ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для практичних занять з курсу

"Інвестування"

Донецьк 2010


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для практичних занять з курсу

"Інвестування"

для студентів спеціальностей “Облік та аудит”, "Фінанси"

Заочної форми навчання

 

Донецьк 2010


Задача 1. Схема інвестиційного процесу.

Розглянемо приклад побудови схеми інвестиції, що характеризується потоком витрат (-10; -3; -1; 0) і потоком доходів (0; 2; 5; 10). Побудуємо схему інвестиційного процесу по поточних платежах:

 

Платежі

 


Побудуємо схему інвестиційного процесу по підсумкових поточних платежах:

 

Платежі

 

 


 

 

Побудуємо схему інвестиційного процесу по накопичувальному потоку платежів:

 

Платежі

 
 

 


Задача 2. Метод зіставлення витрат

Обрати варіант розширення виробництва на підставі даних табл. 1. Підприємству для розширення виробництва необхідні зубцюваті шестерні. Деталі в необхідній кількості можна придбати на стороні. Для організації власного виробництва пропонується два варіанти:

1) придбання напівавтоматичного устаткування;

2) придбання автоматичного устаткування.

Вибір варіантів виконати з урахуванням упущених можливостей при процентній ставці на капітал, рівної 10 %.

Графічно й аналітично визначити критичний обсяг виробництва по двох альтернативних варіантах.

Таблиця 1

Вихідні показники планованих інвестиційних проектів

 

Напівавтоматичне Варіанти
Напівавтоматичне устаткування Автоматичне устаткування
1. Ціна устаткування, грн.
2. Період окупності, років
3. Залишкова вартість, грн.
4. Поточні витрати, грн./шт. 9,9 8,5

 

Рішення. Згідно з критерієм методу зіставлення витрат інвестиція 1 вигідніше інвестиції 2, якщо середньорічні витрати по її реалізації К1 менші, чим К2 1 < К2), або інвестиція 1 вигідніше інвестиції 2, якщо середня собівартість одиниці продукції С1 менше С21 < С2).

 

.

Порівняємо варіанти інвестування.

Витрати по першому проекту:

тис. грн.

Витрати по другому проекту:

тис. грн.

Тобто згідно з критерієм мінімізації витрат, більш вигідним є варіант інвестування 1.

Критичний обсяг виробництва забезпечує рівновигідність інвестиційних альтернатив. Тобто в даному випадку витрати по першій інвестиції повинні дорівнювати витратам по другій інвестиції. Тому позначимо критичний обсяг виробництва через x та запишемо рівняння:

;

Звідси х = 954,23≈954 шт.

Зобразимо розрахунок критичного обсягу графічно (рис.2).

 

Витрати

Інвестиція 1

 

Інвестиція 2

 

N

954

Задача 3. Метод зіставлення доходів

Виберіть варіанти засобу виготовлення продукції по двох альтернативних варіантах, що характеризуються показниками, приведеними в табл. 2.

Графічно й аналітично визначте, який обсяг виробництва є рівновигідним для обох варіантів.

 

Таблиця 2

Вихідні показники планованих інвестиційних проектів

 

Показники Варіанти
1. Плановий обсяг виробництва, шт./місяць
2. Постійні витрати, грн./місяць
3. Поточні витрати на одиницю продукції, грн./місяць 4,0 2,0
4. Потужність устаткування, шт./місяць
5. Розрахункова ціна на продукцію, грн./шт. 7,0 7,0

 

Рішення. У випадку, якщо система обліку надає інформацію про величини постійних і змінних витрат, критерій приведених затрат можна представить у виді:

Ц11 - Кзм11 - Кпост1 > Ц22 - Кзм22 - Кпост2

Доход по першому проекту:

Д1 = 7*1600 – 4*1600 – 2000 = 2800 грн.

Доход по другому проекту:

Д2 = 7*2000 – 2*2000 – 5000 = 5000 грн.

Порівнявши величини доходів, можна зробити висновок про переважність інвестування коштів у варіант 2.

Аналогічно випадку, розглянутому в методі зіставлення витрат, приймемо критичний обсяг виробництва за х та запишемо рівняння:

7х – 4х – 2000 = 7х – 2х – 5000;

Звідси х = 1500 шт., що й зобразимо графічно.

