При дослідженні кредитоспроможності клієнта рекомендують звернути увагу на такі моменти оцінки пасиву балансуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

При дослідженні кредитоспроможності клієнта рекомендують звернути увагу на такі моменти оцінки пасиву балансуа) впевнитись, що позичальник може розрахуватися за раніше отриманими позиками;

б) на право власності заставника на заставлені цінності;

в) на відсутність прострочених позик у позичальника;

4. Хто визначає показники для аналізу фінансового-господарської діяльності позичальника.

а) уповноважений комерційний банк;

б) Кабінет міністрів;

в) Національний банк України;

г) Міністерство фінансів.

5. До основних показників оцінки фінансово-господарської діяльності позичальника відносять.

а) Показники рентабельності;

б) Показники платоспроможності;

в) Показники фінансової стійкості;

г) ефективність управління підприємством.

6. До суб’єктивних показників оцінки фінансово-господарської діяльності позичальника відносять.

а) ефективність управління основними фондами;

б) ринкова позиція позичальника та його залежність від циклічних і структурних змін в економіці та в галузі;

в) наявність державних замовлень і державної підтримки позичальника;

г) професіоналізм робітників та його ділова репутація керівника.

7. У світовій банківській практиці при вирішенні питання про надання кредиту діяльність клієнтів аналізується за такими напрямами.

а) характеристика клієнта,

б) спроможність повернення позики;

в) маржа (дохідність);

г) мета, на яку витрачатимуться кошти;

д) розмір застави;

е) страхування ризику інвестицій.

8.У банківській практиці розрізняють :

а) 5 класів надійності позичальника;

б) 4 класи надійності позичальника;

в) 6 класів надійності позичальника;

г) 3 класів надійності позичальника;

д) 1 класів надійності позичальника.

1. Надійність позичальника відповідно до Класу А відповідає оцінці:

а) фінансова діяльність дуже добра і дає змогу погашати основну суму кредиту та відсотків по ньому в установлені строки;

б) фінансова діяльність добра або дуже добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні впродовж тривалого часу;

в) фінансова діяльність задовільна, проте спостерігається чітка тенденція до погіршення

г) фінансова діяльність свідчить про збитки і, очевидно, основна сума позики, на відстрочки за нею не можуть бути надані.

11. Надійність позичальника відповідно до Класу Б відповідає оцінці:

а) фінансова діяльність дуже добра і дає змогу погашати основну суму кредиту та відсотків по ньому в установлені строки;

б) фінансова діяльність добра або дуже добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні впродовж тривалого часу;

в) фінансова діяльність задовільна, проте спостерігається чітка тенденція до погіршення

г) фінансова діяльність свідчить про збитки і, очевидно, основна сума позики, на відстрочки за нею не можуть бути надані.

12. Надійність позичальника відповідно до Класу В відповідає оцінці:

а) фінансова діяльність дуже добра і дає змогу погашати основну суму кредиту та відсотків по ньому в установлені строки;

б) фінансова діяльність добра або дуже добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні впродовж тривалого часу;

в) фінансова діяльність задовільна, проте спостерігається чітка тенденція до погіршення.

г) фінансова діяльність свідчить про збитки і, очевидно, основна сума позики, на відстрочки за нею не можуть бути надані.

13. Надійність позичальника відповідно до Класу Г відповідає оцінці:

а) фінансова діяльність свідчить про збитки і, очевидно, основна сума позики, на відстрочки за нею не можуть бути надані;

б) фінансова діяльність незадовільна, спостерігається її чітка циклічність протягом коротких періодів часу;

в) фінансова діяльність задовільна, проте спостерігається чітка тенденція до погіршення;

г) фінансова діяльність свідчить про збитки і, очевидно, основна сума позики, на відстрочки за нею не можуть бути надані.

14. Надійність позичальника відповідно до Класу Д відповідає оцінці:

а) фінансова діяльність незадовільна, спостерігається її чітка циклічність протягом коротких періодів часу;

б) фінансова діяльність задовільна, проте спостерігається чітка тенденція до погіршення;

в) фінансова діяльність свідчить про збитки і, очевидно, основна сума позики, на відстрочки за нею не можуть бути надані;

г) фінансова діяльність свідчить про прибутки і, очевидно, основна сума позики, на відстрочки за нею можуть бути надані.

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства

Вправи на тлумачення основних категорій і понять

Правильне чи помилкове певне твердження?

Твердження Відповіді: («так», «ні»)
1. Прибуток – це частина чистого доходу, створеного у процесі виробництва і реалізованого у сфері обігу, який безпосередньо отримують підприємства.  
2. Валовий прибуток – це економічний результат діяльності суб’єктів господарської діяльності, що визначається як різниця між чистою виручкою від реалізації продукції, робіт, послуг і виробничою собівартістю.  
3. Операційний прибуток – це фінансовий результат від операційної діяльності, що визначається відніманням від валового прибутку операційних витрат, додаванням до одержаного результату інших операційних доходів.  
4. Прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування – це результат від фінансової діяльності, що визначається додаванням до операційного прибутку доходу від участі в капіталі, фінансових доходів у формі дивідендів, відсотків, отриманих від фінансових інвестицій, та інших доходів (від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, доходу від неопераційних курсових різниць), і відніманням від отриманого результату фінансових витрат у формі процентів та інших витрат, пов’язаних із залученням позичкового капіталу, втрат (збитків) від участі в капіталі та інших витрат (собівартість фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, втрат від неопераційних курсових різниць, втрат від уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів.  
5. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності після оподаткування – це різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток.  
6. Чистий прибуток (збиток) – це алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності після оподаткування та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку і податків з надзвичайного прибутку. Чистий прибуток повністю залишається у розпорядженні підприємства.  
7. Рентабельність (від німецького rentabel – доходність, прибутковість) – це рівень прибутковості, що виміряється у відсотках.  
8. Підприємство вважається рентабельним, якщо доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) покривають витрати виробництва і, крім того, забезпечує суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.  
9. Рентабельність активів– показує, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в його активи. Цей показник обчислюється як відношення чистого прибутку підприємства до валюти балансу.  
10. Рентабельність сукупного капіталу– обчислюється як відношення прибутку до оподаткування підприємства до валюти балансу.  
11. Рентабельність власного капіталу– показує, який прибуток приносить кожна інвестована власниками капіталу грошова одиниця. Цей показник обчислюється як відношення чистого прибутку підприємства до власного капіталу.  
12.Рентабельність реалізованої продукції обчислюється як відношення валового прибутку підприємства до виручки від реалізації.  
13.Рентабельність виробництва обчислюється як відношення прибутку до оподаткування підприємства до середньої вартості основних засобів.  

