У формулі розрахунку якого з показників ліквідності та платоспроможності в чисельнику відображається величина робочого капіталу?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У формулі розрахунку якого з показників ліквідності та платоспроможності в чисельнику відображається величина робочого капіталу?а) маневреність функціонуючого капіталу;

б) частка власних оборотних коштів у покритті запасів;

в) коефіцієнт покриття запасів;

г) коефіцієнт швидкої ліквідності;

д) власних оборотних коштів.

У формулі розрахунку якого з показників ліквідності та платоспроможності чисельник містить величину грошових коштів?

а) маневреність власних оборотних коштів;

б) коефіцієнт покриття запасів;

в) коефіцієнт швидкої ліквідності;

г) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

д) власних оборотних коштів.

Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємств

Вправи на тлумачення основних категорій і понять

Правильне чи помилкове певне твердження?

Твердження Відповіді: («так», «ні»)
1. Фінансова стійкість це здатність підприємства здійснювати і розвивати свою діяльність в умовах конкуренції та ринкової нестабільності, зберігаючи задовільну структуру капіталу та динамічну фінансову рівновагу активів і пасивів, що забезпечує нормальну ліквідність, поточну і перспективну платоспроможність.ма 7азникиеризують стан фінансйкості.;  
2. Необхідною передумовою забезпечення фінансової стійкості підприємства є його рентабельна робота і ефективне використання ресурсів у процесі господарської діяльності.  
3.Фінансова рівновага підприємства – це відповідність обсягів формування та використання (споживання) власних фінансових ресурсів.  
4. Ресурсна стійкість – це оптимальна структура трудових і матеріальних ресурсів підприємства. Вона сприяє економії витрат за рахунок скорочення потреб у фінансових ресурсах на їх фінансування, а отже приводить до зростання прибутковості підприємства.  
5. Потенційна стійкість – це можливість підприємства щодо нарощування обсягів діяльності та його спроможність вийти на новий рівень фінансової рівноваги.  
6. Фінансова стійкість підприємства вважається абсолютною (І тип) тоді, коли його поточна діяльність фінансується переважно за рахунок власних оборотних коштів, а тому, воно не залежить від банківських кредитів, має абсолютну ліквідність і забезпечує поточну та перспективну платоспроможність.  
7. Фінансова стійкість підприємства вважається нормальною (ІІ тип) тоді, коли його операційна діяльність фінансується за рахунок нормальних джерел фінансування запасів (НДФЗ). До них належать: власні оборотні кошти; непрострочені банківські кредити, отримані для фінансування запасів, а також непрострочена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.  
8. Фінансовий стан підприємства вважається нестійким (ІІІ тип), якщо нормальних джерел не вистачає для фінансування поточної діяльності, є недостатньою ліквідність, виникає періодична неплатоспроможність, сповільнюється оборотність оборотних активів, а тому є потреба у залученні додаткових джерел фінансування. Однак при цьому є можливість відновлення платоспроможності.  
9. Кризовий або критичний фінансовий стан (IV тип стійкості) є тоді, коли підприємство має високий рівень недостатку ліквідності та критичну чи надкритичну платоспроможність. Воно фактично є банкрутом або перебуває на грані банкрутства.  
10. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) розраховується як відношення суми власного капіталу до валюти балансу.  
11. Коефіцієнт фінансової залежності розраховується як відношення валюти балансу до суми власного капіталу підприємства.  
12. Коефіцієнт залучення зобов'язань довгострокові зобов'язання розраховується як відношення суми зобов'язань до валюти балансу.  
13. Коефіцієнт фінансового напруження розраховується як відношення суми зобов'язань до власного капіталу.  
14. Коефіцієнт залучення довгострокових зобов'язань розраховується як відношення  
суми довгострокових зобов'язання з до валюти балансу.  
1. Коефіцієнт інвестування розраховується як відношення суми власного капіталу до необоротних активів.  
16.Коефіцієнт самофінансування оборотних активів розраховується як відношення суми власних оборотних коштів до суми оборотних активів підприємства.  
17.Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення суми власних оборотних коштів до суми власного капіталу підприємства.  
18.Коефіцієнт самофінансування запасів розраховується як відношення суми власних оборотних коштів до суми матеріальних запасів підприємства.  
19.Коефіцієнт ліквідності власного оборотного капіталу розраховується як відношення суми власних оборотних коштів до суми поточних зобовязань підприємства.  
20.Загальний коефіцієнт покриття розраховується як відношення суми оборотних активів до суми поточних зобовязхань підприємства.  

