма дисципліни "Соціологія"

Модуль 1. Загальнотеоретичні положення соціології як наукиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.012 с.)