 

Тестові завдання

Вкажіть правильну ( одну чи декілька) відповідь:

1. До показників рентабельності продукції відносять:

а) рентабельність окремих виробів, рентабельність реалізованої продукції, рентабельність виробництва;

б) загальна рентабельність власного капіталу, чиста рентабельність власного капіталу;

в) рентабельність активів, рента бельність виробничого капіталу;

г) виробничу програму.

2. Рентабельність окремих виробів – розраховується як………

а) відношення прибутку від реалізації виробу до його собівартості;

б) відношення прибутку від реалізації продукції (або чистого прибутку) до суми витрат на реалізовану продукцію;

в) відношення прибутку від реалізації до вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів;

г) відношення кількості продукції усіх сортів до кількості продукції вищого сорту;

д) відношення вартості продукції вищого сорту до вартості всієї випущеної продукції.

3. Рентабельність реалізованої продукції – розраховується як ...

а) відношення прибутку від реалізації виробу до його собівартості;

б) відношення прибутку від реалізації продукції (або чистого прибутку) до суми витрат на реалізовану продукцію;

в) відношення прибутку від реалізації до вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів;

г) відношення кількості продукції усіх сортів до кількості продукції вищого сорту;

д) відношення вартості продукції вищого сорту до вартості всієї випущеної продукції.

4. Рентабельність виробництва – розраховується як ……

а) відношення прибутку від реалізації виробу до його собівартості;

б) відношення прибутку від реалізації продукції (або чистого прибутку) до суми витрат на реалізовану продукцію;

в) відношення прибутку від реалізації до вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів;

г) відношення кількості продукції усіх сортів до кількості продукції вищого сорту;

д) відношення вартості продукції вищого сорту до вартості всієї випущеної продукції.

5. Рівень рентабельності реалізованої продукції доцільно аналізувати, враховуючи вплив таких факторів:

а) зміна структури та асортименту продукції; зміна собівартості продукції; зміна відпускних цін на продукцію;

б) зміна конкурентоспроможюсть продукції;

в) всі чинники, пов’язані з забезпеченістю підприємства предметами праці, засобами праці, трудовими ресурсами та ефективністю їх використання;

г) якість продукції;

д) зміна попиту на продукцію.

6.Прибуток - це ...

а) дохід підприємства;

б) частина доходу, що залишається після відшкодування усіх витрат;

в) виторг від реалізації продукції;

г) грошова виручка;

д) витрати підприємства.

7. За видами діяльності прибуток класифікують на: ...

а) прибуток від реалізації продукції;

б) прибуток від інвестиційної діяльності;

в) позареабілітаційний прибуток;

г) фінансовий прибуток;

д) чистий прибуток.

8. Валовий прибуток, маржинальний дохід, прибуток до оподаткування
та чистий прибуток - це класифікація прибутку за:

а) порядком формування;

б) видами діяльності;

в) джерелами формування;

г) напрямками використання;

д) періодичністю одержання.

9.Валовий прибуток - це ...

а) чистий виторг від реалізації продукції;

б) різниця між чистим доходом (виторгом) від реалізації продукції і
собівартістю реалізованої продукції;

в) різниця між: фактичною та плановою собівартістю реалізованої продукції;

г) фінансовий результат від звичайної діяльності плюс надзвичайні доходи мінус надзвичайні витрати та податки з надзвичайного прибутку;

д) фінансові результати від звичайної діяльності мінус надзвичайні доходи плюс надзвичайні витрати та податки з надзвичайного прибутку.

10. Чистий прибуток - це ...

а) фінансовий результат від звичайної діяльності плюс надзвичайні доходи мінус надзвичайні витрати та податки з надзвичайного прибутку;

б) фінансові результати від звичайної діяльності мінус надзвичайні доходи плюс надзвичайні витрати та податки з надзвичайного прибутку;

в) різниця між: чистим доходом та собівартістю реалізованої продукції;

а) чистий виторг від реалізації продукції;

б) різниця між чистим доходом (виторгом) від реалізації продукції і
собівартістю реалізованої продукції.

11. За видами діяльності прибуток класифікують на ...

а) прибуток від реалізації продукції;

б) прибуток від інвестиційної діяльності;

в) позареалізаційний прибуток;

г) валовий прибуток;

д) чистий прибуток.

12. Прибуток від звичайної діяльності (операційний прибуток), прибуток від інвестиційної діяльності, прибуток від фінансової діяльності - це класифікація прибутку...

а) за характером використания;

б) за видами діяльності;

в) за періодичністю одержання;

г) порядком формування;

д) джерелами формування.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.011 с.)