 

Тестові завдання

Вкажіть правильну ( одну чи декілька) відповідь:

1. До групи показників фінансової стійкості належать такі показники:

а) маневреність власних оборотних коштів;

б) коефіцієнт концентрації залученого капіталу;

в) частка виробничих запасів у активах;

г) заборгованість кредиторам;

д) загальний коефіцієнт покриття.

2. Показник маневреності власного капіталу належить до групи показників:

а) ліквідності;

б) ділової активності;

в) фінансової стійкості;

г) майнового стану;

д) прибутковості.

3. Підприємство вважається неплатоспроможним:

а) якщо наявних активів у ліквідній формі достатньо для задоволення у встановлений строк вимог, пред'явлених до підприємства з боку кредиторів;

б) якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності менший 0,2;

в) якщо коефіцієнт покриття дорівнює 1;

г) за надзвичайно низького значення показника фінансового левериджу;

д) у разі перевищення зобов'язань над активами.

4. До типів фінансової стійкості підприємства відносять:

а) абсолютну; кризову; нормальну;

б) напружену; негативну. нормальну;

в) абсолютну; кризову; напружену;

г) правдиву; кризову; напружену;

в) абсолютну; кризову; нульову;

5. Фінансову стійкість підприємства характеризують такі абсолютні показники:

а) підсумок балансу;

б) вартість матеріальних оборотних коштів;

в)основні засоби;

г) майновий стан;

д) прибутковість.

6. Фінансову стійкість підприємства характеризують такі відносні показники:

а) рентабельність продажу;

б) загальне обертання капіталу;

в) коефіцієнт зносу основних засобів;

г) коефіцієнт автономії.

д) підсумок балансу.

7. Під фінансово стійким підприємством розуміють:

а) підприємство з високим показником рентабельності;

б) підприємство з високим показником фондовіддачі;

в) підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси і витрати;

г) підприємство, що не має невиправданої дебіторської заборгованості;

д) підприємство, що не має невиправданої кредиторської заборгованості.

8. Для нормально стійкого фінансового стану підприємства характерно, що...

а) власні оборотні кошти забезпечують запаси і витрати;

б) запаси і витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів і довгостроковими позиковими коштами;

в) запаси і витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів, довгостроковими позиковими джерелами та короткостроковими кредитами та позиками;

г) запаси і витрати не забезпечуються джерелами їх формування.

9. Для абсолютної фінансової стійкості підприємства характерно, що...

а) власні оборотні кошти забезпечують запаси і витрати;

б) запаси і витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів і довгостроковими позиковими коштами;

в) запаси і витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів, довгостроковими позиковими джерелами та короткостроковими кредитами та позиками;

г)запаси і витрати не забезпечуються джерелами їх формування.

10. Для нестійкого фінансового стану підприємства характерно, що...

а) власні оборотні кошти забезпечують запаси і витрати;

б) запаси і витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів і довгостроковими позиковими коштами;

в) запаси і витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів, довгостроковими позиковими джерелами та короткостроковими кредитами та позиками;

г) запаси і витрати не забезпечуються джерелами їх формування.

11. Для кризового фінансового стану характерно, що...

а) власні оборотні кошти забезпечують запаси і витрати;

б) запаси і витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів і довгостроковими позиковими коштами;

в) запаси і витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів, довгостроковими позиковими джерелами та короткостроковими кредитами та позиками;

г) запаси і витрати не забезпечуються джерелами їх формування.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.007 с.)