 

 

Платежі

Інвестиція 2

 

Інвестиція 1

 

 

1500 N

 

 

Задача 4. Метод окупності

Є інвестиційний об'єкт із наступними характеристиками:

Плата за придбання 100 тис. грн.;

Залишкова вартість 8 тис. грн.;

Тривалість здійснення 5 років;

Річна сума чистого доходу від реалізації проекту: у перший рік 50 тис. грн., кожний наступний рік на 10 тис. грн. менше.

Визначити фактичний період окупності інвестиційних витрат усередненим і накопичувальним засобами.

Рішення. Період окупності інвестиційних витрат можна визначити двома способами:

1) Усереднений, згідно з яким:

РР ,

року.

3) Накопичувальним засобом, розрахунок за яким наведено в табл. 3.

 

 

Таблиця 3

Задача 8. Метод аннуїтетів

Підприємство планує інвестиції по розширенню виробництва, що потребують у точці 0 витрат 40000 тис. грн. і протягом терміну експлуатації щорічно по 6000 тис. грн. Поточні доходи в результаті інвестиції складуть 16000 грн. Тривалість експлуатації об'єкта 5 років. Залишкова вартість 2000 грн.

Визначити середньорічні доходи і витрати по інвестиції при процентній ставці 12%. Визначити доцільність розширення виробництва.

Рішення. Кpитеpий аннуїтетів можна сформулювати наступним образом: інвестиція вигідна, якщо сеpедньорічні доходи не нижчі сеpедньорічних витрат

.

 

При визначенні середньорічних доходів необхідно врахувати виручку від ліквідації об’єкта:

ФРОС

грн.

При визначенні середніх річних витрат необхідно розподілити плату за придбання інвестиційного об'єкта:

АФ

грн.

З результатів розрахунків видно, що критерій методу аннуїтетів не дотриманий, середньорічні витрати перевищують середньорічні доходи. Тобто розширення виробництва не є доцільним.

ДОДАТОК А

Завдання до контрольної роботи студентів

по дисципліні "Інвестиційний менеджмент» [*]

 

 


Метод рентабельності

Задача 5. На підприємстві планується покупка токарського верстата, що буде використовуватися разом із наявним устаткуванням. У результаті можливо підвищення річного прибутку на П гр. од. Тривалість використання верстата n років, вартість придбання A гр. од. Залишкова вартість R=0. Який рівень рентабельності запланованої раціоналізації, якщо виходити з наступних умов:

4. Вартість капіталу приймається рівної витратам на придбання.

5. Вартість задіяного капіталу приймається рівній половині витрат на придбання.

6. Рентабельність інвестиції визначається як середньорічний показник.

 

Пок-ки Варіанти
П, тис.
n
А, тис.

 

Метод аннуїтетів

Задача 8. Підприємство планує інвестиції по розширенню виробництва, яка вимагає в точці 0 витрат А гр.од. та під час експлуатації щорічно а гр.од.

Поточні доходи в результаті інвестування складуть е гр.од. Тривалість експлуатації n років. Залишкова вартість R гр.од.

Зробити графічне зображення задачі. Визначити середньорічні доходи та витрати в цілому по інвестиції при:

А) і1 %

Б) і2 %.

Пок-ки Варіанти
А
а
е
n
R
і1
i2

 

Метод внутрішньої процентної ставки

Задача 9. Розрахувати внутрішню процентну ставку наступних інвестиційних об'єктів, застосувавши метод хорди:

 

Варіанти Показники (чисельний ряд)
-50 100 50 30
-100 0 30 100
-150 30 0 100
-50 0 0 100
-100 50 75 95
-200 -100 100 200
-50 30 0 50
-100 50 50 200
-250 100 200 300
-25 0 25 70

 

Фінансовий план

Задача 10. Власні кошти підприємця складають 2500 гр. од. Він може помістити їх в банк під 8%. При необхідності він може взяти кредит під 10%. Йому пропонується дві альтернативні інвестиції (див. нижче). Скласти фінансовий план і оцінити вигідність інвестицій за умови, що підприємець щорічно використовує на поточні витрати 200 гр. од.

 

Варіант Роки
А -1000
Б -1250
А -800 -300
Б -600 -300
А -250 -100
Б -100
А -1500 -800
Б -1000
А -700
Б -100
А -300
Б -1800 -1000
А -700 -200
Б -600
А -1000
Б -200
А -280
Б -350
А -300
Б -700

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

по дисципліні "Інвестиційний менеджмент"

для студентів спеціальностей

"Облік та аудит", "Фінанси" заочної форм навчання

 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.015 с.)