Розкрити зв'язок корпоративної організаційної культури та організац. структур управління 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розкрити зв'язок корпоративної організаційної культури та організац. структур управлінняКорпоративна організаційна структура та організаційні структури управління

Корпорації мають різноманітну організаційну будову. Організаційна структура має забезпечувати оптимальний розподіл праці в корпорації, ефективні горизонтальні та вертикальні зв’язки і бути спрямованою на досягнення організаційних цілей. Організаційна структура корпорації - це стійка до кризових ситуацій та інших негативних явищ цілісна сукупність внутрішніх та відокремлених структурних підрозділів, розташованих у ієрархічній послідовності, зумовлена місією та стратегічними цілями корпорації, з наявністю вертикальних та горизонтальних взаємозв’язків, встановлених у відповідності до законодавчих та внутрішніх корпоративних норм, яка відрізняється високим рівнем динамізму та адаптації до можливих змін внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування корпорації.

Для забезпечення стабільного стану корпорації її організаційна структура має максимально відповідати визначеним цілям та бути у максимальному ступені адаптована до умов зовнішнього середовища.

Організаційна структура корпорації повинна бути максимально орієнтована на ринкове середовище, мати оптимальне співвідношення між централізацією та децентралізацією повноважень, орієнтуватись ка оптимальний контроль та самостійність.

При розбудові організаційної структури корпорації використовуються базові моделі організаційних структур.

Організаційна структура повинна чітко відповідати стратегії розвитку організації. Розробка нової стратегії може викликати необхідність змін в існуючій організаційній структурі, які відповідатимуть новим видам діяльності, новим зовнішнім зв’язкам, новим напрямам розвитку організації тощо.

В корпораціях найбільш часто зустрічаються ієрархічні організаційні структури. Ієрархічним організаційним структурам притаманна наявність декількох рівнів управління.

Ієрархічні організаційні структури управління, в свою чергу, поділяються на бюрократичні (механістичні) та адаптивні (органічні).

Охарактеризуйте організаційну теорія «Система-4»

Організація будується на мотивах людини,які виявляються через визначення цілей,прийнятих рішень,контроль та децентралізація. План розвитку організації містить положення:принцип підтримки;групове прийняття рішеньі групові методи керівництва;визначення високих виробничих цілей. Отже,організація-це окремі групи,які об’єднують керівники,тобто спрацьовує «шпильковий ланцюг». Тобто визначаються деякі «групові» «стадні» схильності людей,але домінує спрощений поглядна природу людини.Р. Лайкерт (Лікерт)

Здійснити порівняння технократичної та гуманістичної системи цінностей

Людина, щотехнотизована, повністюзабуває про прекрасне, вона не отримуєнатхненнянівідроботи, ні для створеннячогось нового, вона не бачитькористі морального, тому що бути моральнимстаєбезглуздо для людини-організації, оскільки вона – частинабільшоготехнізованого, і, разом з тим, аморального “суспільства-машини”, технополісу, абоМегамашини.

Технократична однобокість свідомості і діяльності виступала як повне відкидання релігійної, ідеалістичної, сутнісної та ірраціональної складової духовної культури людства.

Системицінностей

(Порівняння)

1Технократична 2Гуманістична

2Природа — джерелонеобмеженихресурсів 1Природніресурсиобмежені

1.Перевага над природою 2.Гармонія з природою

1.Природа ворожа 2.Природа дружня

1.Навколишнєсередовищепотрібнозмінюват 2 Навколишнє середовище перебуває у тендітній рівновазі

1.Технологічний розвиток суспільств 2.Соціокультурний розвиток суспільства

1.Ризик і виграш 2.Гарантія безпеки

1.Розумність коштів 2.Розумність цілей

1.Запамятовування інформації 2.Розуміння інформації

Охарактеризуйте основні методи дослідження внутрішнього середовища організації

Аналітичні методи.експерементні методи.лінійне програмування.динамічне програмування.діагностування.в

нутрішній моніторинг.До аналітичних методів належать: Аналіз та оцінка навколишнього середовища

Аналіз поведінки споживачів

Аналіз та оцінка навколишнього середовища проводиться в такий спосіб:

Лінійне і нелінійне програмування - для прийняття оптимальних рішень (формування найбільш вигідного асортименту товарів при обмежених ресурсах або при визначенні оптимального варіанту доставки продуктів споживачеві)

Метод ділових ігор - теорія математичних моделей прийняття рішень в умовах конфлікту або невизначеності. Бальна (рейтингова) оцінка конкурентної позиції підприємства

Розрахунок частки ринку

Оцінка конкурентоспроможності товару за допомогою приватного показника конкурентоспроможності

Для аналізу поведінки споживачів використовуються такі аналітичні методи:

Теорія ігор та теорія масового обслуговування - для опису реакції споживачів на зміну ринкової ситуації, дослідження ставлення покупців до товарної марки, для прогнозування ринкової частки підприємства.

Аналіз споживчої цінності за допомогою бальної або рейтингової оцінки

Економіко-статистичні методи:

Часовий аналіз - порівняння даних по суміжних періодах;

Структурний аналіз - визначення структури підсумків за складовими;

Аналіз відносних показників - розрахунок відносин даних;

Трендовий аналіз - визначення тренда або основної тенденції динаміки показників;

Порівняльний аналіз - внутрішньогосподарські і міжгосподарські порівняння;

Факторний аналіз - аналіз впливу факторів на результативні показники.

Експертні методи: різноманітні методи розв’язування задач, ґрунтуються на використанні суджень спеціалістів-експертів. Експертні методи поділяються на індивідуальні, коли використовуються судження одного експерта; групові, коли задачу розв’язують кілька експертів (не менше 5 – 7); комбіновані, коли поєднуються індивідуальні й групові судження. Комбінований метод реалізується двома етапами: 1) одержання суджень одного експерта; 2)аналіз цього судження групою експертів і одержання групового (колективного) судження. Найпоширенішими є групові методи.

Лінíйне програмувáння — один з важливих розділів дослідження операцій, що зводиться до оптимізації лінійної цільової функції намножині, яка описується лінійними рівняннями і нерівностями.Лінійне програмування є окремими випадками математичного програмування. Одночасно воно — основа декількох методів вирішення задач цілочисельного і нелінійного програмування. Багато властивостей задач лінійного програмування можна інтерпретувати також як властивості многогранників і таким чином геометрично формулювати і доводити їх.

Динамічне програмування — розділ математики, який присвячено теорії і методам розв'язання багатокрокових задач оптимального управління.

У динамічному програмуванні для керованого процесу серед множини усіх допустимих управлінь шукають оптимальне у сенсі деякого критерію тобто таке яке призводить до екстремального (найбільшого або найменшого) значення цільової функції — деякої числової характеристики процесу.

діагностування - це динамічна система одержання, оцінки, зберігання та переробки даних, створена з метою вироблення рішень по діагностуванню пристроїв мікропроцесорних систем. ІЗ діагностування можна розглядати і як процес забезпечення інформацією про об’єкти діагностування та їх функкціонування, і як сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та форм існування інформації, яка використовується в інформаційній системі діагностування у процесі її функціонування.

Моніторинг — комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечуютьсистематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 320; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.38.214 (0.012 с.)